Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၃၅)—ပၤပၤအတၢ်တိာ်ပာ်အဂ့ၢ်

  ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် တူၢ်လိာ်အါထီၣ်ရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ အါထီၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:လၢအခီၣ်ထံ:န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲ တၢ်လၢ အကါဒိၣ်တဖၣ်တလီၤဆီလိာ်သ:အါအါဘၣ်အဃိ တုၤမ့ၢ်လူၤပိာ်ထွဲက့ၤဝဲ တစဲ:ဖိန့ၣ် ကဲက့ၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဒီ:ရိမ့ၤဝံၤဒီ:အိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ် သတ:ဒီ: ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်တၢ်ဘၣ်အသ:ဒိၣ်မ:လီၤ. ဒီ:ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: မိၢ်ပၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: သိၣ်လိအဖိအလံၤလၢပှၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်ဘၣ်လိာ် ဖိ:ဒ့ဒီ:ရိမ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအတတီဒီ:ကစၢ်ယွၤလီၤ. တၢ်သိၣ်ဒ်သိ:အံၤ တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်တ့ၢ်ကွံာ်လၢစိၤလၢအလီၢ်ခံလံ. တၢ်ဆိကမိၣ်လၢစိၤခဲအံၤ မ့ၢ်အလီၤဆီဒီ:တၢ်ပာ်သ:ဒ်သိ:န့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 563.1}GCsk 593.1

  ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤလၢအတူၢ်လိာ်ရိမ့ၤတဖၣ်စံ:ဝဲလၢ မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကတိၤလီၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသူ:အသ့ၣ်ဒီ:နဲၣ်ပ ၠ:ဝဲ ဖဲတၢ်ခံ:လုၢ်ဘၢတၢ်အဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်မၤတၢ်ဒီ:ခ့ခါအံၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အတီရါဘၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ်လၢအထီဒါရိမ့ၤအဲၣ်ဒိ:စံ:ဝဲလၢ မ့ၢ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီ:တၢ်အစိၤ တဂ့ၤဘၣ်အဃိလီၤ. {GC 563.2}GCsk 593.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သူၣ်က့သ:ပှၢ်တဖၣ်စံ:ဝဲ “တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တမၤ ကမၣ်တၢ်နီတဘျီဘၣ်. တမ့ၢ်ကမၤကမၣ်တၢ်ဆူညါနီတဘျီစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်” ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢလံာ်စီဆှံန့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤကမၣ်တၢ်ထီဘိလီၤ. {GC 564.1}GCsk 593.3

  ရိမ့ၤစံ:ဝဲအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်သံၣ်သူမီၣ်ကျာ်လီၤ. ဒီ:တကွၢ်ကဒါက့ၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒီ:တထု:က့ၤအတၢ်ကတိၤနီတဘျီစ့ၢ်ဘၣ်. ထံကီၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ထု:က့ၤအတၢ်ကလုၢ်လၢ တၢ်ပၢတၢ်ပြ: အဂီၢ်န့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဟံ:က့ၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ:ကမၤနၢၤမၤထ: မၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်ဒ်လၢညါအသိ:လီၤ. {GC 564.2}GCsk 593.4

  လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ပှၤခရံာ်ဖိအတံၢ်အနီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဘၣ်လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤတဖၣ် ကျဲ:စၢ:ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ကပီၤဆူ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ် လီၤ. ဒီ:ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢ တၢ်သူၣ်တီသ:တီအပူၤအိၣ်ဝဲအါမ:လီၤ. {GC 564.4}GCsk 594.1

  ပှၤဒ်သိ:န့ၣ်တဖုန့ၣ် ဘၣ်တၢ်လီန့ၢ်အီၤဒီ: ဘၣ်တၢ်သိၣ်ကမၣ် သီကမၣ်အီၤအဃိ ကစၢ်ယွၤကွၢ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်သူၣ်ကညီၤသ:ကညီၤ အပူၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤဒု:ကပီၤထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢ တၢ်ခံ:ကျါ ဒီ:ကစၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါအမ့ၢ်အတီတဖၣ် ကဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. {GC 565.3}GCsk 594.2

  ရိမ့ၤအတၢ်ဒုၣ်တၢ်ထုန့ၣ် တမ့ၢ်လၢအလိၤထီၣ်က့ၤဒီ:ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်သ:ခုကစီၣ်အကျဲဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်န. ၣ် ကမၤန့ၢ်ဒိၣ်စိ ဟီၣ်ခိၣ်, ကမၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်ဒီ:တၢ်လၢဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤတ့ၢ် တၢ်လၢအစုန့ၣ် ထု:သံကွံာ်ဝဲလၢအခီၣ်လီၤ. ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အနီၢ်ဂံၢ် အါထီၣ်, ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အခံ, ရိမ့ၤအခီလ့ၣ်ဒီ: ဖ ၠၣ်စိမိၤတဖၣ် သူၣ်ထီၣ်အသ:အါထီၣ်, တၢ်ကျဲ:စၢ:အိၣ်မူမၤတၢ်ဂ့ၤလၢ ကီၢ်အဲကလံ:သ့ၣ်တဖၣ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီ:တၢ်တူၢ်လိာ်ရိမ့ၤအတၢ်သိၣ် တၢ်သီဒ်ယံာ်ဒ်အါထီၣ်ဒ်ယံာ်ဒ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ. {GC 565.4}GCsk 594.3

  ဒီ:ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ပာ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်သိ:ပှၤမၤ သကိ:ယွၤအတၢ်မၤလီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကစၢ်ဒၣ်လဲာ် ကမၢကမၣ်လၢဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဒီ:အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ဘံၣ်ဃ:အမဲာ်ဒ်သိ:အတထံၣ်ဘၣ်ရိမ့ၤအလုၢ်အလၢ် အသကဲ:ပဝာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒီ: ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ကြၢ:လၢ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ဒီဒၣ်ရိမ့ၤဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူသဘျ့ဒီ: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသဘျ့အဂီၢ်လီၤ. {GC 566.1}GCsk 594.4

  တၢ်ပာ်မၤသ:အိၣ်ဖျါလၢခိအံၤတဖၣ် မၤဒုၣ်ဒွဲၣ်သရီၣ်ကမဲာ် အသ:လၢ အလိာ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ခရံာ်အပူၤ တလိၣ်တၢ်ထု:န့ၢ်ပှၤဒ်သိ:န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်ကပီၤလၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢခရံာ် အထူၣ်စုညါန့ၣ် တၢ်ကယၢကယဲတမံၤမံၤတအိၣ်နီတမံၤလၢ ကစီကဆှံ ကဂ့ၤဒ်သိ:သိ:အီၤဘၣ်. ထူၣ်စုညါအတၢ်ကပီၤန့ၣ် လၢပှဲၤဒီ:အသူ:အသ့ၣ် ဒိၣ်မ:လီၤ. {GC 566.3}GCsk 595.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတၢ် ဒ်သိ:ပှၤကညီတဖၣ်ကသ:ပ့ၤနီၣ်တၢ်အကါဒိၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒီ: အသ:ကဂီာ်စါဆူစုအတၢ်မၤဃံမၤလၤအတၢ် ဆိကမိၣ်ဒီ: တၢ်စံ:တၢ်ကတိၤလၢအမဲၤကစုၣ်, ဒီ:တၢ်ဖီတၢ်တ့ၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဖီအီၤဒ်သိ:ထ:ခိၣ်အီၣ်ကဝံာ်ကဆၢအဂီၢ်လီၤ. {GC 567.1}GCsk 595.2

  ပှၤလၢအကမၢကမၣ်တၢ်ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီ:ပာ်ဖျါမၤလီၤဘီလီၤမုၢ်အသ:တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒု:ဃာ်အီၤလၢ တၢ်လ့ပစီအပူၤလီၤ. ပှၤဒ်သိ:န့ၣ်တဖုန့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မူခိၣ်ဘီမုၢ်အကျဲလီၤ. ထဲဒၣ် ပှၤလၢအသူၣ်ထီၣ်အသ:လၢလံာ်စီဆှံအဖီခိၣ်ဒီ: အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ် အသီတဖၣ်န့ၣ် တူၢ်ခီၣ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလီၤ. ပှၤတကလုာ်အံၤ အဲၣ်ဘၣ်ဒၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါယိယိဖိလၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤ. {GC 567.2}GCsk 595.3

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပျၢ်ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤကဲထီၣ်ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒိၣ်ဒိၣ်လီၤ. တၢ်ဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢ ဖိက ၠံ သီခါအမဲာ်ညါစ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်တၢ်မၤလၢအဒု:အါထီၣ်ပှၤကညီကမၤတၢ်ဒဲ:ဘ: လီၤ. ပှၤကညီတဂၤကဘၣ်ချံ:လီၤအခီၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဂၤအမဲာ်ညါ ဒီ:ကဘၣ်စံ:တဲဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢအသ:ပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသ: ဘၣ်အၢဒိၣ်မ:လီၤ. တုၤပဘၣ်တီၤလီၤလၢပှၤလၢအသံသ့, ဒီ:မၤကမၣ် တၢ်သ့တဂၤအခီၣ်ထံ:, ပှၤလၢအစံ:လီၤအသ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပၢ်ဒိၣ်တဂၤ အမဲာ်ညါ ဒီ:ဘၣ်ဃ့ကည:တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလီၤဘျၢသကဲာ်ပဝ:အသူ: အသ့ၣ်ဒီ:ကဲထီၣ်တၢ်လီၤသ:ဘၣ်အၢဒိၣ်မ:လီၤ. ပာ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤဒ်သိ: ပှၤလၢအလီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအသိ: အသ:အတၢ်ဆိကမိၣ်လီၤ သ:အု:သပှီၤမ:ဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ပှၤတဂၤလၢအပာ်ကဲဝဲဒ်သိ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အခိၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤအံၤန့ၣ် ပာ်အသ:ဒ်ကစၢ်ယွၤဒီ:အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်သိ: ဒီ:ကစၢ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်တ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢပှၤမၤတၢ်ဒဲ:ဘ: ပှၤကညီကဒဲကဒဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤဘၣ်အၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ဒီ:မ့ၢ်လီၤဂာ် စ့ၢ်ကီ:တၢ်အၢတၢ်သီအကျိဟဲယွၤလီၤဝဲဒၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလကအလူၤ ဘၣ်အသ:တဖၣ်န့ၣ် တၢ်မုာ်ဘၣ်အသ:လၢကဘၣ်ဃ့ပျၢ်အတၢ်ကမၣ်လၢ ပှၤကညီကဒဲကဒဲအအိၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ကဘၣ်ဃ့ပျၢ်အတၢ်ကမၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ အအိၣ်တခီတၢ်တမုာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. တၢ်လၢကဘၣ်ဃာ်ဒူချၢအသ:ဒီ: ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအလီၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒီ:ပှၤတဂၤဂၤ ကတိၤဒီ:ဒု:ပူၤဖျဲ:အီၤလၢတၢ်ကတိၤလီၤ. တၢ်လၢကဘၣ်လုၢ်ထီၣ်ဝဲ အသွံၣ်အထံလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤအလီၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒီ:ကူကၤထီၣ်ထၢၣ် တၢ်ကံ:ညာ်ဒီ:ဒိ:တၢ်မဲာ်ဆှ:န့ၣ် တၢ်ညီဘၣ်အီၤလၢအဂီၢ်လီၤ. {GC 567.3}GCsk 595.4

  ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤဝဲအခီၣ်ထံ:တဘျီန့ၣ် ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ပာ်လီၤ ယီၢ်တံၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လၢအခီၣ်ဖီလာ်လီၤ. ကဘၣ်အိၣ်မူဝဲလၢ တၢ်မၤလိာ်အဖီလာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဝံတၢ်ယိ:ဃၢလၢအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဟ:လူၤမၤအါထီၣ်တၢ်မၤလိာ်အရ့ာ်အဒ့တဖၣ် ဒီ:ပာ်ဖျါဝဲလၢအလူၤပိာ် တၢ်မၤလိာ်အကျဲလီၤ. ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အံၤ ပာ်မၤအသ:ဒ်သိ:အတိၢ်န့ၢ် တၢ်မၤလိာ်ဒီ: ပှၤရိမ့ၤဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: စံ:ဝဲလၢအပာ်ကဲထူၣ်စုညါန့ၣ်လီၤ. {GC 568.1}GCsk 596.1

  ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တ့ထီၣ်ထူၣ်စုညါအဂီၤလၢသရိာ်အခိၣ်ဒု:အလိၤ, ပာ်ထီၣ်ထူၣ်စုညါအဂီၤလၢပျဲၢ်စီၤခိၣ်, ဆ:ထိၣ်ထူၣ်စုညါအဂီၤလၢအဆ့ တဖၣ်အလိၤ ဒီ:ပာ်မၤအသ:ဒ်သိ:ဒီ:ယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲထူၣ်စုညါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခီပာ်လီၤဝဲလၢ မိၢ်ပၢ်လုၢ်လၢ် တဖၣ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဖီလာ်လီၤ. စူၢ်လီၤဘျၢလီၤဝဲလၢ အထူသနူ တဖၣ်အဖီလာ်လီၤ. ဖဲပှၤလၢအသ့ၣ်ညါလီၤအမူဒါတဖၣ် ဘၣ်ယိာ်တၢ်လၢ ကဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အခါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် မၤပှဲၤအသ:ဒီ:တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတၢ်ပ ၠီၣ်တၢ်ပါလီၤ. {GC 568.3}GCsk 597.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ကျဲ:စၢ:မၤတကၢယွၤအသူ:အသ့ၣ်အသကဲ:ပဝာ် လီၤ. လၢခရံာ်ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဒု:လိာ်သ:အန့ဆၢၣ်န့ၣ် ဒ်သိ:ပှၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ်တကဒံကဒါအဂီၢ် မၤတကၢမၤတကွ့ၤတၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤတဖၣ် ဒု:ကဲထီၣ်ပှၤကညီတဖၣ်လၢကမၤဘၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ပူၤပူၤ ဖျဲ:ဖျဲ:လီၤ. တထံၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤ ဒ်သိ:ဒီ:တၢ်ကသ:ကညီၤကစၢ်ဘၣ်ဒု: အိၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအသကဲာ်ပဝ:လၢ ကစၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:တဂၤလီၤ. ဒု:ကဲ တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်လၢပှၤကညီတဖၣ်ကထံၣ်ယွၤအသကဲ:ပဝာ်လီၤပျံၤ လီၤဖု:ဒီ: ဒ်သိ:ပှၤကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်လုၢ်ထီၣ် ပှၤကညီမ့ၢ်တၢ်လၢပှၤကညီတဖၣ်တူၢ်လိာ်နၢ်ပၢၢ်အီၤတမံၤလီၤ. တုၤဃီၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပှၤကညီတဖၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်ဒီ: မၤသဘံၣ်ဘုၣ်တၢ်တဖၣ်လီၤ. {GC 569.1}GCsk 597.2

  ခရံာ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ပှၤတသ့ၣ်ညါယွၤတဖၣ်, ရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ပှၤတသ့ၣ်ညါထူသ့ၣ်ညါယွၤတဖၣ်ဒီ: ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်အၢတၢ်သီဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်မၤတလွဲကစၢ်ယွၤအသကဲ:ပဝာ် လီၤ. ရိမ့ၤသူတၢ်မၤန:မၤဖှီၣ် ဒ်တၢ်စုကဝဲၤအသိ: ဒီ:မၢဆူၣ်ပှၤကတူၢ်လိာ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်နၢ်တဖၣ် မၤထီၣ်ကျဲလၢ ကမၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်အန:ကတၢၢ်တဖၣ်လီၤ. သူဝဲတၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်လၢ ပှၤမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ရိမ့ၤအစိကမီၤန့ၣ် ကဘၣ်တူၢ်တၢ်သံသံတသံသံဒီ: မူမူတမူမူန့ၣ်လီၤ. ပာ်ဃ:ဝဲဒ်သိ:ပှၤကတူၢ်ဘၣ်တၢ်ယံာ်ယံာ်စၢၤစၢၤလီၤ. မၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်မုၢ်လၢ်တုၤဆူ တၢ်သံလီၤ. {GC 569.2}GCsk 597.3

  ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်ရိမ့ၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ် အတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ဝဲတၢ်ကမၣ်လၢအဖျ့ဝဲလၢနီၢ်က့, ပာ်လီၤဒိ သ:ဝံၤဝဲအဆၣ်ဒီ:ထံ, ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်အီၣ်လၢလၢတလၢလၢဖိတဖၣ်လီၤ. သိၣ်လိဝဲဒ်သိ:ဒီ:ပှၤကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအမဲာ်ကွၢ်အီၤအဂီၢ် ဒီ:ယွၤအမဲာ်ကလဲၤ တၢ်ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ပှၤကဘၣ်မၤတဲာ်ကွံာ်တၢ်စၢဃာ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ် ခဲလၢာ်လီၤ. ဒီ:သိၣ်လိစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ပှၤကဘၣ်မၤတဲာ်ကွံာ်တၢ်သ:လီသ:ကွံ, တၢ်မုာ်တၢ်လၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤခဲလၢာ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်ဟဲအၢၣ်လီၤတၢ်ကမၣ်လၢ သီခါသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်သိၣ်လိဝဲဒ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီအိၣ်ဝဲလၢ အကကွဲၢ်ကကွဲၢ်ဘၣ်ပၢၤအသ:လၢ အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ဘါသရိာ်တဖၣ်အပူၤလီၤ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်, ရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်လိစံ:ဝဲလၢ ပှၤကညီကဒဲကဒဲတဘၣ် သ:ကညီၤလိာ်သ:ဘၣ်အဃိလီၤ. {GC 569.3}GCsk 598.1

  ကစၢ်ယွၤတပာ်ထီၣ်တၢ်ဝံတၢ်ယိ:အဃၢ နီတမံၤလၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤဘၣ်. ပှၤမ့ၢ်အဲၣ်ဒိ:လဲၤဆူမူခိၣ်န့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အဂၢၤပူၤလီၤန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်တစံ:တ့ၢ်ဝဲနီတဘျီ ဘၣ်. ပှၤကဘၣ်ပၢၤတၢ်အဲၣ်ပှၤဂၤအသ:လီၤ. နမ့ၢ်ကီ:န့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်တမၤလိ တ့ၢ်ဝဲဘၣ်. {GC 570.1}GCsk 598.2

  ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခီၣ်ကျၢၢ်တဂၤစံ:လီၤအသ:လၢ အမ့ၢ်ကစၢ် အခၢၣ်စ:လီၤ. မ့ၢ်သုနၢ်ဟူဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်တ့ၢ်နုာ်ပှၤလၢဃိာ်အပူၤ မ့ၢ်လၢ ပှၤတယူ:ယီၣ်အီၤအဃိတဘျီဘျီဧါ. မ့ၢ်လၢပှၤတတူၢ်လိာ်ဘၣ်အီၤအဃိ ကစၢ်ခရံာ်မၤသံကွံာ်ပှၤန့ၣ် သုနၢ်ဟူဘၣ်တဘျီဘျီဧါ. {GC 570.2}GCsk 598.3

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဃ့ကည:အသ:တၢ်လၢ အမၤဘၣ်တၢ်ကမူၤ ကမၣ်တဖၣ်ဒီ: ခဲအံၤမၤဂ့ၤမၤဝါထီၣ်အသ:လီၤ. ဒ်လၢအသ:ပူၤ တၢ်လီၤဆီ တအိၣ်ထီၣ်ဝဲအသိ: ကစၢ်ခရံာ်အကူအသိ:စ့ၢ်ကီ: တကူထီၣ်သိ:ထီၣ်ဝဲဘၣ်. တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢသူတ့ၢ်ဝဲလၢညါတဖၣ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီ: သူဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ အမၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ခံ:သူလီၤအဆၢကတီၢ်အသိ: ခဲအံၤစ့ၢ်ကီ:မၤထွဲဝဲဒၣ်လီၤ. စိၤခဲအံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုလၢပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိ တဖၣ်ပာ်ကဲပာ်ဒိၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအမၤန:မၤဖှီၣ် မၤအၢမၤသီမၤသံပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. GCsk 599.1

  ဒ်သိ:ဒီ:ဝံအတၢ်ကတိၤစံ:တ့ၢ်ပာ်ဝဲအသိ: အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤဝဲ တုၤလၢစိၤခဲအံၤလီၤ. “၃) သုတဒိ:လီၤသုသ:လၢတၢ်နီတမံၤနီတဂၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကဒံကဒါန့ၣ် မ့ၢ်တဟဲဆိဘၣ်, ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:ပိာ်ခွါ, တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါ ၄) လၢအဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်, ဒီ:ပာ်ထီၣ်ထီအသ:လၢ ကယဲၢ်တၢ်လၢတၢ်ကိ:အီၤလၢကစၢ်, လၢတၢ်ဘါအီၤအဖီခိၣ်, {GC 571.1}GCsk 599.2

  တုၤအဆ့ၣ် နီၤဝဲလၢယွၤအဟံၣ်ပူၤ, ဒီ:ဒု:နဲၣ်အသ:လၢအမ့ၢ်ယွၤတဂၤန. ၣ်, မ့ၢ်တအိၣ် ဖျါထီၣ်ဒီ:,” ၂သ့:စၤလနံ ၂:၃-၄ ဒ်သိ:ခွံၢ်နါဆီတလဲအလွဲၢ်အကလုၢ် ကလုာ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ်အံၤ ပာ်ခူသူၣ်အစုာ်အပျၢ်လၢ အအၢဝဲ ဒ်ဂုၢ်ပှ့အသိ:လီၤ. ဟဲက့ၤမၤသံမၤစီ:ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ် ဂၢ်လီၤဝဲအသွံၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်တဲတဲညါန့ၣ် မ့ၢ်ပပာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုအံၤလၢ ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤန့ၣ် ကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်. {GC 571.2}GCsk 599.3

  ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:လၢဟ:ထီၣ်လၢ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတဖၣ် ခဲအံၤစံ:ဝဲလၢ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တမၤအသ:ဒ်သိ:ဒီ:လၢညါလၢၤဘၣ်. မၤဘၣ်လိာ်အသ:ဒီ:ပှၤလံလီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤတၢ်ဆီတလဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအမ့ၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆီတလဲလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်န့ၣ် တမ့ၢ် ပာ်အိၣ်ထီၣ်လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဘၣ်. မ့ၢ်အဟဲအိၣ်ကဲထီၣ်ဒၣ်လၢ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ. တၢ်ကဲထီၣ်အသ:တမံၤမ့ၢ်ဝဲ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် မၤလီၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပတီၢ်ဒီ: ကဒံကဒါထီၣ်အဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသူ:အသ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဒီ:လီၤဂၤက့ၤဒီ: ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခီလီၤ. {GC 571.3}GCsk 599.4

  ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အဲၣ်ဒိ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်လိာ် လူၤပိာ်ထွဲအခံတဖၣ် ပာ်တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်အဂ့ၤအဘၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်ပဝဲက့ၤတၢ်အဂ့ၤအဘၣ်လၢတၢ်နါမူၤ နါစိၤလီၤ. ဒီ:ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်ချံ:လီၤအခီၣ် ဃ့ကည:တၢ်လၢ အမၤဘၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ဃ့ကည:ဝဲဒ်ရိမ့ၤကပျၢ် ဘၣ်အတၢ်ကမၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤကနူၤတ့ၢ်အသ:တဖၣ်, {GC 571.4} GCsk 600.1

  တၢ်ကဲထီၣ်လၢ စိၤခၢၣ်သ: ဖဲရိမ့ၤမၤဘံၣ်မၤဘၢဆီၣ်တံၢ်ဆီၣ်ဘၢသကဲ:ပဝာ်အဂ့ၤအဝါ, တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဘၣ်အပှိၤတဖၣ် ဒီ:မၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်လၢတၢ်လီၢ် ကိ:ပူၤဒဲ: ဒ်သိ:တၢ်ကကဲထီၣ်ကဆံကဆွဲအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:တၢ်မၤတဖၣ် အံၤ ပှၤအါဂၤအဲၣ်ဒိ:ဒီဒၣ်တြီဆၢအီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ကွၢ်စိၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီ: တၢ်မၤအသ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢအိၣ်ဝဲအဃိ လီၤနံၤ လီၤကျံ:ဒိၣ်မ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လၢပကဘၣ်တူၢ်လိာ်အီၤတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကပီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတခါန့ၣ် မ့ၢ်ကပီၤဒိၣ်ဒီ: ပှၤလၢအညိကွံာ် တၢ်ကပီၤတဖၣ်န့ၣ် ကလီၤဘၣ်ဆူတၢ်ခံ:သူန:န့ၣ်လီၤ. {GC 572.1}GCsk 600.2

  တၢ်ကဒုလီၤဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဒု:မၤနၢၤတ့ၢ်ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢလီၤ. ဒီ:ခဲအံၤ ဖဲတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီ: ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢကဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢတၢ်လီၤ. လၢအခီၣ်ထံ:ပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤကလုၢ်ကထါစှၤဝဲအဃိ ကဘၣ်အိၣ်မူဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဒွ:ဝဲတဘၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘၣ်လီၤဘၣ်ဝဲဆူမုၣ်ကီၤလံၢ်အတ့ၤခီၣ် အပျံၤသကွီၤအပူၤလီၤ. ပှၤကညီလၢအအိၣ်မူလၢစိၤခဲအံၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ကဲဒၣ်တၢ်မဲာ်ဘျီၣ်ဒီ: ယီၢ်လီၤဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတ့ၤခီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆ:ထီန့ၢ်ဒံ:ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒၣ်လဲာ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤတၢ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ စဲအ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါကမူၤကမၣ်တဖၣ် ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ရိမ့ၤ အတၢ်သီၣ်ကမၣ်သီကမၣ် ဒ်လၢစိၤလၢတၢ်ခံ:သူလီၤဘၣ်အစိၤအသိ:န့ၣ် လီၤ. {GC 572.3}GCsk 600.3

  တၢ်တိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ မ့ၢ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စ:ထီၣ် မၤဝဲလီၤ. ဒီ:ဒု:ကဲထီၣ်ဝဲမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တမံၤလီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤလူၤပိာ်ထွဲ အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအဃိ မ့ၢ်တၢ်ဒု:ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူလၢအလီၤဂာ်ဒီ:ပှၤအအံၤတယံာ်ဖိ အတၢ်အိၣ်မူ, တၢ်ပာ်ကဲယူ:ယီၣ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အထူသနူအါန့ၢ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:ဒီ: လၢခံနုာ်လီၤဒိၣ်စိက့ၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ပတြၢၤပာ်ဒိၣ်က့ၤမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. {GC 573.1}GCsk 601.1

  ခီဖျိလၢပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ် ထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ်ဒီ: မၤစၢၤပိာ်ထွဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူ:တဖၣ်လၢ ခံဟံ:က့ၤ မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအလီၢ်လီၤ. ဒ်သိ:ပှၤဂီၢ်မုၢ်ကတိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ အဂီၢ် အဆိကတၢၢ်ပှၤလၢအထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်စီၤပၤခီၣ် စတဲၣ်ထံလီၤ. စီၤပၤခီၣ်စတဲၣ်ထံထု:ထီၣ်တၢ်ဘျၢလၢ ပှၤကဘၣ်အိၣ်ဘှံ:လၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. တၢ်တိၢ်န့ၢ်ပာ်ကဲမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤတမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိအထူ သနူအတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်ဆၣ် စီၤပၤတဂၤအံၤ လိာ်ကဲထီၣ်ဒီ:ပာ်မၤအသ: ဒ်ပှၤခရံာ်ဖိဒီ:လၢခံထု:ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဘျၢတခါအံၤလီၤ. {GC 574.1}GCsk 601.2

  သီခါတဂၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်စီၤလိၣ်စီၤပၤတဖၣ် အတၢ်အဲၣ် အတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီ: မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ခီၣ်စတဲၣ်ထံအသကိ:အတံၢ်နီၢ်တဂၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ‘ယူဆံဘံယၢ:’ လီၤ. လၢခံဒီ:အဝဲစံ:ဝဲလၢတၢ်ဆီလဲက့ၤအိၣ်ဘှံ:အနံၤဆူ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလံလီၤ. လံာ်စီဆှံတကွဲ:ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ဆီလဲက့ၤ မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤနီတဆၢဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ခီၣ်စတဲၣ်ထံထု:ထီၣ်တၢ်သိၣ် တၢ်သီလၢ “တၢ်လၢပကဘၣ်မၤအီၤလၢအိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ် မၤက့ၤအီၤလၢကစၢ်အမုၢ်နံၤ (အဲၣ်ဒိ:စံ:ဝဲမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ) ” လီၤ. ဒီ: “ယူဆံဘံယၢ:” နာ်က့ ဆီၣ်ထွဲဝဲတၢ်မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် လၢတၢ်တပာ်သူၣ် ပာ်သ:အပူၤလီၤ. {GC 575.3}GCsk 602.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိ:အခီၣ်ယီၢ်တၢ်ဟဲဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်ဝဲအသိ: ပာ်ဒိၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤကဖီထီၣ်တၢ်တိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. သ့ၣ်ညါဒီ:မၤထွဲတ့ၢ်ဝဲမုၢ်နွံနံၤဒ်အမ့ၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဘၣ်ဆၣ် ဒု:အိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆီတလဲအိၣ်ဘှံ:အနံၤကယီကယီဖိလီၤ. လၢခံန့ၣ်ကဲထီၣ်က့ၤလၢ ပှၤမ့ၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤတၢ်အိၣ်ဘှံ:ဒီ:တၢ်ပာ်စီဆှံန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်ဆိၣ်အၢဖ:ဒိၣ်လၢအဟံၣ်အဃၢၤကပိာ်ကပၤဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်အဃိ, ပှၤမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢပှၤတဂၤဂၤမၤကမၣ်ဘၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ် ပတံထီၣ်အဂ့ၢ်ဆူရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်ကျၢၢ်ဒီ: တၢ်ကဘၣ်စံၣ်ညီၣ်အီၤ အဂ့ၢ်လီၤ. {GC 576.1}GCsk 602.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢထဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်သု:တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တပျံၤဘၣ်အဃိ, အဝဲသ့ၣ် လဲၤမၤဘူ:မၤတံၢ်အသ:ဒီ:ထံကီၢ်ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဖၣ်ဒီ: မၢဆူၣ်ဝဲဒ်သိ:ဒီ: ကထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်လၢဝ့ၢ်ရိမ့ၤဒီ: အဝဲသ့ၣ်မၤဂၢၤမၤကျၢၤမၤဃံ:ထီၣ်တၢ်ဘျၢလၢ အထု:ထီၣ်ပာ်ဝဲလၢပှၤကဘၣ်အိၣ်ဘှံ:တိၢ်န့ၢ်ပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. ဒီ:ဒါနုာ်ဝဲတၢ်ဘျၢအံၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤဒီ: ဃ့တၢ်ပာ် ကျၢၤလၢထံကီၢ်ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ တၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် အသ:တမုာ်တလၢၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်လဲၤဝဲဆူအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီ: သံကွၢ်ဝဲ “လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါလၢ မုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤကစၢ်အမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤလီၤ.” ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်တိၢ်န့ၢ် အိၣ်ဘှံ:လၢ “မုၢ်” အမုၢ်နံၤမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလဲၣ်” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒီ: တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤကတူၢ်လိာ်ယူ:ယီၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအဃိ အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်ဃုထီၣ်ကျဲလီၤ. {GC 576.2}GCsk 602.3

  ပှၤအိၣ်ဝဲတဂၤဖဲနံၣ် ၁၂ ယၤကယၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အသူၣ်ဟူ: သ:ဂဲၤလၢကတိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. အဝဲဟဲဟ:ဆူကီၢ် ‘အ့ကလဲၣ်’ ဒီ:ပှၤလၢအသ:တီဒီ:ယွၤကလုၢ်ကထါတၢ်ကွဲ:အသ:တဖၣ် တြီဆၢအီၤတၢ်ဘၣ်ဃ:မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအဃိ ဘၣ်ဟ:ထီၣ်ဒီ:က့ၤက့ၤဝဲလီၤ. ပှၤတဂၤအံၤဟဲက့ၤက့ၤဆူကီၢ် ‘အ့ကလဲၣ်’ လၢခံတဘျီဟဲစိာ်ဃုာ်ဒီ: လံာ်အထူတထူလၢအစုပူၤ စံ:ဝဲလၢကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဟ့ၣ်အီၤလီၤ. ဖဲလံာ်ထူအပူၤန့ၣ် တၢ်ကွဲ:ဃာ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်အိၣ်ခိ: တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ, ဒီ:တၢ်ကွဲ:မၤပျံၤပှၤလၢတအိၣ်ဘှံ:တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ: အနံၤ, တဖၣ်ပာ်ဃုာ်ဝဲလီၤ. စံ:ဝဲလၢလံာ်အထူအံၤန့ၣ် ဟဲလီၤတဲာ်လၢမူခိၣ် ဒီ:တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ကီၤလၤကီၤသါ St. Simeon တၢ်ဘါသရိာ်အပျဲၢ်စီၤခိၣ်လီၤ. အနီၢ်နီၢ်တခီလံာ်အထူအံၤန့ၣ် တၢ်မၤန့ၢ် အီၤဒၣ်လၢ ဝ့ၢ်ရိမ့ၤလၢ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:န့ၣ် အိၣ်ဒၣ်ထဲတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်လၢစိၤကိ:စိၤဒဲ:လီၤ. {GC 577.1}GCsk 603.1

  ဖဲရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ကျဲ:စၢ:မၤဂၢၢ်ကျၢၤမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ ဒ်သိ:တၢ်ကတိၢ်န့ၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤအခါ အဝဲသ့ၣ်အုၣ်ခီၣ်ဝဲလၢမုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအမုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်လၢ “ပဝဲခရံာ်ဖိတဖၣ် ပဆီလဲက့ၤအိၣ်ဘှံ:အနံၤဆူကစၢ်အမုၢ်နံၤ (အဲၣ်ဒိ:စံ:ဝဲမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ) ဘၣ်ဆၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်ဒီ: ပှၤလၢပာ်အသ:လၢခရံာ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိ:ဒံ:ဒၣ် မုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ. ‘တၢ်ကတိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ကတီၤအီၤဖဲနံၣ်ယၤကယၤ (၁၆) ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖ:ဒိၣ်အခါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ပှၤလၢ အယီၢ်တံၢ်သဘှံ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်အကမၣ်လီၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်ဘၣ်ကမ့ၢ်ဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. {GC 577.2}GCsk 603.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤန:မၤဖှီၣ်မၤအၢမၤသီမၤသံပှၤဝီဒ့စံဖိတဖၣ် လၢအတိၢ်န့ၢ်အိၣ်ခိ:မုၢ်နွံနံၤမုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤယံာ်ယံာ်ထၢထၢ မ့ၢ်တၢ်အုၣ် အသ:တမံၤလီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါလၢ အံၣ်သံၣ်ယိပယါ ဒီ:အၣ်ဘံ:ဆံနံယါတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ခံ:သူ လီၤဘၣ်နီၢ်သ:အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤခရံာ်ဖိလၢအအိၣ်လၢ အၣ်ဖရံ:ကၤလီၢ်ခၢၣ်သ:တဖၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢ အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢတၢ်သဘျ့အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢခံန့ၣ် ရိမ့ၤ သ့ၣ်ညါန့ၣ်အဝဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်အဃိ လဲၤဝဲဆူ ‘အၣ်ဘံ:ဆံနံယါ’ ဒီ:ကဝဲၤန့ၣ်ဝဲအစီၤပၤန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ထု:ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အစံ:ဝဲ ပှၤမ့ၢ်အိၣ်ခိ:တိၢ်န့ၢ်မုၢ်နွံနံၤန့ၣ် ကြၢ:လၢတၢ်မၤန:မၤဖှိၣ်အီၤလီၤ, ဘၣ်ဆၣ် ‘အၣ်ဘံ:ဆံနံယါအစီၤပၤ’ တကနၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်. အခိၣ် တလိၣ်နီဟ:ကွံာ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အကီၢ်ပူၤဒီ: တိၢ်န့ၢ် အိၣ်ဘှံ:ထွဲမုၢ်နွံနံၤအိၣ်ဘှံ:နံၤလီၤ. {GC 577.3}GCsk 604.1

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအၣ်ဖရံ:ကၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ပာ်ဝဲလၢမုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အအိၣ်ဘှံ:အနံၤအဃိ ဖဲအဝဲသ့ၣ်တိၢ်န့ၢ် အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢ မုၢ်နွံနံၤအဖၢမုၢ်န့ၣ် လူၤပိာ်ထွဲမၤဃုာ်ရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီ:တမၤတၢ်လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤဘၣ်. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကူၣ်ထီၣ်ပာ်ဒိၣ် ယူ:ယီၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤဒီ: အဲၣ်ဒီ:ဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢကစၢ်ယွၤအမုၢ်အိၣ်ဘှံ: အနံၤဘၣ်ဆၣ် ခရံာ်ဖိလၢကီၢ်အၣ်ဖရံ:ကၤတဖၣ် အိၣ်ပူၤဖျဲ:ဘၣ်ဒီ: ရိမ့ၤ အတၢ်မၤကမၣ်တၢ်ယံာ်ဝဲအနံၣ်လၢအကထိလီၤ. တုၤမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ရိမ့ၤ မၤနၢၤအီၤဒီ: တၢ်မၤဆူၣ်အီၤဒ်သိ:ကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်ပာ်ဒိၣ်ယူ:ယီၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ: အနံၤဘၣ်ဆၣ် ဖဲထံကီၢ်တၢ်သဘျ့န့ၢ်က့ၤဝဲအခါန့ၣ် အိၣ်ခိ:တိၢ်န့ၢ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဘှံ:တိၢ်န့ၢ်က့ၤဝဲ သတူၢ်ကလာ်လီၤ. {GC 578.1}GCsk 604.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသ:ကါသ:ဟ့ပှၤလၢ အတိၢ်န့ၢ်ယွၤ အမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဒီ:ပာ်ဒုၣ်ပာ်ဒါဝဲန့ၣ် ဖျါမ:ဝဲဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီ:မၤသကိ:တၢ်ဒ်သိ: ကပာ်ဒိၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်ကထံၣ်ဘၣ်ဒံ:တၢ်မၤအသ:ဒံ:တဘျီလၢဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ကပာ်ဒိၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 578.2}GCsk 605.1

  တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအအိၣ်ဒီ:သိဖိအနၢၤခံဘိ မ့ၢ်တၢ်အဒိလၢအဒိလီၤ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်ကျၢၢ်တဂၤ ကမၤတၢ်ဒ်သိ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကဘါထီၣ်အီၤလီၤ. ပထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤဖဲလံာ်လီၣ်ဖျါ (၁၃) ဝံအတၢ်ကတိၤ လီၤ. တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢ အအိၣ်ဒီ:သိဖိအနၢၤခံဘိန့ၣ် မၤထီၣ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢညါတဒုအဂီၤလီၤ. လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁၁-၁၆. တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ လၢအအိၣ်ဒီ:သိဖိအနၢၤခံဘိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢပှၤကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် ဝံအကလုၢ်ကထါလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤဒု:နဲၣ်ဖျါဝဲ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစိကမီၤဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. “၃) ဒီ:အခိၣ်အကျါတဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်ကျီအီၤတုၤအကသံတ့ၢ်လီၤ. ဒီ:အပူၤလီၢ်လၢအကသံတ့ၢ်, ဘျါက့ၤ ဝဲလီၤ. ဒီ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိပာ်အသ:ကမၢကမၣ်လၢ တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဒုန့ၣ်အဃိ ခဲလၢာ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၃. ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူၤလီၢ်တုၤဒၣ်လဲာ်ကသံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်ဖဲ ၁၇၉၈ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ပၤပၤဒီ:တ့ၢ်နုာ်အီၤဆူဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. “၃) ဒီ:အခိၣ်အကျါတဖျၢၣ်ဘၣ်တၢ်ကျီအီၤတုၤအကသံတ့ၢ်လီၤ. ဒီ:အပူၤလီၢ် လၢအကသံတ့ၢ်, ဘျါက့ၤဝဲလီၤ. ဒီ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိပာ်အသ:ကမၢကမၣ်လၢ တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဒုန့ၣ် အဃိ ခဲလၢာ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၃. ပှၤအၢပှၤသီ တဂၤကလီတၢ်ဝ့ၤတၢ်တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အစိၤကတၢၢ်တစုလီၤ. စီၤပီလူ: စံ:ဝဲဒၣ် “၃) သုတဒိ:လီသုသ:လၢတၢ်နီတမံၤနီတဂၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကဒံကဒါန့ၣ် မ့ၢ်တဟဲဆိဘၣ်, ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:ပိာ်ခွါ, တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါ ၄) လၢအဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်, ဒီ:ပာ်ထီၣ်ထီအသ:လၢကယဲၢ်တၢ်လၢတၢ်ကိ: အီၤလၢကစၢ်, လၢတၢ်ဘါအီၤအဖီခိၣ်, တုၤအဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢယွၤအဟံၣ်ပူၤ, ဒီ:ဒု:နဲၣ်အသ:လၢအမ့ၢ်ယွၤတဂၤန့ၣ်, မ့ၢ်တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဒီ:, မုၢ်တနံၤန့ၣ် တတုၤဘၣ်ဝဲဘၣ်. ၅) မ့ၢ်သုတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢယအိၣ်ဒံ:ဒီ:သုအဖၢမုၢ်ဒီ:, ယစံ:ဘၣ်တဲဘၣ်သုလၢ တၢ်န့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဧါ. ၆) ဒီ:တၢ်လၢအတြီဝဲ ခဲကနံၣ်အံၤ ဒ်သိ:အကအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီ:, သုသ့ၣ်ညါ လီၤ. ၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ခဲကနံၣ်အံၤဒၣ်လဲာ်, တၢ်အၢအတၢ်ခူသူၣ်မၤတၢ်လီၤ. ကမၤတၢ်ထဲလၢပှၤတြီတၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ တအိၣ်တြီလၢၤဘၣ်တၢ်အကတီၢ် ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ၈) တုၤနုၤတစုတၢ်အၢတဂၤန့ၣ် ကအိၣ်ဖျါထီၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ် ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ကမၤလၢာ်ကွံအီၤလၢအထ:ခိၣ်အသါထီၣ်, ဒီ:ကမၤဟ:ဂီၤ အီၤလၢအဟဲန့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖျါလီၤ.” ၂သ့: ၂:၃-၈. ဘၣ်ဆၣ် “၈) ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤလၢ အအိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, လၢအမံၤတအိၣ်ကွဲ:ဘၣ် အသ:လၢသိဖိ, လၢအဒိ:သံအသ:လၢဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံ:လံၤလံၤန့ၣ်, အလံာ်မူပူၤတဖၣ်န့ၣ်, ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤခဲလၢာ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၈. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ် ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲလၢ ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤတဖၣ်လၢစိၤကိ:စိၤဒဲ:လီၤ. {GC 578.3}GCsk 605.2

  တုၤလၢန့ၣ် (၁၉) ယၤကယၤနံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤလၢ အဃုမၤလိအသ:ဝံကလုၢ်ကထါတဖၣ် တဲဖျါထီၣ်တၢ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ လီၤ. ခဲအံၤန့ၣ် ဝံအတၢ်ကတိၤကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အဆၢကတီၢ်ဘူ:ထီၣ်ဝဲ မ:လံ. ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် စံ:ဝဲလၢတၢ်အိၣ်ခိ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပမ့ၢ်မၢအီၤလၢကဒု:နဲၣ်ပှၤလၢလံာ်စီဆှံ အပူၤဒီ: ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤ, ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤ စံ:ဆၢ က့ၤဝဲတသ့နီတမံၤဘၣ်. ဒီ:ကစံ:ဒၣ်ဝဲလၢ ပှၤမ့ၢ်တတိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘံှ: မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန. ၣ် ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤဒၣ်လဲာ်စ:ထီၣ် စံ:ကတိၤဝဲလံန့ၣ်လီၤ. {GC 579.1}GCsk 607.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ လီၤလိၣ်လီၤလ:မ:လၢ အတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖ: အိၣ်ဝဲဘူတလါဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် မ့ၢ်လူၤတိၢ်န့ၢ်အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် ကယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲအဝဲသ့ၣ်ဒီ: လၢခံက့ၤန့ၣ်ကမၤဆူၣ်က့ၤပှၤအဂၤလၢကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤစ့ၢ်ကီ: လီၤ. လၢတၢ်မၤအံၤအဃိ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ပစံ:ကတိၤအီၤလၢအဂ့ၢ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. {GC 580.1}GCsk 607.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒီ: အခမံတံၢ်တဖၣ် ကရၢကရိပာ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ထံကီၢ် ကိ:ဘ့ၣ်ဃုာ်ဒီ:အလီၢ်အလၤအဒိၣ်အထီဘၣ်ဆၣ် ပာ်ကဲယူ:ယီၣ်ဒီ:အိၣ်ဒီ: တၢ်သ:တီဒီ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်ကျၢၢ်တီတီလိၤလိၤလီၤ. မ့ၢ်စံ:ဝဲလၢ ကတီဒၣ်ထဲလၢအထံအကီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ အိၣ်ဒီ: တၢ်အၢၣ်လီၤသ:ဒီ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်ကျၢၢ်တီတီလိၤလိၤလီၤ. {GC 580.2}GCsk 607.3

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ မၤလီၤနာ်အသ:လၢထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ် လၢကျဲအမ ၠိမ ၠိ ဒ်သိ:ကမၤန့ၢ်အခီၣ်ကဃာ်ဒီ: လၢခံန့ၣ်အတၢ်ကူၣ်အိၣ်လၢကမၤဟ:ဂီၤထံဖိ ကီၢ်ဖိဒီ:စိၤလိၣ်စီၤပၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 580.3}GCsk 607.4

  ဒီ:စံ:ကတိၤဒိၣ်လီၤက့ၤအသ:လၢ အတၢ်ဆီလဲတအိၣ်နီတဘျီဘၣ်. ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ရိမ့ၤအတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ဒီ: ဟံ:န့ၢ် တိၢ်န့ၢ်မုၣ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ အတၢ်ဘျၢအခါတသ့ၣ်ညါလီၤအသ:လၢအမၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်ဘၣ်. ဒီ:ဖဲဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်ကူၣ်ထီၣ်တၢ်လၢ ကမၤဒိၣ် ထီၣ်ထီထီၣ်အသ:အခါ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခီတယာ်ထီၣ်အသ:လၢ ကဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်ခိၣ်တၢ်နၢ်ဒီ: အလီၢ်ဒီ:ကဒိၣ်စိဘၣ်တၢ်လီ:. ဟ့ၣ်လီၤကွံာ် တၢ်ထံကီၢ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစုပူၤခဲအံၤ, ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကသူဝဲထံကီၢ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ: ကမၢဆူၣ်တၢ်ဘၣ်ဃ: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကျိၤအကွာ်လီၤ. တဘျီဃီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ:ထံကီၢ်အတၢ်စိ တၢ်ကမီၤန့ၣ် ကနုာ်လီၤဆူပှၤကညီတဖၣ်အသ:ပူၤလီၤ. တၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ် အသ:ဒ်သိ:န့ၣ် ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤသပှၢ်ကတၢၢ် လီၤ. {GC 581.1}GCsk 608.1

  ဖဲဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဘၣ်ဘျ:လၢရိမ့ၤ အတ့ၤခီၣ်အပျံၤန့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ရိမ့ၤအတၢ်ကူၣ်တဖၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အစိကမီၤကဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သ:အပူၤလီၤ. ရိမ့ၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ် ကလဲၤတုၤဆူပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ပီၢ်ရီတဖၣ်အရူပူၤ, ဒီ:ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တနီၤ, ဒီ:ဆူပှၤကညီအသ:ပူၤတနီၤဒီ: ကလုၢ်ဘၢကွံာ်တၢ်လီၤ. ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် တုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်လၢ ကမၤနၢၤမၤဃာ်တၢ်ဒီ:ဒ်အတၢ်တိာ်ပာ်အိၣ်ဝဲအသိ: ကသု:ကျဲၤထီၣ်အဂံၢ် အဘါဒီ:ကမၤနၢၤဆိပှၤအဂၤအဂီၢ် မ့ၢ်အတၢ်ကူၣ်ပာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢ အအိၣ်မူဒ်တၢ်မၤလိာ်ဒီ: ကျဲ:စၢ:လူၤပိာ်ထွဲယွၤအကျဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤန: မၤဖှီၣ်အီၤလီၤ. ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်လီၤ. {GC 581.2}GCsk 608.2

  *****