Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ကစၢ်ယွၤသူဝဲ ဖရဲ:ဒရံ:ဖဲဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ်

  လူသၢၣ်အတၢ်မၤခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤတုၤလီၤတီၤလီၤ ထံထံဆ:ဆ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ကဆှီတဂၤမၤစၢၤလူသၢၣ် ဒ်သိ:ကပူၤဖျဲ:အဂီၢ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤဖရဲ:ဒရံ:တၢ်သု:ကျဲၤတခါလၢ လူသၢၣ်ကအိၣ်မူဘၣ်ဒံ:ဆူညါလီၤ. အဝဲဒု:ဟ:ဖ:ကွံာ်လူသၢၣ်ဒီ: လူသၢၣ် အတံၤသကိ:တဖၣ် ဝံၤဆှၢအီၤခီဂာ်ပှၢ်လၢ်ကျါဝံၤဒီ: လဲၤပာ်အီၤလၢ ‘ဝူ:ဘ:’ အတၢ:ထီလၢအတအိၣ်ဘူ:ဘၣ်ဒီ:ပှၤကညီတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤအလီၢ်အံၤ ဖရဲ:ဒရံ:အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့ၣ်ညါဝဲ စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်သု:တၢ်ကျဲၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဖရဲ:ဒရံ:လၢတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်လီၢ်အံၤအဃိ အဝဲတဲဖျါတၢ်တသ့နီတမံၤ ဘၣ်ဒီ:လူသၢၣ်မ့ၢ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်ဒီ:သ:မံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 168.1}GCsk 170.2

  တၢ်ကိၢ်ဒီ:တၢ်စူၤအကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲဒီ: တုၤကဒီ:ဆူတၢ်ဂိၢ် အဆၢကတီၢ်လီၤ. လူသၢၣ်အိၣ်ဘၣ်ဒံ:ဒၣ်လၢပှၤဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ဖိအတၢ် အိၣ်မူဒံ:လီၤ, အီၣ်လ့ဒၢၣ်ဒီ:အတံၤသကိ:, အပှၤဘၣ်ထွဲတဖၣ်သ:ခုဝဲ ဒိၣ်မ:လီၤ. တၢ်သ:ခုကစီၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘူ:တ့ၢ်မ:လၢကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လူသၢၣ်အတၢ်ကပီၤအံၤ ကဘၣ်ဒု:ကပီၤထီၣ်ဝဲဒံ:လီၤ. {GC 168.2}GCsk 171.1