Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ရီက ၠၢၢ်ဝ့လယၢၣ်စ့ၢ်ကီ:

  ဒ်လၢပျၢၤပှၤတမှံၤသ့ၣ်တဖၣ်အသိ: ရီက ၠၢၢ်ဝ့လယၢၣ်စ့ၢ်ကီ: ဟဲဆူ ဟီသကဂီၤအသီအံၤ ဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့စ့ၢ်ကီ: လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢပှၤစှၤဂၤသ့ၣ်ညါပာ်ဝဲလၢ တၢ်သဘျ့အံၤ မ့ၢ်တၢ်သဘျ့လၢပှၤခဲလၢာ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲသ့ဒီ:တလီၤဆီလိာ်သ:ဘၣ်လီၤ. ဝ့လယၢၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အကျဲ:စၢ:ဃုထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတက:ဘၣ် ဘၣ်ဃ: ဒီ:သ:လၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ် အတၢ်သဘျ့အတၢ်နာ်အဖီခိၣ် မ့ၢ်ပှၤအဆိ ကတၢၢ်တဂၤလၢ အဒု:အိၣ်ထီၣ်ပှၤကမျၢၢ်ပၢတၢ်လၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢပှၤတဂၤလၢပှၤအဂၤတဂၤအဖီခိၣ်တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲမူဒါသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၢ်ဝဲကသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကျဲ:စၢ:ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဒ်အမူဒါအိၣ်လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်ဒီ: မၤတၢ်အခါအဘျု:အဖှိၣ်တအိၣ်နီတမံၤ လၢအဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဆိ:ပူၤဖျဲ:အလီၢ်တအိၣ်ဝဲဘၣ်. ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွံၢ်အံၤ မ့ၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ် တနံၤညါအံၤကထု:ထီၣ်ရၤလီၤအတၢ်ဆိကမိၣ် ဒီ:တၢ်နာ်အါမ:, ဒီ:ခဲဂီၤကထု:ထီၣ်ရၢလီၤဝဲလၢအဂၤတမံၤကဒီ:လီၤ. ဒ်လၢကီၢ်အဲကလံ:အပူၤစီၤပၤတဖၣ် ဒီ:နီၢ်ပၤမုၣ်တဖၣ် ထု:ထီၣ်ရၢလီၤ တၢ်ကလုၢ်အမံၤမံၤအသိ:, ဒီ:ဒ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်ပၤပၤတဖၣ် ထု:ထီၣ်ရၢလီၤတၢ်ကလုၢ်တနံၤဒီ:တနံၤတဒ်သိ:လိာ်သ:ဘၣ်အသိ: အဝဲ စ့ၢ်ကီ:မၤဝဲသ့စ့ၢ်ကီ: ဒ်သိ:အံၤအဃိ အတၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲတနံၤအံၤတမံၤဒီ: ခဲမုၢ်ဂီၤတမံၤသ့ဝဲလီၤ. “ရီက ၠၢၢ်ဝ့လယၢၣ်စံ:ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ. {GC 293.1}GCsk 282.3

  ပှၤလၢအလဲၤထီၣ်ဘါတၢ်လၢ တၢ်ဘါယွၤအသရိာ်လၢအသူၣ်ထီၣ် ဒၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အပှ့ၤကလံၤမ့ၢ်တမ့ၢ်ဘၣ် ဒီ:တၢ်ဒၢနုာ်အီၤဆူဃိာ်ပူၤလီၤ. တၢ်ဒု:စၢဖှိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတၢ်နာ် တလီၤပလိာ်ဘၣ်တဖၣ်လၢတၢ်မၤဆူၣ်အပူၤတခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤဒီ: မၤကၢ်ကွံာ်တၢ်သဘျ့လၢအအိၣ်ပာ်ဝဲ, လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. ဝ့လယၢၣ်စံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်လၢအတလီၤဂာ်ဒီ:တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအံၤ တၢ်မၤဆူၣ်အီၤဒ်သိ:ကထီၣ်ဘါတၢ်လၢသရိာ်စိၤမိၤလၢတအိၣ် ဒီ:တၢ်သ:အိၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်ဒီ:တၢ်ပာ်မၤသ:လၢအအဲၣ်ထူ အဲၣ်ယွၤလီၤ. ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်တကြၢ:ထီဒါသ:အတၢ်သ့ၣ်ညါလၢကဘူၣ် ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. {GC 294.1}GCsk 283.1

  ရီက ၠၢၢ်ဝ့လယၢၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤဒီ:ပာ်ကဲအီၤသနာ်က့ အတၢ်ဃ့ လၢကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့အဂီၢ်အံၤ တၢ်တဝံသ:စူၤအီၤ ဘၣ်. ဒ်သိ:တဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ:ခီဂာ်ပှၢ်ဖ:ဒိၣ် လၢတၢ်ဂိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ခုၣ်ဒိၣ်ဒီ:ဘှ့ၣ်မုၢ်ပစီၤအကျါလီၤ. {GC 294.2}GCsk 283.2

  အဝဲစံ:ကတိၤပာ်ဖျါက့ၤအတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လၢ “ယဘၣ်တူၢ်ဘၣ် မူခိၣ်ကလံၤအတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီ:ယကဘၣ်အီၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်, ယကဘၣ်မံ ဖဲလဲၣ်န့ၣ်, ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်. ယဘၣ်ခီဂာ်လဲၤခီဖျိ အီၤတဆံလွံၢ်နွံတီတီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်စိာ်ဝ:ဃ:လၢပှၢ်လၢ်ကျါတဖၣ်ဒု:အီၣ် ဒု:အီယၤဒီ:သ့ၣ်အမုၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖၣ်ကဲယတၢ်အိၣ်ဘှံ:အလီၢ်လီၤ. လၢဘှ့ၣ်မုၢ် ပစီၤထံအကျါ အဝဲခီဂာ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢတအိၣ်ဒီ:ကျဲလၢတၢ်လီၤဘှံ:လီၤတီၤ ကီကီခဲခဲလီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ:တဆီဘၣ်တဆီဆူညါဒီ:လၢခံကတၢၢ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံ:အလီၢ်လၢပှၤအ့ဒယၢၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီ:တၢ်သ:ကညီၤတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. {GC 294.3}GCsk 284.1

  အဝဲကသူၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်ခိၣ်လၢစိၤအသီတၢ်လီၢ်အဆိကတၢၢ် တခါအံၤအဂီၢ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်နာ်လၢ “ပှၤခဲလၢာ်ဒ်အဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်ကပီၤအသိ: ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤသ့ဝဲအတၢ်သဘျ့” အံၤအဃိ လီၤ. အဝဲအိၣ်ဆိ:ဝဲအလီၢ်ကီၢ်ဆၣ်အဆံ:ဖိလၢဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢ ရီ:ခ်အါယလဲဖိအံၤအတၢ်ဘျၢအခီၣ်ထံ:ဘၣ်ဃ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီ: ထံဂ့ၢ် ကီၢ်ဂ့ၤတဖၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တုၤဒၣ်လဲာ် အကဲထီၣ်အမဲရကၤသမဒ: ထံကီၢ်အတၢ:အသနၢၢ်လၢၢ်တဖျၢၣ်လီၤ. {GC 295.1}GCsk 284.2

  “ပှၤခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်တ့လီၤအီၤတမံၤဃီ, ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤ တၢ်သဘျ့လၢအအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်, တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဃုာ်ဝဲဒီ:သ:သမူ အတၢ်သဘျ့ဒီ: တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုတၢ်သူဖှံသ:ညီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အလီၢ်တအိၣ် လၢပကဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်အသ:ဘၣ်, အုၣ်အသ:ဒၣ်ဝဲလၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီန့ၣ် ပဟံ:ဃာ်အီၤဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလီၤ.” တၢ်ပာ်ဖျါအံၤ မ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်အမဲရကၤတၢ်သဘျ့အတၢ်ရၤလီၤပာ်ဖျါအလံာ်ပာ်ဖျါလီၤ. ‘ခီကရဲ:’ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ တဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျၢနီတမံၤဘၣ်လၢကတြီတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီ:တၢ်နာ်အတၢ်သဘျ့အဂီၢ် ဘၣ်” ခီကရဲ:အုၣ်အသ:လၢတၢ်သု:တမၤဟ:ဂီၤဘၣ်သ:အတၢ်သ့ၣ်ညါ ဒၣ်တၢ် အတၢ်နာ်ဘၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 295.2}GCsk 284.3

  ပှၤဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂံၢ်ခိၣ်တဖၣ် အၢၣ်လီၤဒီ:ပာ်လီၤ တ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်ဘျၢလီၤထူလီၤယိာ်လၢအမ့ၢ်ဝဲယွၤဒီ:ပှၤကညီအဘၢၣ်စၢၤ အတၢ်ဆဲ:ကျိ:အံၤ ဒ်သိ:ပှၤကဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ဘျၢအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢပှၤတထံၣ်တုၤဒီ:တကွၢ်ဖျါဘၣ်တခါလီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအတၢ်ခွဲ: တၢ်ယာ်စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်ဒီ: မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်မၤ ဟ:ဂီၤကွံာ်အီၤတသ့နီတမံၤဘၣ်. ဒီ:အိၣ်ပာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢအခီၣ်ထံ:လံၤလံၤ အတၢ်ဘျ့တခါလီၤ. {GC 295.3}GCsk 285.1

  ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:ဒ်အမၤဝဲအသိ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲအဘျု:အဖှိၣ်သ့ဝဲဒီ: ဒ်အတၢ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အသိ:မၤဝဲသ့ တၢ်လီၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲတတီၤအကစီၣ်န့ၣ် သကုၢ်ဝဲလၢကီၢ်ယူရပၤဒီကဝီၤညါလီၤ. ပှၤလၢအကထိတဖၣ်ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အသ:ဆူဟီၣ်ခိၣ်အသီအပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်ခိၣ်အံၤလီၤ.GCsk 285.2

  ဖဲအဝဲပာ်လီၤအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:လၢ ‘ပလဲမီ:’ အဆိကတၢၢ်ဖဲ ၁၆၂၀ ဒီ:တုၤလီၤလၢအနံၣ် ၂၀ အတီၢ်ပူၤ ပှၤတမှံၤလၢအကထိတဖၣ် စ့ၢ်ကီ: ဟဲအိၣ်ဝဲဒီ:ပာ်လီၤအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အလီၢ်လၢ ‘နယူအ့ဂလဲၣ်’ န့ၣ်လီၤ. {GC 296.1}GCsk 285.3

  ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဃ့ဒၣ်ဝဲထဲအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအဘူ:အလဲ ဖဲအကြၢ: ဒိ:န့ၢ်ဝဲတဖၣ်တမံၤဧိၤလီၤ. တၢ်ဂုာ်တၢ်ဂၤတဃ့ဝဲနီတမံၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် သူၣ်လီၤတၢ်သဘျ့အမုၢ်ဖိတဖၣ်ဒီ: လူလီၤန့ၢ်ဝဲလၢအမဲာ်ထံ ဖဲပျီမုၢ်ဃ့ထီ ဒီ:တူၢ်တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလီၤ. ဘၣ်မၤတၢ်အကပၢၤ အိၣ်လၢခိၣ်တိသၣ်တုၤလီၤလၢ အခီၣ်မုၢ်စိ:နါလီၤ. {GC 296.2}GCsk 285.4

  တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ဘျၢတဖၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢတၢ်ဘါယွၤအသရိာ် ပူၤဘၣ်. လၢဟံၣ်လၢဃီဒီ: လၢတၢ်သိၣ်လိက ၠိဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိ အီၤလီၤ. လၢတၢ်မၤအံၤအဘျု:အဃိ ပထံၣ်ဘၣ်ဖျါဂ့ၤမ:လၢအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီ:တၢ်အိၣ်ကဆူ:ကတ့ၤဒီ:ပာ်ဖှိၣ်တၢ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတီၤထီထီၣ် ဒီ:ဂ့ၤအါထီၣ်ဝဲ, ဒီ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူလၢအစီအဆှံဒီ:တၢ်ကီၤသ:သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢအါနံၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်တထံၣ်ဘၣ်ပှၤအီသံ:အီဂာ်တနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ဆိၣ်တၢ်ထုတၢ်, ဒီ:တနါစိၤထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤဃ့အီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်. ထံကီၢ်တဘ့ၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်တဒီလၢအလီၤတံၢ် ကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘျၢလၢအအိၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤဂံၢ်စၢ် ဘါစၢ်လၢ အဃုထံၣ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အလီၢ်အသီတဖၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဝဲ တုၤလၢထံကီၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်ကတၢၢ်တဘ့ၣ်လီၤ. အအိၣ်အဆိ: အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:စီၤပၤဘၣ်. အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တအိၣ်စ့ၢ်ကီ:ဒီ:ပၤပၤ နီတဂၤဘၣ်. အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ: လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. {GC 296.3}GCsk 285.5

  ဘၣ်ဆၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသ:တလီၤပလိာ်ဒီ:ပှၤတမှံၤတဖၣ် အံၤအိၣ်အါမ: မ့ၢ်လၢအသ:အိၣ်စၢၤဆၢဒီ:အမဲရကၤအဃိ ပှၤလၢအဟဲ တုၤဆူအမဲရကၤတဖၣ်အံၤ ပှၤမုၢ်လၢ်တၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤအဂၤတဖၣ်ကဟဲ ဃုာ်ဝဲအနီၢ်ဂံၢ်အါအါန့ၣ်လီၤ. အနီၣ်ဂံၢ်အါထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 296.4}GCsk 286.1

  ပှၤတမှံၤအဆိလၢအကရၢကရိတၢ်တဖၣ် ဒု:ဟ့ၣ်တၢ်အခွဲ:အယာ် ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်, လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖ:ဒီ:ဒိ:န့ၢ်တၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢပဒိၣ် ပပှၢ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကမၤကဆှီအထံကီၢ်ဒီ:ဂၢၤဃာ်ဝဲအဂီၢ် တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်မၤအံၤအဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒီ: တၢ်သကဲ:ပဝာ်ထီဒါတၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါမ:ဟဲနုာ် လီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတအိၣ်ဒီ:တၢ်ဆီလဲသ:ဘၣ်အဃိ လၢတၢ်မၤ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲာ် တသ့ၣ်ညါသ:စီဆှံအိၣ်ဒီ:တၢ်စိကမီၤလၢ အမၤသီထီၣ်က့ၤတၢ်သ့ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. လၢခီၣ်စတဲၣ်ထံအစိၤ တုၤလီၤလၢ စိၤခဲအံၤလၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဟံ:န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ဘီမုၢ်အအိၣ်လီၤ. တၢ်ကျဲ:စၢ:တဖၣ်အံၤ မၤသ:ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒု:အိၣ်ဘူ:အသ: ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဆၣ်နီၢ်နီၢ်တခီကဲထီၣ်လၢတၢ်ကျဲ:စၢ:မၤဘူ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်တခီလီၤ. ၃၆) ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဆၢဝဲ, ယဘီယမုၢ်တဘၣ်ဃ:ဘၣ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်. ယဘီယမုၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဒီ:, ဒ်သိ:ယသု တလီၤလၢပှၤယူဒၤဖိအစုပူၤတဂ့ၤဒီ:, ယခ့ယပှၤကဒု:တၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ခဲကနံၣ်အံၤ ယဘီယမုၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ဖဲအံၤဘၣ်.” ယိၤဟၣ် ၁၈:၃၆. {GC 297.1}GCsk 286.2

  ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါမ: လၢကီၢ်အမဲရကၤဒီ: ကီၢ်ယူရပၤတဖၣ်လီၤတူာ်လီၤကာ်ဝဲလၢကလဲၤထီၣ်ဆူညါလၢတၢ်မၤလိၤက့ၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကျဲအံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်လၢကစၢ်ခရံာ်အစိၤ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ဒီ:လၢလူသၢၣ်အစိၤ ပၤပၤဒီ:အကရၢတဖၣ်အသိ: ပှၤအါဂၤသ:မံဝဲလၢ အတၢ်နာ်လၢအမ့ၢ်ဝဲပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဟံ:ဃာ်ဒံ:ဝဲ တၢ်ကမူၤကမၣ်ဒီ: တၢ်လီၤရၢၢ်လီၤစၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဖၢမုၢ်ဒံ:လီၤ. ပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသဟီၣ်လီၤဘၣ်ဝဲဒၣ် တစဲ:ဘၣ်တစဲ: အဃိ လၢလူသၢၣ်အစိၤ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်တၢ်ဘှီက့ၤ အီၤအသိ: ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီ: အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဆီ လဲက့ၤအီၤလံန့ၣ်လီၤ. {GC 297.2}GCsk 287.1

  ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲဝဲ ပှၤကညီအတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီ: လၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအလီၢ်န့ၣ် ပာ်လီၤဝဲပှၤကညီအတၢ်မၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်မၢ်ကွံာ်လံာ်စီဆှံလၢ ကကွၢ်ထံကွၢ်ဆ:ဝဲဒီ: ဃုထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: အသ:စၢၢ်ဆၢဒီ:တၢ်နာ်လၢအခီၣ်ထံ:ခီၣ်ဘိတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 298.1}GCsk 287.2

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဟ:ဟူ:ဟ:ဂဲၤဝဲ လၢတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသ:ဒီ: တၢ်တအိၣ် ဒီ:တၢ်ဘျၢတလၢအခၢ:သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လုၢ်လၢ်လၢအမၤဟ:ဂီၤပှၤအါဂၤ လၢအမ့ၢ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အလုၢ်အလၢ်တအိၣ်သူၣ်လီၤအသ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤဒီ: အဂံၢ်ကျၢၤဝဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်အံၤ လၢကဘၣ် ထီဒါတၢ်လၢပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်နာ်အဂီၢ် မၤလၤကပီၤမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ် အတၢ်လုၢ်လၢ်တဖၣ်တခီလီၤ.GCsk 287.3

  လၢကျဲဒ်အံၤဒီ:တၢ်ဘျၢလၢပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် တူၢ်ဖှီၣ်တူၢ်ယာ်အသ:ဒီ:မၤန့ၢ်ဝဲအံၤအတီၢ်ဖုၣ်လီၤဒီ:ဟ:ဂီၤကွံာ်ဝဲကယီ ကယီန့ၣ်လီၤ. {GC 298.2}GCsk 287.4

  *****