Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ခရံာ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်ဟဲက့ၤ

  ပှၤတၢ်မၢဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဟံ:ဃာ်တၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:ဟီၣ်ခိၣ် ဒီတဖျၢၣ်မၤန့ၢ်တၢ်ဆီလဲဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ကမၤတၢ်လၢသ:အံၤန့ၣ်ဘၣ်. ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တုၤဃီၤဆူ ၁၈ ယၤကယၤနံၣ်အခီၣ်ထံ:န့ၣ် တတူၢ်လိာ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်နာ်အံၤဒံ:ဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်သိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲအိၣ်တ့ၢ်ဖ:ယံာ်ဒံ:အဃိ အဝဲသ့ၣ်တပာ်သူၣ်ပာ်သ: ဘၣ်ဃ:တၢ်ပနီၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်ကဟဲက့ၤလီၤလၢၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်သိၣ်လိ သီလိအံၤအဃိ ပှၤအါမ:ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသ:လၢ အထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 321.2}GCsk 310.1

  ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီ: စံ:ပာ်ဝဲလၢ (တမ့ၢ်လၢသ:စီဆှံ ဘၣ်) ကဟဲလီၤဝဲလၢအနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိသီလိအပူၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. စီၤပီလူ:ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤကစၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကဟဲလီၤလၢမူခိၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်ကိ:ပသူဒီ: ကလူ:အခိၣ်တဂၤအကလုၢ်သီၣ်ဒီ: အိၣ်ဒီ:ယွၤအကွဲၤဒီ:ကဟဲလီၤဝဲလီၤ. ပှၤကညီဖိခွါအံၤ ကဟဲလီၤလၢမူခိၣ်လၢတၢ်အၢၣ်အလိၤ, အိၣ်ဒီ:အစိကမီၤ ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်ကထံၣ်ဘၣ်အီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ဒ်လီဝၢ်အဒံ:ဟဲထီၣ် ဝဲလၢမုၢ်ထီၣ်ဒီ: ကပီၤထီၣ်တၢ်လၢမုာ်နုာ်အသိ:န့ၣ် ပှၤကညီဖိခွါအံၤ ကဟဲလီၤဝဲလီၤ. ဒီ:တုၤပှၤကညီဖိခွါအံၤဟဲလီၤဒီ:အလၤကပီၤဒီ: ကလူ: ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီ:အီၤဒီ:ကဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢအလီၢ်ပစိာ်ကဟုကညီၢ်အဖီခိၣ် အဝဲဒၣ် ကမၢလီၤအကလူ:တဖၣ် အိၣ်ဒီ:ကွဲၤအသီၣ်ဖ:ဒိၣ်ဒီ:ကဒု:အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် အပှၤလၢအဃုထၢအီၤတဖၣ်လီၤ. ၁သ့:စၤလနံ ၄:၁၆-၁၇. မ:သဲ ၂၄:၃၀/ ၂၇/ ၂၅:၃၁/ ၂၄:၃၁/{GC 321.3}GCsk 310.2

  ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤန့ၣ်ပှၤလၢ အသံလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤ တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်ဝဲဒီ: ပှၤလၢအအိၣ်မူဝဲလၢတၢ်တီတၢ်လိၤ အပူၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ကဆီလဲက့ၤအီၤလီၤ. ဒ်စီၤပီလူ:ပာ်ဖျါဝဲအသိ: “ကွၢ်ကွၢ်ယစံ:ဘၣ်သုလၢတၢ်ခူသူၣ်တမံၤအံၤလီၤ. ပတမံဘၣ်ကိ:ဂၤဒဲ:ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ပကဘၣ်တၢ်လဲက့ၤသ:ကိ:ဂၤဒဲ:လၢတစိၢ်ဖိ, ပမဲာ်တဖျ:အတီၢ် ပူၤဖဲကွဲၤအကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ကွဲၤကသီၣ်ထီၣ်ဒီ:ပှၤသံတဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလၢတၢ်တအုၣ်သံဘၣ်ဒီ:ပကဘၣ်တၢ်လဲက့ၤပသ:လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်အုၣ်သံအံၤ ကသိ:ထီၣ်တၢ်တအုၣ်သံဘၣ်ဒီ:တၢ်သံသ့အံၤ ကသိ:ထီၣ်တၢ်သံတသ့ဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤကစၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲကဟဲလီၤ. လၢမူခိၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ကိ:ပသူဒီ:ကလူ:အခိၣ်တဂၤအကလုၢ်သီၣ်ဒီ: အိၣ်ဒီ: ယွၤအကွဲၤဒီ: ပှၤလၢအသံလၢခရံာ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်ဆိဝဲ, တုၤနုၤတစုပှၤလၢအမူဒီ:အိၣ်ဒံ:ပဝဲဒၣ်အံၤ တၢ်ကထု:ထီၣ်န့ၣ်ပှၤတပူၤဃီ ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ဆူတၢ်အၢၣ်အပူၤ, ဒ်သိ:ပသကဂၢၢ်ပကစၢ်လၢမူကပိာ်လိၤဒီ: ပကအိၣ်ဒီ:ကစၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. (၁ကရံၣ်သူ: ၁၅:၅၁-၅၃/ သ့:စၤလနံ ၄:၁၆-၁၇) . {GC 322.1}GCsk 310.3

  လၢတၢ်အိၣ်အသ:ခဲအံၤန့ၣ် ပှၤကညီမ့ၢ်ပှၤလၢအကဘၣ်သံဝဲ ကိ:ဂၤဒဲ:လီၤ. အုၣ်သ့ကျၣ်သ့ဟ:ဂီၤဝဲသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢကစၢ်ယွၤ အဘီမုၢ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်သံကျၣ်သံတဖၣ် တအိၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. ပူၤဖျဲ:စ့ၢ်ကီ:ဒီ: တၢ်သံလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤကညီအက့ၢ်အဂီၤတၢ်အိၣ်အသ:ခဲအံၤန့ၣ် နုာ်လီၤဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်အပူၤတန့ၢ်ဘၣ်. ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤက့ၤအခါ ကဟ့ၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်သံတသ့ဘၣ်အက့ၢ်အဂီၤအဃိ တုၤလၢ အဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်ဒီ: တၢ်ကကိ:အီၤဆူဘီမုၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဆိ:ဝဲ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 322.2}GCsk 311.1