Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  က ၠၢ်ရိထံၣ်ဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသ:ဒီ:တၢ်သ:ဒူအသီ

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤဒီ:တၢ်သမံသမိ:အီၤကဒီ:လီၤ. အဝဲအတၢ်အုၣ်အသ:ဒီ:အတၢ်အၢၣ်လီၤဃ့ကည:တၢ်အံၤတဒု:သ:မံဒံ: ပှၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်တဖၣ်အသ:ဘၣ်. က ၠၢ်ရိကဘၣ်ဆူ:ကွံာ်ညိကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ခဲလၢာ် ဒ်သိ:ကအိၣ်မူဘၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်က ၠၢ်ရိပာ်လီၤက့ၤအသ:လၢ ကအိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်အဂၢၢ်အကျၢၤဒီ: ဟ့ၣ်လီၤအသ:ဒ်အတံၤသကိ:သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ပိာ်ဝဲကျဲတဘိလၢတၢ်မၤသံအီၤလၢတၢ်ကုာ်ဃိစီအီၤလၢမ့ၣ်အူလီၤ. {GC 112.1}GCsk 112.1

  တၢ်လၢအဝဲအၢၣ်လီၤဘၣ်ဝဲဒီ: ဆီတလဲအတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤ ကဘှီက့ၤဝဲဒီ:ဃ့ကည:က့ၤဝဲန့ၣ် တမ့ၢ်လၢကတြီန့ၣ်အသ:အဂီၢ်ဘၣ်. ကီၢ်က:သ့ၣ်တဖၣ်မၤဆူၣ်အီၤလၢတၢ်ကစံၣ်ညီၣ်အီၤဒီ: တၢ်ကမၤဂၢၢ် မၤကျၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်အဂီၢ်ကဘၣ်ဃုထၢဝဲတခါခါလီၤ. က ၠၢ်ရိထီဒါတၢ်မၤဆူၣ် အံၤန့ၣ်လီၤ. စံ:ဝဲ “သုပာ်ယၤလၢတၢ်စၢဃ:အလီၢ်ဃိာ်လၢ အလီၤပျံၤ ဒိၣ်မ:တဖျၢၣ်အပူၤအသီ (၃၄၀) ဝံၤ သုဟဲစိာ်ယၤဆူတၢ်စံၣ်ညီၣ်အလီၢ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုတဒိကနၣ်ယတၢ်စံ:ကတိၤဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်သုနာ် ယဒုၣ်ယဒါတဖၣ်အတၢ်ကတိၤတခီတၢၤလီၤ. ပလီၢ်သုသ:ဒ်သိ:သုတမၤ ဘၣ်တၢ်ကတီတလိၤတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယတၢ်အိၣ်မူအံၤ အလုၢ်အပှ့ၤ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. တဘၣ်စံၣ်ညီၣ်ယၤတတီတလိၤတဂ့ၤ. ခဲအံၤယတၢ် ဃ့ကည:အံၤ တမ့ၢ်လၢယဂီၢ်ဘၣ် မ့ၢ်ဒၣ်လၢသုဂီၢ်လီၤ.” {GC 112.2}GCsk 112.2

  တၢ်တတူၢ်လိာ်က ၠၢ်ရိအတၢ်ဃ့အဃိ က ၠၢ်ရိတီၤလီၤလၢပှၤစံၣ်ညီၣ် ကွီၢ်အမဲာ်ညါဒီ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဒ်သိ:ကစၢ်ယွၤကပၢၤအသ:အတၢ် ဆိကမိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသုတကတိၤထီဒါဘၣ်တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအံၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. “ဖဲသုဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်သုအခါ သုကဘၣ် စံ:ဆၢတၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဘၣ်ယိာ်တဂ့ၤတၢ်လၢသုကဘၣ်စံ:ဆၢအတၢ် ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ် သုလၢတကီၢ်ခါအတီၢ်ပူၤသုကဒိ:န့ၢ်ဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တမ့ၢ်သုတၢ်ဒၣ်သုဝဲဘၣ် မ့ၢ်သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အသ:စီဆှံအတၢ်စံ:ဆၢလၢ သုလီၤ.” တၢ်စံ:ပာ်အံၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲလၢက ၠၢ်ရိအဂီၢ်ဖဲမုၢ်တနၤန့ၣ်လီၤ. “ဒီ:ပှၤကမိၤသုဆူပဒိၣ်ပပှၢ်ဒီ:စီၤလိၣ်စီၤပၢအမဲာ်ညါလၢယဃိ, လၢတၢ်အုၣ် အသ:လၢအဝဲသ့ၣ်ဒီ:လၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ: တုၤအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်သုဒီ:, မ့ၢ်သုကကတိၤတၢ်ဒ်လဲၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မနုၤလဲၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သုတဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤသုလၢတၢ်လၢသု ကကတိၤတၢ်န့ၣ်တစုဃီဖဲန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်သုကတိၤတၢ် သုဝဲဘၣ်, မ့ၢ်သုပၢ်အသ:ကတိၤတၢ်လၢသုပူၤလီၤ.” (မ:သဲ ၁ဝ:၁၈-၂၀) . {GC 112.3}GCsk 112.3

  က ၠၢ်ရိဘၣ်တၢ်ဒု:ဃ:အီၤလၢဃိာ်ပူၤဒီတနံၣ်ညါအဃိ အမဲာ်ချံ ဟ:ဂီၤဝဲဒီ:တုၤဃီၤဆူတၢ်အိၣ်အသ:လၢဖ:က့ၤလံာ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်လၢအဂီၢ်ဒီ: အတၢ်ပာ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မ: ဒီ:ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်လၢအတတီတလိၤသ့ၣ်တဖၣ် စံၣ်ညီၣ်မၤသံကွံာ်ပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ်အနီၢ်ဂံၢ်အါမ:ဒီ:, အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အတၢ်ကွဲ:နီၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤလၢအကျဲ:စၢ:မၤထီထီၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အတီၤတဖၣ်ဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်မၤသံကွံာ်လၢအစၢၤအသွဲၣ် ဟဲလီၤခဲလၢာ်ဃာ်ဃာ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်မၤသံကွံာ်အီၤလၢ ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တတီတလိၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်ညီၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 112.4}GCsk 113.1

  ခဲအံၤက ၠၢ်ရိအုၣ်ခီၣ်လီၤအသ:လၢ အသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:ဒီ: စံ:ဝဲစ့ၢ်ကီ:လၢဟၢ:စ်ပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်ကမၣ်ဒီ:မ့ၢ်ပှၤစီဆှံတဂၤလီၤ. “လၢအဖိသၣ် လံၤလံၤ, အဝဲသ့ၣ်ညါအီၤလၢအမ့ၢ်ပှၤစဲၣ်နီတဂၤတအိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၣ်ဘၣ်, ဒီ:မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤအတီအလိၤတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလီၤ. အဃိယဲစ့ၢ်ကီ:ယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် ဒု:အိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်အုၣ်အသ:တမ့ၢ်တတီတဖၣ်အဃိလီၤ. မုၢ်တနံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်စံ:ဆၢက့ၤအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်အံၤလၢကစၢ်ယွၤလၢ အထံၣ်တၢ်တုၤကွၢ်တၢ်ဖျါတဂၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ.” အအံၤမ့ၢ်က ၠၢ်ရိ အတၢ်စံ:ကတိၤဒီ:အတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. {GC 113.1}GCsk 113.2

  ဝံ:ကလံ:, ဒီ:ယသရၣ်, ဒီ:ပတံၤသကိ:ပှၤဒူပှၤဃီၤပှၤစီဆှံဟၢ:စ် ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်တတီတလိၤအံၤ ယစံ:ကတိၤအၢၣ်လီၤတ့ၢ်ပာ်လၢ မ့ၢ်တၢ် အဘၣ်လီၤ. တၢ်လၢယမၤဘၣ်န့ၣ်ယပာ်လၢမ့ၢ်ယတၢ်ကမၤအဒိၣ်ကတၢၢ် တခါလၢယနီၣ်ဆံ:ခါတုၤလၢခဲအံၤတစုယမၤတ့ၢ်တၢ်ကမၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်ကမၣ်အံၤအဃိ မၤဘၣ်ဒိယသ:ဒိၣ်မ:လီၤ. အဃိယအၢၣ်လီၤ ယသ:လၢယဘၣ်ကမၣ်ဒီ:ပဃ့ကည:တၢ်လၢယသ:ဒီဖျၢၣ်ညါလီၤ. ယပျံၤ လၢယကဘၣ်သံအဃိ ဖဲယသမၢကွံာ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အခါ ယအိၣ်ဒီ: တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်ကနိ:ကစုာ်လီၤ. ယဃ့စ့ၢ်ကီ:ဒ်သိ:ပၢ်ကစၢ်ယွၤကပျၢ်ဘၣ် ယတၢ်ကမၣ်လၢအလီၤသ:ဘၣ်အၢကတၢၢ်တမံၤအံၤလီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် ယဃ့တၢ်သ:ကညီၤလၢတၢ်ကပျၢ်ကွံာ်ယတၢ်ကမၣ်လီၤ.” {GC 113.2}GCsk 114.1

  စံ:ဝဲဒ်န့ၣ်ဝံၤဒီ: ယူာ်ဃီအစုမုၢ်ယူာ်ဆူပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အအိၣ်ဒီ: စံ:ကဒီ:ဝဲ “နဟ့ၣ်လီၤနကလုၢ်ဒီ:နမၤသံကွံာ်ဝံ:ကလံ:ဒီ:ဟၢ:စ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၤ. နနဲၣ်ဖျါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ်လၢနစံ:လၢအကမၣ်အံၤ အတၢ် အုၣ်အသ:တန့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ဒ်အဝဲသ့ၣ်နာ်ဒီ:ကတိၤဝဲဒၣ်ဒူဒူအသိ: ယဲစ့ၢ်ကီ: ယနာ်ဒီ:ယကမၤဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိ:လီၤ.” ပှၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်တဂၤလၢတၢ်သ: ထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အပူၤ ကိ:သတြီထီၣ်အကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် ပှၤဖီ:ပ ၠၢ်ဖိ အတၢ်စံ:ကတိၤအံၤ ပထံၣ်ဘၣ်လၢပမဲာ်လံအဃိ အလီၢ်ကအိၣ်လၢ ပကဘၣ်နဲၣ်ပ ၠ:တၢ်အုၣ်အသ:ဒံ:ဧါ. ဒီ:အဝဲအတၢ်ပတံထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိ ကတီၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ.GCsk 114.2

  ဘၣ်ဆၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဆူၣ်မၤနၢၤတၢ်အဃိ က ၠၢ်ရိတဟူ:တဂဲၤ လၢၤဘၣ်. အဝဲကိ:သတြီထီၣ်ဝဲ “မ့ၢ်သုဆိကမိၣ်လၢယပျံၤလၢယကသံ န့ၣ်ဧါ သုဒု:ဃာ်ယၤလၢဒၢ:အလီၢ်ပျံၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:တၢ်သံအဒၢ:ပူၤဒီတနံၣ်ညါ လံ. သုတၢ်မၤအၢမၤန:အၢအၢသီသီလၢပှၤခရံာ်ဖိတဂၤအဖီခိၣ်ကဲတၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ. တလိၣ်လၢၤဘၣ်လၢယကစံ:လၢ တၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်. {GC 114.2}GCsk 115.1