Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဝံ:ကလံ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူ:တၢ်ဆါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်

  ဝံ:ကလံ:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဆိကတီၢ်အသ:လၢ တၢ်တဆိကမိၣ် အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲဂုာ်ကျဲ:စၢ:မၤတၢ်တအိၣ်ဘှံ:အိၣ်သါ ဒီ:ဒုၣ်ဒါ သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဃုမၤအၢအီၤထီဒါအီၤအဃိ အဝဲအသ:တချု:အိၣ်ဒံ:ဘၣ် (၆၀) န့ၣ်ဒီ: အဝဲအက့ၢ်အဂီၤပှၢ်ထီၣ်ဝဲဒီ: ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဒိၣ်ဒိၣ်န:န: ကလဲာ်လီၤ. ပှၤရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ: ပှၤလၢအထီဒါအီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဆိကမိၣ် ဝဲလၢအဝဲကသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လၢ အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ သီခါသ:စၢ်တဖၣ်ဟဲဝဲချ့ချ့မ:ဒ်သိ:ကန့ၢ်ဘၣ်အတၢ်ဃ့ကည:လီၤက့ၤ အတၢ်ကမၣ်လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်စံ:ဝဲလၢ “နထ:ခိၣ်လၢနကတိၤကမၣ် တၢ်အံၤအဃိ နကဘၣ်သံလီၤအဃိ တၢ်မၤလၢနထီဒါဘၣ်တ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒီ: မၤဘၣ်ဒိဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤခဲလၢာ်န့ၣ် ခဲအံၤအုၣ်လီၤနသ:ဒီ:ဘှီက့ၤအီၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဝံ:ကလံ:အိၣ်ဃိကလာ်ဒီ:ဒိကနၣ်ဝဲဝံၤဒီ: မၢပှၤလၢအကွၢ်ထွဲအီၤ သရၣ်မုၢ်ဝံၢ်ထီၣ်အီၤလီၤ. လၢအလီၢ်မံခိၣ်ဒီ:ကွၢ်ထံဃီၤပှၤသီခါသ:စၢ်တဖၣ် ဝံၤဒီ:စံ:ကတိၤထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ကလုၢ်ကျၢၤမုဆှုအပူၤ “ယတသံဘၣ်, ယကမူ ဒံ:, တက:ဒံ:ဘၣ် ယကဘၣ်ရၤလီၤသုတၢ်မၤတမ့ၢ်တတီကဘျံ:ကဘျၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ဆူညါဒံ:” သီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကမၢကမၣ်ဒီ: တၢ်မဲာ်ဆှ:အပူၤဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢဝံ:ကလံ:အဒၢ:ပူၤလီၤ. {GC 87.3}GCsk 89.1

  ဝံ:ကလံ:အိၣ်မူဝဲလၢ ကဆှၢနုာ်က့ၤလံာ်စီဆှံဆူ အဝဲအပှၤကလုာ် သ့ၣ်တဖၣ်အစုပူၤလီၤ. လံာ်စီဆှံမ့ၢ်တၢ်စုကဝဲၤလၢအိၣ်ဒီ:အစိကမီၤအဒိၣ် ကတၢၢ်တခါလၢ ကတြီဆၢမၤနၢၤရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်စုကဝဲၤတခါလၢအဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သဘျ့, တၢ်ကပီၤ ဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကျဲန့ၣ်လီၤ. ဝံ:ကလံ:သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ် တအိၣ်ဘၣ်အါအါလၢအဂီၢ် လၢကမၤတၢ်အဂီၢ်ဒီ: ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ: တၢ်ထီ ဒုၣ်ဒါဘၣ်ဆၣ်အဝဲသန့ၤအသ:လၢအတၢ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဝဲလၢ လံာ်စီဆှံ အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: မၤအတၢ်မၤအံၤလီၤ. မ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအလၢပှဲၤဒီ: တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆ:အဃိ ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်အီၤ အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢကထု:ထီၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံအခီပညီဆူအဲကလံ:ကျိာ်အံၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲမၤတၢ်ဒ်ဖ ၠၣ်စိမိၤက ၠိခိၣ်တဂၤအခါ အဝဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်တြီ မၤတံာ်တာ်ထီဒုၣ်ဒါအီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤ ဒ်သိ:ကမၤဝံၤဝဲအတၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 88.1}GCsk 90.1

  လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အတၢ်မၤလၢအထု:ထီၣ်လံာ်စီဆှံဆူ အဲကလံ: ကျိာ်အံၤဝံၤဝဲဒၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ဝံ:ကလံ:ဆှၢနုာ်ဃီၤတၢ်ကပီၤတခါလၢ အလီၤပံာ်တသ့ဝဲဆူပှၤအဲကလံ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အစုပူၤလီၤ. အဝဲကျဲ:စၢ:ဝဲ ဒ်သိ:အပှၤကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ တသ့လံာ်လဲၣ်တဖၣ်သုတလီၤမၣ်ကွံာ်ဒီ: ကထူၣ်ဖျဲ:ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်စၢဃာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ တၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 88.2}GCsk 90.2

  တၢ်ကွဲ:ကူက့ၤလံာ်စီဆှံတခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဘှံ:လီၤတီၤ န:မ:တခါလီၤ. ပှၤအါဂၤအသ:အိၣ်, အသ:စဲဘူ:ဒီ:လံာ်စီဆှံအံၤအဃိ ပှၤလၢအကကွဲ:လံာ်စီဆှံဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ကန့ၢ်ဝဲအသိ: တညီစ့ၢ်ကီ: ဘၣ်. ပှၤတနီၤနီၤမိၣ်မၤန့ၢ်သ:လီဝဲလံာ်စီဆှံဒီဘ့ၣ်ညါ တနီၤနီၤတကတြူာ် တလာ် မ့မ့ၢ်ပှၤဟံၣ်ဒူၣ်ဖိတဖၣ်ခိ:ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ပှ့ၤဝဲလံာ်စီဆှံအံၤ အဃိ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤကိာ်အပူၤ လံာ်စီဆှံအံၤရၤလီၤသ:ဆူဟံၣ် အါဖျၢၣ်ဒီ: ဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲ ဒီ:လံာ်စီဆှံအံၤန့ၣ် အကမၣ် တအိၣ်ဘၣ်, အိၣ်ထဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. {GC 88.3} ပှၤအဲကလံ:ဖိအကလုာ်ဒီတဝာ် ဃ:ဃ:တူၢ်လိာ်က့ၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 89.1}GCsk 90.3

  လံာ်စီဆှံအိၣ်ထီၣ်ဝဲအဃိ ပှၤရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပှၤအိၣ်ဒီ:တၢ်စိ တၢ်ကမီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ယိာ်တၢ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲကဟဲဆူအဝဲသ့ၣ်အအိၣ် လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲအခါဖဲန့ၣ် လံာ်စီဆှံလၢတၢ်ထု:ထီၣ်အီၤလၢပှၤကလုာ် သ့ၣ်တဖၣ်အကျိာ်တအိၣ်ဒံ:ဘၣ်. တၢ်တြီဃာ်တၢ်ထု:ထီၣ်လံာ်စီဆှံ အတၢ်ဘျၢစ့ၢ်ကီ: တအိၣ်ဒံ:လၢကီၢ်အဲကလံ:အပူၤဒံ:ဘၣ်. လၢခံက့ၤန့ၣ် တၢ်တြီဃာ်တၢ်ထု:ထီၣ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ဘျၢ ဘၣ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤ ဃံ:ဃံ:န့ၣ်လီၤ.{GC 89.2}GCsk 91.1

  ပၤပၤဒီ:အခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကူၣ်ထီၣ်ကဒီ:တၢ်ဒ်သိ:ကမၤတၢ်အၢ လၢဝံ:ကလံ:အဖီခိၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ရၤလီၤ တၢ်ကလုၢ်လၢ ဝံ:ကလံ:အလံာ်အလဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အထီဒါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဘံၡီ:အိၣ်ဖှိၣ်ထီၣ်တဘျီန့ၣ်ဒီ:ဃုထံၣ်ဘၣ်ဝံ:ကလံ: အတၢ်ကမၣ်လီၤ. ပှၤလၢဟံ:န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢ “ရံ:ခ ၠၢ:” စီၤပၤခံဂၤတဂၤ အအိၣ်ဒီ: ထီဒါရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒီ: တ့ၢ်နုာ်လီၤဆူဃိာ်ပူၤလီၤ, ပၤပၤဒီ:အခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ် ဒ်သိ:လီၤ. {GC 89.3}GCsk 91.2

  ဝံ:ကလံ:ဃ့တၢ်သ:ကညီၤခီဖျိလၢပါလံၣ်မၣ်အဘံၡီ:အတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် လၢကစံ:ကတိၤတၢ်လီၤ. ဖဲပါလံၣ်မၣ်န့ၣ် အဝဲတဲဖျါဒီ: ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲပၤပၤအတၢ်ကရၢကရိအဆီအဆီသ့ၣ်တဖၣ် လၢထံကီၢ်ခိၣ်နၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ ဒီ:ဃ့စ့ၢ်ကီ:ဝဲဒ်သိ:တၢ်ကဆီလဲက့ၤရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတတီတလိၤတဖၣ်လီၤ. ဒုၣ်ဒါလၢအဆိကမိၣ်ဝဲ လၢပှၤဆီလဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂၤလၢအသ:ပှၢ်လံ ဒီ:အိၣ်ထဲတဂၤအံၤကတီၤ လီၤလၢအဝဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒီ:ကဃ့ကည:က့ၤတၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအထံၣ် ဘၣ်ဝံ:ကလံ:အတၢ်ပာ်သ:အံၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်အသ:ပူၤအိၣ်ပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ် မ့ၢ်လၢ ပါလံၣ်မၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤထီၣ်ဒီ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ်ဘၣ်ဃ:တၢ်မၤနၢၤမၤထ: အတၢ်ဘျၢလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဃိ ဝံ:ကလံ: မၤဘၣ်က့ၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤတဖၣ် ဒီ:အိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်သဘျ့အပူၤလီၤ. {GC 89.4}GCsk 91.3

  ဝံ:ကလံ:ဘၣ်တၢ်ကိ:ကဒီ:အီၤသၢဘျီတဘျီ ဒ်သိ:တၢ်ကသမံသမိ: အီၤလီၤ. ခဲအံၤတဘျီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်အထီကတၢၢ်တခါ လၢကီၢ်အဲကလံ: အပှၤလီၤလၤဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အလီၢ်လီၤ. ဝံ:ကလံ:အတၢ်ဖံ: တၢ်မၤဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကူၣ်ပာ်အသိ: ဝံ:ကလံ:ကဘၣ်တၢ်ဃိသံကွံာ်အီၤလၢတၢ်ကုၢ်ဃိစီမ့ၣ်အူအလီၢ်လီၤ. {GC 90.1}GCsk 92.1

  ဝံ:ကလံ:ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢကဆိကတီၢ်ကွံာ်အတၢ်မၤGCsk 92.2

  ဘၣ်ဆၣ်ဝံ:ကလံ:ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကဆိကတီၢ်ကွံာ်အတၢ်မၤတဖၣ်, အခိၣ်တလိၣ်ထီဒါကွံာ်ပၤပၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲ ကွဲဃီၤပှၤဒိကနၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တဲဖျါထီၣ်ဝဲပၤပၤဒီ:ပှၤရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အတၢ်သ:က့ၣ်ဒီ: အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် လၢတၢ်ထိၣ် သတြီၤအီၤဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. သ:မုၢ်စီဆှံအတၢ်စိကမီၤ လီၤဘၣ်လၢပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤအဃိ ဝံ:ကလံ:အတၢ်စံ:ကတိၤ တဖၣ်အံၤ မၤသ:ဒ်ကစၢ်ယွၤအပျ့ၤလဲၤဘၣ်ဝဲပှၤဒိကနၣ်တၢ်တဖၣ်အသ: အသိ:လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲလၢဝံ:ကလံ:အဖီခိၣ်တဖၣ်အံၤ ဟဲက့ၤ က့ၤဆူအဝဲသ့ၣ်အအိၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. {GC 90.2}GCsk 92.3

  “မ့ၢ်သုမၤတၢ်ထီဒါဒီ:မတၤတဂၤလဲၣ်န့ၣ်သုသ့ၣ်ညါဧါ. မ့ၢ်သုပြၢ တၢ်ဒီ:ပှၤသ:ပှၢ်တဂၤလၢအယီၢ်လီၤတၢ်သွၣ်ခိၣ်အနိ:ဖံ:အဖီခိၣ်န့ၣ်ဧါ, တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်သုမၤတၢ်ထီဒါဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအံၤအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီ: အစိကမီၤဒိၣ်န့ၢ်သုအဃိ ကမၤနၢၤသုလီၤ” ဝံ:ကလံ:စံ:ကတိၤတၢ်ကတိၤအံၤဝံၤဒီ: ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်အလီၢ် ဖဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤတကျဲ:စၢ:တြီအီၤနီတဂၤလၢၤဘၣ်. {GC 90.3}GCsk 92.4

  ဝံ:ကလံ:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဘူ:ထီၣ်လံလၢကဝံၤဝဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲကဘၣ်အုၣ်အသ:လၢ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အဂီၢ်လၢခံတဘျီဒံ:လီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ်ကိ:ဃီၤအီၤဆူတၢ်အလီၢ်လၢ ပှၤရိမ့ၤဖိအပၤပၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ် အလီၢ်လၢပှၤတီပှၤလိၤသ့ၣ်တဖၣ်ညီနုၢ်အသွံၣ်ဘၣ်ဂၢ်လီၤသ:အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:တၢ်ကသမံသမိ:အီၤလီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ်ဆါကလံၤအၢအဃိ ကလဲၤဆူ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အလီၢ်အဂီၢ်လဲၤဝဲတသ့ဘၣ်. အဝဲကတိၤတၢ်တသ့စ့ၢ်ကီ:လၢ ကစံ:ဆၢက့ၤတၢ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အလီၢ်အဃိ ကွဲ:ဃီၤလံာ်ပရၢဆူပၤပၤ အအိၣ် လၢအပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပၤပၤဒီ: အကရၢတဖၣ်အံၤ အတၢ်ပာ်ဒိၣ်သ: ပာ်ထီၣ်ထီသ: ဒီ:တၢ်ပာ်မၤသ:ဒီ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤပာ်ကဲပာ်ဒိၣ်တ့ၢ်ခရံာ်တဂၤအတၢ်ပာ်သ:အသိ: အဝဲဆှၢလံာ်ပရၢဆူပၤပၤအအိၣ်လီၤ. {GC 90.4}GCsk 93.1

  ဝံ:ကလံ:ဒု:သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီ:အဝဲသ့ၣ်လၢ ပၤပၤဒီ:အပှၤကရၢဒီ: ခရံာ်ဖိတဖၣ်အကစၢ်ခရံာ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်လီၤဆီလိာ်သ: ဘၣ်ဃ:ကစၢ် ခရံာ်အတၢ်ဆီၣ်လီၤသ: ဒီ:အတၢ်သညိ:သပှၢ်အတၢ်သ:စူၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၤ. လၢအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ် ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသ:သမူလီၤ. {GC 92.2}GCsk 93.2

  သ့ၣ်ညါ ဝဲဒၣ်လၢစှၤလါအတီပူၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဃိသံကွံာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ်စီၤပၤ, ပၤပၤဒီ:ပှၤခိၣ်နၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အသ:ဒီ:အတၢ်သု:ကျဲလၢတၢ်ကမၤသံကွံာ်အီၤအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဝံ:ကလံ: အတၢ်သ:ဒူအံၤ တစှၤလီၤဝဲဘၣ်. {GC 92.3}GCsk 93.3

  လၢအတၢ်အိၣ်မူဒီကတီၢ်အပူၤ အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဒီဒၣ်တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီ ဒီ:ကဟုကယာ်တ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:ဒူဒူအဃိ တဘၣ် တၢ်မၤနၢၤအီၤလၢပှၤလၢအသ:ဟ့အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အစုဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ ကဟုကယာ်အီၤဒီ:မၤပူၤဖျဲ:အီၤလီၤ. ဖဲဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်နာ်ဝဲလၢ ကမၤနၢၤ ဘၣ်ဝံ:ကလံ:အဖၢမုၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤထု:ကွံာ်က့ၤ ‘ဝံ:ကလံ:’ ဆူတၢ်လီၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်လူၤဝဲတတုၤအလီၢ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟ့ၣ်တၢ်အီၤဘူၣ်အမူ:ဖဲ ‘လ:တဝ:’ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲဘၣ်ကလံၤတၢ်ဆါတကီၢ်ခါဒီ: လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖုၣ်ကိာ်အပူၤ မံမုာ်ဝဲလၢခရံာ်အပူၤလီၤ. {GC 92.4}GCsk 93.4

  ကစၢ်ယွၤဆှၢနုာ်ပာ်ဖျါအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ဝံ:ကလံ:အထ:ခိၣ် ပူၤလီၤ. ဒ်သိ:ကသူၣ်လီၤတၢ်ဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂံၢ်ခိၣ်အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤမၤပူၤဖျဲ:အသ:သမူဒီ:ကဟုကယာ်အီၤလီၤ. ပှၤမၤလိၤက့ၤတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအပၢ်မ့ၢ်ဝံ:ကလံ:လီၤ. အဝဲမ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤဟဲဆိလၢပှၤကညီအသီ တစိၤအဂီၢ်လီၤ. {GC 92.5}GCsk 94.1

  အဝဲအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတဖၣ်လၢပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်စၢဖှိၣ်သ: ဒီ:တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလီၤ. ပှၤလၢခံသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အကဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်အီၤ, သ့န့ၣ် အီၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်. အဝဲအတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂံၢ်ခိၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲတီဝဲဒီ: ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲအဃိ ပှၤလၢအဟဲလၢလီၢ်ခံသ့ၣ်တဖၣ် တလိၣ်လၢကဘှီက့ၤဝဲ ကဆီတလဲက့ၤဝဲလၢၤဘၣ်လီၤ. {GC 93.1}GCsk 94.2

  ဝံ:ကလံ:အတၢ်ဟူ:ဂဲၤဖ:ဒိၣ်လၢအမၤထူၣ်ဖျဲ:ကွံာ်ထံကီၢ်သ့ၣ် တဖၣ် လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှီၣ်အတၢ်စိကမီၤအဖီလာ်ယံာ်ယံာ်စၢၤစၢၤ တခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအိၣ်သူၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ဟဲလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. နံၣ်ယၤကယၤ (၁၄) တုၤလီၤဆူစိၤခဲအံၤ စိၤတဖၣ်အစိၤအတၢ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအံၤစ့ၢ်ကီ: ဟဲလီၤစၢၤလၢဝံ:ကလံ:အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤဖ:ဒိၣ်အံၤအဃိလီၤ. တၢ်တူၢ်လိာ်ဒီ: ဒိကနၣ်လူၤပိာ်ပၤပၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအလီၢ်န့ၣ် ဝံ:ကလံ:ဆီလဲက့ၤဝဲဆူ တၢ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. အဝဲသိၣ်လိစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. အခီပညီဒ်သိ:ပနၢ်ပၢၢ်တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီကသ့အဂီၢ်န့ၣ် ပှၤမၤစၢၤပှၤလၢအသ့မ့ၢ်ဒၣ်သ:မုၢ်စီဆှံလီၤ. {GC 93.2}GCsk 94.3

  ဝံ:ကလံ:မ့ၢ်ပှၤဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဂၤလီၤ. ပှၤလၢလူၤပိာ် အခီၣ်လီၢ်ချု:အိၣ်ဝဲထဲစှၤဂၤဒီ:အဝဲအတၢ်လီၤဆီမ့ၢ်ဝဲ, တၢ်အိၣ်မူစီဆှံ, အတၢ်ဃုကွၢ်ထံတၢ်လၢတၢ်ကျဲ:စၢ:နီၢ်နီၢ်တၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီလၢ သကဲ:ပဝာ်ဒီ:အတၢ်အဲၣ်တၢ် ဒ်ကစၢ်ခရံာ်အဲၣ်တၢ်အသိ:အဃိလီၤ. {GC 94.1}GCsk 94.4

  ဒ်သိ:အဝဲကကဲထီၣ်ပှၤဒ်သိ:အံၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံမၤစၢၤအီၤလီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢလံာ်လဲၣ်အဂၤမၤစၢၤဝဲတသ့တဘၣ်. ထဲဒၣ်လံာ်စီဆှံ မၤစၢၤသ့ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်သိ:အဝဲကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူ, တၢ်ကူၣ် တၢ်ဆ:, တၢ်သ:အိၣ်တၢ်မၤလီၤတုၤလီၤတီၤ, ကဂၢၢ်ဝဲကကျၢၤဝဲအဂီၢ် လံာ်စီဆှံမၤစၢၤအီၤသ့, တၢ်လၢအဒု:အိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်ကူၣ်သ့ တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:မ့ၢ်လံာ်စီဆှံလီၤ. ပှၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢလံာ်စီဆှံအဃိ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဂ့ၤန့ၣ်ပှၤလၢအဖျိထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အက ၠိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 94.2}GCsk 95.1

  ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢပှၤပိာ်ဝံ:ကလံ:အခံဖိသ့ၣ်လဲၤသကုၤ လၢထံကီၢ်အါဘ့ၣ်ဒီ:လဲၤစိာ်ဘၣ်ဝဲတၢ်သ:ခုကစီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အခိၣ်အနၢ်သရၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ဂုာ်ကျဲ:စၢ:အါထီၣ်ဝဲန့ၢ်ဒံ: ဒ်လၢညါလီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်န့ၣ် စီၤပၤအနီၢ်ပၤမုၣ်ဒီ: ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဒိကနၣ်ဃုာ်တၢ်ဒီ: ပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တနီၤကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိလီၤ. ဘၣ်ဃ:တၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် လၢအမ့ၢ်ရိမ့ၤအတၢ်ပာ်လီၤဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်လၢ သရိာ် တဖၣ်အပူၤလီၤ. {GC 94.3}GCsk 95.2

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၤလၢအနာ်ဝဲလၢလံာ်စီဆှံအံၤ မ့ၢ်ကျဲလၢအနဲၣ်ပ ၠ: ပှၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအၢမ:န:အီၤလၢ တၢ်သ:ကညီၤ တအိၣ်ဘၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်လၢ အအိၣ်လၢကီၢ်အဲကလံ: သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ထီအီၤလၢထူၣ်စုညါ ဒီ:မၤသံကွံာ်အီၤလီၤ. တၢ်ကလုၢ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤလီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအပှၤဒူပှၤဃီၤဘၣ်မံမုာ်လၢခရံာ်အပူၤတဂၤဝံၤတဂၤလီၤ. ဖဲပၤပၤလူၤဃုမၤသံပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်အဖၢမုၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ပှၤတဖၣ်အံၤအိၣ်ဝဲလၢပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ်အဟံၣ်, လၢဟီၣ်ခိၣ်ပူၤဒီ:လၢ လ့သ့ၣ်တဖၣ်အအိပူၤဒီ: စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 95.3

  တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်တဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတမ့ၢ်တတီသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ထီဒါတ့ၢ်အီၤအိၣ်ထီၣ်အသ:လၢ နံၣ်ယၤ ကယၤအါမ:လီၤ. ခရံာ်ဖိလၢပျၢၤတဖၣ်တူၢ်ဖှီၣ်တူၢ်ယာ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါ အသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်လီၤ. ပှၤအါဒံအါဂၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ် အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်အမံၤအဃိလီၤ. ပှၤလၢတအိၣ်ဘၣ်လၢၤ လၢအဟံၣ်အဃီသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ ထံကီၢ်အပူၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤအသ:မံဝဲလၢတၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢပှၤဒိ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဃုာ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အံၤန့ၣ် တူၢ်လိာ်သ:ခုဝဲဒီ:အုၣ်အသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်ဒူဒူအဃိ ဘၣ်တၢ်စၢဃာ် အီၤတနီၤ, ဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်, ဒီ:ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်အီၤဆူမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဒၢ: အပူၤအါဒံအါဂၤလီၤ. {GC 95.1}GCsk 95.4

  ဝံ:ကလံ:ဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်သွၣ်ခိၣ်အံၤပၤပၤဒီ: အကရၢ သ့ၣ်တဖၣ်တသ:မံဝဲဘၣ်အဃိ. သံဝံၤအနံၣ်လွံၣ်ဆံဘျဲၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ကုာ်ဃိစိမ့ၣ်အီၤဒီ:လူလီၤကွံာ်ဝဲအဖၣ်ဆါတဖၣ် လၢထံကျိတဘိအပူၤလီၤ. ခီဖျိလၢထံကျိအံၤဒီ:ဆူတကျိန့ၣ်အၣ်ပိၣ်, တကျိန့ၣ်ဆဲပၣ်ဒီ:တကျိဆူပီၢ်လဲၣ်အပူၤဝံ:ကလံ:အဃအံဖၣ်ဆါတဖၣ် လီၤထွံတုၤဃီၤဝဲဒၣ်လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ:တၢ်နုာ်လၢအလီၤဂာ်ဒီ:ဝံ:ကလံ: အဖၣ်ဆါတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီ:သကုၢ်ဝဲဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤန့ၣ် ပှၤကွဲ:လံာ် လၢပျၢၤတဂၤကွဲ:တ့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီ:ဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ. {GC 95.2}GCsk 96.1

  (John Huss) က ၠူၣ်ဟၢ:စ်ပှၤအိၣ်လၢဘူၣ်ဟံမံယါတဂၤအံၤ ဖ:ဘၣ်ဝံ:ကလံ:အတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ စ:ထီၣ်ပၢၢ်ဆၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်တမ့ၢ်တတီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢကီၢ်ဘူၣ်ဟံမံယါဒီ: တၢ်သ:ခုကစီၣ်အံၤသကုၤထီၣ်ဝဲလၢထံကီၢ်အါဘ့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအစုစီဆှံ ကတဲာ်ကတီၤဒီ:မၤတၢ်လၢ တၢ်ဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤဖ:ဒိၣ် အဂီၢ်လီၤ. {GC 96.1}GCsk 96.2

  *** * *