Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်လံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသီ

  ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မုၢ်လၢ်အံၤ ဒ်သိ:ကဟ:ဂီၤကွံာ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်ဖီၣ်ဃ:ဒီ:သံကွၢ်သံဒိ: ဒီ:တၢ်ပစီ မၤတံာ်တာ်တဖၣ်အိၣ်ခိ:အဝဲသ့ၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကခီဖျိကွံာ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲလၢကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲအဂီၢ် ဒီ:ကမၤဘၣ်ဝဲတၢ်ဆီလဲအတၢ်မၤအံၤ လၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်အဂီၢ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖိလၢအတအိၣ် ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ထု:ထီၣ်လံာ်စီဆှံလၢအဘၣ်တၢ်ကွဲ:က့ၤ အီၤလၢ က ၠၢမနံၢ်အကျိာ် လၢလူသၢၣ်ကွဲ:ဝဲ ဖဲဝံ:တ့ဘ:တၢ်စဲ:ကျံ:အတၢ: အခါ လံ:ဖံဘါအတၢ်ကွဲ:က့ၤလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ် လၢဖရၣ်စ့ၣ် အကျိာ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်အီၤလၢ ဝ့ၢ်မဲၣ်အီ:ဒီ: ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤ စ့ၢ်ကီ:လီၤ. တဘျီဃီန့ၣ် ဒီ:မဲအီ:ဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအစုပူၤ လီၤ. {GC 214.3}GCsk 210.2

  ပှၤထူစံာ်လၢပျီပူၤဒီ:တၢ်မၤလီၢ်အပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ် ဒု:လီၤမၢ်အတၢ် လီၤဘှံ:လီၤတီၤတဖၣ်လၢ အစံ:ကတိၤလံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအတသ့လံာ်သ့လဲၣ် အတီၤဖုၣ် တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်လၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်လံာ်စီဆှံအဃိ လၢတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်ဒီ: ဘၣ်တၢ်ဆီလဲက့ၤအီၤလီၤန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. {GC 215.1}GCsk 210.3

  တၢ်ကပီၤလၢဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်ထီၣ်အီၤလၢ မဲၣ်အီ:အံၤကပီၤထီၣ်မ:လၢ တၢ်လီၢ်အယံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဆီလဲက့ၤအသ:တနံၤဘၣ်တနံၤ အါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. လၢဘီမုၢ်စီၤပၤအတၢ်မၤစၢၤအဃိ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဆီဘၣ်တဆီတဖၣ်ပၢၤအသ:တစိၢ်ဖိဘၣ်ဆၣ် လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အသ:ဒိၣ်ထီၣ်ဒိၣ်မ:အဃိ ကတဲာ်ကတီၤ ထူၣ်စုညါသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ပှၤနာ်တၢ်အါဂၤအုၣ်အသ:နုာ်လီၤဆူတၢ်သံအပူၤ လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်ဆူမ့ၣ်အူအပူၤလီၤ. {GC 215.2}GCsk 211.1

  ပှၤအိၣ်လၢတၢ:ဖ:ဒိၣ်တဖၣ်ဒီ: စီၤပၤအနူၢ်အစီၤတဖၣ်အပူၤ, ပှၤတူၢ်ဒိၣ်ကီၤဒိၣ်, ပှၤထူ:ပှၤတီၤ, ဒီ:ပှၤအိၣ်ဒီ:လီၢ်လၤကပီၤတနီၤ ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လံာ်စီဆှံဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:အသ:သမူဒီ: အတၢ်စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ‘လူ:ဝံ:ဒံၣ်ဘါက့’ မ့ၢ်ဝဲပှၤတဂၤလၢ ဟဲလီၤစၢၤ လၢပှၤအိၣ်ဒီ:လီၢ်လၤသူ:သ့ၣ်လၤကပီၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤ လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ပှၤအိၣ်ဒီ:တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤ ပှၤအဂ့ၤအဝါ တဂၤလီၤ. အဝဲသ:ဟ့လူသၢၣ်အတၢ်ဘျၢဒီ: မၤကီမၤခဲမၤတံာ်တာ် တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဝဲဃုကွၢ်ထံ မၤလိက့ၤလံာ်စီဆှံအံၤအခါ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်က့ၤအီၤကျဲအဃိ အဝဲ တထံၣ်ဘၣ်ဝဲရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အတၢ်နာ်လံာ်စီဆှံအံၤအပူၤဘၣ်. ထံၣ်ဘၣ်ဒၣ်ဝဲလူသၢၣ်အတၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်လီၤ. အဃိအဝဲဟ့ၣ်လီၤ က့ၤအသ:လၢ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. {GC 215.3}GCsk 211.2

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စံ:ကတိၤထီဒါတမ့ၢ်တတီအီၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤထီဒါတၢ်ဒီ: ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤဆူဃိာ်ပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ စီၤပၤအတၢ်ဟ့ၣ်သဘျ့အဃိ ဟ:ထီၣ်ဘၣ်ဝဲလၢဃိာ်ပူၤလီၤ. ‘ဖရၣ်စ့ၣ်’ အသ:ကဒံကဒါလၢ ရိမ့ၤဒီ:ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ လီၤ. ‘ဘါက့’ တခီလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဃိ ဘၣ်လီၤဃိာ်သၢဘျီ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢဘီမုၢ်စီၤပၤတသ:အိၣ်မၤသံအီၤဘၣ်ဒီ: ပူၤဖျဲ:ဝဲသၢဘျီ လၢာ်လီၤ. မ့ၢ်အိၣ်ဖဲဖရၣ်စ့ၣ်အံၤဒီ: သ:သမူအတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤဒီ: ဒ်ပှၤအဂၤတဖၣ်အသိ: အဝဲကပူၤဖျဲ:ဒီ:သ:သမူ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤဒ်သိ:ကဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢဖရၣ်စ့ၣ်လီၤ. {GC 216.1}GCsk 211.3