Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ပှၤခံကလုာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ

  ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံအိၣ်ဝဲဒၣ်ခံကလုာ်လီၤ. တၢတဖုမ့ၢ်ဝဲ ပှၤလၢအဆိကမိၣ်ဒီ:နီၤဖ:ဝဲပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ကစၢ်တဂၤအံၤ အတၢ် အိၣ်မူထံထံဆ:ဆ: ဒီ:အိၣ်မူမၤလိၤက့ၤအတၢ်ကမူၤကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:ကျဲ:စၢ:အိၣ်မူလီၤဂာ်ဒီ:ခရံာ်ကစၢ်အတၢ်အိၣ်မူလီၤ. အဂၤတဖုမ့ၢ်ဝဲ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကျဲ:စၢ:ဟ:ဆှဲ:ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအဒု:ထံၣ် လီၤက့ၤအတၢ်ကမၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ် ပှၤအတီအလိၤခဲလၢာ်ဘၣ်. တနီၤမ့ၢ်ပှၤလၢအသ:တီဒီ:ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဆၣ် တနီၤမ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်လီၤဒၣ်အသ:ဒီ:ကူၣ်တၢ်တတီတလိၤဒီ:မၤဖဲတၢ်ဘၣ် အသ:လီၤ. အပျဲၢ်အဘီၣ်တဆံခံဂၤအကျါ ပှၤအဘူတလါဖိပာ်ဃုာ်ဝဲတဂၤ လီၤ.GCsk 42.2

  စီၤယူဒၤအံၣ်စကၤရံၤအိာ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအနၢ်ဟူဘၣ်ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီ:အတၢ်အဒိအတဲာ်, တဖၣ်အဃိ ဒ်သိ:ကဆီတလဲကွံာ် အတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်ဟဲပာ်ဖှိၣ်အသ:ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲ ကွဲဃီၤမုၢ်ကီၤလံၢ် မ့ၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်သိၣ်လိအီၤဒီ:နဲၣ်ဖျါအီၤလၢအတၢ် ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ အဝဲသ:ထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ဟ့ၣ်ဆါလီၤကွံာ်ကစၢ် ခရံာ်ဆူဒုၣ်ဒါတဖၣ်အစုပူၤလီၤ. (မၢ်ကူ: ၁၄:၁၀-၁၁) . လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤတဖၣ်လၢအသ:ခုလၢတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်အပူၤန့ၣ် တုၤတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် အီၤလၢ အဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အတၢ်မုာ်တၢ်လၤတမံၤမံၤမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ် မၤကမၣ်တၢ်ဒီ:တုၤဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤသ့ဝဲလီၤ. ဖဲတၢ်လူၤဘၣ်န့ၣ်အသ: အခါ ဒီ:တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်အိၣ်ထီၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် ကမၤအသ:ဒ်သိ:ဒီ:စီၤယူဒၤ အံၣ်စကၤရံၤအိာ်အသိ:လီၤ. {GC 43.2}GCsk 43.1

  စီၤအနၤနံဒီ:အမါနီၢ်စ:ဖံ:ရ:စ့ၢ်ကီ: စ့လၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဆါလီၤကွံာ်အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်န့ၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢကဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်ဆၣ် ပာ်တ့ၢ်ဝဲတနီၤလၢအဂီၢ် ဒီ:စံ:ဝဲလၢအဟဲစိာ်ဝဲဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ် ခဲလၢာ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်သ:စီဆှံဒု:နဲၣ်ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ပာ်အသ:ဒီ:အတၢ်မၤတတီတလိၤဘၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်သိ: ကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်တတီတလိၤလၢအအိၣ်မၤဟ:ဂီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စီ တၢ်ဆှံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယူဒၤအံၣ်စကၤရံၤအိာ်, စီၤအနၤနံဒီ:နီၢ်စ:ဖံ:ရ: သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ခရံာ်ဖိအဘျၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤလၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီ အလၢအပှဲၤတဖၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်ခရံာ်ဖိအဃိ ကျဲအိ:ထီၣ်အသ:လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်အခီၣ်တဃာ်လီၤ. (မၤတၢ် ၅:၁-၁၁) . {GC 44.1}GCsk 43.2

  ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်အသ:လၢကစၢဖှိၣ်ထီၣ်အသ: ဒီ:ပှၤတၢ်နာ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသီသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဘျၢအဆၢကတီၢ်အခါ မုၣ်ကီၤလံၢ်သူၣ်ခုသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. သူဝဲဒၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အကမၤဖှီၣ်မၤန:ပှၤခရံာ်ဖိနီၢ်နီၢ်တဖၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိလၢ အသ:တတီဘၣ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ပှၤလၢအတၢ်နာ်တလီၤပလိာ် ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဝံၤဒီ: ကျဲ:စၢ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ သ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒီ: တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအကမၣ်ဒီ:လီၤသ:ဘၣ်အၢသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဟဲနုာ်လီၤဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအံၤ တၢ်ဘၣ်တြီဆၢအီၤကီကီခဲခဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တတူၢ် လိာ်လံာ်စီဆှံအံၤ ဒ်သိ:တၢ်နာ်အတိာ်တခါလၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့အတၢ်နာ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ပာ်ကဲဝဲလၢတၢ်နာ်ကမၣ်တခါ လီၤ. ပှၤလၢအဟံ:န့ၢ်ပာ်ဆူၣ်အသ:ဒီ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်တဲဖျါရၤလီၤအီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တတီရါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ:ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ. {GC 45.1} GCsk 43.3

  ဖဲန့ၣ်လံာ်စီဆှံတၢ်တပာ်အီၤလၢၤဒ်သိ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပတီၢ် တမံၤလၢၤဘၣ်အကတီၢ်ကဟဲတုၤဝဲလီၤ. တၢ်ကပျဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသနၢၣ် ဒ်တၢ်သဘျ့တမံၤအသိ: ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ်ကဟံ:ဃာ်တၢ်လၢအသ:ပူၤ တၢ်သူၣ်ဟ့သ:ဟ့ဒီ:တၢ်သူၣ်ကါသ:ကါန့ၣ်လီၤ. {GC 45.2}GCsk 44.1

  ပှၤလၢအသ:တီဒီ:ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် နာ်ဝဲလၢကဘၣ်ဟ:ထီၣ် ကွံာ်ဒီ:မၤလီၤဖ:အသ:ဒီ:တၢ်စၢဖှိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ထဲအဝဲသ့ၣ်အနီၢ်သ: တမ့ၢ်ဘၣ်အဖိအလံၤသ့ၣ်တဖၣ်အနီၢ်သ:ကတုၤဆူတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဟ:ဂုၤ ဟ:ဂီၤအပူၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၣ်လၢကမၤနၢၤအီၤတဖၣ် ဝံသ:စူၤဝဲတန့ၢ် တကဲလၢၤဘၣ်. အါန့ၢ်အန့ၢ်ပှၤမၤန:မၤဖီှၣ်တၢ်တဖၣ်ဒ်သိ:ဒီ:တၢ်ကန့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ကအိၣ်ဝဲအဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢကမၤကဒံကဒါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ပှၤတီပှၤလိၤ တဖၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤဒီ:မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအကစၢ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 45.3}GCsk 44.2

  လၢသီပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလီၤဆီဒီ: ဒ်အနီၣ်ဂံၢ်တအါ ဘၣ်အသိ:အတၢ်ထူ:တၢ်တီၤ, တၢ်လီၢ်တၢ်လၤတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, မၤအသ: ဒ်သိ:စီၤကၤယံၣ်သ:ဟ့စီၤဟ့:ဘ့:လ:အသိ:, အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဒိ:တၢ်သ:ဟ့လၢ ပှၤအၢပှၤသီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အပျဲၣ်အဘီၣ်လၢအသ:တီဒီ:အီၤ သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: စ:ထီၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်အစိၤတုၤလီၤဆူစိၤခဲအံၤတစု ဘၣ်တၢ်ထီဒုၣ်ဒါဒီ: ဘၣ်တၢ်သ:ဟ့အီၤလၢ ပှၤအၢပှၤသီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 46.2}GCsk 45.1

  မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီ:တၢ်သ:ခုကစီၣ်အံၤ ပကိ:အီၤလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိ: အတၢ်ကစီၣ်ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်. လူၤကၣ် ၂:၁၄ န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ မ်ကစၢ်ယွၤ အစိကမီၤအလၤကပီၤဒိၣ်ဝဲလၢမူခိၣ်ဒီ:တၢ်မုာ်တၢ်ဖိ:အိၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ အံၤတက့ၢ် “အအံၤမ့ၢ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် ယူၤဝ့ၤဝီၤဒီ:သူၣ်ဝံၣ်သ:ဆၢတၢ်လၢ ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အပျီမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သ:ဝံၣ်အံၤ ထီဒါလိာ်သ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ကတိၤ လၢအစံ:ဝဲ ဖဲ (မ:သဲ ၁ဝ:၃၄) န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီတၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အံၤတထီဒါလိာ်သ: ဘၣ်. တၢ်သ:ခုကစီၣ်မ့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:, တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤအတၢ်ကစီၣ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဒီ:လူၤပိာ်ထွဲအီၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါကလၢပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤဃူ မၤဖိ:က့ၤပှၤကညီဒီ:ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်လၢအသ:ဟ့ဒီ:ထီဒုၣ်ဒါကစၢ်ယွၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တဂၤအတၢ်ပၢ ဃ:အဖီလာ်လီၤ. တၢ်သ:ခုကစီၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လၢအတလီၤပလိာ်ဒီ: တၢ်သကဲာ်ပဝ:ဒီ:တၢ်သ:ကွံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ်ဂဲၤထၢၣ်ဒီ: ထီဒါတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီမ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဲၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ သ:ဟ့ဘၣ်ဝဲတၢ်စီတၢ်ဆှံလီၤ. ဒီ:ပှၤတဖၣ်န့ၣ် မၤန:မၤဖှီၣ်မၤဟ:ဂီၤပှၤတီ ပှၤလိၤတဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ ပှၤအဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်သ:ဟ့လီၤ. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယွၤအကလုၢ်ကထါဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤ လၢန:န့ၣ်လီၤ. {GC 46.3}GCsk 45.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်ကျဲအါဘိ လၢကမၤစှၤလီၤပှၤတီပှၤလိၤ သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်နာ်လီၤ. ပှၤလၢအတၢ်နာ်စှၤအါဂၤအတၢ်နာ်ကဒံကဒါ ဒီ:ဆိမိၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤအမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်, ထူ:ထီၣ်တီၤထီၣ်ဒၣ်ပှၤအၢ ပှၤသီသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:မ့မ့ၢ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တခီ ဒု:ထံၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒီ: တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်, တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤလၢအလၢပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်စိကမီၤ, စံၣ်ညီၣ်တီတၢ်ဒီ:လၢပှဲၤဒီ:တၢ်သ:ကညီၤတဂၤအံၤ တမ့ၢ်ကစၢ် ဒ်န့ၣ်အသိ:တဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဃ:ဒီ:ကစၢ်အတၢ်အဲၣ်အံၤနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်အုၣ်အသ:အိၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလံအဃိ ပဝဲလၢပတလၢတပှဲၤဒီ: တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤ ပတကြၢ:သ:ဒ့ဒီဒီ: ဆိကမိၣ်ကမၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤဒိၣ်အိၣ်ဝဲလၢပဖီခိၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ခရံာ်လၢအလၢအပှဲၤ တဂၤဒီ:အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်နီတမံၤတဂၤအံၤဒၣ်လဲာ်, ဖဲအဝဲဟဲလီၤအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:, မၤန:မၤဖှီၣ်အီၤလီၤ. ဖဲလံာ်ယိၤဟၣ် ၁၅:၂၀ န့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဝဲ “ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်ယၤဒီ: ကမၤန:မၤဖှီၣ်စ့ၢ်ကီ:သုလီၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခရံာ်ဖိလၢအဘၣ်တၢ်မၤန: မၤဖှီၣ်အီၤဒီ:ဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဘၣ်တူၢ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ အပိာ်ထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အခီၣ်လီၢ်အဃိလီၤ. {GC 47.1}GCsk 46.1

  “၉) ကစၢ်တမၤယံာ်မၤနီၢ်တၢ်လၢအတၢ်စံ:ပာ်အဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒ်ပှၤကညီ တနီၤနီၤပာ်တၢ်မၤယံာ်မၤနီၢ်အသိ:န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်မ့ၢ်အဝံသ:စူၤသု ဃဲ:ဃဲ:လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဘၣ်ဘၣ်အသ:လၢပှၤကတုၤလၢတၢ်ဟ:ဂုာ် ဟ:ဂီၤနီတဂၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤခဲလၢာ်ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အသ:လီၤ.” ၂ပ့:တရူ: ၃:၉.GCsk 46.2

  ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်စီဆှံအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒီ:အသကဲာ်ပဝ:အဃိ ပှၤလၢတနာ်တၢ်တဖၣ် ကထံၣ်က့ၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအတနာ်ယွၤသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒိ:တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်တ့ၢ်လီၤအဝဲသ့ၣ်ဆူတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် အမ့ၣ်အူအပူၤလီၤ. လၢတၢ်ကမၤဟ:ဂီၤပှၤအၢပှၤသီအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢအစံၣ်ညီၣ်တီတၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ကညီၤန့ၣ် ဒ်သိ:ပှၤကသ့ၣ်ညါ ဒီ:နၢ်ပၢၢ်အီၤအဂီၢ်, ပှၤအၢပှၤသီသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ဒု:ထူ:ထီၣ်ဒု:တီၤထီၣ်အီၤ ဒီ:ဒု:ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အီၤလီၤ. ဟ့ၣ်ဝဲအခွဲ:အယာ်လၢကထီဒုၣ်ဒါအီၤစ့ၢ်ကီ: လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤအၢမၤန:ဒီ:တၢ်မၤနၢၤမၤထ:လၢ ကစၢ်ယွၤ အဖိမုၢ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကပာ်အီၤဒ်အမၤဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဒီ: ကဒိ:ဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. {GC 48.2}GCsk 46.3

  စီၤပီလူ:စံ:ဝဲ “ပှၤလၢအမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤဒီ:အိၣ်မူဒ်ကစၢ်ခရံာ် အကလုၢ်ကထါသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:အီၤလီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် စိၤခဲအံၤပတထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒံ:ဘၣ်. “မ့ၢ်လၢမနုၤအဃိ လဲၣ်” မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ: တၢ်သကဲာ်ပဝ:လီၤပလိာ်ဒီ: ဃါဃုာ်ဒံ:ဒၣ်အသ:ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသကဲာ်ပဝ:အဃိ တၢ်ထီဒုၣ်ဒါ တအိၣ်ဘၣ်. တၢ်ထီဒုၣ်ဒါမ့ၢ်တအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဒီ: တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်တအိၣ် ဘၣ်. စိၤခဲအံၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢပနာ်အီၤဒီ:တူၢ်လိာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် တကဆှီဘၣ် ဒ်သိ:လၢကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အစိၤလၢၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် တဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲအီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် လၢၤဘၣ်. ခရံာ်ဖိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအနီၣ်ဂံၢ်စ့ၢ်ကီ: အါထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤဒီ:တၢ်အဲၣ်ထူကလုၢ် ယွၤကထါဆံ:လီၤစှၤလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 47.1

  မ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤဒ်လၢညါဒီ:လၢသီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အသိ:တက့ၢ်. မ်ပကအိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်လၢအဂုၤ ထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤဒ်သိ:ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသီအသိ:, ဒီ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် နာ်သက့, မ်ကဟဲက့ၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီ:တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ် အမ့ၣ်အူလၣ်ကဟဲက့ၤကဲၤထီၣ်ဒၣ်ဝဲတက့ၢ်. {GC 48.3}GCsk 47.2

  *****