Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  မၤလိာ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်ယွၤမၤလိာ်ပှၤကညီ

  “၁၇) မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢယၤဒီ: ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိအဘၢၣ်စၢၤ လီၤစိၤလီၤထီလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤတ့မူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်လၢဃုနံၤ, ဒီ:နွံနံၤတနံၤန့ၣ် အိၣ်ဘှံ:ဝဲ, ဒီ:သါထီၣ်ဝဲလီၤ.” ၂မိၤရှ့ ၃၁:၁၇. {GC 437.1}GCsk 439.2

  မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဒု:သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် ဒီ:ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဘၣ်တ့လီၤပှၤလီၤ. အဃိဒီ: ပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယွၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်စီဆှံမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ အခီၣ်ထံ:အခီၣ်ယီၢ်လီၤ. ဒီ:သိၣ်လိပှၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတံၢ်နီၢ်လီၤ. တၢ်ဂုၤ တၢ်ဂၤလၢအကဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတီအလိၤအဂၤတအိၣ်ဘၣ်. ထဲဒၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ မ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤအခီၣ်ထံ:ခီၣ်ဘိလီၤ. တမ့ၢ်ထဲဒၣ်တၢ်ပာ်ကဲမုၢ်နွံနံၤတနံၤဧိၤဘၣ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ ကစၢ်ဒီ: ပှၤတၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အတၢ်စၢဃာ်လီၤ. တၢ်အရ့ဒိၣ်တမံၤ အံၤ တၢ်မၤဟ:ဂီၤအီၤတသ့ဘၣ်, တၢ်သ:ပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့ဘၣ်.” J. N. Andrews, History of the Sabbath, chapter 27. ကစၢ်ယွၤတ့လီၤပှၤကညီ ဒ်သိ:ဒီ:ကအဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ:တိၢ်န့ၢ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်လီၤ. တၢ်တမံၤအံၤ အိၣ်ကဲထီၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢ သဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အပူၤ လံလီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် ယွၤစ:ထီၣ်ပာ်လီၤဝဲလၢ သဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အပူၤလံ လီၤ. တၢ်တမံၤအံၤ အိၣ်ကဲထီၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢသဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အပူၤလံလီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် ယွၤစ:ထီၣ်ပာ်လီၤဝဲလၢ သဝီဧ့ၤဒ့ၣ်ဘၣ်တၢ်တ့လီၤ အီၤလံၤလံၤလံန့ၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်အဂၤတမံၤမ့ၢ်ဝဲ ဒ်သိ:ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်ပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အသိ:လီၤ. ဒီ:ပကဘၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤတၢ်ကဘၣ်ပာ်စီဆှံအီၤလၢ မူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤလၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တၢ်ပာ်ကဲယူ:ယီၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် ဒီ:ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီ:ပှၤကညီကစံ:ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤတအိၣ်ဘၣ်တသ့လၢၤ ဘၣ်, တၢ်လီၤလူလီၤဘျၢၣ်အအၢအသီတအိၣ်လၢၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်, တၢ်ပာ်စီဆှံ အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤယွၤလီၤ. “ယွၤတ့လီၤ မူခိၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ဒီ:ထံထီၣ်ပၢၤလီၤ.” တၢ်ကလုၢ်လီၤဘၣ်ပှၤကညီ ဒ်သိ:ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီ: တိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် လီၤဆီဒၣ် တၢ်မ့ၢ်အမၢပှၤကညိတိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 437.2}GCsk 439.3

  လံာ်လီၣ်ဖျါ ၁၄ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်သၢမံၤလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တဖၣ် ကဘၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:ဒီ: အိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲ ခံစုတစုန့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤ မ့ၢ်လၢပှၤတူၢ်လိာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: စိာ်တၢ်ကပီၤလၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မၤအဂီၢ်တဖၣ်လီၤ. “တၢ်စံၣ်ညီၣ်အနၣ်ရံၣ် ဟဲတုၤဝဲလံ” တၢ်ကတိၤတဖျၢၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကစၢ်ခရံာ်ပာ်ကတၢၢ်ကွံာ် အတၢ်သကွံာ်ကည:တၢ်အဂ့ၢ်ဒီ: ဒ်သိ:အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တၢ်ကကိ:က့ၤအီၤ အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ကိ:သတြီထီၣ်တမံၤလီၤ. စ:ထီၣ်လၢ ၁၈၄၄ နံၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ် ပီတ့အဂ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်ဒီ: ပှၤလၢအိၣ်မူဒံ:တဖၣ်အမူ:အရၢ် မ့ၢ်တဝံၤဒံ:ဘၣ်ဒီ:တၢ်ကသမံသမိ:အီၤဆူညါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အဆၢကတီၢ်အံၤ ကယံာ်ဝဲတုၤလၢတၢ်သ:ကညီၤအပဲတြီ က:ဘၢအသ:တစုလီၤ.GCsk 440.1

  ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီ:ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ကဘူၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် တဲဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ် ဒ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် “၇) ဒီ:စံ:ဝဲလၢ အကလုၢ်သီၣ်ဖ:ဒိၣ်, ပျံၤယွၤဒီ: စံ:ထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စံၣ်ညီၣ်တၢ်အနၣ်ရံၣ်ဘၣ်လံ. ဒီ:ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ပှၤလၢ အတ့မူခိၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:ပီၣ်လဲၣ်, ဒီ:ထံထီၣ်ပၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ၈) ဒီ:ကလူ: အဂၤတဂၤပိာ်အခံဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ဘၤဘူၤလိၣ်ဖ:ဒိၣ်, လီၤပှီၢ်လံ, လီၤပှီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၢန့ၢ်လံပှၤကိ:အကလုာ်ဒဲ:အီ တၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အစပံ:ထံ ဘၣ်ဃ:ဒီ:အမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါလီၤ. ၉) ဒီ:ကလူ:အဂၤလၢ အပှဲၤ ထီၣ်လၢသၢဂၤတဂၤ, ပိာ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အခံ, ဒီ:ကိ:ထီၣ်လၢအကလုၢ် ဖ:ဒိၣ်, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ:အဂီၤ, ဒီ:ဒိ:အတၢ် ပနီၣ်လၢအမဲာ်တူၢ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအစု မ့ၢ်ဂ့ၤဒီ:. ၁၀) အဝဲဒၣ်ကဘၣ်အီ ယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အစပံ:ထံလၢ အတဃါဃုာ်ဘၣ်ဝဲဒီ: ဘၣ်တၢ်ဂၢ် လီၤအီၤလၢအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အလီခီပူၤ, ဒီ:ကဘၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လၢ မ့ၣ်အူဒီ:က:အပူၤ, လၢကလူ:စီဆှံတဖၣ်အမဲာ်ညါ, ဒီ:သိဖိအမဲာ်ညါ လီၤ. ၁၁) ဒီ:ပှၤလၢအဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ:အဂီၤ, ဒီ:ပှၤလၢ အဒိ: အမံၤအပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်, တအိၣ်ဘှံ:ဘၣ်လၢမုၢ်ဆါဆဲ:လၢမုၢ်နၤ, ဒီ:အတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ကခုၣ်ထီၣ်ဝဲ, အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. ၁၂) ဖဲအံၤ မ့ၢ်ပှၤစီဆှံအတၢ်ဝံသ:စူၤ, ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါ, ဒီ:တၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:န့ၣ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၄:၇-၁၂.GCsk 441.1

  ဒ်သိ:ပကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသ:လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ် တၢ်သကဲ:ပဝာ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီ:ပှၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ် လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ကြၢ:လၢကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ.GCsk 442.1

  “၁၂) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအတအိၣ်ဘၣ် ဒီ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီ:မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်န့ၣ်, တအိၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်ဒီ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဒီ:, ကတုၤဝဲလၢတၢ်ဟ:ဂီၤလီၤ. ဒီ:ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီ:, မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်န့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ၁၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအနၢ်ဟူတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်အတီဝဲလိၤဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါဘၣ်. မ့ၢ်ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်, ကဘၣ်တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤအီၤလီၤ. ၁၄) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တုၤပှၤကလုာ်တဖၣ်လၢ အတအိၣ်ဘၣ်ဒီ: တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်န့ၣ်, တိၢ်န့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်ဒီ:, တၢ်သိၣ်တၢ်သီတအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ၁၅) အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်, အသ:လၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်အုၣ်ဒၣ်အသ:ဒီ:, မ့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ: မ့ၢ်ဂ့ၤ, တိၢ်မၤပူၤဖျဲ:မ့ၢ်ဂ့ၤ, အတၢ်ဆိကမိၣ်ပာ်ဒၣ်လၢအလိၤ ယၢ်ခီ ယၢ်ခီသတ:ဒီ:, ဒု:နဲၣ်ဝဲလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ် မၤအိၣ်ကွဲ:အသ:လၢ အသ:အလိၤလီၤ. ၁၆) လၢမုၢ်တနံၤလၢယွၤကစံၣ်ညီၣ်ပှၤကညီ အတၢ်ခူသူၣ်တဖၣ် လၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အစုပူၤ, ဒ်ယတၢ်သ:ခုအကစီၣ် အသိ:န့ၣ်လီၤ.” ရိမ့ၤ ၂:၁၂-၁၆.GCsk 442.2

  “၆) မ့မ့ၢ်တၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, တၢ်ဘၣ်အသ:တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအဟဲဃီၤဆူယွၤအအိၣ်, ဘၣ်နာ်လၢအအိၣ်, ဒီ:လၢ အမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဘျု:လၢပှၤလၢအဃုအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၆.GCsk 442.3

  “၂၃) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ပှၤလၢအသ:ဒ့ဒီ:, မ့ၢ်အီၣ်မ့ၢ်အီတၢ်ဒီ:, မ့ၢ်အဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဘၣ်ဃ:ဘၣ်ဒီ:တၢ်နာ် ဘၣ်. ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်လၢအတဘၣ်ဃ:ဘၣ်ဒီ:တၢ်နာ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ: လီၤ.” ရိမ့ၤ ၁၄:၂၃.GCsk 443.1

  ကလူ:အခီၣ်ထံ:တဂၤဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် ပျံၤယွၤဒီ:စံ:ထီၣ် ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်, ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ပှၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ် တက့ၢ်. ပှၤလၢအလူၤမၤပိာ်ထွဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အံၤ ကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ကဘၣ် တိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်ဒိကနၣ် ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်အီၤတသ့ဘၣ်.GCsk 443.2

  “၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အဲၣ်ယွၤမ့ၢ်အအံၤ, လၢပတိၢ်န့ၢ်အတၢ် မၤလိာ်လီၤ. ဒီ:အတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တကီတခဲဘၣ်လီၤ.” ၁ယိၤဟၣ် ၅:၃ (ကတိၤဒိ ၂၈:၉) .GCsk 443.3

  ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အမူဒါအိၣ်လၢကဘၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. “၆) ဟဲ, ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်သကိ:, ဒီ:တီၤလီၤသကိ:တက့ၢ်. ချံ:လီၤသကိ:ပခီၣ်လၢ ယွၤလၢအတ့လီၤပှၤ အမဲာ်ညါတက့ၢ်” (စံ: ၉၅:၆: စံ: ၉၆:၅: ၁၀ဝ:၃: ယၡါယၤ ၄ဝ:၂၅-၂၆: ၄၅:၁၈.GCsk 443.4

  လံာ်လီၣ်ဖျါအဆၢဒိၣ် ၁၄ တဲဖျါဃ့ကည:ပှၤကညီတဖၣ်လၢ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢအတ့လီၤတၢ်ဒီ:ကတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်အတၢ်မၤလိာ် တဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအကျါ တၢ်မၤလိာ်အိၣ်ဝဲတထံၣ်လၢ အဒု:နဲၣ်ဃီၤတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လီၤ.GCsk 443.5

  “၁၀) မ့မ့ၢ်မုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤနကစၢ်အတၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ လီၤ. နဲဒၣ်ဂ့ၤ, နဖိခွါဂ့ၤ, နဖိမုၣ်ဂ့ၤ, နကုၢ်နပှၤပိာ်ခွါဂ့ၤ, နကုၢ်နပှၤ ပိာ်မုၣ်ဂ့ၤ, နဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဒၢဂ့ၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢနပဲတြီ ပူၤဂ့ၤ, သုတမၤတၢ်မၤနီတမံၤတဂ့ၤ. GCsk 443.6

  ၁၁) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဃုနံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ယွၤတ့လီၤမူခိၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်, ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီ:အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢမုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ မုၢ်နွံနံၤတနံၤဒီ:ပာ်စီဆှံအီၤလီၤ.” ၂မိၤရှ့ ၂ဝ:၁၀-၁၁ ဒီ:ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်, “၂၀) ဒီ:ပာ်စီဆှံယအိၣ်ဘှံ:နံၤတဖၣ်တက့ၢ်ဒီ: ကကဲထီၣ်တၢ်အပနီၣ်လၢ ယၤဒီ:သုအဘၢၣ်စၢၤ, ဒ်သိ:သုကသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤသုကစၢ်လီၤ.” ယဃ့:စက့လ: ၂ဝ:၂၀. {GC 437.1}GCsk 444.1

  ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပာ်စီဆှံဒီ:အိၣ်ဘှံ:ဝဲမုၢ်နွံနံၤန့ၣ် ကဘၣ် တၢ်ဆှၢအီၤဆူယွၤအဂီၤထံ:ဒီ:ကဘူၣ်ကဘါထီၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လီၤ. ပှၤဘါတၢ်ဂီၤတဖၣ်, ပှၤတသ့ၣ်ညါထူသ့ၣ်ညါယွၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: ပှၤလၢတနာ်ဘၣ်ယွၤတဖၣ်ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. တုၤမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ခိ:ပာ်စီဆှံ မုၢ်နွံနံၤမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဒီ: မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤလၢတၢ်သ:တီအိၣ်ဒီ:ယွၤလၢ အတ့လီၤမူခိၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ဒီ: ထံထီၣ်ပၢၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီ: တိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်အအဲၣ်ဒီ: စံ:ဝဲပှၤကညီတဖၣ်ကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်ကိ:ထံၣ်ဒဲ:လီၤဆီဒၣ်တၢ်လွံၢ် ထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 437.2}GCsk 444.2

  တၢ်တိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်ဒီ: တၢ်အုၣ်အသ:လၢခရံာ်ဒီ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် လၢခရံာ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကလူ:သၢဂၤတဂၤဒု:နဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, “၉) ဒီ:ကလူ: အဂၤလၢအပှဲၤထီၣ်လၢသၢဂၤတဂၤ, ပိာ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အခံ, ဒီ:ကိ:ထီၣ် လၢအကလုၢ်ဖ:ဒိၣ်, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ:အဂီၤ, ဒီ:ဒိ:အတၢ်ပနီၣ်လၢအမဲာ်တူၢ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအစုမ့ၢ်ဂ့ၤဒီ:, ၁၀) အဝဲဒၣ် ကဘၣ်အီယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အစပံ:ထံလၢ အတဃါဃုာ်ဘၣ်ဝဲဒီ: ဘၣ်တၢ်ဂၢ်လီၤအီၤလၢအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အလီခီပူၤ, ဒီ:ကဘၣ်တၢ်န: တၢ်ဖှီၣ်လၢမ့ၣ်အူဒီ:က:အပူၤ, လၢကလူ:စီဆှံတဖၣ်အမဲာ်ညါ, ဒီ:သိဖိ အမဲာ်ညါလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၄:၉-၁၀. တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်ဒီ: အတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အအဲၣ်ဒီ:စံ:တၢ်မနုၤလဲၣ်. {GC 438.1}GCsk 444.3

  အတၢ်ဒိလီၤတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤန့ၣ် ပထံၣ်န့ၣ်ဘၣ်အီၤ ဖဲလံာ်လီၣ်ဖျါ ၁၂ အပူၤလီၤ. ပယိၤဖ:ဒိၣ် တဘိအံၤ လၢကမၤသံကွံာ်ကစၢ်ခရံာ်ဖဲအဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် လူစံၣ်ဖၢၣ်စၤတၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ပထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဂ့ၢ် ဖဲလီၣ်ဖျါ ၁၂:၉ အပူၤန့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်သဆၣ်ထီၣ်စီၤပၤဟ့ၤရိာ်အခံ ဒ်သိ: ကမၤသံဖိသၣ့်ၣ်ရှူ:ခရံာ်လီၤ. ပှၤလၢကမၤသံကစၢ်ခရံာ်ဒီ: ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒီ:မၤသံဘၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲနံၣ်ယၤဖှိၣ်ကယၤတၢအပူၤ ရိမ့ၤ အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:အဆၢကတီၢ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ရိမ့ၤအဘီအမုၢ် ဒီကမျၢၢ်ညါအပူၤ တၢ်ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဒိၣ်စိတၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဒိလီၤပယိၤအတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤရိမ့ၤဖိလၢအဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 438.2}GCsk 445.1

  လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်ပယိၤတဘိအံၤ ဟ့ၣ်တၢ်စိ တၢ်ကမီၤဆူတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဒုလၢအလီၤဂာ်ဒီ: ခ့စံၣ်ပိာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဖရိၣ် ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် နာ်ဝဲလၢတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဒုအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်ဖိက ၠံသီခါလၢ အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ထွဲတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ရိမ့ၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤလၢအလီၤဂာ်ဒီ:ခ့စံၣ်ပိာ်တဒုအံၤ လံာ်လီၣ်ဖျါ ၁၃:၅-၇ ပာ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲ “၅) ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအထ:ခိၣ်လၢ အကတိၤကဖိတၢ်ဖ:ဒိၣ်ဒီ: ဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်လီၤ. ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအစိအကမီၤ, ဒ်သိ:အကမၤတၢ်အလါ လွံၢ်ဆံခံလါလီၤ.GCsk 445.2

  ၆) ဒီ:အဲ:ထီၣ်အထ:ခိၣ်လၢတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ယွၤ, ဒ်သိ:အကဒုၣ်ဒွဲၣ် အမံၤ, ဒီ:အဒဲ, ဒီ:ပှၤအိၣ်ဝဲလၢမူခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 445.3

  ၇) ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်အဒု:တၢ်ဒီ: ပှၤစီဆှံဒီ:မၤနၢၤအီၤလီၤ. ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအစိအကမီၤလၢကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီ:ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ်တဖၣ်, ဒီ:ပှၤကလုာ်ကလုာ်အဖီခိၣ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၅-၇. ဝံအတၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤအခီပညီန့ၣ် လီၤဂာ်ဃာ်ဃာ်ဒီ: နၢၤဖိတဘိလၢ ဝံဒၤနံ:ယ့လ:ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲဒၤနံ:ယ့လ:အဆၢဒိၣ် (၇) အပူၤလီၤ. “၂၅) ဒီ:ကကတိၤတၢ်ကတိၤထီဒါတၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤ, ဒီ:ကမၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤအထီကတၢၢ်တဂၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်, ဒီ:ကပာ်အသ: လၢအကမၤကဒံကဒါတၢ်အဆၢအကတီၢ်, ဒီ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ. ဒီ:တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဝဲသ့ၣ်လၢအစုပူၤ လၢအကတီၢ်တကတီၢ်, ဒီ:အကတီၢ်တဖၣ်, ဒီ:ဖ:ဖီအကတီၢ်အဖၢမုၢ်လီၤ.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၇:၂၅. {GC 439.1}GCsk 445.4

  တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအံၤ ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ၄၂ လါ ဒၤနံ:ယ့လ:စံ:ဝဲဒၣ် ၃ နံၣ်တခီ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:အသီ ၁၂၆၀ သီလီၤ. ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤ အပူၤန့ၣ် ဖိက ၠံသီခါတဖၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢ ကမၤန:မၤဖှီၣ်ကစၢ်ယွၤအပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. အခိၣ်တလိၣ်တၢ်ဆၢ ကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤ စ:ထီၣ်ဝဲလၢခရံာ်နံၣ် ၅၃၈ ဒီ:ကတၢၢ်ဝဲဖဲ ၁၇၉၈ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ပၤပၤဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤလီၢ်တုၤဒၣ်လဲာ်ကသံတ့ၢ်ဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ဒ်သိ:ဝံအတၢ်ကတိၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအသိ: ပၤပၤဘၣ်တၢ်ဖီၣ် ဒၢနုာ်အီၤဆူဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 439.2}GCsk 446.1

  မၤကဒီ:တဘျီတၢ်ပနီၣ်ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အသီတမံၤလီၤ. “၁၁) ဒီ:ယထံၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဂၤတဒု, ဟဲထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်, ဒီ:အိၣ်ဝဲဒီ: အနၢၤခံဘိ, ဒ်သိဖိအသိ:, ဒီ:ကတိၤတၢ်ဒ်ပယိၤအသိ:န့ၣ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁၁. တၢ်ပနီၣ်အသီတမံၤအံၤ အိၣ်လီၤဆီဝဲဒီ:တၢ်အိၣ်အသ:လၢအပူၤ ဘီမုၢ်တဖၣ်လၢအပၢဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. “၁၁) ဒီ:တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢ အအိၣ်တ့ၢ်, ဒီ:တအိၣ်ဘၣ်တဒုန့ၣ်, မ့ၢ်အပှဲၤထီၣ်ဃိ:ဂၤတဂၤ, ဒီ:အိၣ်ဝဲ လၢနွံဂၤအကျါ, ဒီ:ကလဲၤဆူတၢ်ဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤအပူၤလီၤ, ထံဘၣ်တၢ်ဒိ လီၤအီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤန့ၣ်လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၇:၁၅. ကလံၤတခီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢတၢ်ဒု:တၢ်ယၤလီၤ. ကလံၤဟဲအူထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ် အနၢၣ်လွံၢ်နၢၣ်လၢထံဖံ:ခိၣ်အခီပညီ မ့ၢ်တၢ်ဒု:တၢ်ယၤလၢဘီမုၢ်တဖၣ် ဂုာ်န့ၢ်လိာ်သ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်လီၤ. {GC 439.3}GCsk 446.2

  ဘၣ်ဆၣ်ဝံတဂၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢသိဖိတဒုလၢအနၢၤအိၣ်ခံဘိန့ၣ် ဟဲထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဒိလီၢ်ဘီမုၢ်လၢ အလီၤဂာ်ဒီ:သိဖိတဒုအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ်သမံသမိ:အီၤဒီ: ဘီမုၢ်လၢအဘၣ် တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢသိဖိတဒုအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်အဟဲကဲထီၣ်ဝဲလၢအဂုာ်န့ၢ်ဆူၣ်ပျီၤ တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ: အိၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. မ့ၢ်အဟဲကဲထီၣ်ဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲမုာ်မုာ် ခုၣ်ခုၣ်လီၤ. အဃိဒီ:ဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢသိဖိန့ၣ်လီၤ. ပကဃုမၤလိကွၢ် ဘီမုၢ်တဘ့ၣ်အံၤအဂ့ၢ်လၢ ကီၢ်မုၢ်နုာ်ဘီမုၢ်တဖၣ်အဘျါလီၤ. {GC 440.1}GCsk 447.1

  ဘီမုၢ်လၢအစ:ထီၣ်အသ:လၢ ၁၇၉၈ နံၣ်ဒီ: ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ အါထီၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဘီမုၢ်မနုၤလဲၣ်. ဘီမုၢ်လၢအလီၤပလိာ်အသ:ဒီ: ဝံအတၢ် ကတိၤဆိတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ် “အမဲရကၤ” လီၤ. ပှၤကွဲ:လံာ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတဖၣ် အတၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါလဲၤပိာ်ထွဲလိာ်မ:အသ:ဒီ:လံာ်စီဆှံကိ:ထံၣ်ကိ:ဘီဒဲ: န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တမ့ၢ်ပှၤလၢအဖ:လံာ်စီဆှံဒီ: လူၤကွဲ:ဒိ:ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ ဒ်အသ:ဆှၢအီၤဒၣ်ဝဲဒီ: ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါတၢ်တဖၣ်န့ၣ် လူၤပိာ်ထွဲလိာ်အသ: ဒီ:လံာ်စီဆှံတခီလီၤ. ဘီမုၢ်တဘ့ၣ်အံၤလၢအဟဲကဲထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢ တအိၣ်ဒီ:ခူအိၣ်ဒီ:ဝ့ၢ်တဘ့ၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤကွဲ:လံာ်တဂၤကွဲ:ထီၣ်ဝဲ “မၤသ:ဒ်ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပသူၣ်လီၤတၢ်ချံပြံကဒံဖိကစုဒုဖိဒီ: ကဲထီၣ်ဝဲသ့ၣ် မုၢ်ဖ:ဒိၣ်ကဟုကရုၤန့ၣ်လီၤ.”GCsk 447.2

  The Dublin Nation, Edward Everett တဘျီစံ:ကတိၤ ထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံ:အစှၤဖိတဖု ဒ်သိ:ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့ဒီ: တၢ်သ:မံအလီၢ်ကအိၣ်ဝဲဖဲလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ကဘၣ်ယိ:ထီၣ်ထူၣ်စုညါအနီၣ် တယၣ်လီၤ. Plymouth, Massachusetts, Dec. 22, 1824, page... {GC 440.2}GCsk 447.3

  ဖဲ ၁၈၅၀ နံၣ် ကီၢ်ယူၤရပၤအ ‘က ၠၢၢ်နၢၣ်’ တဘ့ၣ် ကွဲ:တၢ်စံ:ဝဲ ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ် အတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, အတၢ်ထူ:တၢ်တီၤဟဲဂုၤထီၣ်ပသီ ထီၣ်အါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ်ဝဲကစုဒုဖိတဆီဘၣ်တဆီ လၢတၢ်အလီၢ်လၢခူသ့ၣ် ဝ့ၢ်သ့ၣ်တအိၣ်တ့ၢ်ဘၣ်ဝဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. “တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလီၤဂာ်ဒီ:သိဖိလၢ အနၢၤဖိအိၣ်ခံဘိ” စံ:တၢ်န့ၣ် သိဖိမ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအကပုာ်, အဂံၢ် အဘါစၢ်, အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဲကလံ:အပဒိၣ်ဒီ: အဲကလံ: အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤနၢၤမၤဆါမၤန:တၢ်အဃိ ပှၤဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:ပှၤအသ:ဆူ အမဲရကၤလီၤ. ပှၤလၢအဟဲဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ:ဆူအမဲရကၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိ လၢအအဲၣ်ဒိ:တၢ်သဘျ့လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲ:ဒီ: လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲလၢပှၤကိ:ဂၤဒဲ:ကဘၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်တုၤသိ:သိ:ဒီ: တဘၣ်ဖုၣ်ထံၣ်ဖုၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. ဒီ:တၢ်သဘျ့ဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ပှၤကညီကိ:ဂၤဒဲ:အခွဲ:အယာ်လီၤ. ဒီ:လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်သဘျ့အတၢ်ကွဲ: နီၣ်ဃာ်အပူၤစ့ၢ်ကီ: အိၣ်ကွဲ:အသ:ဒ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြ: အကျိၤန့ၣ် တၢ်ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢပီၢ်ရီအသနၢၣ်ဂ့ၤ ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဃုထၢထီၣ်ဒၣ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:အကျိၤလၢ အဝဲသ့ၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ဟ့ၣ်ဃုာ်ဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့အဂ့ၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကမျၢၣ်အတၢ်ပၢဒီ: တၢ်ပၢၢ်ဆၢရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:) အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒု:ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် အမဲရကၤအဘီအမုၢ်လီၤ. ပှၤကညီလၢအကကွဲၢ်အကဘီဟဲနုာ်လီၤဆူ အမဲရကၤအပူၤ ဒီ:အိၣ်ဝဲဆိ:ဝဲဒၣ်အဃိ အမဲရကၤကဲထီၣ်ဘီမုၢ်အထူ:အတီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ်အံၤတဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. “၁၁) ဒီ:ယထံၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ တဂၤတဒု, ဟဲထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်, ဒီ:အိၣ်ဝဲဒီ:အနၢၤခံဘိ, ဒ်သိဖိ အသိ:, ဒီ:ကတိၤတၢ်ဒ်ပယိၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. {GC 441.1}GCsk 447.4

  ၁၂) ဒီ:မၤတၢ်လၢတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအခီၣ်ထံ:တဒု အစိကမီၤ ခဲလၢာ်လၢအမဲာ်ညါ, ဒီ:မၢပှၤအိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတဖၣ် ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအခီၣ်ထံ:တဒု, လၢအဘၣ်တၢ်ကျီအီၤတုၤအကသံ တ့ၢ်, ဒီ:ဘျါက့ၤန့ၣ်လီၤ. GCsk 448.1

  ၁၃) ဒီ:မၤတၢ်ပနီၣ်လီ:လ:ဖ:ဒိၣ်, တုၤဒၣ်လဲာ်အဒု:ဟဲလီၤ မ့ၣ်အူလၢမူခိၣ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢပှၤကညီအမဲာ်ညါလီၤ.GCsk 449.1

  ၁၄) ဒီ:မ့ၢ်အတၢ်ပနီၣ်လီၤလ:လၢတၢ်ဟ့ၣ်အမၤဝဲလၢ တၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤအမဲာ်ညါအဃိဒီ:, လီန့ၢ်ပှၤအိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီ:မၤလိာ် ပှၤအိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒ်သိ:အကတ့တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအဘၣ်တၢ်ကျီ အီၤလၢန:ဒီ:မူဝဲတဒုန့ၣ်အဂီၤလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁၁-၁၄. {GC 441.2}GCsk 449.2

  တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢ အလီၤဂာ်ဒီ:သိဖိအနၢၤအိၣ်ခံဘိတဒုဒီ:ပယိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထီဒုၣ်ဒါလိာ်သ:အတၢ်အိၣ်ဖျါတမံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သိဖိန့ၣ် ကကတိၤထီၣ်တၢ်ဒ်သိ:ဒီ:ပယိၤတဘိန့ၣ် ဒီ:ကသူဝဲဒၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ လၢညါတဒုအတၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤ. အခီပညီအသ:ကအိၣ်မၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်, အသ:ကအိၣ်မၤကီမၤခဲပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအလီၤဂာ်သိဖိန့ၣ် ကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အခံ ဒ်သိ:ကဘါထီၣ်တၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤအခိၣ်ထံ:တဒုအဂီၢ်လီၤ. အခီပညီမ့ၢ်ဝဲအမဲရကၤကသူဝဲထံကီၢ် ပဒိၣ်အစိကမီၤဒီ: ဒ်သိ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ကဘါထီၣ်ပၤပၤအဂီၢ် ကဆီၣ် သနံ:ဝဲဒၣ်လီၤ. {GC 441.2}GCsk 449.3

  တၢ်မၤဒ်သိ:အံၤန့ၣ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:, ထံကီၢ်ကရၢကရိအအဲၣ်ဒိ: တၢ်သဘျ့တဖၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤ, ဒီ:တလီၤပလိာ်ဒီ:တၢ်သဘျ့အတၢ်စၢဃာ် အတၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. မ့ၢ်အထီဒါထံကီၢ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြ: အသနၢၣ်အတၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါလီၤ. “ဘျီၣ်ဒိၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘၣ်ထု:ထီၣ် တၢ်ဘျၢလၢကထီဒါဆီၣ်တံၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကရၢတဖၣ်ဘၣ်. တဘၣ် တြီမၤတံာ်တာ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. တၢ်လီၢ်တၢ်လၤ လၢတၢ်ပၢထံအီၣ်ကီၢ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီ: တၢ်တဘၣ်ဒု:ဘၣ်ဃ:အီၤဒီ:တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအပတီၢ်ဘၣ်” လၢကီၢ်အမဲရကၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:အကျိၤအတၢ်ကွဲ: အပူၤဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤဒ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်ပၢတၢ်ပြ:အတၢ်ဘျၢတဖၣ်လီၤ. သိဖိတဒုလၢအလီၤအဲၣ်အိၣ်ကပုာ်လုာ် အနၢၤဖိအိၣ်ဝဲခံဘိတဒုအံၤ ကတိၤထီၣ်တၢ်လီၤဂာ်မ:ဒီ:ပယိၤလၢသီ (မုၣ်ကီၤလံၢ်) တဘိန့ၣ်လီၤ. {GC 442.2}GCsk 449.4

  “မၤလိာ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိ:ကတ့ထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအဂီၤ လီၤ.” ကီၢ်အမဲရကၤပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် လၢကမၤကဲထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ တၢ်ပၢထံအီၣ်ကီၢ်အတၢ်ဘျၢအဃိ ဝံအတၢ်ကတိၤလၢအကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃ: သိဖိတဒုအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကီၢ်အမဲရကၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:န့ၣ်လီၤ. {GC 442.3}GCsk 450.1

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအဂီၤန့ၣ် မ့ၢ်အမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ကရၢကရိထီၣ်အသ:ဒ်လဲၣ်. {GC 443.1}GCsk 450.2

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသီတဖၣ် တုၤအကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ကဆံကဆွဲန့ၣ် ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ကျဲ:စၢ:ဝဲဒ်သိ:ထံရူၢ်ကီၢ်သဲ:အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်အခံ ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်ဒီ: ပၤပၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ ကစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ပှၤတဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢပှၤပၢၢ်ဆၢပူထီၣ်တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ဒီ:ကီၢ်အမဲရကၤကတ့ထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအဂီၤ ကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ကရၢကရိထီၣ်ဝဲပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တဖၣ်, ကဘၣ်ကဲထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြ:အပဒိၣ်လီၤ. {GC 443.2}GCsk 450.3

  ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲတနီၤလၢ အလူၤမၤပိာ်ထွဲ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကျဲ ဒီ:မၤတၢ်ဖဲတၢ်မိၣ်မၤအသ:လီၤ. အဒိအဲကလံ: အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤနၢၤမၤဃာ်ပှၤလၢ အဃုထၢထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ သဘျ့ဒီ:အတၢ်မၤဃံ:မၤစ့ၤယံာ်ဝဲတဘျု:နံၣ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 450.4

  ၁၆ ယၤဖှိၣ်ကယၤနံၣ်ဒီ: ၁၇ ယၤဖှိၣ်ကယၤနံၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ထီၣ်လီၤပြံလီၤပြါဒီ:အဲကလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စံၣ်ညီၣ်တၢ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်စ့, တၢ်ဘၣ်လီၤဃိာ်ပူၤ, ဒီ:တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်မၤသံကွံာ် ပှၤခိၣ်ပှၤနၢ်လၢအဃုကျဲဒီ:ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီတဖၣ်လီၤ. {GC 443.3}GCsk 450.5

  မ့ၢ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသီတဖၣ် တဂၢၢ်တကျၢၤ ဘၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ကျဲ:စၢ:ဃုန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢကီၢ်ပဒိၣ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီ: ကျဲဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢ အမ့ၢ်ပၤပၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူ:စံ:ဝဲ “၃) သုတဒိ:လီသုသ:လၢတၢ်နီတမံၤ နီတဂၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကဒံကဒါန့ၣ် မ့ၢ်တဟဲဆိဘၣ်, ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ: ပိာ်ခွါ, တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါ” ၂သ့:စၤလနံ ၂:၃. {GC 443.4}GCsk 450.6

  “၁) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:သ့ၣ်ညါ တၢ်အံၤတက့ၢ်. လၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ် တဖၣ်အပူၤန့ၣ် အဆၢကတီၢ်လၢ အကီအခဲကဘၣ်လီၤ. ၂) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီကမ့ၢ်ပှၤအဲၣ်လီၤအသ:, ပှၤသ:ကွံစ့, ပှၤခိ:ထဲသိ:လိာ်အသ:, ပှၤပာ်ထီၣ်ထီအသ:ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်, ပှၤတစူၢ်ဘၣ် အမိၢ်အပၢ်ဘၣ်, ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်အဘျု:အဖှိၣ်ဘၣ်, ပှၤတစီတဆှံဘၣ်, ၃) ပှၤတအဲၣ်ဘၣ်အဘူ:အတံၢ်ဘၣ်, ပှၤအသူၣ်တကၢ်အသ:တလီၤဘၣ်, ပှၤပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤဂၤအလိၤကလီကလီ, ပှၤလၢအတကီၤဘၣ် အသ:ဘၣ်, ပှၤဒူတၢ်, ပှၤတအဲၣ်ဘၣ်ပှၤအဂ့ၤဘၣ်, ၄) ပှၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ် ပှၤဂၤ, ပှၤလၢအတပလီၢ်ဘၣ်အသ:ဘၣ်, ပှၤပာ်အသ:ကဖၢလၢ, ပှၤလၢ အအဲၣ်တၢ်မုာ်လၤဒိၣ်န့ၢ်အအဲၣ်ယွၤ, ၅) အိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်ယူ:ယီၣ်ယွၤ အက့ၢ်အဂီၤဘၣ်ဆၣ်ဒီ:, အစိအကမီၤန့ၣ် သမၢဝဲလီၤ. ပှၤဒ်န့ၣ်သိ: တဖၣ်န့ၣ်, ဟ:ဆှဲ:အီၤတက့ၢ်.” ၂တံၤမသ့: ၃:၁-၅.GCsk 451.1

  “၁) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:သ:န့ၣ်စံ:ဝဲဒၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:, လၢပှၤတနီၤနီၤ ကကဒံကဒါကွံာ်အသ:လၢတၢ်နာ်အပူၤ လၢခံလၢလာ်အဆၢအကတီၢ်, ဒီ:ကနာ်သ:တဖၣ်လၢအလီတၢ်, ဒီ:တၢ်ဝံတၢ်နါအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ၂) ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအပူၤ, အိၣ်ဒီ: အသ:ဒၣ်ဝဲလၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်ဘၣ်ထ:ကိၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ.” ၁တံၤမသ့: ၄:၁-၂.GCsk 451.2

  “၁၀) ဒီ:လၢကယဲၢ်တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်တတီတလိၤ ဘၣ်လၢ ပှၤလၢအကတုၤလၢတၢ်ဟ:ဂီၤတဖၣ်အကျါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တတူၢ်လိာ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်ဒိ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒ်သိ:အကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအီၤဘၣ်. ၁၁) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ယွၤကမၢလီၤတၢ်လီဆူၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အလိၤ, ဒ်သိ:အကနာ်တၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်,” ၂သ့:စၤလနံ ၂:၁၀-၁၁. တုၤတၢ်ကဲထီၣ်အိၣ်ဝဲဒ်န့ၣ်ဒီ: အဘူ:အလဲလၢဟဲပိာ်ထီၣ်အခံန့ၣ် မၤက့ၤ အသ:ဒ်သိ:ဒီ:တၢ်မၤအသ:လၢနံၣ်ယၤဖှိၣ်ကယၤတၢအဆၢကတီၢ်လီၤ. {GC 444.1}GCsk 451.3

  တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်လၢပှၤဖရိၣ်ထဲ: စတဲ:ဖိတဖၣ်အကျါ တၢ်မၤဃူမၤဖိ:က့ၤအီၤလၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တက:တန့ၢ် ဘၣ်န့ၣ် ပှၤတူၢ်လိာ်အီၤကိ:ဂၤဒဲ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်သ:လီ ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဒီ:ဃုကျဲတဲာ်ပိာ်တဲာ်ပီလိာ်သ:လၢ ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိ: လိာ်သ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လီၤပလိာ်တအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်တဲာ်ပိာ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ကတၢၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. လၢခံကတၢၢ် ပှၤကိ:ဂၤဒဲ: ဘၣ်အသ:လၢဒ်သိ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ကအိၣ်က့ၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်သူတၢ်စုဆူၣ် ခီၣ်တက:လီၤ. {GC 444.2}GCsk 452.1

  တၢ်ဃၣ်ဒူချၢသ:ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤသ:လၢ ကဒိ:တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်လီၤ. ခ ၠါဘံ:ချၢၣ် (Charles Beecher) စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဘျီဖဲ ၁၈၄၆ နံၣ်န့ၣ် စံ:ဝဲပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် မၤထီၣ်ကျဲ, ဃုထီၣ်ကျဲလၢပှၤကညီတဖၣ် အတၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:ကအိၣ်ထီၣ်ဒီ: အတၢ်အိၣ်မူ, အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤ, အတၢ်သါထီၣ်သါလီၤတဖၣ်န့ၣ် ကကဲ ထီၣ်တၢ်လီၤမူၤလီၤပှီၢ်ဒီ: ကိ:ဆၢကိ:ကတီၢ်ကိ:နၣ်ရံၣ်ဒဲ:န့ၣ် လဲၤကပာ်ကွံာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. ချံ:လီၤအခီၣ်လၢပှၤဃာ်ဒူချၢသ:တဖၣ်အစိကမီၤ အခီၣ်ထံ:လီၤ. မ့ၢ်တလီၤဂာ်စ့ၢ်ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်လဲၤအကျဲန့ၣ်လီၤဘၣ်ဧါ. ပတၢ်အိၣ်မူက့ၤဝဲဒ်သိ:ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်မူဒီ: တၢ်အိၣ်လၢပမဲာ်ညါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ကဲတၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂၤတဖု, ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ် စၢဖှိၣ်ပှၤ မၤသကိ:တၢ်ဒီ:တၢ်ပာ်သ:တမံၤဃီလီၤ.” တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်တၢ်သူၣ်မံသ:မံလၢပဂီၢ် ဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ဖဲ Fort Wayne, Indiana, Feb. 22, 1846. တၢ်အံၤမ့ၢ်ကကဲထီၣ်ဝဲ အခါဖဲလဲၣ်, ဖဲပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:သ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ကရၢကရိထီၣ်အသ:န့ၣ် ကမ့ၢ်ဝဲခီၣ်ကါလၢကမၤထီၣ်တၢ်မၤအၢကဒီ:ကဃၣ်ဒူချၢအသ:လၢတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီလီၤ. အမဲရကၤကတီခိၣ်ရိၣ်မဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီ:ကထု:ထီၣ် တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အသီလၢတလိၤဘၣ်ဒီ: လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်, ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ကဒိၣ်စိဘၣ်ထံကီၢ်ပှၤပၢတၢ်တဖၣ်, ဒီ:ကတ့ထီၣ်ဝဲရိမ့ၤအတၢ်ဂီၤ တၢ်ဖီၣ်အစၢၤအသွဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ကထု:ထီၣ်ဝဲတၢ်ကလုၢ်လၢပှၤခဲလၢာ် ကဘၣ်လူၤပိာ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘျၢအဂီၢ်လီၤ. မုၢ်တနံၤအမဲရကၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ကထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢ တၢ်သူၣ်တဖျၢၣ်ဃီသ:တဖျၢၣ်ဃီဒီ: ကတ့ထီၣ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအလီၤဂာ်လိာ်သ:ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒူၣ်အထၢ တဖၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒ်လၢညါရိမ့ၤအတၢ်ပၢ အစိကမီၤဒီ:ကဒု:အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲအတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကမၤန:မၤဖှီၣ် ပှၤတဖၣ် လၢအကျဲ:စၢ:ဟ:ထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒီ:တၢ်ကဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢတၢ်ဆှုၣ်မဲာ်ကဲၤမဲာ်လီၤ. {GC 445.1}GCsk 452.2

  “၁၆) ဒီ:မၢန့ၢ်ပှၤခဲလၢာ်, ဒီ:ဒိၣ်ဒီ:ဆံ:, ဒီ:ပှၤအထူ:အတီၤ, ဒီ:ပှၤအဖှီၣ်အယာ်, ဒီ:ပှၤသဘျ့ဒီ:ပှၤကဲကုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, လၢအစုထွဲလိၤ မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအမဲာ်တူၢ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကဒိ:တၢ်ပနီၣ်တမံၤ, ၁၇) ဒီ:ဒ်သိ: ပှၤလၢတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အမံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, အမံၤအတၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, အပှ့ၤတၢ်ဆါတၢ်သုတသ့တဂ့ၤလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁၆-၁၇. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ကလူ:သၢဂၤတဂၤအတၢ်ကစီၣ် “၉) ဒီ:ကလူ:အဂၤလၢအပှဲၤထီၣ်လၢသၢဂၤတဂၤ, ပိာ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အခံ, ဒီ:ကိ:ထီၣ်လၢအကလုၢ်ဖ:ဒိၣ်, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ: အဂီၤ, ဒီ:ဒိ:အတၢ်ပနီၣ်လၢအမဲာ်တူၢ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအစုမ့ၢ်ဂ့ၤဒီ:, ၁၀) အဝဲဒၣ်ကဘၣ်အီယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အစပံ:ထံလၢ အတဃါဃုာ် ဘၣ်ဝဲဒီ: ဘၣ်တၢ်ဂၢ်လီၤအီၤလၢအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အလီခီပူၤ, ဒီ:ကဘၣ် တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လၢမ့ၣ်အူဒီ:က:အပူၤ, လၢကလူ:စီဆှံတဖၣ်အမဲာ်ညါ, ဒီ:သိဖိအမဲာ်ညါလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၄:၉-၁၀. ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအခီၣ်ထံ:တဒုလၢလီၤဂၤဒီ:ခ့စံၣ်ပိာ်လၢ တၢ်မၤဆူၣ် မၤစိ:တၢ် ဒ်သိ:တၢ်ကဘါထီၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်သီခါဖ:ဒိၣ်ပၤပၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်” မ့ၢ်ဝဲဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:လၢ အစူၢ်ကမၣ်နာ် ကမၣ်တၢ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:တဖၣ် ကဟံ:န့ၢ်သူဝဲထံကီၢ် အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ: ကမၤဆူၣ်ပှၤကမျၢၢ်ဒ်သိ:ကတူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်အၢတၢ်သီကအါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်တဲဖျါ ထီၣ် “တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်” အခီပညီအိၣ်ဒံ:ဝဲလီၤ. {GC 445.2}GCsk 453.1

  ဖဲအံၤန့ၣ် တၢ်တိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: တၢ်တိာ်န့ၢ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ အတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤဆီဝဲဒၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: ပှၤလၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်မၤလိာ်, ပှၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီ: ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဖၣ် လီၤဆီလိာ်သ:ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 445.3}GCsk 454.1

  တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ: အတၢ်ပနီၣ်အသကဲာ်ပဝ:န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ် ယီၢ်ဘၢမၤကၢ်ကွံာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. နၢၤဖိလၢအမ့ၢ်ပၤပၤတဂၤအံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢလံာ်ဒၤနံ:ယ့လ:စံ:ဝဲဒၣ် “၂၅) ဒီ:ကကတိၤ တၢ်ကတိၤထီဒါတၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤ, ဒီ:ကမၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤအထီကတၢၢ် တဂၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်, ဒီ:ကပာ်အသ:လၢအကမၤကဒံကဒါတၢ်အဆၢ အကတီၢ်, ဒီ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ. ဒီ:တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဝဲသ့ၣ်လၢ အစုပူၤလၢအကတီၢ်တကတီၢ်, ဒီ:အကတီၢ်တဖၣ်, ဒီ:ဖ:ဖီအကတီၢ် အဖၢမုၢ်လီၤ.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၇:၂၅. စီၤပီလူ:ယၢၤထီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီ:စံ:ဝဲ ပှၤလၢ အပာ်ထီၣ်ထီအသ:ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ကစၢ်ယွၤ “တၢ်ဒဲ:ဘ:ပိာ်ခွါ, တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါ” ၂သ့:စၤလနံ ၂:၃. {GC 446.1}GCsk 454.2

  ပၤပၤဆီတလဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: ပာ်ထီၣ်ထီအသ:လၢအထီန့ၢ်ဒံ: ကစၢ်ယွၤလီၤ. ပှၤသ့ၣ်ညါလၢပၤပၤဆီတလဲကွံာ်တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ် လၢအမ့ၢ်ဝဲမုၢ်နွံနံၤတၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဆူ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤဘၣ်ဆၣ် ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တူၢ်လိာ်လူၤမၤထွဲအိၣ်ဘှံ:ဝဲန့ၣ်ဒီ: မ့ၢ်အဘါထီၣ်ဝဲပၤပၤလၢ ကစၢ်ယွၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 446.2}GCsk 454.3

  ပၤပၤကျဲ:စၢ:ဆီတလဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. လၢမုၢ်နွံနံၤအလီၢ်န့ၣ် ပာ်က့ၤဝဲမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤဒီ:ကျဲ:စၢ:မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဒီ:ဆီတလဲကွံာ်တၢ်မၤလိာ် လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်, “၂၅) ဒီ:ကကတိၤတၢ်ကတိၤထီဒါတၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤ, ဒီ:ကမၤန:မၤဖှီၣ် ပှၤအထီကတၢၢ်တဂၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်, ဒီ:ကပာ်အသ:လၢအကမၤကဒံ ကဒါတၢ်အဆၢအကတီၢ်, ဒီ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ. ဒီ:တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ် အဝဲသ့ၣ်လၢအစုပူၤ လၢအကတီၢ်တကတီၢ်, ဒီ:အကတီၢ်တဖၣ်, ဒီ:ဖ:ဖီ အကတီၢ်အဖၢမုၢ်လီၤ.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၇:၂၅. ဒီ:မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ ဝံအတၢ်စံ:ပာ်လၢအဘၣ်ဃ:တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဖဲအံၤန့ၣ် ပၤပၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢအဝဲအစိကမီၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ကစၢ်ယွၤ ဒီ:မၤတၢ်တပာ်လ့ၤ ပာ်ကဲကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. {GC 446.2}GCsk 455.1

  တၢ်မၤလိာ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အလၤကပီၤန့ၣ် အိၣ်ဖျါဝဲလၢပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်ဒီ: ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်တၢ်လၢယွၤအအိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအအဲၣ်ဒိ:မၤဟ:ဂီၤ ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့အတၢ်ပနီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအဘါထီၣ်တၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤတဖၣ်လီၤ. ပၤပၤပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီမုၢ်ဒဲ:အနံၤလၢ “ကစၢ်အမုၢ်နံၤ” (The Lord’s day) ဘၣ်ဆၣ်လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲယွၤအမုၢ်နံၤစီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်မုၢ်နွံနံၤတနံၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲၣ်စံ:ဝဲ “၂၈) မၤသ: ဒ်န့ၣ်ဒီ: ပှၤကညီဖိခွါအံၤ မ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤစ့ၢ်ကီ:အကစၢ်လီၤ.” မၢ်ကူ: ၂:၂၈. ကွၢ်ဖ:ဃုာ် ဝံယၡါယၤ ၅၈:၁၃: {GC 446.3}GCsk 455.2

  မ:သဲ ၅:၁၇-၁၉ တက့ၢ်. တၢ်ကတိၤ လၢညီနုာ်ပနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် ဆီတလဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤ လံန့ၣ် တမ့ၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ကွဲ:ဖျါလ့ၤတက့ၤဘၣ်လီၤ. {GC 447.1}GCsk 455.3

  “မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ် မ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤလီၤ, မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဘှံ:အီၤလီၤ, အဂ့ၢ်တအိၣ်ဖျါလၢလံာ်စီဆှံ အပူၤနီတဘျီနီတတီၤဘၣ်. ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အုၣ်အသ: ကိ:ဂၤဒဲ:လီၤ.” George Elliott, The Abiding Sabbath, page 184. {GC 447.2}GCsk 456.1

  “တုၤလီၤလၢကစၢ်ခရံာ်ဒိ:သံအသ:တစုတၢ်ဆီတလဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤ အဂ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်ဆီလဲဒီ:အိၣ်ဘံှ:က့ၤမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလၢ မုၢ်နွံနံၤအလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်ဖျါလ့ၤတက့ၤလၢလံာ်စီဆှံအပူၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်.” A. E. Waffle, The Lord’s Day, pages 186-188. {GC 447.3}GCsk 456.2

  “ကဲ:သလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အုၣ်ခီၣ်လီၤဝဲအသ:လၢ မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲသ့ၣ်ဆီတလဲလၢမုၢ်နွံနံၤဆူမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤဒီ: ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢအလူၤပိာ်မၤထွဲဒီ: အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအဃိ ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် မ့ၢ်အတီၤလီၤလၢအဝဲသ့ၣ်အဖီလာ်လီၤ. တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါအိၣ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အိၣ်တ့ၢ်လၢပျၢၤလံၤလံၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မုၢ်နွံနံၤမ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤနာ်သက့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီလၢ သ:မုၢ်စီဆှံဆှၢဘၣ်ဒီ:ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ် စံ:ဝဲဒၣ်အိၣ်ဘှံ:နံၤလၢ ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအိၣ်ဘှံ:ဝဲနံၤလၢအမ့ၢ်ဝဲမုၢ်နွံနံၤတနံၤအလီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်က့ၤအီၤလၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ ဒ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအလီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခဲအံၤပဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ပပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ခဲအံၤမုၢ်ဒဲ:နံၤ (မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ) ကဲက့ၤဝဲပကစၢ်အမုၢ်နံၤလံလီၤ.” (Catholic Catechism of Christian Religion) . {GC 447.4}GCsk 456.3

  ပၤပၤစံ:ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ “ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ခိ: မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤလၢအဝဲသ့ၣ်ဆီတလဲဝဲဒီ:ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ပာ်စီဆှံ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ, မၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူ:အပှဲလၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ, ဒီ:မ့ၢ်မၤ ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပှၤတဂၤလၢအတၢ်အိၣ်မူဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အဖီလာ် အဂ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်မၤလၤကပီၤဒိ:ဖူတၢ်လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် မ့ၢ်အဒု: နဲၣ်ဖျါထီၣ်ကဲ:သလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစိကမီၤအလၤကပီၤလီၤ.” Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, page 58. GCsk 456.4

  တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစိကမီၤလၢအမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 448.1}GCsk 457.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တစဲၤခံလၢ ကဘၣ်ကတိၤဒိၣ်စံ:ပတြၢၤလီၤက့ၤ အတၢ်ဒိၣ်စိအဂ့ၢ်နီတဘျီဘၣ်. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒီ:ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် မ့ၢ်လၢ အလူၤပိာ်မၤထွဲရိမ့ၤအတၢ်ဆီတလဲဒီ:ညိကွံာ်လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဃိ ကဲထီၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်အကမၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:တၢ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်တပာ် ကဲက့ၤတၢ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်တဖၣ် လၢပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဒီ:ရိမ့ၤအဘၢၣ်စၢၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤ ဒ်ယံာ်ဒ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒီ: ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်ဘၣ်သကူ:လီၤအသ:ဆူရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အနီၣ်တယၢ်အဖီလာ်လီၤ. {GC 448.2}GCsk 457.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်စံ:ဝဲလၢ ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် မ့ၢ်လၢပာ်တ့ၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိဒီ: အိၣ်ခိ:က့ၤမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) အဃိ မ့ၢ်ဒၣ်အယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. GCsk 457.3

  တၢ်အိၣ်သန့ၤဒီဒၣ်အသ:လၢထံကီၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ: မၤနၢၤမၤဃာ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢအဒု:ကဲထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ အတၢ်ပနီၣ်ဒီ: ကီၢ်အမဲရကၤမၢဆူၣ်ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိ:ကအိၣ်ဘှံ:လၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်မၢဆူၣ်ပှၤကညီတဖၣ်လၢကဘါထီၣ် တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအဂီၤလီၤ. {GC 448.3}GCsk 457.4

  ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်အကတီၢ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်အိၣ်ဘှံ:နံၤလၢလံာ်စီဆှံမၤလိာ်ပာ်အီၤ န့ၣ်လီၤ. ဒီ:အိၣ်ခိ:ပာ်စီဆှံဝဲဒၣ်လီၤ. ခ့ခါခဲအံၤစ့ၢ်ကီ:ပှၤခရံာ်ဖိအိၣ်ဝဲ အါဂၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိ:ဖှိၣ်ဒဲ:အပူၤ နာ်ဝဲလၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအတီအလိၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတုၤ အဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤဝဲအိၣ်ဘှံ:အနံၤအတၢ်ကပီၤလၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ် ဒီဖျၢၣ်ညါအလိၤန့ၣ်လီၤ. GCsk 457.5

  “ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်ရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီ: လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်အပာ်ဒိၣ်ပၤပၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒ်သိ:န့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢကဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ: အတၢ်ပနီၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အဃိ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ရ့လိာ်အသ:ဒီ:ရိမ့ၤဖိတဖၣ်ဝံၤဒီ: တူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ပနီၣ်လၢရိမ့ၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်မၤဝဲဒ်အကဲထီၣ်တံၤသကိ:အတံၢ်နီၢ်အသိ: လီၤ.” (Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, page 213). တၢ်မၤဆူၣ်ပှၤကညီဒ်သိ:အကအိၣ်ဘှံ:ပာ်စီဆှံ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) လၢဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အကျါ မ့ၢ်တၢ်မၤဆူၣ်ပှၤကညီ ဒ်သိ:ကဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢပသ့ၣ်ညါအီၤလၢ အမ့ၢ်ပၤပၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်န့ၣ်သနာ်က့ ဃုထၢပာ်ကဲအိၣ်ဘှံ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:အနံၤ) န့ၣ် မ့ၢ်အဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ: ဒိ:တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ အတၢ်ပနီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိ:ယီၢ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢတမံၤအံၤလၢ တၢ်ကဘၣ်ပာ်ကဲမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ် တၢ်ကလုၢ်ဒီ:ကဟဲကဲထီၣ်ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. အဃိဒီ:တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် အဒု:ကဲထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်လၢကဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ: ဒိ:တၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. GCsk 458.1

  ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မ့ၢ်ထု:ထီၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) အတၢ်သိၣ် တၢ်သီလၢပှၤကဘၣ်ပာ်စီဆှံအီၤလီၤန့ၣ် ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: ပှၤကညီ အတၢ်မၤလိာ်မ့ၢ်သုကဃုထၢဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်. တၢ်အဆၢကတီၢ်တချု:လၢ တၢ်မၢဆူၣ်တၢ်တချု:တုၤဒံ:ဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပှၤဂုၤခံဒံ: အဆၢကတီၢ်ဒံ:ဘၣ်. တုၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤဒီ: ပှၤသ့ၣ်ညါ ကိ:ဂၤဒဲ:ဒီ:ပှၤမ့ၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တူၢ်လိာ် တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်လီၤ. {GC 449.1}GCsk 458.2

  ပှၤကညီလၢအသံဝဲသ့အံၤတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤခဲလၢာ်အကျါ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အလီၤပျံၤကတၢၢ် မ့ၢ်ကလူ:သၢဂၤတဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် အတၢ်ကစီၣ်လီၤ. ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:အတၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကမၤနၢၤတၢ်ဒီ: ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဘၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒီ: တၢ်ကစီၣ်လၢအရ့ဒိၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်မ့ၢ်တဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိဘၣ်န့ၣ်ဒီ: တၢ်တမၤအသ:နီတမံၤဘၣ်. ကလူ:တၢတဂၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ဒီ: ကိ:သတြီထီၣ် တၢ်လၢပှၤကဘၣ်ပျံၤယွၤဒီ: ကဘၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိ: ကလူ:သၢဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီ: ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်လၢ အကလုၢ်သီၣ် ဖ:ဒိၣ်လီၤ. {GC 449.2}GCsk 459.1

  ပှၤကညီလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤခဲလၢာ် တၢ်ကဘၣ်နီၤဖ:အီၤခံဖုလီၤ. တဖုန့ၣ် ကမ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒီ:စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ် ခရံာ်လီၤ. ဒီ:အဂၤတဖုန့ၣ် ကမ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအဘါထီၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ: ဒိ:တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: ထံကီၢ်ပဒိၣ်တဖၣ် ဒီ:ကမၢဆူၣ်တၢ်ဒ်သိ:ပှၤကတူၢ်လိာ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ အတၢ်ပနီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် တတူၢ်လိာ်ဘၣ် တၢ်ပနီၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဝံကတိၤထီၣ်တၢ် “၂) ဒီ:ယထံၣ်တၢ်လီၤဂာ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ယွၤခၣ်စိ:ဃါဃုာ်အသ:ဒီ: မ့ၣ်အူ, ဒီ:ပှၤလၢအမၤနၢၤတၢ်ဒူ တၢ်ဃိၤ, ဒီ:အဂီၤဒီ:အမံၤအတၢ်ဂံၢ်န့ၣ်, ဆၢထၢၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်ယွၤခၣ်စိ: အဖံ:ခိၣ်, အိၣ်ဒီ:ယွၤအတနၢ်လီၤ. ၃) ဒီ:အုၣ်ယွၤအခ့အပှၤစီၤမိၤရှ့ အထါ, ဒီ:သိဖိအထါ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, သ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, နတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်ဒီ:တၢ်ဒု:ကမၢကမၣ်ပသ:လီၤ. တၢ်အစိၤအဃၣ်အစီၤပၤဧၢ, နကျဲတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတီအလိၤ, ဒီ:အမ့ၢ်အတီလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၅:၂, ၃. {GC 450.1}GCsk 459.2

  *****