Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “ထူၣ်ဖျဲ:ထီၣ်ဝဲလၢဝ့ၢ်အီ:စဘ:”

  မ့ၢ်အိၣ်ဖဲအီ:စဘ:ဒီ: တၢ်အဘျု:တအိၣ်တၢ်နီတမံၤအဃိ အတံၤ သကိ:တဖၣ် မၢဆူၣ်အီၤဒ်သိ:ကက့ၤက့ၤဆူ ‘ဝံ:တ့ဘ:’ ချ့ချ့လီၤ. အတံၤ သကိ:တဖၣ်ဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤ ဒ်သိ:ကအိၣ်ဒီ:တၢ်ပလီၢ်ပဒီသ:စ့ၢ်ကီ:လီၤ. အဃိတချု:မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ် လူသၢၣ်ဒိ:ထီၣ်ကသ့ၣ်ဃုာ်ဒီ:ပှၤနဲၣ်ကျဲလၢ အဘၣ်တၢ်သု:ကျဲၤန့ၣ်အီၤလၢ ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဂၤ ဒီ:ဟ:ထီၣ်ဝဲလၢ အီ:စဘ:အဝ့ၢ်လီၤ. ဘၣ်ဟ:ထီၣ်ဝဲလၢဝ့ၢ်အကျဲခံ:သူအံၤလၢတၢ်ခူသူၣ် အပူၤလီၤ. ဒုၣ်ဒါလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤအၢမၤန:အၢသီဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ခူ တလ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကျဲ:စၢ:ဃုမၤသံကွံာ်အီၤလီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ မ့ၢ်တၢ်သ:ကိၢ်သ:ဂီၤအဆၢကတီၢ် ဒီ:မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ်လၢ ကအိၣ်မူဘၣ်ဝဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဖဲအဝဲတုၤဃီၤဆူဝ့ၢ်အပဲတြီအခါ ထံၣ်ဘၣ် ဝဲလၢပဲတြီအိ:ထီၣ်အသ:အဃိ ခီဂာ်ဝဲဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. တချု:လၢ ပၤပၤအခၢၣ်စ:အံၤသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသ့ၣ်ခီဂာ်ဟ:ထီၣ်လံလၢဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တုၤဃီၤဆူဒုၣ်ဒါလူၤအီၤတချု:လၢၤဘၣ်အလီၢ်လံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 137.3}GCsk 140.1

  ပၤပၤအခၢၣ်စ:တဂၤအံၤ ဖဲအနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢလူသၢၣ် ထူၣ်ဖျဲ:လံအခါ အဝဲအိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၢကမၣ်ဒီ:တၢ်သ:ထီၣ်ဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. အဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲလၢအမၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် လၢာ်သူၣ်လၢာ်သ:ဘၣ်ဃ: ဒီ:ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤအဃိ ကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ လီၤ. အဃိအဝဲကွဲ:လီၤတၢ်ပရၢဆူ ‘ဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ်’ အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:ခိၣ်နၢ် ‘ဖရဲ:ဒရံ:’ အအိၣ် ဒ်သိ:ကဆှၢကဒါက့ၤလူသၢၣ်ဆူရိမ့ၤမ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: နီဟ:ကွံာ်အီၤလၢ ‘ဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ်’ အထံအကီၢ်အပူၤလီၤ. {GC 138.1}GCsk 140.2

  ဖဲန့ၣ်အခါ ပှၤခိၣ်ပှၤနၢ်တဂၤအံၤတသ့ၣ်ညါဒီ: နၢ်ပၢၢ်ဒံ:ဘၣ် လူသၢၣ်အတၢ်နာ်အါအါဒံ:ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢလူသၢၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲ လီၤဖျါဂ့ၤဒိၣ်မ:ဒီ:အစိကမီၤအိၣ်ဃုာ်သ:အဃိ အဝဲအသ:စဲဒီ:တၢ်ဆီလဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလီၤ. အဃိအဝဲပာ်လီၤအသ:လၢကကဒီ တဒၢကဟုကယာ်လူသၢၣ်ဒီကတီၢ်ညါ ခီဖျိတၢ်အုၣ်အသ:အတၢ်ပာ်ဖျါ ဖဲလူသၢၣ်အတၢ်ကမၣ်တချု:အိၣ်ထီၣ်ဒံ:ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 138.2}GCsk 141.1

  အဃိအဝဲကွဲ:က့ၤတၢ်ပရၢဆူပၤပၤအခၢၣ်စ:အအိၣ်စံ:ဝဲ “ဒီ:ကထၢၣ် မၢ်တ့ၢ်လူသၢၣ်ဟဲပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်သုအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ‘အီ:စဘ:’ အံၤဝံၤဝဲလံအဃိ ကြၢ:လၢသုကသ:မံလၢတၢ်အံၤအဂ့ၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ သုဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်အသ:လၢအဝဲအတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်အကမၣ်န့ၣ်တသ့ဘၣ် အဃိ ယမုၢ်လၢ်လၢသုသုတကျဲ:စၢ:မၤဆူၣ်အီၤ ဒ်သိ:ကဟ့ၣ်လီၤအသ: ဒီ:ဃၣ်က့ၤဆူလီၢ်ခံတဂ့ၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. မၢ်တ့ၢ်လူသၢၣ်အတၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ် အံၤ ပှၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်လၢအအိၣ်လၢယကီၢ်အပူၤသ့ၣ်တဖၣ် တစံ:ဝဲလၢ အလၢပှဲၤဒီ:တၢ်တအိၣ်ထူအိၣ်ယွၤ, တၢ်တလီၤဂာ်ဒီ:ပှၤခရံာ်ဖိ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပူထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါနီတဂၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ဖရဲ:ဒရံ:မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အထံၣ်ဒီ:နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢအလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကြၢ:အိၣ်ထီၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအဃိ လူသၢၣ်အတၢ်စိကမီၤလဲၢ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ် အဝဲသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. {GC 138.4}GCsk 141.2

  လူသၢၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ကွဲ:လၢ ဝံ:တ့ဘ: တိာ်ထီတၢ:ထီ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်ဝံၤတနံၣ်ဃာ်ဃာ်န့ၣ် လၢအဝဲအတၢ်ကွဲ:ပာ်ဖျါအံၤအဃိ တၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:ပှၤသ:စဲဘူ:ဝဲဒီ:လံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. လၢက ၠၢမနံၢ်အကီၢ် သကုၢ်ဆ:ဒ:ပှၤက ၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်တက:ဘၣ် ထံကီၢ်ခဲလၢာ်အပှၤက ၠိဖိတဖၣ် ပာ်ဒိၣ်သ:ဒီ:ဟဲထီၣ်ဝဲဆူဝံ:တ့ဘ:အဖ ၠၣ်စိမိၤ ဒ်သိ:ကမၤလိတၢ်လီၤ. ပှၤသ:စၢ်ဖိလၢအထံၣ်ဘၣ်ဝံ:တ့ဘ:ဖ ၠၣ်စိမိၤအခီၣ်ထံ:ကတၢၢ်တဘျီတဂၤ ယူာ်ထီၣ်အစုဆူမူခိၣ်ဒီ:စံ:ဝဲ “ဖ ၠၣ်စိမိၤအိၣ်ဝဲလၢဝ့ၢ်အံၤဒီ:ဒု:ကပီၤထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကပီၤအဃိ စံ:ဘျု:ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 139.1}GCsk 141.3

  တုၤလၢအကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ လူသၢၣ်မၤတၢ်ဆီလဲက့ၤရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအကမၣ်တဖၣ်, န့ၢ်ဒံ:ဒၣ်ဝဲတဝာ်ဒံ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲ ကွဲ:ဝဲတၢ်ကွဲ:တခါစံ:ဝဲ “ယဖ:ပၤပၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်တဖၣ်အံၤလီၤ. ပၤပၤမ့ၢ်ခရံာ်အဘျၣ်ဧါ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိဧါန့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အက့ၢ်အဂီၢ် အတၤသၣ်တလိၤတဃီၤဖ:ဒိၣ်ညါလီၤ.” {GC 139.2}GCsk 142.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ:ဒိၣ်အါထီၣ်လူသၢၣ် မ့ၢ်လၢအထီဒါကတိၤ အဝဲသ့ၣ်အဃိလီၤ. ကဲ:သလ့:အဖ ၠၣ်စိမိၤအက ၠိခိၣ်တဖၣ် ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲ လၢပှၤလၢအမၤသံကွံာ်လူသၢၣ်န့ၣ် အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤကဟုကယာ်က့ၤလူသၢၣ်လီၤ. မၤပူၤမၤဖျဲ:အီၤလီၤ. အဝဲအတၢ်နာ် သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်နၢ်ဟူဘၣ်အီၤသကုၤတုၤလၢဒဲဆံ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ, လၢပိာ်မုၢ်အက ၠိတဖၣ်အပူၤ, လၢပှၤအိၣ်ဒီ:လၤကပီၤဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ:ထီ သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤလၢဖ ၠၣ်စိမိၤဒီ:လၢစီၤပၤအနီအပူၤဒၣ်လဲာ်လီၤ. {GC 140.2}GCsk 142.2

  လၢတၢ်နာ်အဃိ ပတုၤက့ၤဆူတၢ်တီတၢ်လိၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တခါအံၤဘၣ်တၢ်ဟံ:ဃာ်အီၤဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢပှၤဘူၣ်ဟံမံယါဖိ ပှၤဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ‘ဟၢ:စ်’ န့ၣ် လူသၢၣ်နၢ်ပၢၢ်ခီဖျိက့ၤဝဲလၢ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ်စံ:ဝဲဒၣ် “စီၤပီလူ:, အီက:စတံ’ ပာ်ဃုာ် ဒီ:ပဝဲခဲလၢာ်ပမ့ၢ် ‘ဟၢ:စ်စဲ:’ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤန့ၣ် တၢ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢအပူၤကွံာ်နံၣ်လၢအကယၤ လံန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃိသံကွံာ်လၢမ့ၣ်အူ စ့ၢ်ကီ:လံန့ၣ်လီၤ. {GC 140.3}GCsk 142.3

  ဖ ၠၣ်စိမိၤဖ:ဒိၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တကျဲ:စၢ:ပာ်ဖျါသိၣ်လိလံာ်စီဆှံ ဒီ:မ့ၢ်တဆှၢနုာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဆူသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အသ:ပူၤ ဒီ:က ၠိတဖၣ်အံၤ ကကဲထီၣ်ဝဲလရာ်အကီၢ်အပဲတြီဖ:ဒိၣ်လီၤ. က ၠိလၢအတအိၣ်ဒီ:တၢ်ကျဲ:စၢ: ဃုထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, လၢတၢ်တအိၣ်ဘှံ:အိၣ်သါတဖၣ်ခဲလၢာ်ကဘၣ် ဟ:ဂီၤဝဲလၢအတၢ်သကဲာ်ပဝ:လီၤ. အအံၤမ့ၢ်လူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ:လၢ အဒု:သ့ၣ်ညါဖ ၠၣ်စိမိၤက ၠိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 140.5}GCsk 142.4

  လၢတၢ်အံၤအဃိ က ၠၢမနံၢ်အဖ ၠၣ် စိမိၤလၢအိၣ်လၢထံကီၢ်ပူၤခဲလၢာ်အတၢ်ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် လီၤ. ပှၤလၢအထီဒါအီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပၤပၤ ဒ်သိ:ကမၤဟ့ၣ်အီၤ တၢ်မၤကၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပၤပၤထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ် လၢလူသၢၣ်ဒီ:ပှၤပိာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ: ဘၣ်ဒီ: တၢ်ကဘၣ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 141.1}GCsk 143.1