Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဘီမုၢ်စီၤပၤအတၢ်ကိ:ဒီ:တၢ်ကဟုကယာ်

  ‘ဟၢ:စ်’ ကွဲ:တၢ်ပရၢဆူအတံၤသကိ:သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် ဒီပုၢ်ဝဲသ့ၣ်ဧၢ ယဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဃုာ်ဒီ:စီၤပၤအပှၤကဟုကယာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ယကသဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒုၣ်ဒါအါမ:လၢကမၤဟ:ဂီၤယၤလီၤ. ကစၢ် ခရံာ်ဘၣ်တူၢ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လၢအဖိမုၢ်ဖိခွါလၢအအဲၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ပာ်တ့ၢ်အတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ပကြၢ:ကမၢကမၣ်ဧါ. အဃိ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢယအဲၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဧၢ ယတၢ်ဒိ:သံယသ:န့ၣ် ကဲလၢ တၢ်လၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် မ်ယကဘၣ်သံယဲချ့ချ့ဒီ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် လၢယကဘၣ်သဂၢၢ်အဂီၢ်ယကအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်တီသ:တီဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ အဂီၢ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢယဂီၢ်တက့ၢ်. လၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိ:ယကဟ့ၣ်တ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်လၢကြ:ပှၤလူၤပိာ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ်ယသုတပာ်တ့ၢ်အီၤ နီတခါတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီဒု:သ့ၣ်ညါတ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီခဲလၢာ်ကသ့ဝဲ အဂီၢ်န့ၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်သကိ:န့ၢ်ယၤလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်တက့ၢ်.” {GC 105.1}GCsk 104.2

  ဝံၤအလီၢ်ခံအနံၤအသီတဖၣ်လၢအဝဲကူသိ:ထီၣ်တၢ်ကူတၢ်သိ: လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ဒီ:ဒိ:ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်လၤ, မၤလၢာ်ကွံာ်တ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, လၢတၢ်မၤလၢအဘျု:တအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ အဝဲကွဲ:စ့ၢ်ကီ:တၢ်ပရၢ တဘ့ၣ်လၢအပာ်က့ၤတၢ်ကမၣ်လၢအလိၤဒီ:ဆီၣ်လီၤသ:အဂ့ၢ်လီၤ. လၢအလံာ်ပရၢအပူၤစံ:ဝဲဒၣ် “လၢသုသ:ပူၤတဘၣ်ဆိကမိၣ်ထဲသုကဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်စံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤတဂ့ၤ, သ:စဲထီဘိလၢသုကလီၣ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤခီဖျိလၢတၢ်မၤပူၤဖျဲ:က့ၤသ:သမူလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. ပာ်သုသ:ဒ်သုကကဲထီၣ်ပှၤလၢအမၤဂ့ၤမၤဝါအဟံၣ်အဃီ ကျဲ:စၢ:ဒိ:န့ၢ်ဒံ:အသ:သမူတဂ့ၤ, သူၣ်ထီၣ်က့ၤနီၢ်သ:အတၢ်မၤ, တၢ်မၤအီၣ် လီၤဆီတက့ၢ်. လၢတၢ်ရ့လိာ်ဒီ:ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်ဆီၣ် လီၤသုသ:တက့ၢ်. တဘၣ်မၤလၤကပီၤကလီတၢ်အိၣ်ဒီ:သုသ့ၣ်တဖၣ်ကလီ ကလီတဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. {GC 105.2}GCsk 105.1

  ‘ဟၢ:စ်’ အိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ‘ခီၣ်စတဲ:’ အဝ့ၢ်ပူၤလၢတၢ်သဘျ့အပူၤ လီၤ, အိၣ်ဒီ:စီၤပၤအပှၤကဟုကယာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:တၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလၢ ပၤပၤအပှၤတြီဆၢဒုၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်ကအိၣ်ကဂၢၤဃာ်အီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤအီၤဒီ:လၢပၤပၤဒီ:အပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်ခိၣ်ကျၢၤ သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ခါလီၤတၢ်ကလုၢ်အဃိ ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒီ:ဆှၢအီၤဆူ တၢ်ဒု:ဃာ်အဒၢ:လၢအလီၤသ:ဘၣ်အၢတခါအပူၤလီၤ. လၢခံဘၣ်တၢ်ပာ် အီၤဒ်ပှၤဃိာ်ဖိတဂၤအသိ: လၢတိာ်ထီတၢ:ထီတဖျၢၣ်လၢအိၣ်ဝဲလၢ ‘ရဲမၢ’ ထံကျိအဝၢ်ဘ:ခီတဖျၢၣ်အံၤအပူၤလီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ပၤပၤအံၤမၤသံတၢ်, သူဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤဆူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တတီတလိၤ, လီၤကမၣ်ဒီ:ပှၤဖိ ပှၤမါ, မၤတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါအီၤတကြၢ:တဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ အဝဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤဖဲတိာ်ထီတၢ:ထီတဖျၢၣ်အံၤအပူၤစ့ၢ်ကီ:န့ၣ် လီၤ. ပၤပၤအံၤဃုာ်ဒီ:ပၤပၤအဂၤခံဂၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤကွံာ်အလီၢ် ဒီ:တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤပၤပၤအသီတဂၤလီၤ. {GC 106.2}GCsk 105.2

  ပၤပၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤကမၣ်တၢ်အံၤအၢသီဒိၣ်န့ၢ်ဒံ: ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအပာ်လီၤကွံာ်ပၤပၤအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ကဒီ: ‘ဟၢ:စ်’ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်ကဒီ:လီၤ. မ့ၢ်လၢ ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃာ် ဒီ:စၢဃာ်အီၤအဃိဘူၣ်ဟံမံယါထံကီၢ်အိၣ်ထီၣ်ဒီ:တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤန့ၣ် လီၤ. ဘီမုၢ်အစီၤပၤတဘၣ်အသ:လၢတၢ်ဒီဒၣ်တြီဆၢအသု:မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤအံၤအဃိ ဘီမုၢ်စီၤပၤပာ်လီၤဝဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဒီတဒၢသု:မုၢ် လၢဟၢ:စ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ‘ဟၢ:စ်’ အဒုၣ်အဒါတဖၣ်စံ:ဝဲလၢ ပှၤမၤဟ:ဂီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် တကြၢ:လၢတၢ်နာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. အဃိ တပျဲသဘျ့ ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်. မၤဝဲဒၣ်ဒ်လၢညါအမၤတ့ၢ်ဝဲအသိ:လီၤ. {GC 107.1}GCsk 106.1

  လၢတၢ်ဆူ:တၢ်ဆါအဃိအဂံၢ်အဘါစၢ်ဝဲအခါ တၢ်ဆါဘၣ်အီၤ တုၤဒၣ်လဲာ်ဘူ:တ့ၢ်မ:လၢကသံတ့ၢ်ဝဲလၢဃိာ်ဒၢ:ဘၣ်စီၣ်ဘၣ်သရ့တဖျၢၣ် အံၤအပူၤအခါ ဘၣ်တၢ်လဲၤစိာ်အီၤဆူကီၢ်က:ကရၢအမဲာ်ညါလီၤ. ဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢထ:သွဲဒီ:အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဝဲလၢဘီမုၢ်အစီၤပၤအမဲာ်ညါ ဒီ:နာ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ဘီမုၢ်အစီၤပၤအံၤကကဟုကယာ်ဒီတဒၢတၢ်လၢအဂီၢ် စ့ၢ်ကီ:လီၤ. အဝဲအိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢအတၢ်နာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီ:ပၢၢ်ဆၢကတိၤ ပၤပၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ပှၤမၢအီၤလၢအဝဲကဘၣ်ဃုထၢဝဲ ကျဲလၢအမ့ၢ်ဝဲကပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အတၢ်နာ်ဧါ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:ကဒိ:သံအသ:ဧါ န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃုထၢဝဲလၢကတူၢ်သံအသ:လီၤ. {GC 107.2}GCsk 106.2

  ကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်အတၢ်မၤစၢၤအီၤလီၤဘၣ်လၢအလိၤအဃိ တချု:ဒံ:တၢ်ခါလီၤဘၣ်တၢ်ကလုၢ်ဖဲအဝဲဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဝဲအခါန့ၣ် မူခိၣ် အတၢ်လၤကပီၤဒီ:အတၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤဟဲယွၤလီၤဝဲလၢအလိၤဒီတဂၤညါလီၤ. အခါဖဲန့ၣ်အဝဲကွဲ:တ့ၢ်ဝဲလံာ်ပရၢဆူအတံၤသကိ:တဂၤအအိၣ်, စံ:ဝဲဒၣ် “ခဲမုၢ်ဂီၤယနာ်လၢယကဘၣ်တၢ်မၤသံယၤလီၤ. စုလၢဘၣ်တၢ်ကျီၤဃာ်အီၤ ဒီ:ထ:သွဲဖိအံၤကွဲ:ဃီၤလံာ်ဖိတဘ့ၣ်အံၤလၢဃိာ်အပူၤလီၤ. ဒီ:လၢကစၢ် ခရံာ်အတၢ်မၤစၢၤပှၤအဃိ ပကထံၣ်သကိ:လိာ်က့ၤပသ: လၢခဲကိာ်တဃာ် လၢတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်ပၢၤအပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ:ကညီၤဒီ: အတၢ်အဲၣ်အိၣ်ဝဲလၢပဖီခိၣ် ဖဲယဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဆံ:ဒိၣ်ဆံ:အါလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါယဲလီၤ.” {GC 107.3}GCsk 107.1