Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၂၇)—တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢစိၤခဲအံၤ

  တုၤယွၤအကလုၢ်ကထါဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤတီတီလိၤလိၤ ဒီ:တၢ်မ့ၢ်ပာ်ကဲအီၤဒ်အဟဲလီၤလၢယွၤအအိၣ်န့ၣ် နီၢ်သ:အဂံၢ်အဘါ အတၢ်ကဲထီၣ်ကဲထီဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. သ:လၢအသ့ၣ်ညါတၢ်သ့တဖၣ် ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်နာ်အဂံၢ်စ့ၢ်ကီ:အိၣ်စဲၤလီၤအသ:ယိာ်ယိာ် န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအတၢ်တီ တၢ်လိၤဒီ: “၂၄) ပှၤအဖှီၣ်ယၤအံၤဧၢ, မ့ၢ်မတၤကထု:ထီၣ်ကွံာ်ယၤလၢ တၢ်သံအံၤအကစၢ်မိၢ်ပှၢ်တဂၤလဲၣ်” ရိမ့ၤ ၇:၂၄. တၢ်သံကွၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ် ဝဲဒၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ထူၣ်စုညါအက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ အမဲာ်သတ:ဒီ:သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဝဲလၢထဲဒၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အတၢ်မၤဂ့ၤ အီၤန့ၣ် တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အတၢ်ဒဲ:ဘ:သ့န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ် အဃိ အတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. “၁၅) အခီၣ်လဲၤဝဲချ့ချ့ဒ်သိ:အကဂၢ်လီၤတၢ်သွံၣ်. . .” ရိမ့ၤ ၃:၁၅. {GC 461.1}GCsk 475.1

  ပှၤဒ်သိ:အံၤတဖၣ်န့ၣ် ဒိ:စူၢ်ဒိ:ဘျၢလီၤအသ:လၢ ကစၢ်ခရံာ်အမံၤ ဒီ:အၢၣ်လီၤအသ:လၢကယီၢ်လီၤခရံာ်အခီၣ်လီၢ်, ကဒု:ကပီၤထီၣ်ခရံာ် အလၤကပီၤ, ဒ်သိ:ခရံာ်စီဆှံဝဲအသိ: အဝဲသ့ၣ်မၤစီဆှံအသ:, ဒီ:အိၣ်မူလၢ တၢ်အိၣ်မူအသီဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်ဖိကစၢ်ဒီ:လဲၤတၢ်ဒီ:အီၤလီၤ. လၢအပူၤကွံာ် တၢ်လၢအသူၣ်ဟ့သ:ဟ့ဝဲတဖၣ်န့ၣ် အဲၣ်က့ၤကွံက့ၤဝဲ, ဒီ:လၢအပူၤကွံာ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်လၢမိၣ်န့ၢ်ဘၣ်သ:လီဝဲတဖၣ်န့ၣ် အသ:ဘၣ်အၢက့ၤ ဝဲဒၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်လၢညီနုာ်ပာ်ဒိၣ်အကိာ်န့ၣ် အသ:ကပုာ်လီၤဒီ: ပှၤသ:ထီၣ်ထီတဖၣ်န့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်က့ၤဝဲခုၣ်ခုၣ်မုာ်မုာ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ပၢၤပၢၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤအီသံ:အီဂာ်တဖၣ် တအီလၢၤသံ:လၢၤဘၣ်, ဒီ:ပှၤအဲၣ်တၢ်ပ ၠီၣ် တၢ်ပါတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူစီဆှံထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် “၃) ပိာ်မုၣ် တဖၣ်အကယၢကယဲန့ၣ်, မ်အသုတမ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢခိ, တၢ်သံၣ်ခိၣ်သူ, ဒီ:တၢ်ဃၢၤထူဃၢၤလွဲ, ဒီ:တၢ်သိ:အကူအသိ:န့ၣ်တဂ့ၤ. ၄) မ်အမ့ၢ် တၢ်လၢအပှၤလၢညါဘၣ်ဃ:ဒီ:ပသ:, တၢ်လၢအတအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, ဒီ:အတၢ်သူၣ်စူၤသ:စူၤ, ဒီ:တၢ်သူၣ်ဘှီၣ်သ:ဘှီၣ်, လၢအမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ် ပှ့ၤဒိၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်.” ၁ပ့:တရူ: ၃:၃-၄ ဒီ:ကျဲ:စၢ: အိၣ်မူဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်မူအသီန့ၣ်လီၤ. {GC 461.2}GCsk 475.2

  တုၤတၢ်ဃ့ကည:အိၣ်ထီၣ်လၢပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဖၣ်ကအိၣ်ဂၢၢ် ဆိ:ပၢၤလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤ ဒီ:အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်သ:အဂံၢ်အဘါတဖၣ် ကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. အတၢ်လူၤဘၣ်အသ:သ့ၣ်တဖၣ် တအိၣ်လၢၤ ဘၣ်. ကအိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသ:လၢခရံာ်အဂီၢ် ဒီ:အတၢ်သူၣ်ဖှံ သ:ညီအသၣ်အဖီတဖၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအုၣ်အသ:လၢ ကစၢ်ခရံာ်အမံၤအဂီၢ်န့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူအသကဲာ်ပဝ:ကလီၤဆီထီၣ်ဝဲန့ၣ် လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသနၢၣ်ဒီ:ပထံၣ်ဘၣ်အဘျု:အဖှိၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် လီၤ. တၢ်ကတိၤကအိၣ်ထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် “၉) ခဲကနံၣ်အံၤ ယသ:ခုလၢ သုဘၣ်တၢ်သ:အု:တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢသုသ:အု:တုၤလၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤ က့ၤသုသ:အဃိန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ:အု:န့ၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤ, ဒ်သိ:သုသုတဘၣ်တၢ်ဆံ:လီၤစှၤလီၤလၢပဃိ, နီတမံၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. {GC 462.1}GCsk 476.1

  ၁၀) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်သ:အု:ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤန့ၣ်, ဒု:အိၣ်ထီၣ် တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသ:တုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢပသ:အု:လၢအဃိ အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တၢ်သ:အု:ဘၣ်ဃ:ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်, ဒု:အိၣ်ထီၣ် တၢ်သံလီၤ.GCsk 476.2

  ၁၁) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, တၢ်အံၤတမံၤဒၣ်ဝဲ, လၢသုသ:အု: ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤအဃိဒီ:, မ့ၢ်အဒု:အိၣ်ထီၣ်သုကျဲ:စၢ:တၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဆံ: အါလဲၣ်. မ့ၢ်လံ, သုကတိၤပူၤဖျဲ:တၢ်, မ့ၢ်လံ, သုသ:ဟ့တၢ်, မ့ၢ်လံ, သုပျံၤတၢ်, မ့ၢ်လံ, သုဆၢတၢ်သပှၢ်ပှၢ်, မ့ၢ်လံ, သုသ:ဂဲၤလိာ်, မ့ၢ်လံ, သုဟ့ၣ်ဆၢတၢ်န့ၣ်ဆံ:ဒိၣ်လဲာ်. လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤ, သုပာ်ဖျါသုသ:လၢ သုစီဆှံလၢတၢ်အံၤအဂ့ၢ်လီၤ.” ၂ကရံၣ်သူ: ၇:၉-၁၁. {GC 462.2}GCsk 476.3

  အဝဲအံၤမ့ၢ်ဝဲယွၤအသ:စီဆှံအတၢ်မၤအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်မၤလိၤ က့ၤအတၢ်မၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ:ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ကသ့ဒ်လဲၣ်. ပှၤတဂၤအုၣ်ခီၣ်လီၤအသ:လၢတမၤလၢၤဝဲဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်က့ၤ ဟ့ၣ်က့ၤတၢ်လၢအဂုာ်ဆူၣ်န့ၢ်တ့ၢ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဃ့ကည:တၢ် သပှၢ်ပှၢ်, ဒီ:အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီ:အဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ် ပှၤတဂၤအံၤကထံၣ်န့ၢ်တၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်လၢကစၢ်ယွၤအပူၤသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအတၢ်မၤဂ့ၤမၤဘၣ်ဟူ:ဂဲၤဝဲအသ:လၢ အနံၣ်တဖၣ်အလီၢ်ခံ, ဒီ:တုၤတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲအဖီအသၣ် သတ:ဒီ: ကဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢပှၤလၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယွၤဒီ: ပှၤလၢ အမၤတၢ်လၢပှၤကညီတဖၣ်ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီ:တၢ်မၤလၢ အပာ်ထီၣ်ထီပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. {GC 462.3}GCsk 477.1

  ဘၣ်ဆၣ်ခ့ခါခဲအံၤနီၢ်သ:အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤအိၣ်ဝဲတမံၤလၢ အလီၤဆီဒီ:ခ့ခါလၢညါအတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် စံ:လီၤအသ:လၢအတၢ်အိၣ်မူဆီတလဲလံဒီ:ဟဲနုာ်လီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ အဖုတဖၣ်အဖုလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူ န့ၣ် အတၢ်လီၤပလိာ်လိာ်သ:ဒီ: တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အမ့ၢ်အတီန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. တၢ်ကပီၤလၢအကဲၤထီၣ်တစိၢ်ဖိန့ၣ် လီၤပံာ်ကွံာ်က့ၤဝဲချ့မ:လီၤ. {GC 463.1}GCsk 477.2

  တၢ်ဆီတလဲလၢအဘၣ်ပှၤကညီအမဲာ်ဒီ:လိာ်ဘၣ်ပှၤကညီအသ: တဖၣ်န့ၣ် မၤကဲထီၣ်တၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤလၢအကဲထီၣ်အသီဒီ:မၤဟူ:မၤဂဲၤထီၣ် ပှၤအသ:, မၤသူၣ်မံသ:မံပှၤအသ:တဖၣ်အိၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဝဲခဲအံၤခဲအံၤလီၤ. ပှၤကညီလၢအဟဲဆီတလဲထီၣ်အသ: ဒ်သိ:အံၤတဖၣ် အတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါအဂ့ၢ်အကျိၤအိၣ်စှၤဝဲန:မ:လီၤ. လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလီၢ် တၢ်လၢမၤဟူ:မၤဂဲၤထီၣ်အသ:မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အသ:တအိၣ်တၢ် နီတမံၤလၢၤဘၣ်. {GC 463.2}GCsk 477.3

  ပှၤတဂၤလၢအနီၢ်သ:ဆီတလဲက့ၤအသ:အတံၢ်အနီၢ်န့ၣ်လၢ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤကပာ်ကဲဝဲကစၢ်ယွၤဒီ: တၢ်မူအထူအယိာ်အကျဲန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢပှၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သ:အီၤတဖၣ် မ့ၢ်အအိၣ် ဖဲလဲၣ်. ပှၤလၢအစံ:လီၤအသ:အနီၢ်သ:ဆီကလဲအသ:တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူ အပတီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒံ:ဒၣ်လၢတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသ:ဒီ:တၢ်အဲၣ်လီၤသ:အပူၤဒံ:လီၤ. အိၣ်ဒံ:ဒၣ်လၢတၢ်အဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အပူၤဒံ:လီၤ. တၢ်တလီၤဆီနီတမံၤဒီ:လၢ အဝဲသ့ၣ်တချု:တူၢ်လိာ်ဒံ:ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အခါ အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံန့ၣ် တအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:စၢၤဆၢအလၢ အပှဲၤဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်အိၣ်ဒံ: ဝဲဒၣ်လၢတၢ်အဲၣ်ယွၤပျံၤယွၤတအိၣ်ဒံ:ဘၣ်လီၤ. {GC 463.3}GCsk 478.1

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုဒီ:တဖုအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်အသ: နာ်သက့ ပှၤပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံအတံၢ်နီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကိ:ဖုဒဲ:အပူၤလီၤ. တချု:တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်နံၤဟဲတုၤအိၣ်ပှၤန့ၣ် ပကထံၣ် ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဖိမုၢ်ဖိခွါတဖၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအလီၤပလိာ်ဒီ:လီၤဂာ် ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒံ:န့ၣ်လီၤ. တုၤသ:စီဆှံဟဲလီၤလၢ ပှၤအသ:ပူၤ ဒီ:ပှၤကညီလၢအအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသ:ကဆီတလဲဒီ: ကဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ.GCsk 478.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဃုထၢထီဒုၣ်ဒါပှၤကညီတဖၣ်ဒီ: မၤတံာ်တာ်ယွၤ အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒီ:တ့ထီၣ်ဝဲကျဲတဘိလၢကမၤတရီတပါနီၢ်သ:အတၢ် ဆီတလဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတရံ:ပှၤကညီအမဲာ် ဒ်သိ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အကွဲန့ၢ်ပှၤအသ:တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယွၤအအိၣ်အသိ: လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤလိာ်လီၤလ:မ:လီၤ. ပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ် သူၣ်ခုသ:ခုဒီ:ကိ:သတြီထီၣ်လၢတၢ်မဲာ်နံၤကမှံအပူၤလီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီGCsk 478.3

  တၢ်မၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢသ:လၢအအၢအဂၤတရၢတခီလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် ပာ်မၤအသ:လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂ့ၢ်ဒီ:ဒိၣ်စိန့ၢ်ခရံာ်ဖိခဲလၢာ်အတၢ်စူၢ် တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. ကတဲာ်ကတီၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိ:ကဆှၢကမၣ်ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒီ:မၤဃါဃုာ်သ:လၢတၢ်အဘၣ်ဒီ:တၢ်အကမၣ်အကျဲန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ကျဲ:စၢ:ဝဲ သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. {GC 464.1}GCsk 479.1

  ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢယွၤအကလုၢ်ကထါအတၢ်ကပီၤဒီ: တၢ်လၢ အကမူၤကမၣ်တဖၣ်န့ၣ် တကီလၢပကနီၤဖ:ပဲာ်ဖ:အီၤအဂ့ၢ်ဘၣ်. တၢ်လီၢ်လၢအပှဲၤဒီ:ပှၤလၢအဲၣ်လီၤအသ:တဖၣ် အိၣ်ဝဲအလီၢ်ဒီ: ပှၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလၢအသုတလူၤပိာ်ထွဲဘၣ်ပှၤအအံၤတဃာ်အတၢ်သ:ကွံ ဘၣ်ဆၣ် တဒိကနၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်, လူၤဖဲအသ:မၤဖဲအသ:ဒီ:က:ဘၢဃာ် လံာ်စီဆှံအတၢ်အုၣ်အသ:အဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် တဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်. ခီဖျိလၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဖျါဝဲဒီ:ပှၤဂၤသ့ၣ်ညါန့ၢ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ်အသ:အတၢ်ဆိကမိၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤန့ၣ် တမ့ၢ်ဟဲခီဖျိလၢသ:မုၢ်စီဆှံအဃိဘၣ်. “၁၆) သုကသ့ၣ်ညါအီၤလၢအတၤသၣ်လီၤ. ပဒဲ:စပံ:သၣ်လၢတၤဆူၣ်တၤမဲ အလိၤ, ဒီ:ချၢၣ်ဒၢသၣ်လၢနီၣ်တၤဆူၣ်တြံ:ဘလူ:အလိၤစ့ၢ်ကီ:ဧါ” မ:သဲ ၇:၁၆. ကဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်အံၤ တမ့ၢ်အဟဲလၢယွၤအသ:စီဆှံမၤတၢ်ဘၣ် န့ၣ်ဘၣ်. . . {GC 464.2}GCsk 479.2

  ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါမ့ၢ်တတီၤတဘ့ၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်ဟဲလ့ပစီတၢ်အခါအဂီၢ်လီၤ. တၢ်တပာ်ကဲဘၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်အိ:ထီၣ်န့ၣ်တၢ်အၢတၢ်သီအကျဲလီၤ. ဒီ:ကဲထီၣ်လၢတၢ်တကွၢ် ထွဲယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကျဲလၢၤဘၣ်. တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်တၢ်မၤလိာ် ကဲတၢ်အပတီၢ်ဖုၣ်လၢတၢ်ပာ်စီဆှံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဒီ:သ:အတၢ်ဆီတလဲအကမူ: ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပခ့ခါခဲအံၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဘၣ်ဃ:နီၢ်သ:အတၢ် ဆီတလဲတဖၣ် တပာ်ဃုာ်ဒီ:သ:စီဆှံအဂံၢ်အဘါဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ခူသူၣ် တမံၤလီၤ. တၢ်မၤလိာ်လၢအဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သဘျ့တမံၤအံၤ အိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကွၢ်တၢ်အါဒ်အါဂၤကတိၤထီၣ်တၢ်ဒီ:စံ:ညီနုာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်တူၢ်သံ အသ:လၢသ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်ကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်မၤလိာ် အဆၢကတီၢ်လီၤ. လၢအအိၣ်ဒံ:တနီၤနီၤအဲၣ်ဒိ:စံ:ဝဲလၢတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်နီၢ်ယိ:ဘိအဃၢလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:ထီဒါဃုာ်တၢ်မၤလိာ်အတၢ် စၢဃာ်ဒ်သိ:ကမၤပူၤမၤဖျဲ:အသ:လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အဖီလာ်လီၤ. {GC 465.1}GCsk 479.3

  တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကရူၢ်အိၣ်ဝဲအါမံၤအါမ ၠိလီၤ. တခါဒီ:တခါ အတၢ်ဆိကမိၣ်တလီၤဂာ်လိာ်သ:ဘၣ်, သရၣ်ဖ:ဒိၣ် နိတ ၠမိျ A. ာ် ၠမု စံ:ကတိၤထီၣ်တ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလီၤဖုၣ်လီၤပတီၢ်အဂ့ၢ်လီၤ. စံ:ဝဲဒၣ် “တၢ်ဘၣ်ယိာ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အခိၣ်သ့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်တပာ်ကဲတဲဖျါ ထီၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အဂ့ၢ်လၢ ပျဲၢ်စီၤခိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနံၤသီအပူၤကွံာ် အိၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ပျဲၢ်စီၤခိၣ်ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢပှၤကညီအတၢ်ဆိကမိၣ် အတၢ်တယာ်တဖၣ်တၢ်ကစံ:ကတိၤအီၤအဂီၢ်လီၤ. ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် တဖၣ်လၢ ပကြၢ:ဟံ:န့ၢ်တၢ်ဒိတၢ်တဲာ် လၢအဝဲသ့ၣ်အအိၣ်တဖၣ်ကွၢ်လိ အကစၢ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, သိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ် ဒ်တၢ်မၤလိာ်အိၣ်ဝဲ, အတၢ်ဘျၢတဖၣ်ဒီ:အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဖ:ဒိၣ်ခံမံၤလၢ အမ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤလိာ်မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတၢ်ကွဲ: အသ:ဒီ:ခံမံၤတမံၤန့ၣ် ပှၤလၢတအဲၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အတအဲၣ်ယွၤအတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: အတၢ်သ:ခုကစီၣ်မ့ၢ်မဲာ်ထံကလၤတဘ့ၣ်လၢအဒု:ကပီၤထီၣ်ကစၢ်ယွၤ အသကဲ:ပဝာ်န့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်တပာ်ကဲဘၣ်တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် ဆှၢပှၤကညီဆူ ကျဲအချၢ, ဒ်သိ:ကမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တၢ်သကဲ:ပဝာ်အအၢအပူၤလီၤ. တၢ်မၤ ခိၣ်ချၢတၢ်မၤလိာ်အကျဲန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမူၤကမၣ်လၢတၢ်ဒိကနၣ်တအိၣ် ဘၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 465.2} တၢ်ဘၣ်ယိာ်တၢ်လီၤပျံၤအိၣ်ဒံ:ဝဲတမံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိကမိၣ်ဆံ: ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအဂ့ၢ်လီၤ. တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢပျဲၢ်စီၤခိၣ်ခ့ခါ ခဲအံၤ ဒု:လဲၤခီပတာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤဒီ:အတၢ်သ:အိၣ်လီၤ. အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ် ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ် ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီဒု:အိၣ်ဖျါယွၤ အတၢ်သ:အိၣ်အတၢ်သ:ကညီၤအဂ့ၢ် ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတမံၤလီၤ. တၢ်မၤလိ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါလၢကျဲအသီတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်အတၢ်ဆိမိၣ်ဒၣ်ဝဲဒီ:ယွၤအကလုၢ် ကထါလီၤ. ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်အဂ့ၤဧါ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:မ့ၢ်အအၢဧါ. မ့ၢ်အဂ့ၤဝဲလီၤ. တၢ်တီတၢ်လိၤစ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ် မ့ၢ်အလူၤပိာ်တုၤထွဲတၢ်မၤလိာ်အခံအဃိလီၤ. သကဲ:ပဝာ်လၢအမၤဖုၣ်လီၤ ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ:အတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ်သကဲ:ပဝာ်အအၢဒီ: တၢ်ဒိကနၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ် အသကဲ:ပဝာ် အတၢ်အိၣ်မူဆိကမိၣ်ဆံ:ယွၤအတၢ်သ:ကညီၤအဂ့ၢ်လၢအပျၢ်ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ: ဒီ:တၢ်ပှ့ၤက့ၤအီၤအဂ့ၢ်ထီဘိလီၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အလုၢ် အပှ့ၤဒီ:ပှၤကညီအသ:အတၢ်ဆိကမိၣ်အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် ဘၣ်လီၤမၢ် ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစု အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:လၢ ကပာ် လီၤယီၢ်တံၢ်လံာ်စီဆှံတဘျီဃီလီၤ. {GC 465.3}GCsk 480.1

  ပှၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်စံ:ဝဲလၢ ခရံာ်အတၢ် ဒိ:သံအသ:မၤကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်မၤလိာ်လံအဃိ ပှၤကညီတဖၣ်အလီၢ် တအိၣ်လၢကတိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်လၢၤဘၣ်. ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တၢ်မၤလိာ် ဒ်နီၢ်ယိ:ဘိဒီ:သ့ၣ်ညါလီၤအသ:လၢအိၣ်စၢဃာ်အသ:ဒီ:တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သဘျ့ဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီခီဖျိအိၣ်ဘၣ် ဝဲလၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အပူၤလီၤ. {GC 466.1}GCsk 481.1

  ဘၣ်ဆၣ်ဝံသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ် တပာ်အသ:လၢ သ:မုၢ်စီဆှံအလိၤ ဒ်န့ၣ်အသိ:ဘၣ်. “၄၅) ဒီ:ယကလဲၤတၢ်လၢအလီၢ် ဖ:လဲၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဃုနတၢ်မၤလိာ်လီၤ.” စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၅. စံ:ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒီ: “၂၅) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ပှၤလၢအကွၢ်ထံ ကွၢ်ဆ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီအလၢအပှဲၤဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ထူၣ်ဖျဲ:, ဒီ:အိၣ်ဝဲ ဆိ:ဝဲလၢအပူၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤနၢ်ဟူတၢ်ဒီ:သ:ပ့ၤနီၣ်တၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်န့ၣ်, ဒီ:အဝဲဒၣ်ကဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအမၤတၢ်အပူၤလီၤ.” ယၤကိာ် ၂:၈: ၁:၂၅ အပူၤ စီၤယၤကိာ်စ့ၢ်ကီ:ကတိၤဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဃ: တၢ်မၤလိာ်အထံၣ် (၁၀) အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 466.2}GCsk 481.2

  ပှၤကွဲ:လံာ်လီၣ်ဖျါတဂၤစံ:ဝဲဒၣ် “၁၇) တၢ်သိၣ်တၢ်သီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဝံသ့ၣ်တဖၣ်အကလုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ယဟဲမၤဟ:ဂီၤ အီၤန့ၣ် သုတဆိကမိၣ်တဂ့ၤတမ့ၢ်ဘၣ်ယဟဲမၤဟ:ဂီၤဘၣ်, မ့ၢ်ယဟဲမၤ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လီၤ. ၁၈) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစံ:ဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, မူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်တချု:ဒံမုၢ်ဒံဖျိ:ကွံာ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:, လံာ်တၢ်မၤလိာ်အဖျၢၣ် ဆံ:တဖျၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အနၢၣ်ဖိတနၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တချု:လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒံ:ဘၣ် ခဲလၢာ်ဒီ:, တဟ:ဂီၤဘၣ်ဝဲဘၣ်.” “၈) ဘၣ်ယသ:လၢယကမၤဖဲဒၣ်နသ: လီၤ, ယကစၢ်ဧၢ, ဒီ:နတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢယသ:ကံၢ်ပူၤလီၤ.” မ:သဲ ၅:၁၇-၁၈: စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၈. {GC 466.3}GCsk 482.1

  တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအသကဲာ်ပဝ:အပတီၢ် အဃိ တၢ်ဆီတလဲအီၤတန့ၢ်ဘၣ်. ယွၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ. ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်စ့ၢ်ကီ:မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်လီၤ. “၁၀) တၢ်အဲၣ်န့ၣ် တမၤအၢဘၣ်ပှၤအိၣ်လၢအဃၢၤနီတမံၤဘၣ်. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:တၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ.” “၁၄၂) နတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤအထူအယိာ်, ဒီ:နတၢ်သိၣ်တၢ်သီ န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. ၁၇၂) ယပျ့ၤကစံၣ်တဲၤတဲလီၤနကလုၢ်ကထါ လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတီအလိၤခဲလၢာ်လီၤ.” “၁၂) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: တၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်, မ့ၢ်အစီအဆှံဒီ:တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်အစီအဆှံဒီ:အတီအလိၤဒီ:အဂ့ၤအဝါလီၤ.” ရိမ့ၤ ၁၃:၁ဝ: စံ:ထီၣ် ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၄၂, ၁၇၂: ရိမ့ၤ ၇:၁၂. ဒ်သိ:ဒီ:ယွၤန့ၣ်မူဝဲလီၤထူလီၤယိာ် အသိ: အတၢ်မၤလိာ်စ့ၢ်ကီ: အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. {GC 467.1}GCsk 482.2

  ကစၢ်အတၢ်မၤလိာ်ဆှၢပှၤကညီအတၢ်အိၣ်မူဆူကျဲတီကျဲလိၤဒီ: မၤဘၣ်လိာ်က့ၤကစၢ်ယွၤဒီ:ပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. လၢထံ:လၢသီန့ၣ် ပှၤကညီ တဖၣ်အတၢ်အိၣ်လီၤပလိာ်ဒီ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ:မ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအလၢအပှဲၤ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:တုၤအနုာ်လီၤဒီ: မၤလီၤဖ:ပှၤကညီဒီ:ကစၢ်ယွၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီအသ:အိၣ်ထီဒုၣ်ဒါထီၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. “၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဖံ:တၢ်ညၣ်အသ:အိၣ်တၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ထီဒါယွၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တစူၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်.” ရိမ့ၤ ၈:၇. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိ:ဒီ:ကသု:ဘူ:က့ၤအသ:ဆူယွၤအဂီၤထံ:အဂီၢ်န့ၣ် “၁၆) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတုၤအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဖိခွါအိၣ်တဂၤဃီ, ဒ်သိ:ကယဲၢ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, အသုတဟ:ဂီၤတဂ့ၤဒီ:, ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိာ်လီၤ.” ယိၤဟၣ် ၃:၁၆ တၢ်ဆီလဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံစုတစု “၃) ယ့ၣ်ရှူ:ကတိၤဆၢ တၢ်ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ယစံ:ဘၣ်တဲဘၣ်နၤတီတီလိၤလိၤ, ပှၤမ့ၢ်တအိၣ်ဖျဲၣ် ကဒီ:တစုဘၣ်ဒီ:, ထံၣ်ယွၤအဘီအမုၢ်အသ့ဘၣ်” ယိၤဟၣ် ၃:၃. {GC 467.2}GCsk 483.1

  ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ်ကက့ၤအိၣ်ဘၣ်ဒီ:ယွၤတပူၤဃီန့ၣ် တၢ်လၢ ပှၤကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤတမံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲဒီ: တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. “၄) ကယဲၢ်ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဂၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီစ့ၢ်ကီ:, ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ: မ့ၢ်တၢ်လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ.” ၁ယိၤဟၣ် ၃:၄. “၂၀) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, တၢ်ညၣ်တဘၣ်တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤအီၤလၢယွၤအမဲာ်ညါ, လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်မၤအဃိ, နီတဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဒဲ:ဘ:ဟဲဝဲလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ.” ရိမ့ၤ ၃:၂၀. ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဂၤ ဒ်သိ:ကထံၣ်လီၤက့ၤအတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်အတၢ်ဒဲ:တူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ် အဝဲကဘၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်သကဲ:ပဝာ်လၢအလၢပှဲၤဝဲလၢ အဘၣ် တၢ်ထိၣ်အီၤလၢတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကဘၣ်ထိၣ်သတြီၤအတၢ်အိၣ်မူ ဒီ:တၢ်မၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 467.3}GCsk 483.2

  တၢ်မၤလိာ်အစိကမီၤအိၣ်လၢ ဒု:ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂ့ၢ်အကျိၤ ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢပှၤတဂၤကပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်ဒဲ:တူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ် မၤဝဲတသ့ နီတမံၤဘၣ်. တၢ်သံန့ၣ်မ့ၢ်ခိၣ်ဖ:တမံၤလၢပှၤလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤလိာ် တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ထဲဒၣ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သ:ခုကစီၣ်တမံၤဧိၤ ဒု:ပူၤဖျဲ: ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၣ်သ့ဝဲလီၤ. ပှၤတဂၤလၢ အဲၣ်ဒိ: အတၢ်ဒဲ:ဘ:ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤန့ၣ် ကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:ဒီ: လူၤပိာ်ထွဲအိၣ်မူဒ်တၢ်မၤလိာ်အိၣ်ဝဲအသိ:န့ၣ်လီၤ. အခိၣ်တလိၣ်ကဘၣ် တူၢ်လိာ်ခရံာ်အတၢ်ဒိ:သံအသ: ဒ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အတၢ်လုၢ်ထီၣ်အသိ: လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအမၤဘၣ်တ့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် တၢ်မၤနီၣ် မၤဃါတအိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢၤဘၣ်. ကကဲက့ၤဝဲယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဂၤလီၤ. {GC 467.4}GCsk 484.1

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်အိၣ်လၢကလုၢ် သ့ၣ်ခါပတာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဧါ “၃၁) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: မ့ၢ်ပမၤဟ:ဂီၤ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်နာ်န့ၣ်ဧါ. မ်အသုတမၤအသ:ဒ်န့ၣ်တဂ့ၤ, မ့ၢ်ပမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ.” “၂) မ်အသုတမၤအသ:ဒ်န့ၣ် တဂ့ၤ. ပှၤလၢအသံသဒၣ်ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:, အဝဲဒၣ်အံၤ, မ့ၢ်ပကမူလၢ အပူၤဒ်လဲၣ်” ရိမ့ၤ ၃:၃၁: ၆:၂. “၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အဲၣ်ယွၤ မ့ၢ်အအံၤ, လၢပတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်လီၤ. ဒီ:အတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တကီ တခဲဘၣ်လီၤ.” ၁ယိၤဟၣ် ၅:၃. ပှၤလၢအဒိ:တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံစုတစုန့ၣ် လဲၤတၢ်ဒီ:ယွၤဒီ:အိၣ်မူ ဒ်တၢ်မၤလိာ်အတၢ်ဆှၢတၢ်တွၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီတဂၤဖဲအတၢ်အိၣ်မူဆီတလဲက့ၤအသ:အခါန့ၣ် အဝဲအတၢ်အိၣ်မူ ကဲထီၣ်က့ၤတၢ်သု:က့ၤအသ:လၢတၢ်သံဆူတၢ်မူအကျဲ, ဒီ:တၢ်လၢအပူ ထီၣ်ဝဲဒီ:ထီဒုၣ်ဒါတ့ၢ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်က့ၤဝဲလၢတၢ်ဒိကနၣ်ဒီ: လူၤမၤပိာ်ထွဲက့ၤဝဲဒၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ်အိၣ်မူလၢအပူၤကွံာ်အလီၢ်လံၤန့ၣ် ဘၣ်အိၣ်ကတၢၢ်ဝဲဒီ: အိၣ်မူက့ၤဝဲဒ်အလဲၤတၢ်ဒီ:ယွၤ, ပှဲၤဒီ:တၢ်နာ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံန့ၣ်လီၤ. ဒီ:လၢခံက့ၤန့ၣ် “၄) ဒ်သိ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်မၤလိာ် အတီအလိၤကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢပဝဲဒၣ်အပူၤ, လၢအလဲၤတၢ်, ဖဲဒၣ် တၢ်ဖံ:တၢ်ညၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဖဲဒၣ်သ:န့ၣ်လီၤ.” ရိမ့ၤ ၈:၄. ဒီ:ဆၢကတီၢ် ဖဲန့ၣ် အဝဲဒၣ်စံ:ထီၣ်ဝဲ “၉၇) ယအဲၣ်ဒိ:နတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်ဆံ:ဒိၣ်လဲၣ်. ယဆိကမိၣ်တၢ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤသ့သ့တနံၤလီၤ.” စံ:ထီၣ် ၁၁၉:၉၇. {GC 468.1}GCsk 484.2

  “၇) ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢဝဲပှဲၤဝဲ, ဒီ:မၤကျၢၤထီၣ်က့ၤ ပသ:လီၤ. ယွၤအတၢ်အုၣ်အသ:န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲ, ဒီ:ဒု:ကူၣ်သ့ပှၤလၢ အတမၤလိဘၣ်တၢ်ဘၣ်လီၤ.” စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၇. တၢ်မၤလိာ် မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် တဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤတၢ်စီ တၢ်ဆှံဘၣ်. ဒီ:ကဘၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဒၣ်တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီဒီ:တၢ်တစီတဆှံ တဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ တသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤ က့ၤအသ:ဘၣ်. တသ့ၣ်ညါလီၤအသ:လၢအလီၤမၢ်ဒီ:မၤကမၣ်ဘၣ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. တဆိကမိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ်လၢ အပှ့ၤက့ၤ အီၤအဂ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မုၢ်လၢ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အဂီၢ်န့ၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲလၢကဘၣ်ဆီတလဲကွံာ်အတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်. တသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ကဘၣ်မၤလိၤက့ၤအတၢ်အိၣ်မူအကျဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. မၤသ: ဒ်န့ၣ်ဒီ: အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်ပာ်မၤသ:, ဒီ:ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်ဘါတၢ်လၢသရိာ်ပူၤနာ်သက့ အတၢ်အိၣ်မူအသ:တစၢဖှိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒီ:ခရံာ်ဘၣ်. {GC 468.2}GCsk 485.1

  တၢ်မၤလိာ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဒီ:ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:တသ့ဘၣ်. တၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ် အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သ့စီကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် နၢ်တပၢၢ် ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. နၢ်ပၢၢ်ဝဲတသ့ဘၣ်. သ:အတၢ်ဆီတလဲဒီ:တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ဆီတလဲ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်နာ်သက့ ဆိကမိၣ်ဝဲလၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲအိၣ်ဝဲဒၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. အဃိပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲ ဒ်သိ:အံၤတဖၣ် အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်ဒီ:ပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤတဖၣ်လၢတအိၣ် သု:ဘူ:အသ:ဒီ:ခရံာ်တဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအါမံၤအါမ ၠိန့ၣ်လီၤ. {GC 469.1}GCsk 485.2

  တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအကမၣ်ဒီ:ဒု:ဘၣ်အၢတၢ်စီတၢ်ဆှံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ညိ ကွံာ်တၢ်မၤလိာ်, မ့ၢ်တၢ်တပာ်ကဲယွၤအကလုၢ်ကထါတဖၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ် တၢ်နာ်ဒ်သိ:အံၤတဖၣ် မ့ၢ်အဒု:ကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအဲၣ် မၤအီၤမုာ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. “၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသ:န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အံၤ, ဒ်သိ:သုကစီကဆှံ, ဒီ:သုကဟ:ဆှဲ:တၢ်မၤကမၣ်မုၣ် ကမၣ်ခွါ,” ၁သ့:စၤလနံ ၄:၃: ၅:၂၃ စီၤပီလူ:သိၣ်လိသီလိတ့ၢ်တၢ် ဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ. တၢ်စီတၢ်ဆှံမ့ၢ်အမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီ: ပကဘၣ်မၤန့ၢ်အီၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. “၁၇) မၤစီဆှံအီၤလၢ နတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီတက့ၢ်. နကလုၢ်နကထါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. ၁၉) ဒီ:ဒ်သိ: အဝဲသ့ၣ်ကစီဆှံထီၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤဒီ:, ယမၤစီဆှံထီၣ်ယသ:လၢ အဃိလီၤ.” ယိၤဟၣ် ၁၇:၁၇, ၁၉. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် “၁၆) ဒီ:ဒ်သိ:ယတၢ်ပာ်ထီၣ်ပှၤကလုာ်တဖၣ်, ဒ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢယွၤ အတၢ်သ:ခုအကစီၣ်န့ၣ်, ကကဲလၢတၢ်ဘၣ်အသ:လၢသ:စီဆှံမၤစီဆှံ ထီၣ်အီၤအဃိလီၤ.” ရိမ့ၤ ၁၅:၁၆ စီၤပီလူ:စံ:ကတိၤတဲဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. GCsk 486.1

  သ:မုၢ်စီဆှံကစၢ်အတၢ်ထိၣ်ဟူ:ထိၣ်ဂဲၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤ လဲၣ်. “၁၃) မ့မ့ၢ်သ:လၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်, တုၤအဟဲဝဲဒီ:, ကဆှၢသုဆူတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီခဲလၢာ်အပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တကတိၤ ဘၣ်လၢအဂ့ၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ဖဲဒၣ်အနၢ်ဟူတၢ်ဒီ:, ကကတိၤဝဲဒီ: ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤသုတၢ်လၢအကဟဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” ယိၤဟၣ် ၁၆:၁၃ ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ်သိၣ်သီတ့ၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပှၤကွဲ:ထါစံ:ထီၣ် ပတြၢၤတဂၤစံ:ဝဲဒၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤအကျဲလီၤ. ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် “စီဆှံဝဲ, တီလိၤဝဲ, ဒီ:ဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလီၤ” မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ပှဲၤသတ:ဒီ:ပှၤတဂၤဂၤလၢအလူၤပိာ်ထွဲတၢ်မၤလိာ်အကျဲန့ၣ် ကလၢ ပှဲၤဝဲဒီ:အသူ:အသ့ၣ်, အသကဲ:ပဝာ်အစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် မ့ၢ်တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အဘၣ်ကတၢၢ်လၢပတၢ်အိၣ်မူသကဲ:ပဝာ်အဂီၢ်လီၤ.GCsk 486.2

  ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဝဲဒၣ် “၁၀) သုမ့ၢ်တိၢ်န့ၢ်ယတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်ဒီ:, သုကအိၣ်ကဆိ:လၢယတၢ်အဲၣ်အပူၤ, ဒ်ယတိၢ်န့ၢ်ယပၢ်အတၢ်မၤလိာ် တဖၣ်, ဒီ:ယအိၣ်ယဆိ:လၢအတၢ်အဲၣ်အပူၤအသိ:န့ၣ်လီၤ.” “၂၉) ဒီ:ပှၤလၢအမၢလီၤယၤတဂၤန့ၣ် အိၣ်ဒီ:ယၤလီၤ. တဟ:သဒၣ်ဘၣ်ယၤ ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်လၢအဘၣ်အသ:တဖၣ်န့ၣ်, ယမၤတထံၣ်ဃီလီၤ.” ယိၤဟၣ် ၁၅:၁ဝ: ၈:၂၉. ပှၤလၢအပိာ်ခရံာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ် လဲၤတၢ်ဒ် တၢ်မၤလိာ်အသိ:ဒီ:လၢတၢ်သ:ကညီၤအဃိ အသကဲ:ပဝာ်လီၤဂာ်ထီၣ်ဒီ: ခရံာ်လီၤ. {GC 469.2}GCsk 487.1

  တၢ်ဖံ:တၢ်မၤအံၤ ကဝံၤက့ၤဝဲထဲဒၣ်လၢတၢ်နာ်အိၣ်ဒီ:ခရံာ်ဒီ: ယွၤအသ:မုၢ်စီဆှံဟဲနုာ်လၢပှၤအသ:ပူၤလီၤ. စီၤပီလူ:ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် “၁၂) မ်ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ယပှၤသ:ဘိသ့ၣ်ဧၢ, ဒ်သုစူၢ်တၢ်တဘိယူၢ်ဃီ, တမ့ၢ်ဘၣ်ထဲလၢယမဲာ်ညါဧိၤဘၣ်, မ့ၢ်လၢ ယလီၤဖ:ဒီ:သုခဲကနံၣ်အံၤအါတက့ၢ်သတ:ဒီ:, မၤသုတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤဒၣ်သုဝဲလၢ တၢ်ပျံၤဒီ:တၢ်ကနိ:တက့ၢ်. ၁၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအမၤဝဲဖဲဒၣ်အသ:ဂ့ၤလၢသုပူၤ, ဒ်သိ:သုသ:ကအိၣ်, ဒီ:ဒ်သိ: သုကမၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်ယွၤလီၤ.” ဖံ:လံ:ပံ: ၂:၁၂-၁၃.GCsk 487.2

  ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤတဂၤကမၤနၢၤတၢ်လၢနီၢ်သ:အဂီၢ်န့ၣ် လိာ်ဘၣ်ဝဲလၢ သ:မုၢ်စီဆှံကစၢ်ကမၤစၢၤအီၤဒီ:ကသူၣ်လီၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢခရံာ်အလိၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အခံ ဒ်သိ:ဒီ: ကမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ပာ်အသ:ခူတလ့ၢ်ဒ်သိ:ဒီ: ကဆီၣ်တချဲမၤနၢၤဆၢက့ၤတၢ်လ့ပစီကိ:မံၤဒဲ:န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤန့ၣ် ပထံၣ် ဘၣ်လၢခရံာ်အတၢ်မၤစၢၤပှၤလိာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီအတၢ်ဂံၢ်စၢ် ဘါစၢ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်စၢဖှိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ယွၤအစိကမီၤဒီ:လၢတၢ်နာ် သပှၢ်တၢၢ်အပူၤ “၅၇) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:မ်တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျု:အဖှိၣ် လၢအဒု:မၤနၢၤမၤဃၣ်ပှၤလၢ ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်.” ၁ကရံၣ်သူ: ၁၅:၅၇. တၢ်စီတၢ်ဆှံန့ၣ် အပတီၢ်ထီၣ်ဝဲတဆီဘၣ်တဆီလီၤ. {GC 469.3} GCsk 487.3

  ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဂၤ ဖဲဆီတလဲက့ၤအတၢ်အိၣ်မူဒီ:အတၢ်သူၣ်မံသ:မံဒိ:န့ၢ် ဘၣ်ဝဲလၢကစၢ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူအသီလံလီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီ: “၂) တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဘျၢတဖၣ်, ဒီ:တၢ်ပာ်စု တဖၣ်, ဒီ:ပှၤသံအတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်အထူအယိာ်ဘၣ်.” “၁၃) တုၤပတုၤလၢတၢ်တမံၤဃီ ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်နာ်တမံၤဃီ, ဒီ:တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအဖိခွါဒီ:, ပဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢတၢ်ထဲသိ:ဒီ:ခရံာ် အနီၢ်အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤလီၤ.” “၁၃) ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ယပာ် ယသ:လၢယမၤန့ၢ်လံတၢ်လံန့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တၢ်တမံၤဧိၤယမၤ, ယပာ်သ:ပ့ၤနီၣ်ယသ:လၢတၢ်အိၣ်လၢယလီၢ်ခံ, ဒီ:ယယူာ်ဃီၤယသ:ဆူ တၢ်အိၣ်လၢယမဲာ်ညါ ၁၄) ဒီ:ယဃ့ၢ်သဘျိၣ်ဆူတၢ်ပနီၣ်အအိၣ်, ဒ်သိ: ယကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျု:ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤအတၢ်ကိ:ထီၣ်ထီလၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၂: အ့:ဖ့:စူ: ၄:၁၃: ဖံလံ:ပံၤ ၃:၁၃, ၁၄. စီၤပ့:တရူ:ပာ်လီၤခီၣ်ကါလၢပမဲာ်ညါ ဒ်သိ:ပကလူၤယီၢ်လီၤအခီၣ်လီၢ်လီၤ. ဒ်လံာ်စီဆှံသိၣ်လိဝဲ “၅) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိစ့ၢ်ကီ:, သုမၤတၢ်လၢကယဲၢ် တၢ်ဂုာ်မၤခဲလၢာ်သတ:ဒီ:, လၢသုတၢ်နာ်အဖီခိၣ်, ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, ဒီ:လၢတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအဖီခိၣ်, တၢ်သ့ၣ်ညါ, ၆) ဒီ:လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ အဖီခိၣ်, တၢ်ကီၤပသ:, ဒီ:လၢတၢ်ကီၤပသ:အဖီခိၣ်, တၢ်ဝံသ:စူၤ, ဒီ:လၢတၢ်ဝံသ:စူၤအဖီခိၣ်, တၢ်ယူ:ယီၣ်ယွၤ, ၇) ဒီ:လၢတၢ်ယူ:ယီၣ် ယွၤအဖီခိၣ်, တၢ်အဲၣ်ပုၢ်အဲၣ်ဝဲၢ်, ဒီ:လၢတၢ်အဲၣ်ပုၢ်အဲၣ်ဝဲၢ်အဖီခိၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတက့ၢ်. ၈) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်လၢသုပူၤ, ဒီ:မ့ၢ်အါထီၣ်ဝဲဒီ:, ကဒု:ကဲထီၣ်သုလၢသုတမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤအကၢၣ်အကျူ, ဒီ:ပှၤတသၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ် လီၤ. ၉) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢတၢ်န့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤ မဲာ်ဘျီၣ်, ဒီ:တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အယံၤဘၣ်, ဒီ:သ:ပ့ၤနီၣ်လၢအဒိ:ကဆှီ ထီၣ်အသ:လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:အလီၢ်လံၤန့ၣ်လီၤ. ၁၀) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ကျဲ:စၢ:မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်ကိ:န့ၢ်သုဒီ:တၢ်ဃုထၢသု, ဒိၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်မၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီ:, သုတလီၤဃံၤလၢၤဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်.” ၂ပ့:တရူ: ၁:၅-၁၀. {GC 470.1}GCsk 488.1

  ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်တၢ်စီတၢ်ဆှံလၢလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ် ကအိၣ်ဒီ: တၢ်ဆီၣ်လီၤသ:လီၤ. ဒီ:ကထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲခရံာ်အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤဒီ: ပှၤကညီအတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်န့ၣ်ဖျါဖျါဒီ:ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. {GC 470.2}GCsk 489.1

  ဝံဒၤနံ:ယ့လ: မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဒု:နဲၣ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဘၣ်ဆၣ် အဝဲတပာ်ထီၣ်ထီအသ:ဘၣ်, ဒီ:စံ:လီၤအသ:လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ: အိၣ်ဝဲအါဝဲဒ်သိ:ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိလၢအဝဲဃ့ကည:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် အသိ:လီၤ. ဒၤနံ:ယ့လ: ၉:၁၈, ၁၅, ၂ဝ: ၁ဝ:၈. {GC 470.3}GCsk 489.2

  တုၤစီၤယိၤဘ:နၢ်ဟူ ဘၣ်ယွၤအကလုၢ်လီၤဘၣ်လၢအလိၤ လၢကလံၤမုၢ်တွၤအဖၢမုၣ်ဒီ: ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲ “၆) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:ယသ:ဘၣ်အၢလီၤယသ:, ဒီ:ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသ:လၢဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်ဒီ:ဖၣ်ဆါအကျါလီၤ.” ယိၤဘ: ၄၂:၆. ဒီ:ဝံယၡါယၤထံၣ်ဘၣ်ယွၤအလၤကပီၤဒီ:နၢ်ဟူဘၣ် ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်အကလုၢ် “၃) ဒီ:အဝဲတဂၤအံၤ ကိ:ဝဲဆူအဝဲတဂၤန့ၣ် ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, စီဆှံ, စီဆှံ, စီဆှံ မ့ၢ်တၢ်သု:မုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤ, ဟီၣ်ခိၣ် ဒီဘ့ၣ်ညါပှဲၤဝဲဒီ:အလၤကပီၤလီၤ. ၄) ဒီ:ကျဲစၢၤအကျိၤထံ: ဟူ:ဝ:ဝဲလၢ ပှၤလၢအကိ:ထီၣ်အသီၣ်အဃိ, ဒီ:ဟံၣ်ပှဲၤဝဲဒီ:မ့ၣ်အူခုၣ်လီၤ. ၅) ဒီ:ယစံ:, ယဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤယၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယမ့ၢ်ပှၤလၢ အပျုၤတကဆှီဘၣ်တဂၤ, ဒီ:ယအိၣ်ယဆိ:လၢပှၤလၢအပျုၤ တကဆှီဘၣ်တကလုာ်အကျါန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမဲာ်ထံၣ်ဘၣ်လံ စီၤပၤတဂၤ, တၢ်သု:မုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤလံ.” ဝံယၡါယၤ ၆:၃-၅. စီၤပီလူ:သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်စိာ်ထီၣ်အီၤဆူမူခိၣ်သၢပတီၢ်တပတီၢ်ဒီ: နၢ်ဟူ ဘၣ်တၢ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တဲက့ၤစံ:က့ၤလၢအကျိာ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် ဒီ:အဝဲစံ:ကတိၤထီၣ်ဝဲ “၂) အိၣ်တ့ၢ်တဆံလွံၢ်နံၣ်န့ၣ်, ယသ့ၣ်ညါ ပှၤကညီအိၣ်လၢခရံာ်အပူၤတဂၤ, မ့ၢ်အိၣ်နီၢ်ခိယတသ့ၣ်ညါဘၣ်, မ့ၢ်တအိၣ်နီၢ်ခိယတသ့ၣ်ညါဘၣ်, ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲ, ပှၤဒ်န့ၣ်တဂၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထု:န့ၢ်အီၤဆူမူခိၣ်သၢတီၤတတီၤလီၤ. ၃) ဒီ:ယသ့ၣ်ညါ ပှၤကညီဒ်န့ၣ်တဂၤ, မ့ၢ်အိၣ်နီၢ်ခိတအိၣ်နီၢ်ခိလဲၣ်န့ၣ်, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်, ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲလီၤ. ၄) အဝဲဒၣ်န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ထု:န့ၢ်အီၤဆူပၤရဒံစူ:, ဒီ:နၢ်ဟူတၢ်ကတိၤလၢပှၤစံ:တသ့ဘၣ်, ဒီ:တဂ့ၤကတိၤဘၣ်ပှၤကညီဘၣ်.” ၂ကရံၣ်သူ: ၁၂:၂-၄. “၈) တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်အံၤလၢယၤ, ပှၤအဆံ:ကတၢၢ်လၢပှၤစီဆှံခဲလၢာ်အဖီလာ်တဂၤ, ဒ်သိ:ယကစံၣ်တဲၤ တဲလီၤခရံာ်အတၢ်ထူ:တၢ်တီၤလၢ ပသ့ၣ်ညါထီၣ်တသ့ဘၣ်,” အ့:ဖ့:စူ: ၃:၈. စီၤယိၤဟၣ်ညီနုာ်သန့ၤလီၤအသ:လၢ ကစၢ်ခရံာ်အသ:နါပှၢ်ဒီ: ကွၢ်ထီၣ်ဝဲအလၤကပီၤအစိကမီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:မ့မ့ၢ်ခဲအံၤတဘျီ လီၤဃံၤလၢကလူ:အမဲာ်ညါအခီၣ်ထံ: ဒ်ပှၤသံစိၣ်အသိ:လီၤ. “၁၇) ဒီ:တုၤ ယထံၣ်ဘၣ်အီၤဒီ:ယလီၤဃံၤလၢအခီၣ်ထံ:, ဒ်ပှၤသံအသိ:လီၤ. ဒီ:ပာ် အစုထွဲလၢယလိၤ, ဒီ:စံ:ဘၣ်ယၤ, ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ယမ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံ:ဒီ: တၢ်အကတၢၢ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁:၁၇. {GC 471.1}GCsk 489.3

  ပှၤတဖၣ်လၢအလဲၤတၢ်လၢထူၣ်စုညါအဖီလာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ် အတၢ်ကမၣ်အဃိ အလီၢ်တအိၣ်လၢကပာ်ထီၣ်ထီအသ:ဘၣ်, ကစံ:ပတြၢၤ လီၤက့ၤအသ:ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်လၢအမၤ လီၤကလဲကစၢ်ခရံာ်အသ:န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒဲ:တူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ: ကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လီၤ. ကဘၣ်ဆီၣ်လီၤအသ:လီၤ. ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်မူအဘူ:ကတၢၢ်ဒီ:ခရံာ်န့ၣ် ကသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအတၢ်ဂံၢ်စၢ် ဘါစၢ်ဒီ: အတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢကစၢ်ခရံာ်တူၢ်သံအသ:ဒီ:ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ် က့ၤလၢအဂီၢ်လီၤ. {GC 471.2}GCsk 490.1

  မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသနၢၣ်န့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ် အဲၣ်ဒိ:ပာ်ဒိၣ်ပာ်ဖျါအသ:ဒီ:ပာ်ထီၣ်ထီအသ: ဒ်သိ:အမံၤကဟူ သၣ်ဖျါအဃိ တပာ်ကဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်လၢၤဘၣ်. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲ လၢတၢ်စီတၢ်ဆှံမ့ၢ်တၢ်အဟဲကဲထီၣ်သတူၢ်ကလာ်ဒီ: တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိလီၤ. ပှၤအိၣ်ဝဲအါဂၤလၢတူၢ်လိာ် တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အသ:ဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်စံ:ဝဲတုၤအနာ်တၢ်န့ၣ်ဝံလံ လီၤ. တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲကလူၤပိာ်အခံန့ၣ်လီၤ. ဒီ:စံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲမူဒါလၢ တၢ်ကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤလံအဃိ ဒီ:အဝဲသ့ၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်သဘျ့အဃိ အလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢကလူၤပိာ်ထွဲ ဒီ:တိၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်လၢၤဘၣ်. အဃိအဝဲသ့ၣ်ညိကွံာ်တူၢ်လိာ်တိၢ်န့ၢ် ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတဂၤအတၢ်အိၣ်မူလၢ တလီၤပလိာ် ဘၣ်ဒီ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် ပစံ:လၢအဒိ:န့ၢ်တၢ်စီတၢ်ဆှံကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်. {GC 471.3}GCsk 491.1

  ယွၤအကလုၢ်ကထါသိၣ်လိပှၤဒီ:စံ:ဝဲတၢ်နာ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီ: တၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလၢပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဒီ:မ့ၢ်တၢ်လၢအထီဒါ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃ့ကည:ဆူယွၤအအိၣ် ဒ်သိ:ဒီ:ကဟ့ၣ် လီၤဝဲအတၢ်သ:ကညီၤန့ၣ် တၢ်ဒိကနၣ်အတၢ်မၤလိာ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ: မ့ၢ်တၢ်လၢအတဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တခီ ကဲထီၣ် ဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤကမၣ်ယွၤဒူဒူတခီလီၤ. သူၣ်ဂ့ၢ်သ:ကျိၤလၢအဖှံသလီ:ဖိဒီ:, မၤညီညီအီၣ်ညီညီ, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသ:တအိၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်, တၢ်ဟ:ဆှဲ: ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်သ:လီၤသ:ကွံတအိၣ်, ဒီ:သိၣ်သီဝဲထဲတၢ်နာ်ယိယိ, တၢ်နာ်တမံၤဧိၤ မ့ၢ်အဘၣ်ပှၤအသ:ဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤစံ:ဝဲဒ်လဲၣ်, စီၤယၤကိာ်ပှၤတၢ်မၢဖိစံ:ဝဲ “၁၄) ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်စံ:လၢ သါအိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်, ဒီ:မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်မၤဘၣ်ဒီ:, မ့ၢ်အဘျု:မနုၤ လဲၣ်. တၢ်နာ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤဘၣ်ကသ့ဧါ. ၁၅) ဒီ: ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့, ဒီ:အတၢ်အီၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤ အဂီၢ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, ၁၆) ပှၤလၢသုကျါတဂၤမ့ၢ်စံ:ဘၣ်အီၤ, က့ၤက့ၤ မုာ်မုာ်တက့ၢ်, အိၣ်လၢၤပု:တြူ:, ဒီ:အီၣ်ဘျဲ:အီၣ်တၢ်တက့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:, သုမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအကြၢ:ဒီ:အနီၢ်ခိဘၣ်ဒီ:, မ့ၢ်အဘျု:မနုၤတမ့ၤလဲၣ်. ၁၇) ဒ်န့ၣ်အသိ: တၢ်နာ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ: တၢ်မၤဒီ:, မ့ၢ်တၢ်သံလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ၁၈) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ: ပှၤတဂၤဂၤ ကစံ:နဲဒၣ်အံၤ, နအိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်, ယဲဒၣ်ယအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤလီၤ. တၢ်မၤတၢ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, ဒု:နဲၣ်ယၤလၢနတၢ်နာ်တက့ၢ်. ဒီ:ယကဒု:နဲၣ်နၤ ယတၢ်နာ်လၢယမၤတၢ်အဃိလီၤ. ၁၉) နနာ်လၢယွၤအိၣ်တဂၤဃီလီၤ. နမၤတၢ်ဂ့ၤလီၤ. တၢ်နါတဖၣ်နာ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်, ဒီ:ကနိ:ကစုာ်လီၤ. ၂၀) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ပှၤတဂိာ်တသီၣ်ဘၣ်တၢ်တဂၤဧၢ, တၢ်မၤတဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, တၢ်နာ်မ့ၢ်တၢ်သံန့ၣ်, တၢ်မိၣ်သ့ၣ်ညါနသ:စ့ၢ်ကီ:ဧါ. ၂၁) ပပၢ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်ပာ်ထီၣ်အဖိခွါစီၤအံၤစဲ:လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်ဒီ:, တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤအီၤလၢတၢ်မၤတဖၣ်အဃိ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ၂၂) နထံၣ် လၢတၢ်နာ်မၤဃုာ်ဒီ:အတၢ်မၤတဖၣ်, ဒီ:တၢ်နာ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢ တၢ်မၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ၂၃) ဒီ:လံာ်န့ၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢအစံ:ဝဲဒၣ်, ဒီ:စီၤအၤဘြၤဟၣ်နာ်ယွၤ, ဒီ:တၢ်ပာ်ကဲလၢတၢ်တီတၢ်လိၤလၢအဂီၢ်, ဒီ:တၢ်ကိ:အီၤလၢယွၤအတံၤအသကိ:လီၤ. ၂၄) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, သုထံၣ်လၢပှၤကညီဘၣ်တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤအီၤလၢတၢ်မၤတဖၣ်အဃိ, ဒီ:တမ့ၢ်ဘၣ်ထဲတၢ်နာ်အဃိဘၣ်.” ယၤကိာ် ၂:၁၄-၂၄. {GC 472.1}GCsk 491.2

  တၢ်လၢယွၤမၢလီၤဝဲတဖၣ်တၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤတမံၤဂ့ၤ တမံၤဂ့ၤ, ပမ့ၢ်တမၤအီၤပမ့ၢ်လူၤဘၣ်ပသ:ဒီ:ပလဲၤဒ်ပကျဲ ဒီ:ပဆိကမိၣ်လၢ ပကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်ပလီလီၤက့ၤပသ:လီၤ. “၆) ကယဲၢ်ပှၤအိၣ်ဝဲ ဆိ:ဝဲလၢအပူၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, တမၤဘၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ဘၣ်. ကယဲၢ်ပှၤလၢ အမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, တထံၣ်တ့ၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်, ဒီ:တသ့ၣ်ညါ တ့ၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. . .” ၁ယိၤဟၣ် ၃:၆. မ်ပှၤသုတလီလီၤက့ၤအသ:နီတဂၤ တဂ့ၤ. တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢပသ့ၣ်ညါအီၤလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ:ပမၤအီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဆါ သ:မုၢ်စီဆှံဒီ:ဒု:ယံၤပှၤဒီ:ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. သ:မုၢ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် အကလုၢ်တသီၣ်ထီၣ်လၢပနၢ်ပူၤလၢၤဘၣ်. စီၤယိၤဟၣ် ဖဲအစံ:ကတိၤတၢ် ဘၣ်ဃ:တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအဂ့ၢ်အခါ စံ:ကတိၤဒီ:ပာ်တၢ်ကမၣ် စ့ၢ်ကီ:လၢ ပှၤလၢအကိ:သတြီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်စီတၢ်ဆှံအိၣ်လၢအသ:ပူၤ တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. “၄) ပှၤလၢအစံ:, ယသ့ၣ်ညါလံအီၤန့ၣ်, ဒီ:တတိၢ်န့ၢ် ဘၣ်အတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်, ဒီ:တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီတအိၣ်ဘၣ်လၢအပူၤဘၣ်. ၅) မ့မ့ၢ်ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်အကလုၢ် အကထါန့ၣ်, ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢအပူၤနီၢ်နီၢ်လီၤ. လၢအဝဲန့ၣ်အဃိ, ပသ့ၣ်ညါလၢပအိၣ်လၢအပူၤလီၤ.” ၁ယိၤဟၣ် ၂:၄-၅. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်ပှၤကညီတဖၣ်အတၢ်တူၢ်လိာ်ဘၣ်သ:အခီပညီ အဂ့ၢ်လီၤ. ပှၤကညီမ့ၢ်မၤဖုၣ်လီၤဒီ:မၤလီၤတၢ်မၤလိာ်အသူ:အသ့ၣ်ဒီ: ပာ်ဒၣ်တၢ်ဖှံဖှံလၢတၢ်မၤလိာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် “၁၈) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစံ:ဘၣ် တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, မူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်တချု:ဒံမုၢ်ဒံဖျိ:ကွံာ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:, လံာ်တၢ်မၤလိာ်အဖျၢၣ်ဆံ:တဖျၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အနၢၣ်ဖိတနၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တချု: လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒံ:ဘၣ်ခဲလၢာ်ဒီ:, တဟ:ဂီၤဘၣ်ဝဲဘၣ်. ၁၉) မၤသ: ဒ်န့ၣ်ဒီ: ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအလုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤလိာ်အဆံ:ကတၢၢ် တထံၣ်လၢတၢ်အံၤအကျါန့ၣ်, ဒီ:သိၣ်လိပှၤကညီဒ်န့ၣ်သိ:တဂၤဂၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢအဆံ:ကတၢၢ်လၢမူခိၣ်အဘီအမုၢ်အပူၤလီၤ. မ့မ့ၢ် ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ဝဲ, ဒီ:သိၣ်လိဝဲတဂၤဂၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢ အဒိၣ်လၢမူခိၣ်အဘီအမုၢ်အပူၤလီၤ.” မ:သဲ ၅:၁၈-၁၉. {GC 472.3}GCsk 492.1

  ပှၤတဂၤမ့ၢ်စံ:လီၤက့ၤအသ:လၢ အတၢ်ဒဲ:ဘ:တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ယံၤဒီ:တၢ်စီတၢ်ဆှံသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. အခီပညီပှၤလၢ တအိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်ကဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် စံ:လီၤအသ:လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ: တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤမ့ၢ်ပှၤလၢတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်စီတၢ်ဆှံ ဒီ:အတၢ်တီတၢ်လိၤဘၣ်ဒီ: မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤလၢတထံၣ်စိကွၢ်ဖျါတၢ်ဒဲ:ဘ: အတၢ်အၢတၢ်သီအဂ့ၢ်မူၣ်မူၣ်နီၤနီၤဘၣ်တဂၤလီၤ. အဝဲအိၣ်ယံၤအသ:ဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ဆိကမိၣ်လီၤက့ၤဒၣ်အသ:လၢ ပှၤတီပှၤလိၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. “၂၃) ဒီ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:အကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်, မ်အမၤစီဆှံသုလၢလၢပှဲၤပှဲၤတက့ၢ်. ဒီ:မ်တၢ်အံ:က့ၤကွၢ်က့ၤသုဒီဂၤညါ, ဒ်သိ:သုသ:, ဒီ:သုသ:သမူ, ဒီ:သုနီၢ်ခိခဲလၢာ်ကအိၣ်လၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, ဖဲပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်ဟဲက့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.” ၁သ့:စၤလနံ ၅:၂၃. မၤကဒီ: တဘျီကွဲ:န့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် “၁) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ပုၢ်သ့ၣ် ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ယဃ့ကည:သုလၢ ယွၤအတၢ်သ:ကညီၤတဖၣ်အဃိ, ဒ်သိ: သုကပာ်သုနီၢ်ခိလၢ တၢ်လုၢ်မူစီဆှံ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသ:, လၢအမ့ၢ် သုတၢ်မၤအဂ့ၤအဘၣ်လီၤ.” ရိမ့ၤ ၁၂:၁. {GC 473.1}GCsk 493.1

  ဖဲပစံ:ကတိၤထီၣ်တၢ်ကတိၤလၢ အမ့ၢ်ဝဲတၢ်စီဆှံန့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီ: နီၢ်ခိ, နီၢ်သ:, တၢ်ဆိကမိၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ပနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် “၁) မၤသ: ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ယဃ့ကည:သုလၢယွၤအတၢ်သ:ကညီၤ တဖၣ်အဃိ, ဒ်သိ:သုကပာ်သုနီၢ်ခိလၢတၢ်လုၢ်မူစီဆှံ, တၢ်ဘၣ်ယွၤ အသ:, လၢအမ့ၢ်သုတၢ်မၤအဂ့ၤအဘၣ်လီၤ.” ရိမ့ၤ ၁၂:၁. တၢ်လၢ အမၤစှၤလီၤပနီၢ်ခိဂံၢ်ဘါဒီ:သ:အတၢ်ဆိကမိၣ်အဂံၢ်အဘါန့ၣ် တကြၢ: အိၣ်လၢပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤနီတစဲ:ဘၣ်. ပှၤလၢအအဲၣ်ယွၤ လၢအသ:ဒီဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူကလူၤမၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ် အကျဲဒီ: ကကျဲ:စၢ:တိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တထံၣ်ဃီ, ဒီ:တၤလၣ်လၢ ယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကကျဲ:စၢ:သူဝဲလၢယွၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအဂီၢ် ဒီ:မၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်လၢကဘၣ်လုၢ်ထီၣ်ဝဲဆူယွၤအအိၣ် တဖၣ်န့ၣ် တမၤဘၣ်အၢဘၣ်သီဝဲဒၣ်ဘၣ်. {GC 473.2}GCsk 494.1

  စီၤပ့:တရူ:စံ:ဝဲ “၁၁) ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, ယဃ့ကည:သု ဒ်ပှၤတမှံၤဒီ:ပှၤလဲၤတၢ်အသိ:, ဟ:ဆှဲ:တၢ်သ:ကွံဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဖံ: တၢ်ညၣ်လၢအဒု:တၢ်ယၤတၢ်ဒီ: ပသူၣ်ပသ:န့ၣ်တက့ၢ်” ၁ပ့:တရူ: ၂:၁၁. သ:လၢအပှဲၤဒီ:တၢ်အၢန့ၣ် မၤဘျီၣ်မၤသံကွံာ်နီၢ်ခိနီၢ်သ:တၢ်သ့ၣ်ညါ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဒု:ကပီၤထီၣ်ပှၤ အသ:လီၤ. စီၤပီလူ:ကွဲ:န့ၢ်ပှၤကရံၣ်သူ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စံ:ဝဲ “၁) မၤသ:ဒ်န့ၣ် ဒီ: ပှၤသ:ဘိသ့ၣ်သုဧၢ, ပအိၣ်ဒီ:တၢ်စံ:ပာ်တဖၣ်အံၤဒီ:, မ်ပမၤကဆှီ ပသ:လၢကယဲၢ်တၢ်ဃံၣ်တၢ်မူ:, ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပဖံ:ပညၣ်, ဒီ:ပသူၣ်ပသ: ခဲလၢာ်တက့ၢ်. ဒီ:လၢတၢ်ပျံၤယွၤအပူၤန့ၣ်, မ်ပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်စီဆှံတက့ၢ်.” ၂ကရံၣ်သူ: ၇:၁. ဒီ:သ:အတၤသၣ်တဖၣ်န့ၣ် “၂၂) မ့မ့ၢ်သ:အတၤသၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု, တၢ်ဃူ တၢ်ဖိ:, တၢ်ဝံသ:စူၤ, တၢ်သူၣ်စူၤသ:စူၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, ၂၃) တၢ်ဆီၣ်လီၤပသ:, တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသ:သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒ်န့ၣ်အသိ:တဖၣ်အံၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအတြီအီၤန့ၣ်, တအိၣ်ဘၣ် နီတမံၤဘၣ်.” ကလၤတံ ၅:၂၂, ၂၃. {GC 474.1}GCsk 495.1

  ဖဲအံၤန့ၣ် ပှၤခရံာ်ဖိအိၣ်ဝဲပှဲၤဂၤလၢ အိၣ်ဒီ:တၢ်ကီၤသ:ဘၣ်ဃ: တၢ်ကူတၢ်သိ:လဲၣ်, မ့တမ့ၢ်အတၢ်သ:ကွံတၢ်ကူတၢ်သိ:န့ၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်ပှၤလုာ်အဆၣ်အိၣ်ဝဲပှဲၤဂၤလၢ အအီၣ်လုာ်ကိအီလုာ်ကပာ်အသ:ဒီ: တၢ်အိတၢ်အီၣ်ပှဲၤဂၤလဲၣ်. လၢသရိာ်စိမိၤအပူၤ, လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ မ့ၢ်ပှၤလၢလုၢ်လၢ်ဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ပှဲၤဂၤလဲၣ်. ပှၤအဲၣ်ဒိ:မၤမုာ်မၤလၤ အသ:ဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီအိၣ်ပှဲၤဂၤလဲၣ်. မ့ၢ်ပှၤအဲၣ်ကျိာ်အဲၣ်စ့အါန့ၢ် အအဲၣ်ယွၤအိၣ်ပှဲၤဂၤလဲၣ်. ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ဟဲနုာ်လီၤဘၣ်ဖု:ဆူတၢ်ဘါသရိာ် ပူၤခဲအံၤ မ့ၢ်ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲပှၤမၤပှဲမၤလီစံၣ်တပျုာ်စံၣ်တပျာ်, ယၤစုယၤခီၣ်, ဒဲစုပီၢ်ခီၣ်, ကနိ:သံကစုၣ်သံ, ဝ:ထု:ဝ:ရၤဒီ:ကဲတၢ်မၤလီၤတၢ်ဘါအသူ: အသ့ၣ်န့ၣ်ဧါ. ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ထံၣ်ဒ်န့ၣ်ဒီ: ကနီဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. မ့ၢ်နသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ကစၢ်ဝံၢ်တချဲကွံာ်ပှၤလဲကျိာ်လဲစ့တဖၣ်အလီၢ်လၢ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤန့ၣ်ဧါ. {GC 474.2}GCsk 495.2

  ပှၤတၢ်မၤဖိစီၤယၤကိာ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကူၣ်သ့အဂ့ၢ် ဟဲလီၤလၢမူခိၣ် “မ့ၢ်တၢ်စီဆှံအဆိကတၢၢ်” ပှၤလၢအယၢၤထီၣ်ယ့ၣ်ရှူ:အမံၤ လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢအနိ:ဖံ:န့ၣ် အကိာ်ပူၤတဘၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်မူၤတၢ်ဘီ:တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီ ကသံၣ်ညါသူ:ဘၣ်, အကိာ်ပူၤတဘၣ်မၤဘၣ်အၢဝဲဒီ:တၢ်စုၣ်တၢ်ပျၢ်ကလံၤ တကဆှီဘၣ်. မိာ်အလုၢ်ခုၣ်, သံ:အသဝံအစိတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်အၢ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အစီအဆှံလီၤ. တၢ်တဘၣ်ကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃ:ဟီၣ်ခိၣ် အအံၤတဃာ်အတၢ်သ:ကွံဘၣ်. တၢ်ဟိာ်တၢ်ယီၤအတၢ်ကတိၤတဖၣ် မၤဘၣ်အၢယွၤအတၢ်စီတၢ်ဆှံလီၤ. မ်အသုတဟဲထီၣ်လၢပထ:ခိၣ်အပူၤ တဂ့ၤ. ကသံၣ်မူၤဘီ:အကုၢ်အပှၤတဖၣ် မ့ၢ်စံ:ကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃ: ယွၤ အတၢ်စီတၢ်ဆှံ, မ့ၢ်ကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃ:မူခိၣ်ဘီမုၢ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤ ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါပာ်တ့ၢ်ဝဲလိၤလိၤ. . . “၂၇) ဒီ:တၢ်တကဆှီဘၣ်, ဒီ:တၢ်လၢ အမၤတၢ်သ:ဘၣ်အၢဒီ:တၢ်ကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်န့ၣ်, တလဲၤနုာ်ဘၣ်ဝဲ နီတမံၤဘၣ်. ကလဲၤနုာ်တဲပှၤလၢအမံၤကွဲ:အသ:လၢသိဖိအလံာ်မူအပူၤ တဖၣ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၂၁:၂၇. . . {GC 474.3}GCsk 496.1

  တၢ်မၤမုာ်မၤလၤပှၤသ:လၢ အဃါဃုာ်ဃုာ်ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ် မၤဟ:ဂီၤသ:အတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီ:နီၢ်သ:အဂံၢ်အဘါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လံာ်စီဆှံကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ “၁) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ပှၤသ:ဘိသ့ၣ်သုဧၢ, ပအိၣ်ဒီ:တၢ်စံ:ပာ်တဖၣ်အံၤဒီ:, မ်ပမၤကဆှီပသ:လၢကယဲၢ်တၢ်ဃံၣ် တၢ်မူ:, ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပဖံ:ပညၣ်, ဒီ:ပသူၣ်ပသ:ခဲလၢာ်တက့ၢ်. ဒီ:လၢ တၢ်ပျံၤယွၤအပူၤန့ၣ်, မ်ပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်စီဆှံတက့ၢ်.” ၂ကရံၣ်သူ: ၇:၁. {GC 474.1}GCsk 496.2

  ပှၤခရံာ်ဖိအိၣ်ပှဲၤဂၤလၢ အမၤလီၤယွၤအလၤကပီၤအသူ:အသ့ၣ်လၢ အအီၣ်လုၢ်ကိအီလုၢ်ကပာ်တၢ်, မၤမုာ်မၤလၤအသ:တလၢအခၢ:ဒီ: မၤဟ:ဂီၤကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လဲၣ်. ခဲအံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်အဲၣ် ခရံာ်အသ:တဖၣ်ဆံ:လီၤစှၤလီၤဝဲဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဃုစ့ပာ်ကီၤ တလိၤကျဲလိၤကပိၤ ဒ်သိ:ကဃုန့ၢ်ဘၣ်ကျိာ်စ့အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အခံ ဒ်သိ:ကမၤကမၣ်တၢ်လၢ တၢ်ဃုတိၢ်ဃုစ့န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ပာ်လီၤဒီ:မ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်မၤအသ:, လု:ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဖံ:ဖီခိၣ်ဖိဒီ: မၤမူ:မၤပှဲ, တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီခီလဲကျိာ်ခီလဲစ့, လီၤဂာ်ဒီ:လၢကစၢ်ခရံာ်အစိၤတၢ်လုၢ်ဟံၣ် ဘၣ်တၢ်ဒု:ကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘျၣ်တမျၢ်အဒၢ:ဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်နီဟ:ထီၣ် ကွံာ်အသိ:လီၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. “၁၉) {GC 474.3}GCsk 496.3

  သုနီၢ်ခိမ့ၢ်တၢ်လုၢ်အဟံၣ်ဘၣ်ဃ:ဒီ: သ:စီဆှံ, အိၣ်လၢသုပူၤ, လၢသုန့ၢ်လၢယွၤ, ဒီ:သုတမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဒၣ် သုဝဲဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဧါ. ၂၀) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ပှ့ၤက့ၤ သုလၢအပှ့ၤလီၤ. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, မၤလၤမၤကပီၤယွၤလၢ သုနီၢ်ခိ နီၢ်ကစၢ်တက့ၢ်.” ၁ကရံၣ်သူ: ၆:၁၉-၂၀. ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် တကြၢ:လၢ အဒု:ကဲထီၣ်အနီၢ်ခိလၢသ:မုၢ်စီဆှံကအိၣ်ဆိ:ဝဲအလီၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ဘၣ်အၢ ဘၣ်သီတၢ်ဟ:ဂုၤဟ:ဂီၤအလီၢ်ဘၣ်. ပှၤကညီအတၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီ:အီၤ တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢ အအိၣ်လၢပှၤကညီတဖၣ်အစုပူၤနာ်သက့ မ့ၢ်ဒၣ်ယွၤအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤကညီတဖၣ်တဘၣ်သူကလီၤ မၤလၢာ်ကလီတၢ်စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်လၢ အအိၣ်ဒီ:အီၤဘၣ်. အခွဲ:အယာ်တအိၣ်လၢကဘၣ်မၤဝဲဒၣ်ဘၣ်.GCsk 497.1

  ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် မၤလၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤကျိာ်စ့တဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်နါ စိၤမၤနါစိၤအီၣ်နါစိၤအသ:ကိ:နံၣ်ဒဲ:လီၤ. ကျိာ်စ့လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ မၤစၢၤပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် သူဒီ:မၤလၢာ်ကွံာ်ဝဲလၢတၢ်မၤမုာ် မၤလၤလီၤက့ၤအသ:န့ၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူဒီ:တၢ်မၤဘူၣ်လၢကဘၣ် လုၢ်ထီၣ်က့ၤယွၤန့ၣ် မၤလၢာ်ကွံာ်ဝဲလၢတၢ်ပ ၠီၢ်တၢ်ပါအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်ကီၢ်ကီၢ်ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤစီမၤဆှံအသ:န့ၣ် ဒီ:တၢ်စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်လၢအအိၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ကမၤလၢာ်ကလီကွံာ်ဝဲလၢ ကျဲအကမၣ်တဖၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤစိာ်က့ၤဝဲဆူယွၤအတၢ်ပာ်ဖှိၣ် အလီၢ်လီၤ. တၢ်ကီၤသ:ဒီ:တၢ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါသ:အကျိၤစ့ၢ်ကီ:ကကဲ တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်လီၤ. အခိၣ်တလိၣ်ကကဲတၢ်ကပီၤလၢ ပှၤအအံၤတဃာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 475.1}GCsk 497.2

  “နီၢ်ခိအတၢ်သ:ကတြၢ, မဲာ်ချံအတၢ်သ:ကတြၢဒိ:အအံၤတဃာ် တၢ်ပာ်ကဖၢသ:” တဖၣ်ဒု:ဃာ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အသ:လီၤ. {GC 475.2}GCsk 498.1

  လၢတၢ်န့ၣ် အဃိဒီ: “၁၇) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်, ဟ:ထီၣ်လၢအကျါ, ဒီ:အိၣ်လီၤဆီတက့ၢ်. ဒီ:ထိ:ဘၣ်တၢ်တကဆှီဘၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. ဒီ:ယကတူၢ် လိာ်သု,” ၂ကရံၣ်သူ: ၆:၁၇ ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သတ:ဒီ: ပှၤလၢအအိၣ်မူဒီ:မၤပိာ်ထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကျဲတဖၣ်န့ၣ် “၁၈) ဒီ:ယကကဲလၢသုပၢ်, ဒီ:သုကကဲလၢယဖိမုၣ်, ဒီ:ယဖိခွါတဖၣ်လီၤ, ယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်စံ:ဝဲဒၣ်,” ၂ကရံၣ်သူ: ၆:၁၈ ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 498.2

  အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီ:အတၢ်ဒိကနၣ်န့ၣ် ကခါထီၣ် အခီၣ်ခါဆူတၢ်ကပီၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်တီတၢ်လိၤအမုၢ်အတၢ်ကပီၤ ကလီၤဘၣ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အလိၤဒီ: အဝဲသ့ၣ်ကဒု:ကပီၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်ကပီၤလီၤ. “၁၂) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်ကဒီ:ပှၤတဖၣ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကပီၤလီၤ. ပှၤလၢအပိာ်ယခံ တဖၣ်န့ၣ်, တဟ:ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ခံ:ကျါဘၣ်, ဒီ:ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအတၢ် ကပီၤလီၤ” ယိၤဟၣ် ၈:၁၂. “၁၈) မ့မ့ၢ်ပှၤတီပှၤလိၤအကျဲန့ၣ် မၤသ:ဒ် မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ကပီၤဒံ:ယံာ်ဒံ:ကပီၤထီၣ်, ဒံ:ယံာ်ဒံ:ကပီၤထီၣ်, တုၤလၢမုၢ်ထူၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ.” ကတိၤဒိ ၄:၁၈. တၢ်ကပီၤလၢမူခိၣ်လီၤဒီ: ဆဲ:ကပီၤဘၣ် ဆၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ဆၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်ဆၢက့ၤ အတၢ်ကပီၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိ: ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအသကဲ:ပဝာ် လၢအဟဲလီၤဝဲလၢမူခိၣ်ဒီ: ကဘၣ်မၤကပီၤထီၣ်က့ၤဝဲလၢအတၢ်အိၣ်မူ အပူၤလီၤ. {GC 475.3}GCsk 498.3

  စီၤပီလူ:ကွဲ:အိၣ်သကိ:ပှၤကလီ:စဲဖိတဖၣ် ဒီ:ဆှၢန့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဆူယွၤအဖိမုၢ်ဖိခွါတဖၣ်အအိၣ်စံ:ဝဲ “၉) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: မုၢ်နံၤလၢ ပနၢ်ဟူတၢ်န့ၣ်လံၤလံၤ, ပတဆိတ့ၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢသုဂီၢ်ဘၣ်. ဒီ:ပဃ့ကည:ဒ်သိ:သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီ:တၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ယွၤ အသ:လၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီ:တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:သ:န့ၣ်, ၁၀) ဒ်သိ:သုကလဲၤတၢ်ဒ်အကြၢ:ဒီ:ကစၢ်, လၢတၢ်ဘၣ်အသ:ခဲလၢာ်သတ:ဒီ:, သုကသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ, ဒီ:အါထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ, ၁၁) ဒီ:ဆူၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒ်အလၤကပီၤအစိအကမီၤအသိ:, လၢကယဲၢ်တၢ်ဝံသ:စူၤ, ဒီ:တၢ်သူၣ်စူၤသ:စူၤအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ခုန့ၣ်အဂ့ၢ်,” ကလီ:စဲ ၁:၉-၁၁. {GC 476.1}GCsk 499.1

  မၤကဒီ:တဘျီဒု:သ့ၣ်ညါဒီပုၢ်ဒီဝဲၢ်လၢ အအိၣ်လၢအ့:ဖ့:စူ:တဖၣ် “၁၆) ဒ်သိ:အကဟ့ၣ်လီၤသုဒ်အလၤထူ:အကပီၤတီၤအသိ:, လၢသုနီၢ်လၢ ညါကန့ၢ်ဘၣ်အဂံၢ်ဆူၣ်အဘါဆူၣ်လၢသ:အဃိ, ၁၇) ဒ်သိ:ခရံာ် ကအိၣ်ဝဲဆိ:ဝဲလၢသုသ:အပူၤလၢတၢ်နာ်အဃိ, ၁၈) ဒ်သိ:သုဂံၢ်စဲၤ လီၤ. ဒီ:သုခီၣ်ထံ:ပာ်ကျၢၤအသ:လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤသတ:ဒီ:, သုနၢ် ကပၢၢ်ထီၣ်သကိ:ဒီ:ပှၤစီဆှံခဲလၢာ်, ဒီ:သုကသ့ၣ်ညါထီၣ်တၢ်လၢအမ့ၢ် ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအဒီၣ်တူာ်, ဒီ:အထီ, ဒီ:အလီၤဆၢၣ်ဒီ:အထီၣ်ထီ, ၁၉) ဒီ:ဒ်သိ:သုကသ့ၣ်ညါခရံာ်အတၢ်အဲၣ်လၢပသ့ၣ်ညါလၢာ်တသ့ဘၣ်, ဒ်သိ:သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီ: ယွၤအတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤခဲလၢာ်လီၤ.” အ့:ဖ့:စူ: ၃:၁၆-၁၉. {GC 476.2}GCsk 499.2

  ခီဖျိလၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအဃိ ဒီ:ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢပကသု:ဘူ:ပသ:ဆူယွၤအလီၢ်ပစိာ်အဂီၤထံ:န့ၣ်လီၤ. “၃၂) ပှၤလၢအတသ:လီဘၣ်အဖိခွါဒၣ်ဝဲဘၣ်, ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤလၢ ပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်, တဟ့ၣ်ကလီဃုာ်ဒီ:အီၤလၢပတၢ်ခဲလၢာ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်ဒီ:, ကအိၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.” “၁၃) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: သုဝဲဒၣ်လၢအမ့ၢ် ပှၤအအၢအသီန့ၣ်, သုမ့ၢ်သ့ၣ်ညါဟ့ၣ်သုဖိသုလံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤဒီ:, သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်, ကဟ့ၣ်ပှၤလၢ အဃ့တၢ်လၢအီၤတဖၣ် လၢသ:စီဆှံန့ၣ် အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်ဆံ:ဒိၣ်လဲၣ်.” “၁၄) သုမ့ၢ်ဃ့တၢ် တမံၤမံၤလၢယမံၤဒီ:, ယကမၤလီၤ.” “၂၄) တုၤလီၤခဲကနံၣ်အံၤ, သုတဃ့ဒံ:ဘၣ်တၢ်လၢ ယမံၤနီတမံၤဘၣ်. ဃ့တၢ်တက့ၢ်, ဒီ:သုကန့ၢ် တၢ်, ဒ်သိ:သုတၢ်သ:ခုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လီၤ.” ရိမ့ၤ ၈:၃၂: လူၤကၣ် ၁၁:၁၃: ယိၤဟၣ် ၁၄:၁၄: ယိၤဟၣ် ၁၆:၂၄. {GC 477.1}GCsk 499.3

  ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:အိၣ်ဒီ:တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢ ယွၤကတူၢ်လိာ်အတၢ် အိၣ်မူဒီ:ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါအီၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤတအဲၣ်ဒိ:ဝဲလၢ ပကအိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒီ:တၢ်ခံ:သူအဘၢၣ်စၢၤဘၣ်. ပှၤတဂၤမ့ၢ်ဆု:လီၤအခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် အသ:ပူၤမ့ၢ်ပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်သ:လီသ:ကွံန:န:န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်လီၤအသ: အတီအလိၤလၢအဂီၢ် ဒီ:တမ့ၢ်တၢ်လၢကဲဘျု:လၢအဂီၢ်နီတမံၤဘၣ်. ပဝဲသ့ၣ် တဖၣ် တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်အိၣ်ဝဲလၢပကလဲၤဆူကစၢ်ခရံာ်အဂီၤထံ:ဒီ: သ့စီကွံာ် ပတၢ်သရူ:ကမၣ်တဖၣ်ဒီ: ပကဘၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်မဲာ်ဆှ:, တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသ: ဒီ:ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အမဲာ်ညါသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. “၁) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ခဲကနံၣ်အံၤ, ပှၤလၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ်, တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်တအိၣ် ဘၣ်ဒီ:အီၤဘၣ်.” ရိမ့ၤ ၈:၁. {GC 477.2}GCsk 500.1

  စီၤအၤဒၣ်အဖိအလံၤလၢ အလီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤတဖၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢခရံာ်အဃိဒီ:ကဲထီၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤအဖိအလံၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ကစၢ် ခရံာ်စံ:ဝဲ “၁၁) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအမၤစီဆှံတၢ်, ဒီ:ပှၤလၢအဒိ:စီဆှံ အသ:တဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်အဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤတဂၤဃီခဲလၢာ်လီၤ. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: တၢ်ကိ:အီၤလၢဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ်, အမဲာ်တဆှ:ဘၣ်ဝဲဘၣ်,” “၁၀) ဒီ:စံ:ဘၣ် အီၤ, လဲၤ, အီၣ်တၢ်အသိ, ဒီ:အီတၢ်အဆၢ, ဒီ:ပှၤလၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ အသ:လၢအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ယုၢ်အီၤလၢအဂီၢ်တဖၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်လၢမုၢ်တနံၤအံၤ, စီဆှံဝဲလၢပကစၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:သုတသူၣ်အု:သ:အု:တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုန့ၣ် မ့ၢ်သုဂံၢ်သုဘါလီၤ.” “၁၆) သူၣ်ဖှံသ:ညီတဘိယူၢ်ဃီတက့ၢ်. ၁၇) ဘါထုကဖၣ်တၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်. ၁၈) လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျု:အဖှိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ် ယွၤအသ:လၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အပူၤလၢသုဂီၢ်လီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁၁: နဃ့မယၤ ၈:၁ဝ: ၁သ့:စၤလနံ ၅:၁၆-၁၈. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:တၢ်တီတၢ်လိၤလၢ အဘၣ် တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢတၢ်မၤလိာ်အပူၤတဖၣ် တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤအဃိ ပှၤတထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. တၢ်လၢအဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဝဲ ဒ်သိ:အံၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်တဒိ:န့ၢ်ဘၣ်သ:မုၢ်စီဆှံအတၢ်ဟူ:ဂဲၤလၢလၢ ပှဲၤပှဲၤအဃိဒံ:လီၤ. {GC 477.3}GCsk 500.2

  ပဝဲဒၣ်တဖၣ်ပကဆီတလဲက့ၤပသ:လၢ ပထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဃိ လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ်တပာ်လ့ၤပာ်ကဲယွၤအသကဲ:ပဝာ်လၢ အလၢဝဲပှဲၤဝဲ ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီအသူၣ်ဟူ:သ:ဂဲၤဒီ:နာ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢပှၤကညီဆိကမိၣ် ထံၣ်န့ၢ်တၢ်တဖၣ်ဒီ: ပှၤကညီအသိၣ်တၢ်သီတၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ် အဃီ ဒီ:တၢ်အဲၣ်ယွၤပျံၤယွၤအသ:တဖၣ်ဆံ:လီၤစှၤလီၤဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ် ပာ်က့ၤယွၤအတၢ်မၤလိာ်လၢ အလီၢ်ဒၣ်ဝဲမ:ဒီ:ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်ကန့ၢ်ဘၣ် က့ၤခရံာ်ဖိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒ်လၢသီအသိ:ဒီ: အတၢ်အဲၣ်ယွၤပျံၤယွၤတဖၣ် ကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 478.1}GCsk 501.1

  ကွၢ်ကွၢ်ပကအိၣ်ဒီ:တၢ်ဆီတလဲပသ:ဒီ: လူၤပိာ်ထွဲတၢ်မၤလိာ်လၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤဒီ:သိၣ်သီပှၤန့ၣ် ဒ်သိ:ကမၤကဲထီၣ်ပတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအဂီၢ် လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကညီတဖၣ်လူပိာ်ထွဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆ: အတၢ်သိၣ်လိဒီ: တပာ်ကဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်သတ:ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်လီၤဖုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤစံ:ဝဲဒၣ် “၁၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယပှၤဂီၢ်မုၢ် မၤတၢ်အၢခံမံၤ, လဲၤသဒၣ်ယၤ, ထံမူအထံထီၣ်ပၢၢ်, ဒီ:ကျိ:န့ၢ်ကမါလၢ အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ကမါသ့ၣ်ဖ:လၢအဟံ:ဃာ်ထံတသ့ဘၣ်. .” ယံ:ရမံယၤ ၂:၁၃. {GC 478.2} GCsk 501.2

  “၁) ပှၤလၢအတလဲၤဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤတတီတလိၤဘၣ်အကူၣ်ထီၣ် ဖ:လီၤတၢ်အပူၤ, ဒီ:တဆၢထၢၣ်ဘၣ်ဝဲလၢပှၤမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အကျဲ, ဒီ:တဆ့ၣ်နီၤဘၣ်ဝဲလၢပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဝဲလီၤ. ၂) ဒီ:မုာ်လၤဝဲလၢယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤ, ဒီ:လၢအတၢ်သိၣ် တၢ်သီန့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢမုၢ်ဆါဆဲ:လၢမုၢ်နၤလီၤ. ၃) ဒီ:ကမၤသ: ဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသ:လၢ ထံဖိကျိအနံၤလၢအသၣ်ထီၣ်လၢအဆၢအကတီၢ် ဒၣ်ဝဲ, ဒီ:အလၣ်တလီၤညွံ:ဘၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ကယဲၢ်အမၤတၢ်တမံၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤ.” စံ:ထီၣ် ၁:၁-၃. ထဲဒၣ် ယွၤအကလုၢ်ကထါဧိၤကမၤလိၤက့ၤယွၤအပှၤကလုာ်ဒီ: ကအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်အဲၣ်ယွၤပျံၤယွၤန့ၣ်လီၤ. ၁) ပှၤလၢအတလဲၤဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤတတီ တလိၤဘၣ်အကူၣ်ထီၣ်ဖ:လီၤတၢ်အပူၤ, ဒီ:တဆၢထၢၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အကျဲ, ဒီ:တဆ့ၣ်နီၤဘၣ်ဝဲလၢပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်အလီၢ် ဆ့ၣ်နီၤဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ၂) ဒီ:မုာ်လၤဝဲလၢယွၤအတၢ်သိၣ် တၢ်သီအပူၤ, ဒီ:လၢအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢမုၢ်ဆါဆဲ:လၢ မုၢ်နၤလီၤ. ၃) ဒီ:ကမၤသ:ဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသ:လၢ ထံဖိကျိအနံၤလၢ အသၣ်ထီၣ်လၢအဆၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီ:အလၣ်တလီၤညွံ:ဘၣ်အသိ: န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ကယဲၢ်အမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ် လီၤ. ဒီ:ကအိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်အဲၣ်ယွၤ, ပျံၤယွၤန့ၣ်လီၤ. “၁၆) ယွၤစံ:ဒ်အံၤ, ဆၢထၢၣ်လၢကျဲပူၤ, ဒီ:ကွၢ်တၢ်, ဒီ:သံကွၢ်တၢ်လၢကျဲလီၢ်လံၤတဖၣ် အဂ့ၢ်, ကျဲအဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီ:ပိာ်ကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီ:သုကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံ:လၢသုသ:အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်စံ:ဝဲဒၣ်, ပတပိာ်ဘၣ်.” ယံ:ရမံယၤ ၆:၁၆. {GC 478.3}GCsk 502.1

  *****