Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ကစၢ်ယွၤဃုထၢထီၣ်ဝဲဒၣ်စီၤကဲလ်ဘ့

  ပှၤသ:စၢ်ဖိတဂၤလၢ အအိၣ်ခုၣ်ခုၣ်မုာ်မုာ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤတဂၤ လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ အမ့ၢ်ပှၤသကဲ:ပဝာ်ဂ့ၤ မၤလံာ်ဘၣ်န့ၢ်ပှၤဂၤ အိၣ်ထူအိၣ်ယွၤအံၤ ထီၣ်က ၠိဖဲပဲရံ:အဝ့ၢ်က ၠိတက ၠိန့ၣ်လီၤ. လၢအသကဲ:ပဝာ် လီၤဆီဒီ:အတၢ်မၤဂ့ၤဒိၣ်မ:အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤဒီ: မုၢ်တနံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:လၢကကဲထီၣ်ပှၤအဒီတဒၢတၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်တဂၤလီၤ.GCsk 215.1

  ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကပီၤ ဆဲ:ခီဖျိတၢ်သိၣ်လိလံာ်အခိၣ်ဒူဒီ: တၢ်လီၤရၢၢ်လီၤစၢၤအခိၣ်ဒူလၢအအိၣ်ကရၢဃ: ‘ကဲလ်ဘ့’ န့ၣ်လီၤ. {GC 219.3}GCsk 215.2

  အဒီပုၢ်ဝဲၢ်တခွါ ‘အီၣ်လံၣ်ပံၣ်တၣ်’ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဆဲ:ကျိ:အသ:ဒီ: ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တခွါခံဂၤအံၤ စံ:ကတိၤ တဲာ်ပိာ်တဲာ်ပီလိာ်သ:တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်လၢအမၤတံာ်တာ်ပှၤခရံာ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. “လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအိၣ်ဒၣ်ထဲခံခါလီၤ. တမံၤမ့ၢ်ဝဲပှၤကညီမၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီ: အဂၤတခါမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါလၢတၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ ပှၤကညီဒု:အိၣ်ထီၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲမၤတၢ်ဂ့ၤဒီ: အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤက့ၤအသ:ဒီ: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါသိၣ်လိအံၤ မ့ၢ်ဒ်သိ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ကမုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤ ခီဖျိကစၢ်ယွၤ အတၢ်သ:ကညီၤန့ၣ်လီၤ.” ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: ‘အီၣ်လံၣ်ပံၣ်တၣ်’ စံ:ဝဲဒ်န့ၣ်လီၤ. {GC 220.1}GCsk 215.3

  ‘ကဲလ်ဘ့’ သံကွၢ်ကဒါက့ၤဒီ:စံ:ဝဲ “ယဲဒုယတတူၢ်လိာ်တၢ်နာ် အသီအံၤဘၣ်. လၢယတၢ်အိၣ်မူပူၤ ယမၤတၢ်တဖၣ်နဆိကမိၣ်လၢအကမၣ် ဧါ” {GC 220.2}GCsk 216.1

  ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဝဲက့ၤတုၤဆူအဒၢ:ပူၤအခါ အဝဲဆိကမိၣ်က့ၤဝဲအဒီပုၢ်ဝဲၢ် တဂၤအံၤအတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်ထံထံဆ:ဆ:လီၤ. အဝဲထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲလၢ လၢကစၢ်ယွၤလၢအစီဆှံဒီ:တီလိၤဝဲတဂၤအံၤအမဲာ်ညါ ပှၤကမၤဃူမၤဖိ: က့ၤပှၤဒီ:ကစၢ်ယွၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်ဒီ: တၢ်မၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢသရိာ်စိမိၤအပူၤန့ၣ် အဘျု:တအိၣ် လၢတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်ကမၣ်လၢသီခါ အအိၣ်ဒီ: တၢ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါမၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: မၤဘၣ်လိာ်က့ၤ ပှၤကညီဒီ:ကစၢ်ယွၤတန့ၢ်ဘၣ်. {GC 220.3}GCsk 216.2