Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လူသၢၣ်ဘၣ်တၢ်စံ:လၢပှၤဃာ်ကဒါသ:လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ

  ‘အီၣ်လ့ဒၢၣ်’ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအကတိၤတၢ်သ့အိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့တဂၤအဃိ “လၢလူသၢၣ်အတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ပှၤထီဒါတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢအကထိအကလ:တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်လီၤကွံာ်ဆူ မ့ၣ်အူပူၤဒီ:မၤသံအီၤအံၤလၢအဝဲဒၣ်အဃိလီၤ. အဝဲစံ:ဝဲဒ်န့ၣ်ဒီ: စံ:စ့ၢ်ကီ: ဝဲလၢလူသၢၣ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီ:ထံကီၢ်ဘီမုၢ်ခံခါလၢာ်အဒုၣ်အဒါလီၤ. {GC 147.2}GCsk 149.1

  အဝဲစံ:ဃုာ်ဝဲလၢ “ပှၤပိာ်လူသၢၣ်အခံတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ် တကလုာ်လဲၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်က ၠိသရၣ်အသီဖိတဖၣ် သီခါသ:စၢ်လၢအဖီ:ပ ၠၣ် (ဘိ:ကဒါ) တဖၣ်, သီခါသ:စၢ်လၢအသကဲ:ပဝာ်ဟ:ဂီၤတဖၣ်, ပှၤသ့ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအခိၣ်နုာ်တအိၣ်တဖၣ်, ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤကွံာ် အီၤလၢ အလီၢ်တဖၣ်လီၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခီလၢအနီၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စိတၢ်ကမီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်ခဲလၢာ်ဂ့ၤန့ၢ်အါန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လီၤ. တၢ်ကလုၢ်လၢဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဒီ:ရၤလီၤ အသ:ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မံၤဟူသါဖျါအံၤ ဒ်သိ:ပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဒီ: ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢတပာ်လ့ၤပာ်ကဲတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်လီၤ. ကမၤစၢၤစ့ၢ်ကီ:ပှၤလၢ အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒ့ဒီသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကနီၤဖ:စံၣ်ညီၣ်တၢ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ ဒီ:ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစ့ၢ်ကီ: ပှၤလၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” {GC 148.2}GCsk 149.2

  ပှၤသ:စၢ်လၢစိၤခဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:လၢ အတၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံ အံၤဖျါဖျါအဃိ ဘၣ်တၢ်ထီဒါအီၤဒ်န့ၣ်အသိ:စ့ၢ်ကီ:လီၤ. “ပှၤလၢအသိၣ်က့ၤ သီက့ၤတၢ်နာ်လၢပတနၢ်ဟူဘၣ်တ့ၢ်လၢသီနီတဘျီအံၤ မ့ၢ်မတၤသ့ၣ်တဖၣ် လဲၣ်, ပမ့ၢ်ကွၢ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတသ့လံာ်သ့လဲၣ်, ပှၤစှၤဂၤဒီ: ပှၤဖှီၣ်ဖိ ယာ်ဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်စံ:လီၤအသ:လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: မ့ၢ်ပှၤလၢကစၢ်ယွၤဃုထၢအီၤလီၤ. ကမ့ၢ်လၢအတအိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အဃိဘၣ်ဒီ:တၢ်လီန့ၢ်အီၤလီၤ. ပဝဲပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အနီၣ်ဂံၢ်အါန့ၢ်ဒံ:အဝဲသ့ၣ် ဒီ:အစိကမီၤအိၣ်န့ၢ်ဒံ:အဝဲသ့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ” တၢ်စံ:တၢ်ကတိၤအံၤ လီၤဂာ်မ: တၢ်ကတိၤလၢလူသၢၣ်အစိၤအတၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ် ဒီ:ပကဘၣ်နာ်အီၤ အလီၢ်တအိၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. {GC 148.3}GCsk 150.1

  ပၤပၤအကီၢ်ခၢၣ်စ:အတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကဘၣ်တၢ်စံ:ဆၢ တြီဆၢက့ၤအဂီၢ် လူသၢၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤအဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ခီဖျိပှၤအါဂၤတၢ်ဘၣ်အသ:လၢလူသၢၣ်ဒီ:ပှၤပိာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ကမၣ်အိၣ်တက:ဘၣ် မ့ၢ်သ့ဒီ:အဲၣ်ဒိ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ်ဝဲပၢၢ်လၢအဂံၢ်စီ ကဖ့လ့ၤန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခီ တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်ကမၣ်နီတမံၤ ဒီ:ဖဲအဝဲသ့ၣ် အသ:အိၣ်စံ:ဝဲဒၣ်န့ၣ် စံ:ကတိၤဝဲလီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်သ: ဖျါဖျါလံအဃိ တၢ်အမ့ၢ်အတီဒီ: တၢ်တမ့ၢ်တတီဖျါဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ. {GC 149.1}GCsk 150.2

  ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤနၢၤဃၣ်, တၢ်မၤအၢမၤန:လၢ ပၤပၤ ဒု:အိၣ်ထီၣ်အံၤ ခီဖျိလၢကီၢ်က:အပှၤကရၢတဂၤန့ၣ်လီၤ. ‘ဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ်’ အဝ့ၢ်ခိၣ်နၢ် ‘က ၠီ:’ ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမဲာ်ညါဒီ: တဲဖျါထီၣ်ဝဲပၤပၤ ဒီ:အကရၢသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤလီၤသ:ဘၣ်အၢသ့ၣ် တဖၣ်ဒီ: အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်တထံၣ်ဘၣ်တထံၣ်တဘီဘၣ်တဘီ ဒ်အဖီလာ်အသိ:လီၤ. {GC 149.2}GCsk 150.3

  “ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတတီတလိၤတဖၣ် အကလုၢ်ဟဲသီၣ် ထီၣ်လံ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မဲာ်ဆှ:တအိၣ်လၢၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ထဲတခါဧိၤလၢကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်စ့အဂီၢ်လီၤ. ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သရၣ် တဖၣ်လၢ အကြၢ:တဲဖျါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် ကတိၤတၢ်တမ့ၢ်တတီဒီ: အဝဲသ့ၣ်လီတၢ်ဝ့ၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်တအိၣ်ဘၣ်လၢအလိၤဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤအီၤတခီလီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဒ်အလီန့ၢ်တၢ်အါဒိၣ်န့ၣ်, ဒ်အဘျု:အိၣ်အါဒိၣ်လီၤ. ထံကျိလၢအအိၣ်ဒီ: တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီန့ၣ် ကဟ့ၣ်ထီၣ်ဒၣ်ထံအဘၣ်အၢဘၣ်သီလီၤ. ပၤပၤ အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသ့ၣ်တဖၣ် ဆှၢပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိအါမ:ဆူတၢ်ဟ:ဂီၤလီၤထူ လီၤယိာ်လီၤ. အခဲအံၤပကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤတၢ်ဆီလဲက့ၤ တၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” {GC 139.3}GCsk 150.4

  ကစၢ်ယွၤအကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်ဒု:ကပီၤထီၣ်တၢ်တၢ်ခံ:သူဒီ: ဘှီထီၣ် က့ၤပှၤအသ: ဒ်သိ:ပှၤကဒိကနၣ်ဒီ:တူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအတၢ်စိကမီၤပၢၤဃာ် ပှၤမၤထီဒါပှၤဆီလဲတၢ်အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် အဃိ တၢ်မၤအဘူ:အလဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ် ကျဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ် နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤလၢအဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:လူသၢၣ်တဂၤအတၢ်ကတိၤ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤလီၤ. {GC 150.2}GCsk 151.1

  ပၤပၤအတၢ်မၤနၢၤမၤဃာ်မၤအၢမၤသီတၢ်လၢ ပှၤက ၠၢမနံၢ်ဖိတဖၣ်အဖီခိၣ် ဒ်သိ:တၢ်ကဃုထံၣ်ပာ်ဖျါမၤနီၣ်မၤဃါအီၤအဂီၢ် တၢ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်ကမံတံၢ်အကရၢတခါလၢကဟံ:န့ၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလီၤ. တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါဘၣ်ဃ: ပၤပၤအတၢ်မၤအၢမၤန:အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ဘီမုၢ်စီၤပၤအအိၣ်ဃုာ်ဒီ: တၢ်ဃ့တၢ်သ:ကညီၤအလံာ် ခီဖျိက ၠၢမနံၢ်စီၤပၤ ဒ်သိ:ကစံၣ်ညီၣ်ဒီ:ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤလၢအဃ့တၢ်သ:ကညီၤ တဖၣ်အံၤ ကွဲ:ပာ်ဖျါလံာ်ဒ်အံၤလီၤ “ဒ်သိ:ပပှၤကလုာ်အသ:အသ့ၣ်တလီၤ ဘၣ်ဒီ: ဒ်သိ:အတတုၤဆူတၢ်ဟ:ဂီၤအဂီၢ်အတၢ်မၤတမံၤအံၤ, မူဒါအိၣ်လၢ ပကဘၣ်တြီဆၢအီၤလီၤ. အဃိတၢ်မၤအံၤ ဒ်သိ:ကဝံၤဝဲအဂီၢ် ဒု:အိၣ် ထီၣ်န့ၢ်ပှၤ ‘တၢ်ဆီလဲက့ၤတၢ်အကရၢတကရၢ’ တက့ၢ်. လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤ ပသ:အါဒိၣ်မ: ဒီ:တၢ်ဃ့ကည:ချ့ချ့အပူၤ ပဃ့တၢ်သ:ကညီၤလီၤ. {GC 150.3}GCsk 151.2