Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၃၆)—တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲ

  စ:ထီၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်တိာ်ပာ်ထီဒုၣ်ဒါယွၤလၢမူခိၣ်န. ၣ် ကျဲ:စၢ:ဝဲ ဒ်သိ:ကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်မၤလိာ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်မၤလိာ် လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအကျါတထံၣ်ထံၣ်ဒီ: တၢ်န့ၢ်ဘျု:န့ၢ်ဖှိၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိ:သိ:လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤလိာ်တထံၣ်ဒီ: မ့ၢ်အလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤလိာ် ကိ:ထံၣ်ဒဲ:လီၤ. အခီပညီတပာ်ကဲလၢၤဘၣ်တၢ်မၤလိာ်ခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ်စိကမီၤလီၤဘၣ်ပှၤဂၤဒီ: အတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်တဖၣ် အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ပှၤလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤလိာ်တကပၤလီၤ. “၁၀) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲဒၣ် ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီခဲလၢာ်, ဒီ:မၤကမၣ်တၢ်တထံၣ်ဧိၤတဂၤ န့ၣ်, ကဲလၢပှၤဂ့ၤဘၣ်တၢ်လၢတၢ်ခဲလၢာ်အဃိလီၤ.” ယၤကိာ် ၂:၁၀. {GC 582.1}GCsk 609.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤကဒံကဒါတ့ၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိ ပှၤကညီအကထိအကလ:တဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကျိၤကမူၤကမၣ်ဝဲဒၣ် လီၤ. လၢကစၢ်ခရံာ်ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဂံၢ်ဂုၤအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံ အိၣ်ဝဲတကပၤဒီ:လုၢ်လၢ်, ပူမုာ်နၢ်အိၣ်ဝဲတကပၤလီၤ. ဒီ:တၢ်မၤလိာ် အထံၣ်တဆံဘၣ်တၢ်မၤကဒံကဒါအီၤလီၤ. လံာ်စီဆှံအိၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤကညီ အစုပူၤဘၣ်ဆၣ်, ထဲပှၤစှၤဂၤဧိၤသူအီၤ ဒ်အတၢ်လဲၤကျဲအတၢ်နဲၣ်လိၤကျဲ အဂီၢ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအါဂၤဒၣ်လဲာ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်တ့ လီၤပာ်လီၤ, ဒီ:ပှၤကညီလီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤ, တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ: အဂ့ၢ်ဒီ: တၢ်မၤလိာ်အထံၣ် (၁၀) ဒီ:တၢ်လၢအဘၣ်ဃ:ခရံာ်ဖိအတၢ်စူၢ် တၢ်နာ်တဖၣ်, တဘျီဘျီဘၣ်တၢ်သမၢအီၤလီၤ. တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်အိၣ်ဝဲအသိ:, တဘျီဘျီတၢ်သမၢအီၤအိၣ်ထီၣ်ဒၣ်ထဲအက့အခီဖိလီၤ. တၢ်နာ်လံာ်စီဆှံ လီၢ်တံၢ်လီၤဆဲ:န့ၣ် တၢ်ထံၣ်လၢအကမၣ်ဒီ:ပှၤတနီၤနီၤဒုၣ်ဒွဲၣ်စံ:ကတိၤ နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲဝဲလီၤ. {GC 582.2}GCsk 609.2

  တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်စိ:ပျၤအီၤလၢလၢၢ်ဒီ: သ့ၣ်မုၣ်ကူာ် တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအညီဒီ:တၢ်ကတ့ထီၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်ဖျါကမၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်အက့ၢ် အဂီၤဒီ: ဒု:ဆိမိၣ်ကမၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤကမၣ်တၢ်လၢလံာ်စီဆှံအဖီခိၣ်ဂ့ၤ, လၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်မူ အဖီခိၣ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်ဘၣ်တ့အဖီခိၣ်ဂ့ၤ, တၢ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါတ့ၢ်အီၤထံထံ ဆ:ဆ:တဖၣ်န့ၣ် မၤကဒါက့ၤဝဲဒ်သိ:ကကဲထီၣ်တၢ်ကဒုကယီၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်လၢဖ ၠၣ်စိမိၤဂ့ၤ, လၢလံာ်စီဆှံက ၠိတဖၣ်ဂ့ၤ, ပှၤသ့လံာ် သ့လဲၣ်ပှၤမၤထံရုၢ်ကီၢ်သဲ:, ပှၤရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ် ခဲအံၤအဆၢ ကတီၢ်န့ၣ် တဂ့ၤအါဒိၣ်န့ၢ်ဒံ: ဖဲဝံအ့ၤလံယၤအစိၤ ပှၤဖိအံနံၡါအကစၢ်, မုၢ်ကစၢ်ဒီ:ဘၤဧၤလ:အကစၢ်တဖၣ်ဘၣ်. {GC 583.1}GCsk 610.1

  တၢ်ကမၣ်လၢအစံ:ဝဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တလိာ်လၢပကဘၣ်ခိ: ဒီ:တိၢ်န့ၢ်အီၤဘၣ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤ အချၢလီၤ. တၢ်သိၣ်လိဒ်သိ:အံၤတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်အမၤဟ:ဂီၤကစၢ်ယွၤ အတၢ်စိကမီၤလီၤ. ပစံ:ဒၣ်ကလိာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢပျဲၢ်စီၤခိၣ်ဒီ: ကစံ:ဝဲထံကီၢ်အတၢ်ဘျၢတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢထံဖိကီၢ်ဖိ အတၢ်သဘျ့လီၤ. {GC 584.1}GCsk 610.2

  တလိာ်လၢပလူၤမၤပိာ်ထွဲထံကီၢ်တၢ်ဘျၢအခံဘၣ်. မ့မ့ၢ် ဒ်န့ၣ်ဒီ: သရၣ်တဂၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်အီၤအခွဲ:အယာ်ယံာ်ယံာ် ဒ်သိ:ဒီ: ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤဘၣ်တၢ်န့ၣ်လဲၣ်. လၢကစၢ်ယွၤအသ:ကဆီလဲအသ:ဒီ: ကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်က့ၤအတၢ်မၤလိာ်အလီၢ်န့ၣ် ထံကီၢ်ဖိတဖၣ် ကမၤဟ:ဂီၤ အထံရုၢ်ကီၢ်သဲ:အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:န့ၣ်ညီဒိၣ်ဝဲလီၤ. တဘျီကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပၢအီၤလၢပှၤထူတအိၣ်ယွၤတအိၣ်တဖၣ်အစုပူၤလီၤ. ဒီ:အဲၣ်ဒီ: ကျဲ:စၢ:မၤကွၢ်ဝဲ ဒ်သိ:ကတြူာ်ကွံာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်ဒိ: မၤဟ:ဂီၤယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်စၢဃာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်နါ မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပၢဒီ:ဒိၣ်စိတၢ်လီၤန့ၣ် အခါဖဲန့ၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. {GC 584.2}GCsk 610.3

  ပှၤလၢသိၣ်လိပှၤအဂၤ ဒ်သိ:တဒိကနၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်အဖှံ လီၤတၢ်တဒိကနၣ်ဘၣ်အတၢ်ချံတၢ်သၣ်ဒီ: ကကူ:ဘၣ်က့ၤဝဲတၢ်တဒိကနၣ် ဘၣ်တၢ်အချံအသၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်သမၢကွံာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: ဟံ:န့ၢ် ထီၣ်တၢ်မၤလိာ်လၢ ပှၤကညီတဖၣ်မၤထီၣ်အီၤန့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ် မ့ၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီ: တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢပှၤကညီထု:ထီၣ်အီၤစ့ၢ်ကီ: တၢ်တပာ်ကဲ အီၤလၢၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤသမၢကွံာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အဃိ တၢ်လၢအကဟဲ ကဲထီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မုၢ်လၢ်ဒိ:န့ၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အတၢ်စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တဂၢၢ်တကျၢၤလၢၤဝဲဘၣ်. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဂုာ်ဆူၣ်န့ၢ်အသကိ:တဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢအဃၢၤအတၢ်လီၤ. ပှၤလၢ အဂံၢ်အဘါဆူၣ်ကတၢၢ် ကကဲထီၣ်ပှၤကဲဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. တပာ်ကဲက့ၤ သ:သမူလၢၤစ့ၢ်ဘၣ်. တၢ်တ့တၢ်ဖျီအတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တကဲ တၢ်တဂၢၢ်ကျၢၤလၢဟံၣ်ဒူၣ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်, ပှၤလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ်ကဂုာ်ဆူၣ်န့ၢ်အသကိ:လၢအဂံၢ်စၢ်တဖၣ် အမါဒီ: ဒ်တၢ်ညိကွံာ်တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်အသိ: တၢ်မၤလိာ်ယဲၢ်ထံၣ်တထံၣ် စ့ၢ်ကီ: တၢ်တပာ်ကဲအီၤလၢၤဘၣ်. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် တယူ:ယီၣ်အမိၢ် အပၢ်လၢၤဘၣ်. တုၤဒၣ်လဲာ်ကမၤသံက့ၤအမိၢ်အပၢ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်တဖျၢၣ်အံၤ ကပှဲၤဒီ:တမျၢ်ဒီ:ပှၤမၤသံတၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု ကလီၤမၢ်ကွံာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤလီၤ. {GC 585.1}GCsk 611.1

  တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်တလိာ်လၢၤဘၣ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်အဒု:ကဲထီၣ်တၢ်အၢတၢ်သီလၢဟီၣ်ခိၣ်အလိၤလီၤ. တၢ်သိၣ်တၢ်သီ တအိၣ်ဘၣ်, သကဲ:ပဝာ်ဟ:ဂီၤအတၢ်မၤတဖၣ် ကလုၢ်ဘၢကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ဒ်ထံလုၢ်ဘၢတၢ်အသိ:လီၤ. ပှၤတဂၤဒီ:တဂၤ ကအိၣ်ဒီ:တၢ်ကွၢ်တကျ့ တကျိၣ်, ကကူၣ်အၢလိာ်အသ:ကဒဲကဒဲ, ဒီ:ကအိၣ်ဒီ:တၢ်အဲၣ်ပကၢၤလၢ ခရံာ်ဖိအဟံၣ်ဒူၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကျိၤနာ်သက့ မၤအသ:ဒ်ကလီၤပှီၢ်ကွံာ်ဒီ: ပှၤကညီအတၢ်ရ့လိာ်သ:စ့ၢ်ကီ: လဲၤကနူၤ လဲၤကနၢ်လၢာ်ခဲလၢာ်လီၤ. ကလီၤဂာ်မ:အသ:ဒ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၤပှီၢ်အလၢၢ် ကိၢ်လိၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ် ပာ်ဒိၣ်မၤလၤကပီၤပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤဘၣ်တၢ်လၤကပီၤလၢပှၤအါဂၤကထံၣ်ဘၣ်အီၤလီၤ. ပာ်ဖျါ မၤဟူထီၣ်သါလီၤတၢ်လၢ ပှၤအအၢအသီ ဖဲပှၤအၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်မၤဘၣ်တၢ် တဘျီဘျီလီၤ. တၢ်စဲ:ကျံ:ထု:ထီၣ်လံာ်လဲၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤ အအၢအသီသ့ၣ်တဖၣ် လၢအကဆူ:ကတ့ၤဒီ: ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ် ဒ်သိ:ကမၤတၢ်အၢအဂီၢ်လီၤ. ပှၤအသ:စၢၤဆၢဒီ:တၢ်တဂ့ၤတဘၣ် တဖၣ်, တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသ:တအိၣ်ဘၣ်, ဒီ:တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဘူ: ဒီ:ပှၤကညီအသ:လီၤ. မၤဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤကညီအသ:လီၤ. မ့ၢ်ပကဘၣ်မၤ ဒ်သိ:ပကဒီဒၣ်တြီဆၢတၢ်အၢတၢ်သီတမံၤအံၤန့ၣ်လဲၣ်. {GC 585.2}GCsk 611.2

  တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘျီၣ်ရိတဖၣ်လၢပှဲၤဒီ:သကဲ:ပဝာ်လၢအဘၣ်အၢ ဘၣ်သီလီၤ. ပှၤပၢတၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: အဲၣ်ဒိ:မၤနၢၤမၤဃာ်တၢ်ဒီ: ဃုတၢ်မုာ် တၢ်လၤလၢအတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်လီၤ. ဒ်သိ:ပှၤကညီတဖၣ်ကလီၤဘၣ်ဆူ မုၣ်ကီၤလံၢ်အစုဖီလာ်န့ၣ် မၤခံ:သူဝဲလၢတၢ်သ:ကွံအလုၢ်အလၢ်လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ်အသ:ပှဲၤဒီ:တၢ်သ:လီသ:ကွံလီၤ. ပီၢ်ရီသ:ပှၢ်တဖၣ် တမၤ တၢ်တီတီလိၤလိၤဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်ဝဲအသိ:ဘၣ်. ဟံ:န့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခူသူၣ်ခိၣ်ဖ:, ဒီ:မၤကဘျံ:ကဘျၣ်တၢ်လီၤ. ပှၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်အကရၢတဖၣ် အီၣ်တၢ်အီတၢ်, မၤတၢ်သ:ဖှံ, ဒီ:တၢ်မၤလၢတတီတလိၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 586.1}GCsk 612.1

  ဒီ:ခဲအံၤန့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတဒၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: ဖီၣ်ဂၢၢ်ယီၢ်တံၢ်ပှၤကညီတဖၣ်လၢ အခီၣ်ဖီလာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်သ့ၣ်ညါလံာ်စီဆှံ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအခါန့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တန့ၢ်လၢၤ ဘၣ်အဃိ ဃုထီၣ်ဝဲကျဲအဂၤလီၤ. တၢ်မၤဟ:ဂီၤတၢ်နာ်လံာ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤလံာ်စီဆှံစ့ၢ်ကီ:လီၤ.GCsk 612.2

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် သူဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျု:ဖှိၣ် ဒ်သိ:လၢစိၤလၢညါ ဒ်ကမၤတၢ်ဟ:ဂီၤအတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျု:ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီ: ဒိ:သူအသ:လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်သု:တၢ်ကျဲၤအပူၤဒီ: ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ်တနာ်ဘၣ်လံာ်စီဆှံဒီ:ဒၢနုာ်လီၤဝဲတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ တလိၤတဘၣ်ဘၣ်ဒီ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံ:ကတိၤထီၣ်တၢ်ဒ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စံ:တ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢသ:သမူန့ၣ် သံတသ့ဘၣ်နီတဘျီဘၣ်လီၤ. တုၤပှၤကညီအနီၢ်ခိ မ့ၢ်သံဘၣ်ဆၣ် အသ:အတၢ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ဒံ:ဝဲလီၤ. ဒီ:မၤဝဲတုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤကညီတဖၣ်ကနာ်တၢ်ဝံတၢ်ကလၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ညိကွံာ်တၢ်အိၣ်ထဲ တခါဧိၤလၢအမၤနၢၤတၢ်ဝံတၢ်နါမုၣ်ကီၤလံၢ်အအၢအသီလၢ အမ့ၢ်လံာ်စီဆှံ လီၤ. ဝံၤဒီ:ဘျု:လီၤအသ:ဆူတၢ်ဝံတၢ်နါအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအပူၤလီၤ. ဒီ:မၤပျံၤ ပှၤဒ်သိ:လရာ်အထူအယိာ်, လၢာ်တသ့, မ့ၣ်အူတလီၤပံာ်, အတၢ်သိၣ်လိ တဖၣ်ဒီ:ညိကွံာ်လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကဒီ:လီၤ. မၤဝဲတုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တနာ်က့ၤလၢၤလံာ်စီဆှံဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်မၤလိာ် လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်ဃ့ဝဲဒ်သိ: ပှၤကယူ:ယီၣ်မုၢ်နွံနံၤတနံၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ အသ:တအိၣ်မၤထွဲဝဲအဃိ ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါ သရၣ်ဖ:ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ် တပာ်ကဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဘၣ်. တပာ်ကဲတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဆီလဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤ. ဒီ:တၢ်သမၢအိၣ်ဘှံ:တိၢ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်နာ်သက့ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢမူဟီၣ်ကယၢဒီကမျၢ်ညါလီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် တအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီဘၣ်. နာ်တၢ်ဘၣ်ဃ: တၢ်ဝံတၢ်ကလၤဒီ:အိ:ထီၣ်န့ၢ်တၢ်မၤအၢအတၢ်မၤလိာ်အကျဲလီၤ. တၢ်မၤ တမံၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤလၢအလီၤပျံၤလီၤဖု:လၢခရံာ်ဖိအဒူၣ်အထၢအကရၢ အဂီၢ်တခါလီၤ. {GC 586.2}GCsk 613.1

  ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ်တၢ် သကဲ:ပဝာ်အဂ့ၤ ဒီ:တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဆူညါန့ၣ် မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အကတိၤ ကဘျံ:ကဘျၣ်တၢ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ခိ:တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤကမၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ် ဒီ:မ့ၢ်လၢ အတၢ်မၤန့ၣ် တလီၤပလိာ်ဒီ:လံာ်စီဆှံအဃိ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ကစၢ်ယွၤ အဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်တသ့ဘၣ်. ဒ်သိ:ကတူၢ်လိာ်ပှၤကညီအတၢ်မၤလိာ်အဂီၢ် ပှၤလၢအညိကွံာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်ပစံ:လၢတၢ်အဘၣ်လီၤန့ၣ် ကသ့ကစီဒီဧါ. {GC 587.1}GCsk 614.1

  တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃ:ဒီ:သ:န့ၣ် သံတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိ:သိ:ဒီ:တၢ်အိၣ်ခိ:တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအတၢ်မၤလိာ်လိၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤထီၣ်တၢ်အကမၣ်ဖ:ဒိၣ်ဒ်သိ:အံၤခံခါ ဒီ:လ့ပစီကဝဲၤန့ၢ် ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃ:သ:န့ၣ် သံတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်အံၤ အဲၣ်ဒိ:စံ:ဝဲလၢ ပှၤကညီအနီၢ်ခိမ့ၢ်သံဘၣ်ဆၣ် အကလၤန့ၣ်တသံဘၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်လီၤတၢ်အခီၣ်ယီၢ်ဒီ:တၢ်အိၣ်ခိ:တိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:မုၢ်ခီၣ်ထံ: အနံၤစ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်တၢ်မၤဘူ:မၤတံၢ်လိာ်သ:ဒီ: ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဒု:စၢဃာ်ဃံ:ထီၣ်အသ:ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢကတူၢ်လိာ် ခီၣ်ဆၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်သိၣ်လိလၢ အမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဝံတၢ်ကလၤအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ခရံာ်ဖိဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:လၢအအိၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤတဖၣ်လီၤ. ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ကခီဂာ်တြီၤဖ:ယိာ်လၢအအိၣ်ယံၤအသ:ဒီ:ရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝံၤဒီ:ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လီၤ. ကဟံ:စုသကိ:လိာ်သ:လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, တၢ်ဝံတၢ်ကလၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, ဒီ:ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: တဖၣ်ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:တၢ်သၢ (၃) မံၤန့ၣ် ကဒိၣ်စိကီၢ်အမဲရကၤ ဝံၤဒီ:ထံကီၢ်အံၤန့ၣ် ကယီၢ်လီၤရိမ့ၤအခီၣ်လီၢ်ဒီ: ကမၤသဘှံ:ကွံာ်သ: အခီၡၢၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤတဖၣ်လီၤ. {GC 588.1}GCsk 614.2

  တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ဝံတၢ်ကလၤန့ၣ် လၢစိၤလၢညါတစိၤ မ့ၢ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢလူၤမၤဒီ:ကွၢ်ခရံာ်ဖိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဒၣ်လဲာ် ပျီၣ်လဲထီၣ်အသ:လၢမူခိၣ်ကလူ:လၢအိၣ်ဒီ: အလၤကပီၤသ့ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်ဝံတၢ်ကလၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကမၤတၢ်လီၤလ: ဒိၣ်ဒိၣ်သွါသွါလီၤ. ကမၤဘျါတၢ်ဆူ:တၢ်ဆါလီၤလိာ်လီၤလ:လီၤ. ကမၤ တၢ်လီၤလ:တၢ်တုၤဒၣ်လဲာ်ပသမၢအီၤတန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 588.2}GCsk 615.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တၢ်ကလီန့ၢ်အီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤတၢ်လီၤလ:အဃိ အဝဲသ့ၣ်ကပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအသ:ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ကဘၣ်တၢ်လီန့ၢ် အီၤမ့ၢ်လၢအဃာ်ကပၤကွံာ်အသ:လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကတီၤတဘ့ၣ်လၢ အမ့ၢ်လံာ်စီဆှံအဃိလီၤ. ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်, ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ဒီ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်, ပှၤ (၃) ဖုန့ၣ် ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ကမၤတၢ်ဟူ: တၢ်ဂဲၤဘၣ်ဃ:တၢ်ဆီတလဲဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်အသ:န့ၣ်လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ထံၣ်ကလီၤဂာ်လိာ်သ:စ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 588.3}GCsk 615.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤထီၣ်တၢ်ဝံတၢ်နါအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒီ: ကူစါယၣ်ဘျါ တၢ်ဆူ:တၢ်ဆါတဖၣ် ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသနူအသီတဖၣ် ဒီ:ပာ်ဖျါထီၣ်အသ: ဒ်ပှၤမၤဂ့ၤတၢ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:တဘျီဃီန့ၣ် ဆှၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဆူတၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤလီၤ. မ့ၢ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကီၤသ:တအိၣ်ဘၣ်အဃိ တဃုထံၣ်ကွၢ်ဆ:တၢ်လီၤ တံၢ်လီၤဆဲ:လၢၤဘၣ်. အိၣ်ဒီ:တၢ်အဲၣ်တလ့ၤအဲၣ်တဘီ, တၢ်အဲၣ်ပကၢၤ, တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိ:က့, ဒီ:တၢ်သွံၣ်တၢ်စီ:ယွၤလီၤဝဲလီၤ. တၢ်ဒု:တၢ်ယၤလိာ် သ:န့ၣ် မၤကဲထီၣ်ပှၤကညီအသ:တုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်သွံၣ်လီၤယွၤတစုလီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ်ပှၤကညိဘၣ်ကဲထီၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢ တၢ်ဒု:အဃိလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤမ့ၢ်ဝဲ ဒ်သိ:ကမၤကဲထီၣ်တၢ်ဒု:တၢ်ယၤလၢထံကီၢ် တကီၢ်ဒီ:တကီၢ်အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. မ့ၢ်မၤဝဲဒ်သိ:န့ၣ်မ:ဒီ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိဃီၤယွၤအမုၢ်နံၤအကတၢၢ်န့ၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ကတဲာ် ကတီၤအသ:တချု:လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 589.1}GCsk 615.3

  မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤလိသ့ၣ်ညါအသ:လၢ န့ဆၢၣ်အဂ့ၢ်ဒီ: ဒ်ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်အသိ: အဝဲကျဲ:စၢ:ဖီၣ်ထု:မၤနၢၤန့ဆၢၣ်အတၢ်အိၣ် အသ:တဖၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်လီၤ. ပှၤလၢအကဟုကယာ်တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ် ဒ်သိ:မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤအၢအီၤတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ: မ့ၢ်လၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်တပာ်ကဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤ ထု:က့ၤအစုလၢအတၢ်တြီဆၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤအၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒ်သိ:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤကလၢပှဲၤဝဲအဂီၢ် ဒု:ထူ:ထီၣ်တီၤထီၣ် ပှၤတနီၤဒီ: မၤဝဲဒ်သိ:ပှၤကဆိကမိၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤကညီ တဖၣ်ဒီ: ဒ်သိ:ပှၤကနာ်အီၤအဂီၢ် မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤကညီတနီၤလီၤ. {GC 589.2}GCsk 616.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်မၤအသ:ဒ်အမၤဘျါပှၤကညီအတၢ်ဆူ:တၢ်ဆါ လၢဝ့ၢ်ပူၤလၢပှၤကညီအိၣ်အါအါတဖၣ်အပူၤလီၤ. တၢ်လၢအကဲထီၣ်အသ: တကီၢ်ခါလၢခိဂ့ၤ, လၢထံခိၣ်နိကျါဂ့ၤ, မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဂ့ၤ, ကလံၤမုၢ် တွၤဂ့ၤ, သူၣ်လီၤဆှုဂ့ၤ, ပီၣ်လဲၣ်အထံပုာ်ထီၣ်ယွၤလီၤဂ့ၤ, လပီဒိၣ်, ထံဒိၣ် ခိၣ်ယွၤ, ကလံၤမုၢ်တွၤ, ဟီၣ်ခိၣ်ဟူ:, တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ် အစိကမီၤလီၤ. ဘုလၢအမံဃ့ၣ်, ဘူက ၠၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဟ:ဂုၤဟ:ဂီၤဒီ: ကဲထီၣ်တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိဒီ:တၢ်သူၣ်ကၢ်သ:လီၤလီၤ. ကလံၤအအၢတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒု:ကဲထီၣ်အီၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သံဝဲလီၤ. {GC 589.3}GCsk 616.2

  လၢခံန့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်စံ:ထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:န့ဆၢၣ် အတၢ်ဟ:ဂုၤဟ:ဂီၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ခိ:ယွၤတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်အဃိ လီၤ. စံ:ဝဲလၢ မ့ၢ်လၢပှၤကညီတဖၣ်တအိၣ်ဘံှ:ပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအဃိ ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လီၤ. စံ:ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ: ပှၤမ့ၢ် တအိၣ်ဘှံ:ပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤတစုန့ၣ် ပှၤကညီတဖၣ်ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လီၤ. ‘ပှၤလၢတယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤ တဖၣ်လၢမၤတံာ်တာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲလီၤ. ဒ်သိ:ဒီ:လၢပျၢၤ ယွၤအပှၤကလုာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အလိၤအသိ: စိၤခဲအံၤ စ့ၢ်ကီ: ယွၤအဖိအလံၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤလီၤ. “၁၇) ဒီ:တုၤစီ:အၤဃာ်ထံၣ်ဘၣ်စီၤအ့ၤလံယၤဒီ:, တၢ်မၤအသ:လၢစီၤအၤဃာ် စံ:ဘၣ်အီၤ, မ့ၢ်နၤ, ပှၤလၢအမၤတံာ်တာ်အံၣ်စရ့လ:တဂၤန့ၣ်ဧါ. ၁၈) ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ယတမၤတံာ်တာ်ဘၣ်အံၣ်စရ့လ:ဘၣ်. မ့မ့ၢ်နၤဒီ:နပၢ် အပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ် မၤတံာ်တာ်ဝဲလၢသုလဲၤသဒၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်, ဒီ:ပိာ်ဘဧၤလ:တဖၣ်အခံန့ၣ်အဃိလီၤ.” ၁စီၤပၤ ၁၈:၁၇-၁၈. {GC 590.1}GCsk 616.3

  ထဲဒၣ်ပှၤလၢအဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ဒီ:ပိာ်အကျဲတဖၣ် ကမၤတၢ် လီၤလ:ဒီ:အစိကမီၤကလီၤဘၣ်လၢပှၤဂၤအဖီခိၣ်လီၤ. ပှၤလၢတတူၢ်လိာ် မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤတုၤအနၢ်ပၢၢ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်နါ တဖၣ်ကစံ:လီၤအသ:လၢကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤအီၤလီၤ. တၢ်နါတဖၣ်အံၤ ပာ်မၤအသ:လၢအသ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:လၢဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်န:ဘၣ်ဖှီၣ်အဃိ ဒီ:တၢ်သကဲ:ပဝာ်တဖၣ် ဟ:ဂီၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢပှၤတပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်နါတဖၣ်ကဆီၣ်ထွဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခိၣ်နၢ်လၢအဆီလဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤတဖၣ်လီၤ. {GC 590.2}GCsk 617.1

  ဖဲရိမ့ၤပၢဘၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤလၢအမၤယွၤအတၢ်မၤနီၢ်နီၢ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံ:အၢအီၤလၢ အမ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အကရၢဖိတဖၣ် အသိ:, စိၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီ: တၢ်ကကဲထီၣ်အသ:ဒ်န့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ကမၤ ဒ်သိ:ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် တၢ်ကဆိကမိၣ်အီၤလၢ အဒု:ကဲထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ထီဒါကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်ဒူဒူဒီ:ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ:ထံကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဒါတဖၣ် ဒ်သိ:ကထု:ထီၣ်တၢ်မၤလိာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ. ဒီ:ကမၤပျံၤမၤဖု:ပှၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. စံ:ဝဲ “ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် ကပာ်ဝဲဒ်ပှၤမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်, ပှၤလၢအသကဲ:ပဝာ်ဟ:ဂီၤဒီ: ကကဲပှၤလၢယွၤကစံၣ်ညီၣ်အီၤတဖၣ်လီၤ. ဒီ:လူၤမၤသ:ဒိၣ်ထီၣ်ပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်အသ:လီၤ. ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢအညိကွံာ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ထီၣ်လၢပျဲၢ်စီၤခိၣ်ဒီ:ဟ:ကတိၤတၢ်ဒ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတဖၣ် အတၢ်ဘၣ်အသ:လီၤ. လၢကီၢ်ဘျီၣ်ရိတဖၣ်အပူၤ စ့ၢ်ကီ: တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်လီၤ. ပီၢ်ရိ ဒီ:ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တၢ်တဖၣ် ကထု:ထီၣ်ကဘျံ:ကဘျၣ်ယွၤအဖိမုၢ်ဖိခွါတဖၣ် အတၢ်ကတိၤအခီပညီဒီ:ကစံၣ်ညီၣ်ဘၢတၢ်လီၤ. {GC 591.1}GCsk 617.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ကလ့ပစီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်ဒီ: ထံရုၢ်ကီၢ်သဲ:ခိၣ်နၢ် တဖၣ် ဒ်သိ:ကအိၣ်ခိ:တူၢ်လိာ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. ကီၢ်အမဲရကၤလၢ အကိ:သတြီလၢအထံကီၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သဘျ့တကီၢ်ဒၣ်လဲာ်, ပှၤပၢတၢ်ပြ:တၢ် တဖၣ်ကဃ့တၢ်ဘၣ်သ:လၢပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဒီ:ဒ်ပှၤအါဂၤတူၢ်လိာ် မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလၢတၢ်ကပာ်စီဆှံအီၤအဂီၢ် ဒီ:ကထု:ထီၣ်ဝဲတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လီၤ. တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်သ:အခီၡၢၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ်လီၤဘၣ်စီၤယိၤဟၣ် ဒီ:စံ:ကတိၤထီၣ်တၢ် “၁၇) ဒီ:ပယိၤအသ:ဒိၣ်ထီၣ်ပိာ်မုၣ်, ဒီ:လဲၤဒု:တၢ် ဒီ:အချံအသၣ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်, လၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်, ဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်အုၣ်အသ:ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဆၢထၢၣ်လၢ မဲ:ခိၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်နံၤလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၇. {GC 592.3}GCsk 618.1

  *****