Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်လီၤဘၣ်ဆူမုၣ်ကီၤလံၢ်အဘီမုၢ်အပူၤ

  ‘ပိၣ်ဒိၣ်အၣ်’ အပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ် ရၤလီၤလံာ်စီဆှံ အဆၢလၢအကွဲ:နီၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒီ:လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:ခူတလ့ၣ် အပူၤလီၤ. တုၤလီၤလၢတၢ်မၤဘျါက့ၤတၢ်ဆါ အတၢ်စိကမီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တၢ်ကပီၤကပီၤထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကပီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ နုာ်လီၤဝဲဆူသ:တဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢတၢ်ခံ:သူအဖီလာ်အပူၤလီၤ. ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤ တၢ်လၢအနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲတဖၣ် မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီလီၤတံၢ်ဧါန့ၣ် သ:အိၣ်နၢ်ဟူကဒီ:ဒံ:ဝဲဒၣ်လံာ်စီဆှံအဆၢတနီၤနီၤဒံ:န့ၣ်လီၤ. “ပိၣ်ဒိၣ်အၣ်” အတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤဘၣ်တၢ်သမံသမိ:အီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. အဃိလၢတၢ်ပလီၢ်သ:ဒိၣ်ဒိၣ်အပူၤ ကွဲ:အါထီၣ်လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်လီၤ. တၢ်မၤတမံၤအံၤ ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဒိၣ်မ:လီၤ. ဒီ:ကဲထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ယွၤအတၢ်သ:ကညီၤအဂ့ၢ်ဒီ: သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်, ချံ:လီၤ အခီၣ်ဃ့ကည:ယွၤ ဒ်သိ:အတၢ်ဒဲ:ဘ:ကပျၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤဒု:ကဲထီၣ် တၢ်ကပီၤလၢပှၤအါဂၤအဂီၢ် ဒ်သိ:ကသု:ဘူ:အသ:ဆူ ယွၤအအိၣ်လီၤ. ဒီ:ဒု:ဒ်ကွံာ်တၢ်အၢၣ်ခံ:သူတဖၣ်လၢ အလီၤဘၣ်ပှၤကညီအလိၤဒီ: ကဲထီၣ် ဒၣ်လဲာ်တၢ်တီတၢ်လိၤမုၢ်အတၢ်ကပီၤဟဲဆဲ:ကပီၤလီၤဒီ:မၤဘျါက့ၤတၢ်ဆူ: တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဖ::က့ၤအီၤတဘျီ ဝံၤတဘျီဒီ: ပှၤလၢအနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဲၣ်ဒိ:န့ၢ်ဟူဘၣ်ဝဲတဘျီဝံၤ တဘျီလီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ်လံာ်စီဆှံအဆၢလၢအမ့ၢ်ဝဲ “မ့မ့ၢ်ပမ့ၢ်လဲၤတၢ်လၢ တၢ်ကပီၤအပူၤ, ဒ်အဝဲဒၣ်အိၣ်လၢတၢ်ကပီၤအပူၤအသိ:န့ၣ်ဒီ:, ပရ့လိာ် ပသ:သကိ:သကိ:, ဒီ:အဖိခွါယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အသွံၣ်န့ၣ် သ့စီကွံာ်ပှၤလၢ ပတၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ်လီၤ.” (၁ယိၤဟၣ် ၁:၇) ဒီ: “ဒီ:ဒ်စီၤမိၤရှ့ယူာ်ထီၣ် ဂုာ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအသိ:န့ၣ်, ပှၤကညီဖိခွါအံၤ ကဘၣ်တၢ်ယူာ်ထီၣ်အီၤ ဒ်န့ၣ်အသိ:, ဒ်သိ:ကယဲၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်လၢအီၤလီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၃:၁၄-၁၅) . {GC 73.3}GCsk 74.2

  ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် တနာ်လၢၤရိမ့ၤအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢၤဘၣ်. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဒီ:သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤကညီဒီ:မူခိၣ်ကလူ: တဖၣ်ဃ့ကည:တၢ်လၢပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိအဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ: တၢ်ကပီၤလီၤဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါအသိ: အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ကိ:သတြီထီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီအပူၤ “ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် လၢပဂီၢ်, ခရံာ်အသွံၣ်ပှ့ၤက့ၤပှၤ, အတၢ်လုၢ်ထီၣ်မ့ၢ်ပတၢ်ဃ့ကည:အလီၢ် လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ပာ်လီၤအတၢ်အိၣ်မူလၢကစၢ်ခရံာ်အလိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဒီ:သန့ၤအသ:ဒီ:ခရံာ်လီၤ. လၢအထ:ခိၣ်တခီစံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤတဘျီဝံၤ တဘျီကဒီ:လီၤ. “မ့မ့ၢ်တၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, တၢ်ဘၣ်အသ:တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအဟဲဃီၤဆူယွၤအအိၣ်, ဘၣ်နာ်လၢအအိၣ်, ဒီ:လၢ အမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဘျု:လၢပှၤလၢအဃုအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၆) . “ဒီ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢပှၤဂၤအပူၤန့ၣ်, တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မံၤအဂုၤအဂၤလၢပှၤကညီအကျါ, လၢမူခိၣ်အဖီလာ်, တၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်ဝဲလၢပဘၣ်တုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢအပူၤနီတမံၤ ဘၣ်.” (မၤတၢ် ၄:၁၂) {GC 74.1}GCsk 75.1

  ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်မၤမုာ်ထီၣ်ပှၤကညီအတၢ်ကီ တၢ်ခဲဒီ: တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:တဖၣ်လီၤ. အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. မၤသ:ဒ်တၢ်ကပီၤဖ:ဒိၣ်လီၤဘၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အသ:သမူ အပူၤလံ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်စိဃီၤဝဲဒၣ်မူခိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤသ:ဒ်အဝဲသ့ၣ် ဟံ:ထီၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အစုဃံ:ဃံ:လံလီၤ. ဒီ:အခီၣ်ယီၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢ လ့အထူအယိာ်အလိၤလီၤ. တၢ်သံအတၢ်မၤပျံၤမၤဖု:ခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်တြူၢ် ကွံာ်အီၤလံ. မၤအသ:ဒ်အထူၣ်ဖျဲ:ထီၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဒု:ဃာ်အလီၢ် ဒီ:အိၣ် ဘၣ်ဒီ:တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤဒီ:ခရံာ်, ပှၤလၢအအုၣ်ခီၣ်အီၤတဂၤအဃၢၤလီၤ. {GC 74.2}GCsk 76.1

  ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဘၣ်ဟ့ၣ်ရၤလီၤအီၤလၢ တၢ်ခူသူၣ်အပူၤ ဒ်သိ: ပှၤကဖ:ဘၣ်အီၤ, တဘျီဘျီဆူပှၤအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအလီၢ်. ဒီ:ဆူခီပနံၢ်တၢ်မၤ လီၢ်အဆံ:ဖိတဖၣ်အကျါ ဆူပှၤလၢအအဲၣ်ဒိ:ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤတဖၣ် အအိၣ်လီၤ. ဘၣ်တနၤနၤယွၤအကလုၢ်ကထါဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤတုၤ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ပှၤအါဂၤဖ:ဘၣ်ဒီ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီဒီ:သ့ၣ်ညါက့ၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲလီၤ. အဃိဒီ:တၢ်ကတိၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အထ:ခိၣ်လၢလံာ်စီဆှံတဆၢ “ပှၤလၢ တၢ်ဘှံ:အသ:, ဒီ:ဝံတၢ်ယိ:တၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီ:ယကဒု:အိၣ်ဘှံ:သုလီၤ. မ:သဲ ၁၁:၂၈.” {GC 74.3}GCsk 76.2

  အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲလၢ ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဂၤအဂီၢ် ပှၤကညီ တဂၤကဃ့ပျၢ်န့ၢ်အီၤအံၤအဘျု:တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ယပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်လၢယဂီၢ်, ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်လုၢ်အလီၢ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢယကဘၣ် တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤက့ၤယတၢ်ကမၣ်ဒီ:ဃ့ပျၢ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်သ:ခုဝဲ ဒိၣ်မ:လၢတၢ်ကပီၤလၢအလီၤဘၣ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အဖီခိၣ်အံၤ ဒိၣ်ဝဲအါဝဲ ဒီ:မၤအသ:ဒ်အဘၣ်တၢ်ဟံ:ထီၣ်အီၤဆူမူခိၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. သ:လၢအပျံၤ တၢ်သ့တဖၣ်ဟါမၣ်ကွံာ်ဝဲခဲလၢာ် ဒီ:မ့ၢ်ဘၣ်မၤလၤကပီၤကစၢ်ခရံာ်လၢ တၢ်လီၤဘၣ်ဆူဃိာ်အပူၤဒီ: ကလဲၤဝဲဆူဃိာ်အပူၤန့ၣ် ခဲအံၤတဘျီဃီလီၤ. တဘျီဘျီလဲၤဟ:ဝဲဆူပှၤအိၣ်ထဲတဂၤအအိၣ်, တဘျီဘျီလဲၤဝဲဆူ ပှၤကရူၢ်လၢအမုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတၢ်ကပီၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီ: ဃုမၤလိအသ: ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အလီၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိ: တဘျီဘျီအိၣ်မၤလၢာ်ကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီတနၤညါ လီၤ. အဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ် ပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤပသ:စီဒီဧါ, ကစၢ်ယွၤကကွၢ်မဲာ်ပှၤစ့ၢ်ကီ:ဧါ, ကပျၢ်ကွံာ် ပတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကစီဒီဧါ, ဒီ:ရူ:ထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံအဆၢလၢ အမ့ၢ်ဝဲ (ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ဝံဃၢဒီ:လီၤဘှံ:သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ယမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤသုလီၤ.) အဝဲသ့ၣ်ရူ:ဝဲလံာ်စီဆှံတဆၢအံၤခဲအံၤခဲအံၤ တဘျီဝံၤတဘျီလီၤ.GCsk 76.3

  ပှၤနာ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီတဖၣ်အံၤက့ၤက့ၤဝဲဆူ အိၣ်တၢ်အလီၢ်အကျဲ ဒ်သိ:ကဒု:ကပီၤထီၣ်အတၢ်ကပီၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဝဲသ့ၣ် တဖၣ် ဒီ:ဒ်သိ:ကတဲကဒါက့ၤတၢ်လၢဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲတဖၣ် လၢပှၤဂၤတဖၣ် အအိၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်န့ၢ်က့ၤကျဲအမ့ၢ်အတီလၢအဆှၢအီၤဆူတၢ်မူ အထူအယိာ်တဘိလံန့ၣ်လီၤ. အဃိဒီ:အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ပှၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤအသ:လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 75.2}GCsk 77.1

  တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပိာ်ကျဲတဘိလၢ အကဘၣ် ပိာ်ဝဲဆူညါကွ့ၤကွ့ၤန့ၣ်လီၤ. မၤဃုာ်ဒီ:တၢ်မၤလၢ ကဘၣ်မၤဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဟဲဒိကနၣ်တၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:တသံကွၢ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ဟဲလၢလဲၣ်ဒီ:ကလဲၤဆူလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်သ:မံဝဲဒီ: တအိၣ်ဒီ: တၢ်သ:ဒ့ဒီလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအံၤအဃိ ဘၣ်. “ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အမ့ၢ်မူခိၣ်ကလူ:လၢမူခိၣ် ဟဲလီၤဒီ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဧါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်လိာ်အသ:တၢ်သံကွၢ် န့ၣ်လီၤ. {GC 75.3}GCsk 77.2

  ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်အံၤ လဲၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤဒီ:ရၤလီၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. တနီၤနီၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသ:သမူဆူဟီၣ်ခိၣ်လာ် တၢ်စၢဃာ်အဒၢ:ပူၤလီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အုၣ်အသ:အလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဃံတဖၣ်အိၣ်ဖျါဝဲဒီ:ဃံလၤဝဲမ:လီၤ. {GC 75.4}GCsk 78.1

  ပၤပၤအပှၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ထံၣ်စိဝဲပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤအံၤဒု:ကဲထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအတၢ်ကပီၤမၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအတၢ်အၢၣ်လၢအကျၢၢ်ဘၢဃ: တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒီ:နဲၣ်ဃီၤဝဲဒၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိ: ကဟဲဆူကစၢ်ယွၤ တဂၤဃီအအိၣ်လီၤ. လၢအကတၢၢ်န့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်အီၤလီၤ. {GC 76.1} GCsk 78.2

  ပှၤလၢအဟံ:ဃာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသီအတၢ် နာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤဝဲတၢ်အုၣ်အသ:တခါလၢဆီတလဲအသ: တသ့, လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤကမၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဃိဒီ: အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်သ:ဟ့အီၤ ဒီ:ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ် အံၤအတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်သမၢတခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တူၢ်လိာ်တကဲတူၢ်လိာ်တသ့ဒီ: ဝံသ:စူၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်တခါလီၤ. {GC 76.2}GCsk 78.3