Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၂၃)—တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အခီပညီန့ၣ်မ့ၢ်အအိၣ်ဒ်လဲၣ်

  လံာ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:တမံၤလီၤ. “၁၄) ဒီ:အဝဲဒၣ် စံ:ဘၣ်ယၤ, တုၤလီၤလၢမုၢ်ဟါမုၢ်ဂီၤခံကထိသၢကယၤလီၤ. တုၤနုၤတစု တၢ်ကပာ်တီတၢ်အလီၢ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၈:၁၄. တၢ်ကတိၤ တထံၣ်အံၤ ညီနုာ်ပှၤကွၢ်လၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲတဖၣ်နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲဒၣ်ခဲအံၤခဲအံၤ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်တဟဲက့ၤလီၤဒံ:ဘၣ်. ယွၤအကလုၢ်ကထါလံာ်စီဆှံ မ့ၢ်တကမၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ထု:ထီၣ်ဝံအတၢ်ကတိၤအခီပညီန့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ် သ့လီၤန့ၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလီၤ. {GC 409.1}GCsk 408.1

  ဘၣ်ဃ:ဒီ:ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယွၤဒု:နဲၣ်ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤတဒု: ကဲထီၣ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်သိ:အသူၣ်ကဟ:ဂီၤသ:ဟ:ဂီၤ ဒီ:နာ်ကမၣ်တခီတၢၤတၢ်ဘၣ်. ပှၤအါဂၤတကနၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ: ဝံအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢၤဘၣ်. {GC 410.2}GCsk 408.2

  ဒီ:ဘၣ်ဃ:ဒီ:ခရံာ်အတၢ်ဟဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိ:ညိကွံာ်ဝဲဒီ: တနာ်က့ၤဝံတဖၣ်လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဒံ: တနီၤလၢ တညိကွံာ်ဘၣ်တၢ်ကဲထီၣ်အသ:ဒီ:တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံ:ကတိၤ ပာ်တ့ၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်တီတၢ်လိၤလၢ အဝဲသ့ၣ်ဒိ:န့ၢ်ပာ်ဝဲန့ၣ် ဟံ:ဃာ်ဝဲဒၣ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလီၤ. အဃိဒီ:တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်အသ: ကမူၤကမၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသ:လၢတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် အသ:အိၣ်ဃုထံၣ်ကွၢ်ဆ:က့ၤဝဲဆူညါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢယွၤဒီ: ကွၢ်ထံကွၢ်ဆ:က့ၤလံာ်စီဆှံဆူညါလီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်သ့ၣ် ဆၢဖ:ကတီၢ်ဝံအတၢ်ကတိၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အကမူၤကမၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဒ်အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဝဲလၢတၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွ:ဝံအတၢ်ကတိၤတကမၣ်ဘၣ်အဃိ ဒီ:ဃုထံၣ်ကွၢ်ထံက့ၤဝဲတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်အိၣ်အသ:အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. {GC 410.3}GCsk 408.3

  ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ထီၣ်သတြီၤဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်အံၤဒီ: တၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံတပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်နီတတီၤဘၣ်. ဒ်အဝဲသ့ၣ်ဃုထံၣ်ကွၢ်ဆ:ဝဲ လံာ်စီဆှံထံထံဆ:ဆ:အသိ: အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်အိၣ်ဖျါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ် ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်အလီၢ်အကျဲအတၢ်အိၣ်အသ:န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤ ဖဲလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၁-၅ အပူၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. GCsk 409.1

  အဂၤတမံၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် ဘၣ်ပာ်ဃုာ်ဝဲဒီ:တၢ်အၢၣ်လီၤ အီလီၤဒီ: တၢ်လီၢ်စီဆှံလၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်လီၢ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဒၢ:လၢတၢ်မဲာ်ညါတဒၢ:ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢ “ဟၣ်က ၠၣ်” ဒီ:တၢ်ပာ်ပာ်မ့ၣ်အူထူၣ်, စီၤနီၤခိၣ်ဒီ:တၢ်မဲာ်ညါအကိၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒၢ:လၢ အလဲပူၤတဒၢ: ဘၣ်တၢ်ကိ:အမံၤလၢ “ဟၣ်က ၠၣ်ဟၣ်က ၠိၣ်” လီၤ. အိၣ်ဝဲဒီ: လီခီဒီ:တလါစီဆှံဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢထူတဖၣ်လီၤ. ဖဲတလါစီဆှံအပူၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီ:ထူအကိတဖျၢၣ်လၢတၢ်တ့အီၤလၢထူဒီ:ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်ဃာ်ကိၣ် မၤနၤလီၤ. ဒီ:စီၤအၤဟၣ်ရိၣ်အနီၢ်ထိ:ဘိလၢ အဒ့ထီၣ်ဒီ:ဖီထီၣ်ဝဲ, ဒီ:တၢ်မၤလိာ်အလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်ခံဘ့ၣ်ဒီ: လၢတလါစီဆှံအဖီခိၣ်န့ၣ် ခ့ရူၢ်ခံဂၤ ယၤထီၣ်အဒံ:ဒီ:ပၢၤလီၤဘၣ်တၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်စံ:ကတိၤအီၤလၢအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:တသ့ဒံ:ဘၣ်{GC 411.1}GCsk 409.2

  တၢ်လီၢ်စီဆှံ (တၢ်လုၢ်ဟံၣ်) ဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢစီၤမိၤရှ့ ဒ်သိ:ဒီ: ကစၢ်ယွၤကအိၣ်ကဆိ:ဝဲလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါလီၤ. “၈) ဒီ:ဒ်သိ: ယကအိၣ်ကဆိ:လၢအကျါဒီ:, မ်အမၤတၢ်အလီၢ်စီဆှံလၢယဂီၢ်တက့ၢ်.” ၂မိၤရှ့ ၂၅:၈. မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်လီၤဘၣ်လၢ စီၤမိၤရှ့လီၤ. တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤ လီၤကဟုကညီၢ်မ:လီၤ. လၢဒဲစီဆှံအကဂၢၤအပူၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဃံဃံလၤလၤဒီ: ဘၣ်တၢ်ဘျ:တဒၢ အီၤလၢယာ်ဘျ:တဒၢလီၤ. ဒၢ:လၢဘၣ်တၢ်ဘျ:တဒၢအီၤခံဒၢ:န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် “တၢ်လီၢ်စီဆှံဒၢ:” ဒီ: “တၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အဒၢ:” လီၤ. ဒီ:တၢ်လီၢ်စီဆှံ အဟဲနုာ်လီၤအခိၣ်ထီ:စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်ဘျ:လီၤစဲၤတဒၢအီၤလၢ ယာ်ဘျ: တဒၢစ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 411.2}GCsk 409.3

  လၢတၢ်လီၢ်စီဆှံအဒၢ:ပူၤကလံၤထံ:တခီ တၢ်ပာ်ဃာ်မ့ၣ်အူထူၣ် နွံထူၣ်ဒီ:လၢကလံၤစိ:တခီ တၢ်ပာ်ဃာ်တၢ်မဲာ်ညါအကိၣ်လီၤ. ဒီ:ဘၣ် တၢ်ပာ်အီၤလၢစီၤနီၤခိၣ်အလိၤလီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ်စီဆှံဒီ:တၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ် အဘၢၣ်စၢၤ ယာ်ဘျ:တဒၢဘၣ်တၢ်ဘျ:လီၤစဲၤဘျ:တဒၢဃာ်အီၤလီၤ. ဒီ:လၢ ယာ်ဘျ:တဒၢအမဲာ်ညါန့ၣ် တၢ်လုၢ်နၢမူအတၢ်လုၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲဒီ: ဘၣ်တၢ်တ့ အီၤလၢထူလီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ် အတၢ်ထုကဖၣ်လဲၤထီၣ်ဃုာ်ဒီ: တၢ်လုၢ်နၢမူဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်လီၤ. {GC 412.1}GCsk 410.1

  ဒီ:လၢတၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အပူၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီ:တလါစီဆှံ လၢတၢ်တ့အီၤလၢထူ ဒီ:လၢအပူၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံ အလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်လီၤ. တလါအံၤ ဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤဒီ: တၢ်သ:ကညီၤ အလီၢ်ပစိာ်ဒီ:လၢအဖီခိၣ်န့ၣ် ခ့ရူၢ်ခံဂၤအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီ:ယၤထီၣ်အဒံ:ဆ့ဒီ: လၢခ့ရူၢ်ခံဂၤအခၢၣ်သ:လိၤလိၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအကဟုကညီၢ်အတၢ်အၢၣ် လီၤဘၣ်အီၤ ဒီ:ပာ်ဖျါဝဲဒ်သိ:ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အစိကမီၤဖဲန့ၣ်လီၤ. {GC 412.2}GCsk 410.2

  တုၤပှၤဧ့ၤဘြံၤဖိတဖၣ်လဲၤနုာ်လီၤအိၣ်ဆိ:ဝဲလၢကီၢ်ကနၤဧၣ် အပူၤဒီ: လၢဒဲစီဆှံအလီၢ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ. စီၤပၤ စီၤၡလိၤမိၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤဝဲတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဃံဃံလၤလၤလီၤ. တၢ်လုၢ်ဟံၣ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဒ်သိ:ကကျၢၤဝဲယံာ်ယံာ်ထၢထၢဒီ: ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် နာ်သက့ အဒီၣ်ဃီၤအတၢ်ထိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တုၤသိ:သိ:ဒီ:ဒဲစီဆှံလၢ အအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါအပူၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. GCsk 410.3

  ဒီ:အတၢ်သူတၢ်စွဲအပီ:အလီတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်သိ:သိ:လီၤ. ဒီ:တၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲတုၤလၢခရံာ်နံၣ် ၇၀ တုၤလၢ ပှၤရိမ့ၤဖိတဖၣ် ဟဲဒီ:မၤဟ:ဂီၤအီၤလီၤ. {GC 412.3}GCsk 410.4

  မ့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဆိတခါလၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ: တၢ်လီၢ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဒဲစီဆှံပာ်ဖျါဝဲလၢ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ် အံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသီတခီန့ၣ် အတၢ်လီၢ်စီဆှံ တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဧါ. {GC 412.4}GCsk 410.5

  ပှၤလၢအဃုထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဖ:မၤလိအသ:ဒီ:လံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ဒီ:တုၤအထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “တၢ်အၢၣ်လီၤလၢသီန့ၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒီ: ဘၣ်ဃ:ဃုာ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်လီၢ် စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:လံာ်ဧ့ၤဘြံၤအဆၢဒိၣ်လၢအခီၣ်ထံ:တဖၣ် စံ:ဖျါထီၣ်တၢ် “၁) ဒီ:တၢ်လၢပကတိၤတၢ်န့ၣ် အမိၢ်ပှၢ်မ့ၢ်အအံၤ, ပအိၣ် ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်ထဲထဲန့ၣ်, လၢအဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢတၢ်ကဟုကညီၢ်အလီၢ် ပစိာ်အစုထွဲလၢမူခိၣ်လီၤ.GCsk 411.1

  ၂) အဝဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အလီၢ်စီဆှံ, ဒီ:ဒဲနီၢ်နီၢ်လၢကစၢ်သူၣ်ဝဲ, ဒီ:တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤကညီဘၣ်န့ၣ်, အခ့အပှၤလီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၈:၁-၂. {GC 413.1}GCsk 411.2

  တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒု:ဖျါထီၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအသီလၢ အတၢ်လီၢ်စီဆှံအဒၢ:ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အၢၣ်လီၤလၢအဘၣ်ဃ:ဒဲစီဆှံအတၢ် လုၢ်လီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ စီၤမိၤရှ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်စီတၢ်ဆှံ န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤလၢယွၤလီၤ. ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ် တဖၣ်ဘၣ်မၤတၢ်လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤ ဒီ:တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢတၢ်စီတၢ်ဆှံ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢယွၤအပူၤန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကဲထီၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လီၤ. ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်နံၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ ပၢ်ကစၢ်ယွၤအစုထွဲ တခီလီၤ. တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢအဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢ စီၤမိၤရှ့န့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အလိၤဒီ: တၢ်စီတၢ်ဆှံလၢယွၤကတဲာ်ကတီၤအီၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢ မူခိၣ်လီၤ. {GC 413.2}GCsk 411.3

  တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢစီၤမိၤရှ့တ့ထီၣ်ဝဲန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီ:အတၢ်ထိၣ်အလဲၢ်, အဒီၣ်ဃီၤလီၤ. “၉) ဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢယဒု:ထံၣ်ဘၣ်နၤ, တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ: အလီၢ်အဒိအတဲာ်, ဒီ:အတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဒိအတဲာ်အသိ:န့ၣ်, သုဘၣ် မၤအီၤဒ်န့ၣ်သိ:လီၤ.” “၄၀) ဒီ:ကွၢ်, ဒီ:မၤအီၤဒ်တၢ်လၢတၢ်ဒု:ထံၣ်ဘၣ် နၤလၢ ကစၢၢ်လိၤအသိ:န့ၣ်လီၤ.” “၉) အအံၤမ့ၢ်အဒိအတဲာ်လၢ အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အဂီၢ်, ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ဒီ:တၢ်လုၢ်လၢပှၤပာ်ထီၣ်န့ၣ် မၤလၢထီၣ် ပှဲၤထီၣ်ပှၤလၢ အပာ်ထီၣ်အီၤ, အသ:လၢအသ့ၣ်ညါတၢ်, တသ့ဘၣ်. ၂၃) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, မူခိၣ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီအီၤလၢ တၢ်န့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်မူခိၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်လုၢ်ဂ့ၤန့ၢ် အန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.” “၅) အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, မၤတၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:မူခိၣ် အဒိအတဲာ်, ဒီ:အတၢ်ကဒု, ဒ်စီၤမိၤရှ့လၢအကမၤတ့ၢ်ဒဲန့ၣ်, ဘၣ်တၢ် သိၣ်အီၤလၢယွၤအသိ:န့ၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်တက့ၢ်, စံ:ဝဲဒၣ်, မၤတၢ် ခဲလၢာ်ဒ်တၢ်အဒိအတဲာ်လၢတၢ်ဒု:နဲၣ်နၤလၢကစၢၢ်အလိၤတက့ၢ်.” “၂၄) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အလီၢ်စီဆှံ, တၢ်မၤလၢပစု, လၢအမ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်အဒိ အတဲာ်န့ၣ်, ခရံာ်တလဲၤနုာ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်, မ့မ့ၢ်လၢမူခိၣ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒ်သိ:အကအိၣ်ဖျါခဲကနံၣ်အံၤ လၢယွၤအမဲာ်ညါလၢပဂီၢ်လီၤ.” ၂မိၤရှ့ ၂၅:၉, ၄ဝ: ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၉, ၂၃: ၈:၅: ၉:၂၄. {GC 413.3}GCsk 411.4

  တၢ်လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံလၢ အအိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်ထိၣ်လီၤဂာ်ဒီ: စီၤမိၤရှ့တ့ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ. {GC 414.1} GCsk 412.1

  တၢ်လၤကပီၤလၢအအိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ် လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်မၤပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အတၢ်မၤလၢ မူခိၣ်အတၢ်လီၢ်စီဆှံအလီၢ်လီၤ. တၢ်တီတၢ်လိၤလၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:မူခိၣ် အတၢ်လီၢ်စီဆှံဒီ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲ တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ ခီဖျိလၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒီ: အထူသနူ တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤသိၣ်လိမၤယုၤက့ၤပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. {GC 414.2}GCsk 412.2

  တၢ်လီၢ်စီဆှံခံတီၤလၢမူခိၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤအဒိလၢ ဒၢ:ခံဒၢ: လီၤ. ဒီ:ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်လီၢ် စီဆှံအိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် တၢ်ဒု:နဲၣ်စီၤယိၤဟၣ်ဒ်သိ:ဒီ: ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. “၅) ဒီ:လီစၢ်အဒံ:, ဒီ:လီသီၣ်, ဒီ:တၢ်အကလုၢ်သီၣ်တဖၣ်, ဟဲထီၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အပူၤ, ဒီ:မ့ၣ်အူဒၢနွံဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ်ယွၤအသ:နွံဖျၢၣ်, ကဲၤကပီၤ လၢလီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါလီၤ.” “၃) ဒီ:ကလူ:အဂၤတဂၤ, အိၣ်ဒီ: တၢ်ဆိၣ်ကဲၤနၢမူအလီခီထူဟဲဝဲ, ဒီ:ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်ဆိၣ်ကဲၤနၢမူလၢအအါ, ဒ်သိ:အကဟ့ၣ်ဃုာ်ဒီ: ပှၤစီဆှံခဲလၢာ်အတၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်ထူအဖီခိၣ်လၢလီၢ်ပစိာ် အမဲာ်ညါလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၄:၅: ၈:၃. ဝံယိၤဟၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်လီၢ်စီဆှံအဒၢ:လၢမူခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူထူၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢ ထူလၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီ: တၢ်လုၢ်နၢမူအတၢ်လုၢ်လီၢ်န့ၣ် စီၤယိၤဟၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ မ့ၣ်အူထူၣ်နွံထူၣ်ဒီ:လီၢ်ပစိာ်ထူန့ၣ်လီၤ. GCsk 412.3

  မၤကဒီ:စီၤယိၤဟၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢမူခိၣ်အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အိ:ထီၣ် အသ:ဒီ: ကွၢ်စိဃီၤဝဲဆူယာ်ဘျ:တဒၢအပူၤဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အပူၤဒီ: ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တလါစီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဒီ:တလါစီဆှံလၢစီၤယိၤဟၣ်ထံၣ်ဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢတလါလၢစီၤမိၤရှ့တ့ဝဲဒီ: ကပာ်တၢ်မၤလိာ်အထံၣ် တဆံအလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၉ “ဒီ:ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် အိ:ထီၣ်အသ:လၢမူခိၣ်, ဒီ:တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတလါအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်ပူၤ, ဒီ:လီဝၢ်အဒံ:တဖၣ်, ဒီ:တၢ်ကလုၢ်သီၣ်တဖၣ်, ဒီ:လီသီၣ် တဖၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဟူ:ဝ:, ဒီ:တၢ်ဟဲစူၤလီၤသူၣ်အဖျၢၣ်ဖ:ဒိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ.” {GC 414.3}GCsk 413.1

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တုၤပှၤမၤလိက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်အီၤလၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢမူခိၣ်လီၤ. စီၤမိၤရှ့တ့ထီၣ်ဝဲတၢ်လုၢ်လၢယွၤဒု:နဲၣ်အီၤဒီ: အတၢ်ထိၣ်တဖၣ်မၤဝဲတုၤ သိ:သိ:လီၤ. အတၢ်ထိၣ်အတၢ်အဖုၣ်အထီတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်မူခိၣ်အတၢ် လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံလီၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢစီၤပီလူ:အတၢ်တဲဖျါထီၣ်လီၤ. ဒီ:စီၤယိၤဟၣ်စ့ၢ်ကီ:ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒီ:အုၣ်အသ:လၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လုၢ်ဟံၣ် စီဆှံအိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 415.1}GCsk 413.2

  တၢ်လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံလၢ မူခိၣ်အတၢ်လီၢ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် တၢ်မၤလိာ် အထံၣ် (၁၀) အိၣ်ဝဲလီၤ. ဒီ:တလါစီဆှံလၢတၢ်ဒၢနုာ်ဃာ်တၢ်မၤလိာ် အထံၣ်တဆံ ဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤဒီ: တလါအခိၣ်ကျ:ဒီ:ဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢ အီၤဒီ:တၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ်လီၤ. ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါ ဒီ:ဃ့ကည:တၢ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိအဂီၢ် လီၤ. ခရံာ်မၤတၢ်ဒ်သိ:အံၤ ဒီ:ကဲတၢ်ကမၢကမၣ်လၢပှၤမူခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲ ဒီ:တၢ်သ:ကညီၤလၢ အတီအလိၤခံခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢကစၢ်ယွၤပျၢ်ကွံာ်ပှၤလၢအသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ် လီၤက့ၤအသ:တဖၣ် အတၢ်ကမၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်အပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤကစၢ်န့ၣ် တီရါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသ:ဒ်သိ:န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢမူခိၣ် ကလူ:ဒီ:ပှၤမူခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်မုၢ်လၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲအဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. {GC 415.2}GCsk 414.1

  ဝံစကၤရယၤစံ:ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ခရံာ် မၤဘၣ်လိာ်ဖိ:ဒ့တၢ် အဂ့ၢ်လီၤ. “၁၂) ဒီ:ကတိၤတၢ်ဒီ:အီၤ, ဒီ:စံ:, တၢ်သု:မုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤ စံ:ဒ်အံၤ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤကညီလၢအမံၤမ့ၢ်တၢ်အဒ့အဖီတဂၤ, ဒီ:ကမဲထီၣ်လၢအလီၢ်ဒၣ်ဝဲတပူၤ, ဒီ:ကမၤထီၣ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ.GCsk 414.2

  ၁၃) ဒီ:အဝဲဒၣ်ကမၤထီၣ်ယွၤအနူၢ်အစီၤ, ဒီ:ကအိၣ်ဒီ: တၢ်အလၤကပီၤ, ဒီ:ကဆ့ၣ်နီၤဒီ:စံၣ်ညီၣ်တၢ်လၢအလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီ:ကကဲထီၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢအလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ: အတၢ်ဒု:ကူၣ်တၢ်န့ၣ် ကအိၣ်ဝဲလၢခံမံၤအဘၢၣ်စၢၤလီၤ.” စကၤရယၤ ၆:၁၂-၁၃. {GC 415.3}GCsk 414.3

  ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်လၢအဒိ:သံအသ:ဒီ:မၤဘၣ်လိာ်က့ၤတၢ်အဃိ အဝဲ တမ့ၢ်ထဲအကဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အခီၣ်ယီၢ်လၢၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီကဲထီၣ် စ့ၢ်ကီ:ဝဲပှၤတ့ထီၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. အါန့ၣ်အန့ၢ် “၂၁) လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ ဟံၣ်န့ၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်လိာ်ဖိ:ဒ့လိာ်အသ:ဒီဖျၢၣ်ညါသတ:ဒီ:, ဒိၣ်ထီၣ်ဒီ: ကဲထီၣ်လၢယွၤအဟံၣ်စီဆှံလီၤ. ၂၂) ဒီ:လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃုာ် သုလၢ ယွၤအိၣ်ဝဲဆိ:ဝဲအလီၢ်လၢသ:အပူၤလီၤ.” အ့:ဖ့:စူ: ၂:၂၀-၂၁. “၅) {GC 416.1}GCsk 414.4

  ဒီ:လၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအအုၣ်အသ:လၢအကလုၢ်တီ, လၢအမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆိလၢတၢ်သံန့ၣ်, ဒီ:မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်စီၤပၤတဖၣ် အခိၣ် တဂၤအအိၣ်န့ၣ်, မ်အအိၣ်ဒီ:သုတက့ၢ်. ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤဒီ:သ့စီကွံာ် ပတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအသွံၣ်ဒၣ်ဝဲ, ၆) ဒီ:ပာ်ပှၤလၢဘီမုၢ်, ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် တဖၣ်လၢယွၤဒီ:အပၢ်အမဲာ်ညါတဂၤန့ၣ်, မ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ, ဒီ:တၢ်စိ တၢ်ကမီၤအိၣ်ဒီ:အီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၁:၅-၆. {GC 416.2}GCsk 415.1

  “ပှၤတဂၤန့ၣ် ကပၢဘၣ်စီၤယၤကိာ်အစၢၤအသွဲၣ်လီၤ. တၢ်ကဟု ကညီၢ်အဘီအမုၢ်တဟဲတုၤဃီၤဒံ:ဘၣ်. တုၤခရံာ်အတၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဖိ:ဒ့ က့ၤဝံၤဒီ: ပၢ်ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်လီၤဖိကစၢ်ခရံာ်လၢ ဘီမုၢ်အိၣ်လီၤထူ လီၤယိာ်” လီၤ. လူၤကၣ် ၁:၃၃. ခဲအံၤကစၢ်ခရံာ်ကဲပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဒီ: ဆ့ၣ်နီၤသကိ:ဝဲဒီ:ပၢ်ကစၢ်ယွၤလၢလီၢ်ပစိာ်အလိၤလီၤ. ပှၤလၢအဆ့ၣ်နီၤလၢ လီၢ်ပစိာ်တဂၤစံ:ဝဲဒၣ် “၄) မ့ၢ်မ:စိာ်ဝဲပတၢ်ဆူ:တၢ်ဆါ, ဒီ:ဝံပတၢ်သူၣ်အု: သ:အု:လီၤ. ဒီ:ပဆိကမိၣ်လၢတၢ်ကျီအီၤ, လၢယွၤတီၢ်အီၤ, ဒီ:လၢ အဘၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လီၤ.” “၁၅) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပအိၣ်ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ် လၢအသ:ကညီၤပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်အဘၣ် တၢ်လ့ပစီကိ:အမံၤဒဲ: ဒ်ပဝဲအသိ:န့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:, အတၢ်ဒဲ:ဘ:တအိၣ် ဘၣ်.” ဝံယၡါယၤ ၅၃:၄: ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၅. စုလၢအပှဲၤဒီ:တၢ်ဆဲ:ဖျိဃာ် အတၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲဒီ:အကပၤဘၣ်တၢ်တၢ်ဆဲ:ဃာ်လၢဘှီ, အခီၣ်လၢအပှဲၤ ဒီ:တၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲဒီ: ဘၣ်တၢ်ဒိဖျိအီၤလၢထ:အိၣ်ပှဲၤဒီ:အမူၤလီၢ်မူၤကျဲ ဒီဂၤညါဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်ဃ့ကည:ဘၣ်တၢ်လၢပှၤကညီလၢ အဘၣ်ပှ့ၤက့ၤဝဲတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 416.3}GCsk 415.2

  “၁၃) ဒီ:အဝဲဒၣ်ကမၤထီၣ်ယွၤအနူၢ်အစီၤ, ဒီ:ကအိၣ်ဒီ: တၢ်အလၤကပီၤ, ဒီ:ကဆ့ၣ်နီၤဒီ:စံၣ်ညီၣ်တၢ်လၢအလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီ:ကကဲထီၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢအလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ: အတၢ်ဒု:ကူၣ်တၢ်န့ၣ် ကအိၣ်ဝဲလၢခံမံၤအဘၢၣ်စၢၤလီၤ.” “၂၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဲၣ်သုလၢသုအဲၣ်ယၤ, ဒီ:လၢသုနာ်လၢ ယဟဲလၢယွၤအအိၣ်အဃိလီၤ.” “၁၉) ဒ်ပစံ:တၢ်အသိ:, ယွၤအိၣ်လၢ ခရံာ်အပူၤဒီ:, မၤဘၣ်လိာ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီ:တပာ်ဘၣ် တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤဘၣ်, ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤဘၣ်လိာ်က့ၤအကလုၢ် အကထါလၢပှၤလီၤ.” “၁၆) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတုၤအဟ့ၣ် လီၤကွံာ်အဖိခွါအိၣ်တဂၤဃီ, ဒ်သိ:ကယဲၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤ တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, အသုတဟ:ဂီၤတဂ့ၤဒီ:, ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိာ် လီၤ.” စကၤရယၤ ၆:၁၃: ယိၤဟၣ် ၁၆:၂၇: ၂ကရံၣ်သူ: ၅:၁၉: ယိၤဟၣ် ၃:၁၆. {GC 416.4}GCsk 416.1

  တၢ်ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်ဃ:တၢ်လုၢ်လီၢ်စီဆှံအတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် တၢ်လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံလၢမူခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသီတမံၤအတၢ်လီၢ် စီဆှံလီၤ. ဒီ:ဖဲလၢကစၢ်ခရံာ်ဒိ:သံအသ:ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ် တၢ်အကဒုခဲလၢာ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. ဒၤနံ:ယ့လ: ၈:၁၄. ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်ဃ:ဒဲစီဆှံတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အဂ့ၢ် ဒီ:လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ မ့ၢ်ဒု:ထံၣ်သ့ၣ်ညါပှၤ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတၢ်လီၢ်စီဆှံအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ. “၁၄) ဒီ:အဝဲဒၣ် စံ:ဘၣ်ယၤ, တုၤလီၤလၢမုၢ်ဟါမုၢ်ဂီၤခံကထိသၢကယၤလီၤ. တုၤနုၤတစု တၢ်ကပာ်တီတၢ်အလီၢ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၈:၁၄. လံာ်စီဆှံ တဆၢအံၤ ဘၣ်တၢ်ဒု:အိၣ်ဖျါမူခိၣ်အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံအဂ့ၢ် ဒီ:မ့ၢ်ဝဲအတၢ် ကတိၤလၢအရ့ဒိၣ်တထံၣ်လီၤ. {GC 417.1}GCsk 416.2

  ဘၣ်ဆၣ် “တၢ်ဘၣ်သ့စီကွံာ်အီၤလီၤ” အခီပညီန့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်တၢ်ကဘၣ်သ့စီကွံာ်တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီလၢ မူခိၣ်အိၣ်ဝဲတမံၤမံၤဧါ. ဘၣ်ဃ:တၢ်သ့စီမူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်စီဆှံခံခါလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၂၂-၂၃ ကတိၤစံ:ပာ်ဖျါအီၤဖျါဖျါလီၤ. “၂၂) ဒီ:ဒ်တၢ်သိၣ် တၢ်သီအသိ:, တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီအီၤလၢတၢ်သွံၣ် လီၤ. ဒီ:တၢ်သံွၣ်လူလီၤအသ:တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. (၂၃) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, မူခိၣ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီအီၤ လၢတၢ်န့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်မူခိၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်လုၢ်ဂ့ၤန့ၢ် အန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၂၂-၂၃. တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့စီကွံာ် အီၤသ့လၢထဲဒၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အသွံၣ်လီၤ. တၢ်သွံၣ်မ့ၢ်တဘၣ်ဂၢ်လီၤ အီၤန့ၣ် တၢ်ကမၣ်ကပျၢ်အီၤတသ့ဘၣ်. တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ကဘၣ်တၢ်မၤဝံၤ က့ၤအီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. {GC 417.2}GCsk 416.3

  ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ:မူခိၣ်အတၢ်လီၢ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်ဆဲ:ကျိၤဘၣ်ဃ: လိာ်အသ:ဒ်လဲၣ်. တၢ်ဃုထံၣ်နၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒီ:ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် အမူ:အပှဲအဂ့ၢ်န့ၣ် တုၤတၢ်သမံသမိ:အီၤဒီ:အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ် တၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လီၤ. “၅) အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, မၤတၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:မူခိၣ်အဒိအတဲာ်, ဒီ:အတၢ် ကဒု, ဒ်စီၤမိၤရှ့လၢအကမၤတ့ၢ်ဒဲန့ၣ်, ဘၣ်တၢ်သိၣ်အီၤလၢယွၤအသိ:န့ၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်တက့ၢ်, စံ:ဝဲဒၣ်, မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒ်တၢ်အဒိအတဲာ်လၢ တၢ်ဒု:နဲၣ်နၤလၢကစၢၢ်အလိၤတက့ၢ်.” ဧ့ၤဘြံၤ ၈:၅. {GC 417.3}GCsk 417.1

  တၢ်လုၢ်လီၢ်စီဆှံလၢဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အတၢ်မၤ အမူအဒါအိၣ်ဝဲဒၣ်ခံမံၤခံကလုာ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ်စီဆှံအဒၢ:န့ၣ် ပှၤလုၢ်တၢ် အဒိၣ်ဘၣ်နုာ်လီၤမၤတၢ်ဘၣ်ဃ: တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အမူ:ကိ:နံၤဒဲ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အဒၢ:န့ၣ် ထဲပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် ကတၢၢ်တဂၤဧိၤဘၣ်လဲၤနုာ်လီၤဝဲဒၣ်တနံၣ်န့ၣ် ထဲတဘျီဧိၤလီၤ. ဒ်သိ:ဒီ: ကမၤကဆှီထီၣ်တၢ်လုၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အဒၢ:ဒီ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤဆီ အမူ:အဂီၢ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:အတၢ်ဒဲ:ဘ: ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်အီၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:ဒီ: ကဘၣ်ဟဲစိာ်တၢ်လုၢ်ထီၣ်ဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဒီ:ပာ်ထီၣ်အစုလၢတၢ်လုၢ်သိဖိ အခိၣ်လိၤ ဒ်သိ:တၢ်လုၢ်သိဖိလၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤတဒု ကဘၣ်တူၢ်တၢ်လၢပှၤမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဂၤအဂီၢ်လီၤ. ဒီ:ပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ် ဃ့ကည:လီၤက့ၤအတၢ်ကမၣ်ဒီ: ကဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အတၢ်လုၢ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:မၤသံဝဲအတၢ်လုၢ်သိဖိလီၤ. “တၢ်အသွံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်သ:သမူလီၤ.” “၁၁) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ညၣ်အသ:သမူအိၣ်လၢအသွံၣ်, ဒီ:ယဟ့ၣ်အီၤလၢ သုလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်, ဒ်သိ:အကမၤတၢ်ပူၤဖျဲ:လၢသုသ:အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်သွံၣ်န့ၣ် မၤတၢ်မၤပူၤဖျဲ:လၢ ပှၤအသ:အဂီၢ်လီၤ.” ၃မိၤရှ့ ၁၇:၁၁. ပှၤတဂၤမ့ၢ်လၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်အဃိ တၢ်ဒဲ:ဘ: အိၣ်ဝဲဒၣ်အီၤလီၤ. မ့ၢ်လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:အိၣ်ဒီ:အီၤအဃိ ကဘၣ်သံဝဲအလီၢ် န့ၣ် တၢ်လုၢ်သိဖိဘၣ်နုာ်လီၤလၢအဝဲအလီၢ်ဒီ: ဘၣ်တူၢ်သံအသ:လၢအဝဲ အဂီၢ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤသံတၢ်လုၢ်သိဖိအခါ တၢ်ဘၣ်ဟံ:န့ၢ်အသွံၣ်ဒီ: ဘၣ်တၢ်လဲၤစိာ်အီၤဆူတၢ်လီၢ်လၢအမ့ၢ်ဝဲတၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါ လီၤ. တၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢတလါစီဆှံလၢ တၢ်ပာ်နုာ်ဃ: တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအဖီခိၣ်လီၤ. ဒီ:သိဖိအသွံၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ဂၢ်လီၤ အီၤလၢ ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိအဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဖှံအီၤလၢယာ်ဘျ:တဒၢ:အလိၤ ခီဖျိလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသ:ဒ်သိ:အံၤအဂ့ၢ်ဒီ: မ့ၢ်အဘၣ် တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဂၤအံၤအတၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ် လဲၤထီၣ်တုၤဝဲဆူ တၢ်လီၢ်စီဆှံလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ တၢ်လုၢ်ထီၣ်အသွံၣ်တဘၣ် တၢ်လဲၤစိာ်အီၤဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံအပူၤဘၣ်ဆၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်လုၢ်ထီၣ်အညၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤစ့ၢ်ကီ:လၢတၢ်ကမၣ်န့ၣ် အလဲၤတုၤဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤခံမံၤခံကလုာ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိလၢ တၢ်စိာ်ကွံာ်ပှၤကညီအတၢ်ဒဲ:ဘ:ဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံလၢပှၤပီၢ်ယၢ်လီၤသ:တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. {GC 418.1}GCsk 417.2

  မ့ၢ်လၢပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ်မၤဝဲဒ်န့ၣ်အသိ: ထီဘိလၢနံၤဒီ:နၤ အဃိ တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤဆူတၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ် အမဲာ်ညါ, လၢယာ်ဘျ:တဒၢအလိၤန့ၣ် ဘၣ်အိၣ်တ့ၢ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ ဒီ:တၢ်မ့ၢ်တမၤစီဆှံထီၣ်က့ၤတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်စီဆှံ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤန့ၣ် အိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်. တၢ်ကဘၣ်မၤစီဆှံထီၣ် တၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဃၤမနၤလီၤ. {GC 418.2}GCsk 419.1

  ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ အတၢ်မၤမ့ၢ်ဝဲဒ်သိ:ကလဲၤနုာ်ဆူ တၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ် ဒီ:ကဃ့ကည:တၢ်လၢအံၣ်စရ့လ:ဖိခဲလၢာ်အတၢ်ဒဲ:ဘ: အဂ့ၢ်လီၤ. နံၤလီၤဆီတနံၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢ “တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ: အမုၢ်နံၤ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒ်သိ:ကမၤစီဆှံထီၣ်တၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အဒၢ: ဘၣ်ဟံ:န့ၢ်ဝဲမူဒါလီၤ. ဟဲစိာ်မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိခံဒုဒီ: နီၤဖ:ပဲာ်ဖ:ဝဲလၢကစၢ်ယွၤ အဂီၢ်တၢ်ကဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အီၤတဒု ဒီ:လၢတၢ်ကဘၣ်ဆှၢဖျိ:ကွံာ်အီၤဆူ ပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤတုၤအဟဲက့ၤတသ့လၢၤဘၣ်တဒုန့ၣ်လီၤ. မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိတဒု လၢတၢ်ကဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အီၤဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤသံ လုၢ်ထီၣ်အီၤလၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိ အသွံၣ်န့ၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ကဘၣ်ဟဲစိာ်ဝဲဆူ တၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ် အမဲာ်ညါ ဒီ:ကဘၣ်တၢ်ဖှံအီၤလၢယာ်ဘျ:တဒၢအမဲာ်ညါဒီ:တၢ်လုၢ်နၢမူ အတၢ်လုၢ်လီၢ်အလိၤလီၤ. {GC 419.1}GCsk 419.2

  “၂၁) ဒီ:စီၤအၤဟရိၣ် ဘၣ်ပာ်အစုခံခီလၢ မဲာ်တဲ:လဲ:လၢ အမူဝဲတဒုအခိၣ်, ဒီ:တဲလီၤကျဲၤလီၤပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိအတၢ်အၢတၢ်သီ ခဲလၢာ်, ဒီ:အတၢ်ကမၣ်ခဲလၢာ်, အတၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်ခဲလၢာ်ဒၣ်လဲာ်, ဒီ:ပာ်အီၤလၢမဲာ်တဲ:လဲ:အခိၣ်, ဒီ:ပျၢ်ဝဲလၢပှၤဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤတဂၤ အစုပူၤ ဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢလီၤ.GCsk 419.3

  ၂၂) မဲာ်တဲ:လဲ:တဒုန့ၣ် ကစိာ်ထီၣ်ကွံာ်ကယဲၢ်အတၢ်သရူ: တၢ်ကမၣ်ဆူကီၢ်အိၣ်သယုၢ်တဘ့ၣ်, ဒီ:အဝဲဒၣ်ဘၣ်ပျၢ်ကွံာ်မဲာ်တဲ:လဲ: န့ၣ်ဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢလီၤ.” ၃မိၤရှ့ ၁၆:၂၁-၂၂. မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိလၢတၢ်ဆှၢဖျိ အီၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤတဒုန့ၣ် တဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအံၣ်စရ့လ:ဖိအဒဲကဝီၤ အပူၤနီတဘျီလၢၤဘၣ်. {GC 419.2}GCsk 420.1

  တၢ်မၤတမံၤအံၤ မ့ၢ်ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ်ကသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအသ:ဘၣ်အၢတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ: ကစၢ်ယွၤန့ၣ်စီဝဲဆှံဝဲ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလီၤ. လၢတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အမုၢ်နံၤဒီနံၤညါ အတီၢ်ပူၤ ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိခဲလၢာ် ဘၣ်ဂံၢ်ထီၣ်ဒွ:ထီၣ်အတၢ်ကမၣ်လၢ အမၤဘၣ်တ့ၢ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ဘၣ်အိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်ကီၤသ:တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ သ:ဒီ: ဘၣ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ်ကိ:ဂၤဒဲ:လီၤ. {GC 419.3}GCsk 420.2

  တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ ကဒိ:သံအသ:လၢပှၤကညီအတၢ် ဒဲ:ဘ:အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လုၢ်သိဖိအသွံၣ်န့ၣ် ဒု:ပျၢ်ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:တသ့ ဘၣ်. တၢ်ဒဲ:ဘ:, တၢ်ကမၣ်လၢအအိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဖှံအိၣ်ထီတ့ၢ် အီၤလၢတၢ်လီၢ်စီဆှံအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တူၢ်လိာ်မၤတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်ခီဖျိလၢ တၢ်လုၢ်ထီၣ်သိဖိမဲာ်တဲ:လဲ:ဖိန့ၣ် မ့ၢ်အကဲထီၣ်တၢ်တမံၤလၢ ပှၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်လိာ်တၢ်မၤလိာ်အစိကမီၤ, ဒီ:ဃ့သကွံာ်ကည:ပျၢ်အတၢ် ကမၣ်, ဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢ ပှၤအုၣ်ခီၣ်တၢ်ကစၢ် ကဟဲဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ်တပူၤဖျဲ:ဒံ:ဘၣ်ဒီ: တၢ်စံၣ်ညီၣ် ပူၤပူၤဖျဲ:ဖျဲ:ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အမုၢ်နံၤန့ၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် စိာ်ထီၣ်တၢ်လုၢ်ထီၣ်တဖၣ် ဒီ:လဲၤနုာ်လီၤဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အဒၢ:ပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဒ်သိ:တၢ်မၤလိာ်အတၢ်လိာ်ဘၣ်အိၣ်ဝဲအသိ: အဝဲလဲၤစိာ် တၢ်လုၢ်မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိအသွံၣ်ဆူ တလါစီဆှံလၢတၢ်ဒၢနုာ်ဃာ်တၢ်မၤလိာ် အထံၣ်တဆံဒီ:ဖှံလီၤမဲာ်တဲ:လဲ:ဖိအသွံၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ် အဖီခိၣ်လိၤလိၤလီၤ. ဖံှလီၤတၢ်သွံၣ်လၢတၢ်သ:ကညီၤအလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ် လိၤလိၤဝံၤဒီ: ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဟဲက့ၤစိာ်က့ၤတၢ်ကမၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢအနီၢ် ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအလိၤဒီ: ဟဲက့ၤဟ:ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အဒၢ:ပူၤလီၤ. မၤကဒီ:တဘျီအဝဲပာ်ထီၣ်အစုလၢ မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိလၢကဘၣ်တၢ်ဆှၢဖျိ:ကွံာ် အီၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤတဒုအခိၣ်လိၤဒီ: ပာ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ကမၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ် မၤဘၣ်တ့ၢ်ဝဲတဖၣ်လီၤ. မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိတဒုအံၤ ကစိာ်ထီၣ်ကွံာ်အံၣ်စရ့လ:ဖိအတၢ်ဒဲ:ဘ:အတၢ်ကမၣ်ခဲလၢာ်ဆူအယံၤန့ၣ် လီၤ. ဒီ:ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိအတၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ် ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. {GC 420.1}GCsk 420.3

  လၢတၢ်လီၢ်စီဆှံအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢတၢ်ဘၣ် မၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အဒိခဲလၢာ်လၢ မူခိၣ်တၢ်လီၢ်စီဆှံအတံၢ်နီၢ် အဂီၢ်လီၤ. “၂၄) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အလီၢ်စီဆှံ, တၢ်မၤလၢပစု, လၢအမ့ၢ် တၢ်နီၢ်နီၢ်အဒိအတဲာ်န့ၣ်, ခရံာ်တလဲၤနုာ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်, မ့မ့ၢ်လၢမူခိၣ် အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒ်သိ:အကအိၣ်ဖျါခဲကနံၣ်အံၤလၢ ယွၤအမဲာ်ညါလၢပဂီၢ် လီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၂၄. ကစၢ်ခရံာ်က့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ခဲအံၤမၤတၢ် လၢမူခိၣ်အတၢ်လီၢ်စီဆှံ ဒ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဂၤအတၢ်မၤလီၤ. {GC 420.2}GCsk 421.1

  တၢ်မၤလၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်လီၢ်စီဆှံအခီၣ်ထံ:တဒၢ:န့ၣ် တုၤမ့ၢ် ကစၢ်ခရံာ်က့ၤထီၣ်ဝဲဆူမူခိၣ်ဒီ: စ:ထီၣ်မၤဝဲပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အတၢ်မၤဖဲန့ၣ် လီၤ. ကိ:နံၤကိ:နံၤဒဲ: ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်လုၢ်သိဖိအသွံၣ်ဒီ: ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ်အတၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်အတၢ်လုၢ်နၢမူတဖၣ် လဲၤထီၣ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဃုာ်ဒီ:တၢ်လုၢ်အမ့ၣ်အူအလုၢ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ မူခိၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်စီဆှံအဒၢ:အခီၣ်ထံ:တဒၢ: အပူၤလီၤ. {GC 420.3}GCsk 421.2

  ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် ပိာ်ထီၣ်ထွဲဃုာ်ကစၢ် ခရံာ်အခံ ဖဲကစၢ်ခရံာ်က့ၤထီၣ်ဝဲအခါလီၤ. ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အလီၢ်ခၢၣ်သ: မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ဒီ:အိၣ်ဃုာ်ဒီ: တၢ်မုၢ်လၢ်အလၢအပှဲၤလီၤ. “၁၉) ပအိၣ်ဒီ:တၢ်မုၢ်လၢ်အံၤ, ဒ်သ:အနီၣ် သက့ၤအသိ:, လၢအစဲဘူ:ဃာ်ဒီ:အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤဒီ:နုာ်ဘၣ်လၢယၣ်ဘျ: လီၤအသ:အပူၤ.GCsk 421.3

  ၂၀) ဖဲပှၤဃ့ၢ်တၢ်လၢညါ, ယ့ၣ်ရှူ:တဂၤ, လဲၤနုာ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပဂီၢ်, ဒီ:ကဲထီၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်အထူအယိာ်, ဒ်စီၤမၤလကံစဒ့:အလုၢ် အလၢ်အသိ:န့ၣ်လီၤ.” “၁၂) ဒီ:အိၣ်ဒီ:မဲာ်တဲ:လဲ:ဒီ:ဂီၤဖံ:ဖိအသွံၣ် တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်အအိၣ်ဒီ:အသွံၣ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီ:လဲၤနုာ်ဝဲလၢ လီၢ်စီဆှံကတၢၢ် အပူၤတဘျီ, ဒီ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲ:လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁၉-၂ဝ: ၉:၁၂. {GC 421.1}GCsk 422.1

  ကစၢ်ခရံာ်မၤတ့ၢ်တၢ်မၤလၢတၢ်လီၢ်စီဆှံအဒၢ:အခီၣ်ထံ:တဒၢ: ယံာ်ဝဲဒၣ်အနံၣ် ၁၈၀၀ လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ်ဒု:ပျၢ်ကွံာ်ပှၤကညီအတၢ် ဒဲ:ဘ:ဒီ:ဒု:ကဲထီၣ်ယွၤအတၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲ:နီၣ်အီၤလၢ လံာ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အပူၤဒံ:လီၤ. တၢ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်တၢ်အဒိအသိ:တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤကိ:နံၤ ကိ:နံၤဒဲ: တုၤဃီၤလၢဒီနံၣ်ညါ အကတၢၢ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အမုၢ်နံၤတစုဒီ: တၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်တြူၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အမုၢ်နံၤ အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤန့ၣ်ကစ:ထီၣ်အသ:လၢ နံၣ် ၂၃၀၀ အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢမူခိၣ်ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်တဂၤဒ်သိ: ကမၤစီဆှံတၢ်လုၢ်လီၢ်စီဆှံအဂီၢ် အဝဲကလဲၤနုာ်ဝဲဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ် အဒၢ:ပူၤလီၤ. {GC 421.2}GCsk 422.2

  တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသီစံ:တၢ်ကတိၤလၢ အဘၣ်ဃ: ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိလၢ အပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:န့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိ ပာ်ထီၣ်ဝဲအတၢ်ဒဲ:ဘ:ဆူကစၢ်ခရံာ်အလိၤဒီ: ဘၣ်တၢ်သု:ဃီၤအီၤဆူမူခိၣ် တၢ်လီၢ်စီဆှံအလီၢ်ဒီ: ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤဖဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစီဆှံမၤကဆှီ ထီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ အဘၣ်အၢဝဲဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ: ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အဒိ အသိ: ဖဲကစၢ်ခရံာ်မၤစီဆှံက့ၤမူခိၣ်အတၢ်လုၢ်စီဆှံန့ၣ် တၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ် ကဘၣ်တၢ်သ့စီကွံာ်အီၤခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တချု:လၢတၢ်မၤစီဆှံ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အမူ:ဝံၤဝဲန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဂၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်သမံသမိ:က့ၤလံာ်တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါမူၣ်မူၣ်နီၣ်နီၣ် ဒ်သိ:ပှၤလၢ အတၢ်ကမၣ်အိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်အီၤအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်သ့စီမၤစီဆှံတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် အိၣ်ဃုာ်ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဖိတ့စ့ၢ်ကီ:လီၤ. တၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ကဘၣ်မၤအီၤဖဲတချု:ဒံ:ဘၣ် ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ် ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ကကူ:ဘၣ်က့ၤဝဲအတၤသၣ်ဒ်အဖှံဘၣ်တ့ၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဒ်သိ:အမၤဝဲန့ၣ် ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်က့ၤဝဲအဘူ:အလဲလီၤ. “၁၂) ကွၢ်ကွၢ်, ယဟဲချ့ချ့လီၤ. ဒီ:ယတၢ်အဘူ:အလဲအိၣ်ဒီ:ယၤ, ဒ်သိ:ယကဟ့ၣ်လီၤပှၤကိ:ဂၤဒဲ:, ဒ်အမၤ တၢ်အသိ:န့ၣ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၂၂:၁၂. {GC 421.3}GCsk 422.3

  ကစၢ်ခရံာ်သ့စီကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢ အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်စီဆှံဒီ: ဒ်သိ: ကဆှၢဖျိ:ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ်အဂီၢ် အဝဲစံၣ်ညီၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ: ပာ်ထီၣ် တၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ်ဆူမုၣ်ကီၤလံၢ်အလိၤလီၤ. မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိလၢ အဘၣ် တၢ်ဆှၢဖျိ:ကွံာ်အီၤဆူ ပှၤမုၢ်ကနၢတုၤအဟဲက့ၤဆူအံၣ်စရ့လ:အဒဲကဝီၤ တသ့ဘၣ်ဝဲအသိ: မုၣ်ကီၤလံၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ကနီၤဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢယွၤဒီ: ပှၤစီဆှံတဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်မၤဟ:ဂီၤမၤကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ: ဒီ:ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် ကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ် သပှၢ်တၢၢ်လီၤ. {GC 422.2}GCsk 423.1

  *****