Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၄၁)—ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်အိၣ်သ, ုၢ်ဝဲ

  “၅) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်ဒဲ:ဘ:ထီၣ်ဘ:လၢမူခိၣ်, ဒီ:ယွၤသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤအတၢ်တတီတလိၤဘၣ်လီၤ. ၆) ဒ်အဟ့ၣ်တၢ်အသိ:န့ၣ်, ဟ့ၣ်အီၤတက့ၢ်. ဒီ:ဒ်အတၢ်မၤအသိ:န့ၣ်, ဟ့ၣ်အီၤအါထီၣ်ခံစ:တက့ၢ်. လီခီလၢအမၤပှဲၤထီၣ်န့ၣ်, မၤပှဲၤန့ၢ်အီၤခံစ:တက့ၢ်. ၇) ဖဲဒၣ်အတၢ်စံ:ထီၣ် ပတြၢၤလီၤအသ:, ဒီ:အတၢ်မုာ်လၤဝဲန့ၣ်, ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်, ဒီ:တၢ်သူၣ်အု:သ:အု:ထဲသိ:သိ:န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စံ:လီၤအသ:, ယဆ့ၣ်နီၤနီၢ်ပၤမုၣ်ယဲ, ဒီ:ယတမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤမုၣ်ကမဲဘၣ်, ဒီ:ယတထံၣ်ဘၣ် တၢ်သ:အု:လ့ၤတက့ၤဘၣ်. ၈) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:အတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ကဟဲလၢ မုၢ်တနံၤဃီ, တၢ်သံ, ဒီ:တၢ်သူၣ်အု:သ:အု:, ဒီ:တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိတဖၣ်လီၤ. ဒီ:မ့ၣ်အူကအီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤလၢအစံၣ်ညီၣ်အီၤန့ၣ်, အိၣ်ဒီ:အစိအကမီၤလီၤ. ၉) ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤလၢ အမၤကမၣ်တၢ်ဒီ:အီၤ, ဒီ:မုာ်လၤဃုာ်ဒီ:အီၤတဖၣ်န့ၣ်, တုၤအထံၣ်ဘၣ်မ့ၣ်အူလၢအအီၣ်ကွံာ်အီၤ အခုၣ်ထီၣ်ဒီ:, ကဟီၣ်ဝဲ, ဒီ:ကဒဲလီၤအသ:နါပှၢ်, ၁၀) ဒီ:ကဆၢထၢၣ်လၢ အယံၤလၢအပျံၤအတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အဃိ, ဒီ:ကစံ:ဝဲ, အၣ်လါ, အၣ်လါ, ဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်ဘၤဘူၤလိၣ်, ဝ့ၢ်လၢအအိၣ်ဒီ:အကဟုကညီၢ်ဧၢ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်နၤဟဲလၢ တနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၈:၅-၁၀) . {GC 653.1}GCsk 672.1

  “၁၁) ဒီ:ပှၤကၤတၢ်ဖိလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ကဟီၣ်ဝဲယၢၤဝဲ, ဒီ:ကဘၣ် မိၣ်ဘၣ်မ:လၢအဃိလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤတပှ့ၤအတၢ်လဲာ်တၢ်ကၤနီတဂၤ ဘၣ်. ၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်ပှၤကလုာ်ကလုာ်အီလံတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ် အစပံ:ထံဘၣ်ဃ:ဒီ:အဝဲဒၣ်အတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါလီၤ. ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ် အစီၤပၤတဖၣ် မၤကမၣ်အသ:ဒီ:အီၤ, ဒီ:မ့ၢ်အတၢ်မုာ်တၢ်လၤအါလုာ်ကွံာ် အဃိဒီ:, ပှၤကၤတၢ်ဖိလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတဖၣ်န့ၣ်, ထူ:ထီၣ်တီၤထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ၁၅) ဒီ:ပှၤလဲၤကၤတၢ်လၢအထူ:ထီၣ်တီၤထီၣ်လၢအီၤန့ၣ်, ကဆၢထၢၣ်လၢ အယံၤလၢအပျံၤအတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အဃိ, ဒီ:ကဟီၣ်ဝဲယၢၤဝဲ, ဒီ:ကဘၣ် မိၣ်ဘၣ်မ:, ၁၆) ဒီ:ကစံ:, အၣ်လါ, အၣ်လါ, ဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်လၢအကူသိ:ဝဲဒီ: တၢ်ဝါ, ဒီ:တၢ်လု:တကုာ်, ဒီ:တၢ်ဂီၤဆှုၣ်ကလာ်ဒီ:ကယၢအသ:လၢထူ, ဒီ:တၢ်မျၢ်, ဒီ:တၢ်မျၢ်ပလဲ, ၁၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ထူ:တၢ်တီၤဒိၣ်ထဲအံၤ, ဟ:ဂီၤလၢတနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. ဒီ:ကယဲၢ်ကဘီအခိၣ်, ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤဒိ: ကဘီ, ဒီ:ကယဲၢ်ကဘီဖိ, ဒီ:ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအလဲၤကၤတၢ်လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ တဖၣ်န့ၣ်, ဆၢထၢၣ်လၢအယံၤ ၁၈) ဒီ:ထံၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်အီၤအခုၣ်ထီၣ်, ဒီ:ကိ:ပသူထီၣ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, တၢ်လီၤဂာ်လၢဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်အံၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. (လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁၁, ၃, ၁၅-၁၈) . {GC 653.2}GCsk 672.2

  တုၤယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အမုၢ်နံၤဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်, ယွၤစံၣ်ညီၣ် ဘၤဘူၤလိၣ်မ့ၢ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်ဒီ:အီၤအဃိ ဒီ:တၢ်ဟ:ဂီၤအကတီၢ် န့ၣ်ဟဲတုၤအိၣ်အီၤလီၤ. {GC 653.3}GCsk 673.1

  ဖဲပှၤကညီတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူဘၣ်ဂံၤဂုၤသဘံၣ်ဘုၣ်ဒီ: ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:တုၤဒၣ်လဲာ်လၢအသ:သမူကလီၤမၢ်ကွံာ် ဝဲန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်ဒီ:ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲတၢ်လီၤ. ယွၤအတၢ် သ:ကညီၤတလဲၤပူၤကွံာ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ် မုာ်လၤဒံ:ဒၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လီန့ၢ်အပူၤလီၤ. အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤဒီ: ပှၤတိၢ်အိၣ်စ့အိၣ်တဖၣ် ပာ်ဒိၣ်အသ:ဒီ:မၤနၢၤမၤဃာ်ဆီၣ်တံၢ်ဆီၣ်ဘၢ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ်လီၤ. ဟံ:ဃ:ဖီၣ်ဃံ:အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်ကျၢၤကျၢၤ ဒီ:လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်လီၤ. ကွၢ်တမီာ်ပှၤဘၣ် အိၣ်ဝံၤသ:စ့ၤတဖၣ်ဒီ: ပှၤလၢအတၢ်ကူတၢ်ကၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်လၢကဘၣ်အိၣ်တီအိၣ်လိၤဒီ:, အိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ကညီၤသ:ကညီၤ ပှၤအဂၤအလီၢ်န့ၣ်, ကျဲ:စၢ:ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအသ:ဒီ: ကဂၢၤလီၤက့ၤဒၣ် အဒူၣ်ဖိထၢဖိဒၣ်ဝဲလီၤ. တုၤတၢ်တဖၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီဝဲ, သူၣ်ပိၤ သ:ဝ:ဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ဟ:ဂီၤလီၤမၢ်ကွံာ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ်က့ၤပှၤတဂီာ် တသီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပာ်ကဲတ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဒီ:ဘါထီၣ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဒ်အကစၢ် အသိ:တဖၣ် တုၤအလီၤပှီၢ်ဟ:ဂုၤဟ:ဂီၤဝဲန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အသူၣ်အသ: ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:ဒီ:ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤ တ့ၢ်အသ:သမူလၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်သ:လီသ:ကွံအတၢ်ထူ:တၢ်တီၤတဖၣ် အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ် ကဲတၢ်ကလီကလီခဲလၢာ်လံလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုသူၣ်ဖံှသ:ညီတဖၣ်, အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဒီ: တၢ်ထူ:တၢ်တီၤတဖၣ်, ဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢအကစၢ်အသ:သမူ ဘၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘၣ်သ:လီလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤတစိၢ်တလီၢ် ဘၣ်တၢ်ခွဲပျီကွံာ်အီၤလၢဆၢကတီၢ်တဖျ:မဲာ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. ပှၤထူ:ပှၤတီၤ တဖၣ် သူၣ်ကိၢ်သ:ဂီၤ, သူၣ်ကၢ်သ:လီၤလၢအဟံၣ်ဒိၣ်ကျိၤသွါတဖၣ်အဃိ ဒီ:အထူဒီ:အစ့သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤပြံလီၤပြါဝဲဒီ:ဟီၣ်တၢ်ယၢၤတၢ်ပျံၤတၢ်ဖု: တၢ်ကနိ:ကစုာ်တုၤဒၣ်လဲာ်အဝဲသ့ၣ်အသ:သမူကဘၣ်လီၤမၢ်ပိာ်ထွဲတၢ်လၢ အသူၣ်လီသ:ကွံတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်အခံလီၤ. ကွၢ်ဃီၤအတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢ အသ:ကွံဝဲတဖၣ်ဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤအဃိ အသ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:ဘၣ်ဟီၣ်တၢ် ယၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ် တသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ နီတစဲ:ဘၣ်. {GC 654.1}GCsk 673.2

  ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤတဖုလၢအဝဲသ့ၣ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်နံၤဘၣ် ဖၣ်လဲတ့ၢ်ဝဲ ဒီ:ကမၤသံတ့ၢ်ကွံာ်ဝဲခဲလၢာ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်ပူၤအိၣ်ဖျဲ:ဘၣ်ဒီ: တၢ်ဆူ:တၢ်ဆါသံသတြိာ်, တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အဟူ:တမၤဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံ:အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ယွၤအတၢ် မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်အီၤတကူၣ်သ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤ အပှၤကလုာ်တဖၣ်တဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:နီတမံၤဘၣ်. {GC 654.3}GCsk 674.1

  သရၣ်ကွၢ်တၢ်လၢအမူဒါအိၣ်လၢကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤ အကလုၢ်ကထါ, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်စံ:ကတိၤဒၣ် တၢ်ဖဲပှၤကညီတဖၣ်ကတူၢ်လိာ်ဒီ: တၢ်ဘၣ်ပှၤကညီတဖၣ်အသ:လီၤ. ကစၢ်ယွၤလၢအလၢပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, သ့တၢ်လၢာ်ထံၣ်တၢ်ဖျါ ခဲလၢာ်န့ၣ် ကွၢ်ထွဲဒီ:ထံၣ်လီၤသရၣ်ကွၢ်တၢ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်တၢ်လီၢ် ဖဲလဲၣ်, လဲၤတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်, ကလုၢ်ကတိၤမနုၤလဲၣ်ဒီ:ယွၤထံၣ်ဒီ:သ့ၣ်ညါ ကိ:ထံၣ်ကီ:ဘီဒဲ:လီၤ. တၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢအမၤတ့ၢ်ဝဲ, လံာ်တၢ်ကွဲ:တဖၣ်လၢ အကွဲ:ဝဲ, တၢ်ကတိၤကိ:ဖျၢၣ်လၢအသိၣ်တ့ၢ်သီတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်လၢအလူၤဘၣ် ပှၤကညီတဖၣ်အသ:ဒီ: တပာ်ကဲယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်အဃိ, ကဲတၢ်လၢအဆှၢကမၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အကျဲအဃိ ဒီ:ကဘၣ် ကူ:က့ၤဝဲဒၣ်အဘူ:အလဲလီၤ. {GC 654.4}GCsk 675.1

  ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၤဘျါက့ၤယပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖိမုၣ်အပူၤလီၢ် ကလီကလီ. ဒီ:စံ:, တၢ်အမုာ်, တၢ်အမုာ်, ဒီ:တၢ်အမုာ်တအိၣ်ဘၣ်.” “မ့ၢ်သုဒု:သူၣ်အု:သ:အု:ပှၤအတီအလိၤလၢတၢ်ကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်လၢ ယတဒု:သူၣ်အု:သ:အု:ဘၣ်. မ့ၢ်သုစံ:လၢပှၤတတီတလိၤလၢအကမူဝဲ သတ:ဒီ:, သုမၤဆူၣ်ထီၣ်အစုဒ်သိ:အသုတဃၣ်ကွံာ်အသ:လၢအကျဲတတီ တလိၤဘၣ်ဒီ:.” (ယံ:ရမံယၤ ၈:၁၁: ယဃ့:စက့လ: ၁၃:၂၂) . {GC 655.1}GCsk 675.2

  “ပှၤကွၢ်သိ လၢအမၤဟ:ဂီၤ, ဒီ:မၤလီၤပြံလီၤပြါယတၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်အသိတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ. ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယွၤအံၣ်စရ့လ:အကစၢ်စံ:လၢ ပှၤကွၢ်သိလၢအကွၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်. သုမၤလီၤပြံလီၤပြါယသိတဖု, ဒီ:ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤ. ဒီ:တအိၣ်သကိ:ဘၣ်အီၤဘၣ်. ကွၢ်ကွၢ်, ယကအိၣ် သကိ:သုလၢသုမၤတၢ်အၢအဃိ, ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်,” “ပှၤကွၢ်သိသ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်ပသူထီၣ်ဒီ:ကိ:ထီၣ်တက့ၢ်. ဒီ:သိတဖုအခိၣ်သ့ၣ်ဧၢ, ကလိာ်သုသ:လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုဘၣ်တၢ်မၤသံသု, ဒီ:သုလီၤမုၢ် လီၤဖ:အမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်လံ. ဒီ:သုကလီၤဃံၤဒ်လီခီဖျါဂ့ၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ပှၤကွၢ်သိဃ့ၢ်တၢ်န့ၣ်အကျဲတအိၣ်ဘၣ်. ဒီ:သိတဖုအခိၣ်တဖၣ်ပူၤဖျဲ: တၢ်န့ၣ်အကျဲတအိၣ်ဘၣ်.” (ယံ:ရမံယၤ ၂၃:၁-၂: ၂၅:၃၄-၃၅) . {GC 655.2}GCsk 675.3

  ပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ကမျၢၢ်တဖၣ်ဖျါလၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ရ့လိာ်သ:ဒီ:ယွၤန့ၣ် တဘၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီ:, တလီၤတံၢ်လီၤဆဲ: ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ဖျါလၢအဝဲသ့ၣ်ပူထီၣ်ဒီ:လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ် တဖၣ်လီၤ. ပာ်ကပၤကွံာ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီ: ဟ့ၣ်လီၤအ:လီၤ အသ:ဆူတၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်သူၣ်ကါသ:ကါ, တၢ်သူၣ်ဟ့သ:ဟ့, တၢ်ဒဲ:ဘ:အကျဲ, တုၤဃီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤကဲထီၣ်ဒၣ်လဲာ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် အတၢ်ဒု:ပျီဒီ: ဘၣ်လီၤဘျၢလၢတၢ်ဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒ်သိ: အံၤန့ၣ် အိၣ်ဖျါဒ်ပှၤတဖၣ်လၢအညိကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကျဲ ဒီ:ဃုထၢထီၣ် တၢ်ဟ:ဂီၤအကျဲလၢအကမူၤကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤဒ်သိ:အံၤတဖၣ် အတၢ် ဒိကနၣ်တအိၣ်ဘၣ်, ဒီ:အတၢ်သ:တီဒီ:ယွၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ ကဘၣ် ဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပကတိၤထီၣ်ဖျဲ:ဒီ:တဲဖျါထီၣ်က့ၤလၢ ပှၤကညီ ကလုာ်အကျိာ်တဖၣ်တသ့နီတမံၤလၢၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်မူ အထူအယိာ်လဲၤပူၤကွံာ်လံ. အကတီၢ်တဘျီဖဲပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် သန့ၤ အသ:လၢအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီ: ဃုမၤန့ၢ်အီၣ်ကဲဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤတၢ်ကပီၤလီၤဘၣ်လၢအသ:ပူၤဒီ:သ့ၣ်ညါက့ၤတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအဝဲသ့ၣ် မၤဘၣ်တ့ၢ်ဝဲတဖၣ်အဃိ ထိၣ်လီၤပှီၢ်အသ:လၢ ပှၤလၢဆိကမိၣ်ဆံ:တ့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တဖၣ်, ဒီ:မၤန:မၤဖှီၣ်ဘၣ်တ့ၢ်ဝဲတဖၣ်အခီၣ်ထံ:ဒီ:ဃ့ကည:တၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 655.3}GCsk 676.1

  မ့ၢ်လၢကဘၣ်တုၤဃီၤဆူတၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤအဃိ ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် လိာ်သ:ကဒဲကဒဲ, ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢသရၣ်ကွၢ်တၢ်တဖၣ်တစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တ့ၢ်ဘၣ်တၢ်, တသိၣ်တသီတ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒ်တၢ်ကွဲ:အသ:အသိ:ဘၣ်, မ့မ့ၢ် တခီစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒ်သိ:ပှၤကနၢ်ဟူဘၣ်အီၤကမုာ်အဂီၢ်အဃိလီၤ. ဒီ:ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢသရၣ်ကွၢ်တၢ်တဖၣ်ဆှၢကမၣ်ပှၤဒိကနၣ်တ့ၢ်တၢ်ဖိ တဖၣ်ဆူကျဲတတီတလိၤဘၣ်အဃိဒီ: မ့ၢ်လၢသရၣ်ကွၢ်တၢ်တဖၣ် သိၣ်ကမၣ်သီကမၣ်တ့ၢ်တၢ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်မၤန:မၤဖှီၣ်ဘၣ်ပှၤစီဆှံလၢ အလူၤပိာ်ထွဲယွၤအကျဲတဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢပှၤစီဆှံ တဖၣ်လူၤပိာ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အမ့ၢ်အတီခဲလၢာ်အဃိ သရၣ်ကွၢ်တၢ်တဖၣ် ဘၣ်အုၣ်ခီၣ်ဃ့ကည:လီၤက့ၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်သိၣ်ကမၣ်သီကမၣ်မၤလိ ကမၣ်တ့ၢ်ဘၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အသ:ဒိၣ်ထီၣ်ဒီ: ကိ:ပသူထီၣ် “ပကဟ:ဂီၤလီၤ” “ပကဟ:ဂီၤလီၤ” ဒီ:ဟီၣ်တၢ်ယၢၤတၢ်ဒီ:စံ:ဝဲ “လၢသုဃိပကဘၣ်ဟ:ဂီၤကွံာ်လီၤ. ပကဘၣ်ဟ:ဂီၤကွံာ်လီၤ.” ဒီ:တရံ:ဃာ်ဃီၤအသ:တကူာ်သ့ၣ်ဆူ ဝံအဘျၣ်သရၣ်အဘျၣ်တဖၣ် အအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်ဒီ: ပျံၤဘၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢကဆိၣ်ဃီ ဘၣ်ဖု:အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်, ဒီ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဒု:ကုာ်ထီၣ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ်ခိၣ်သလု:ဒီ:မၤလၤကပီၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ခဲအံၤကဲထီၣ်က့ၤပှၤတဖၣ်လၢ အဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤလံန့ၣ်လီၤ. န:လၢအကျီသံတ့ၢ်ယွၤ အပှၤစီဆှံတဖၣ်ခဲအံၤကဲက့ၤတၢ်စုကဝဲၤလၢကမၤသံက့ၤပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် လံ. ဒီ:တၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:ကဲထီၣ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်ဂံၤဂုၤဒီ: အိၣ်ဝဲပှဲၤဒီ: တၢ်သွံၣ်တၢ်စီ:ခဲလၢာ်လံလီၤ. {GC 655.4}GCsk 676.2

  “တၢ်အသီၣ်ဟူထီပၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ် လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤလိာ်ကွီၢ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒီ:ပှၤကလုာ်တဖၣ်, ကစံၣ်ညီၣ် တၢ်ဖံ:တၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ကဟ့ၣ်ပှၤတတီတလိၤဆူန:အစုပူၤ, ယွၤစံ: ဝဲဒၣ်” (ယံ:ရမံၤယၤ ၂၅:၃၁) မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဒု:လိာ်သ: ယံာ်တ့ၢ်ဝဲအနံၣ်ဃုကထိလံ. ဒီ:ယွၤအဖိခွါဒီ:အကလူ:တဖၣ်ဒု:ဆၢ, ဂံၤဂုၤမုၣ်ကီၤလံၢ်အစိကမီၤဒီ:ဟ့ၣ်ပလီၢ်, ဒု:မၤကပီၤထီၣ်တၢ်, ဒီ:အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤပှၤကညီဖိတဖၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤအဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသ:လၢာ်လၢာ် ဆ့ဆ့လံ. ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ကရၢကရိထီၣ်အသ:ဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ်တဂၤအံၤ တပူၤဃီ ဒ်သိ:ဒီ:ကဒု:ဆၢကစၢ်ယွၤလၢအမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံလၢကစၢ်ယွၤကပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်မၤလိာ်အစိကမီၤ လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ယီၢ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢတ့ၢ်ဝဲဒီ: ခဲအံၤတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်က့ၤထဲလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီပာ်ဃုာ်ဒီ:ပှၤကညီ တဖၣ်လံန့ၣ်လီၤ. “ယွၤလိာ်ကွီၢ်အိၣ်ဝဲဒီ:ပှၤကလုာ်တဖၣ်” “ကဟ့ၣ်လီၤ ပှၤတတီတလိၤတဖၣ်ဆူန:အစုပူၤ” လီၤ. {GC 656.1}GCsk 677.1

  တၢ်ထူၣ်ဖျဲ:အတၢ်ပနီၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလံ. “ဒီ:ကိ:ထီၣ်ဝဲလၢ ယနၢ်ပူၤလၢအကလုၢ်ဖ:ဒိၣ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ဒု:သု:ဘူ:ပှၤလၢအဟဲအိၣ်သကိ: ဝ့ၢ်တဖၣ်, တဂၤဒီ:အစုကဝဲၤလၢအမၤဟ:ဂီၤတၢ်လၢအစုပူၤစုာ်စုာ်တက့ၢ်. ၂) ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်ပှၤဃုဂၤဟဲဝဲလၢပဲတရီလၢထ:ခီတဖျိအကျဲလၢအဖျိဝဲဆူ ကလံၤစိ:. ဒီ:တဂၤဒီ:အစုကဝဲၤမၤသံတၢ်လၢအစုပူၤစုာ်စုာ်လီၤ. ဒီ:ပှၤကူသိ: ဖှီဝါကဆှၣ်အိၣ်ဝဲဒီ:ပှၤကွဲ:လံာ်အနၢၤတဘိလၢအယီၢ်ဒ့လိၤတဂၤ. အိၣ်ဝဲလၢ အကျါလီၤ. ဒီ:လဲၤနုာ်ဝဲ, ဒီ:ဆၢထၢၣ်ဝဲလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်တိၢ်အဃၢၤလီၤ. ၃) ဒီ:အံၣ်စရ့လ:အကစၢ်အလၤကပီၤလဲၤထီၣ်ဝဲလၢခ့ရူာ်အလိၤ ဖဲအအိၣ်ဆူ ဟံၣ်အကျဲစၢၤလီၤ. ဒီ:ကိ:ထီၣ်ဝဲဆူပှၤကူသိ:ဒီ:တၢ်ဖှီဝါကဆှၣ်လၢ အအိၣ်ဒီ: ပှၤကွဲ:လံာ်အနၢၤတဘိလၢအယီၢ်ဒ့တဂၤ, ၄) ဒီ:ယွၤစံ:ဘၣ်အီၤ, လဲၤခီဂာ် ဝ့ၢ်အသ:ကံၢ်ပူၤ, လၢယရူၤၡလ့ၣ်အသ:ကံၢ်ပူၤ, ဒီ:မၤပနီၣ်ပှၤလၢအကအု ကစွါ ဒီ:ဟီၣ်ဝဲလၢတၢ်သ:ဘၣ်အၢလၢအမၤအသ:လၢအသ:ကံၢ်ပူၤအဃိ တဖၣ် အမဲာ်တူၢ်ခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ၅) ဒီ:စံ:ဘၣ်ပှၤဂၤလၢယနၢ်ပူၤလဲၤပိာ် အခံလၢ ဝ့ၢ်ပူၤဒီ:ကျီတၢ်တက့ၢ်. မ်သုမဲာ်သုတသ:လီတဂ့ၤ. ၆) ပှၤသ:ပှၢ်, ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါ, ပှၤမုၣ်ကနီၤ, ပှၤဖိဒံဖိသၣ်, ဒီ:ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤန့ၣ် မၤသံအီၤ သပှၢ်တၢၢ်တက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:သု:ဘူ:သုသ:ဆူပှၤလၢတၢ်ပနီၣ်အိၣ်ဝဲလၢ အလိၤန့ၣ်နီတဂၤတဂ့ၤ, ဒီ:မၤဆိတၢ်ဖဲယလီၢ်စီဆှံန့ၣ်တက့ၢ်.” ယဃ့:စက့လ: ၉:၁-၆. တၢ်မၤဟ:ဂီၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်နံၤန့ၣ် ကစ:ထီၣ်အသ:လၢပှၤလၢ အစံ:လီၤအသ:လၢ ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်, သရၣ်ကွၢ်တၢ်တဖၣ်အလိၤလၢညါလီၤ. ပှၤကွၢ်တၢ်, သရၣ်ကွၢ်တၢ်အဘျၣ်တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢညါဒီ: တၢ်သူၣ်ကညီၤသ:ကညီၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အလိၤလၢၤဘၣ်. ပိာ်ခွါ, ပိာ်မုၣ်ဒီ:ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်ကဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤတပူၤဃီဖဲန့ၣ်လီၤ. {GC 656.2}GCsk 678.1

  “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤဟဲဝဲလၢအလီၢ်ပူၤ ဒ်သိ:အကဒု:အိၣ် သကိ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအလိၤ, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ကလီၣ်ဖျါထီၣ်အသွံၣ်, ဒီ:တကျၢၢ်ဘၢလၢၤဘၣ်အပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤဘၣ်.” ဝံယၡါယၤ ၂၆:၂၁. “ဒီ:အအံၤမ့ၢ်တၢ်တီၢ်လၢယွၤကတီၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအဒု:သု:ဒီ:ယရူၤၡလ့ၣ် ခဲလၢာ်, အညၣ်ကဃဲၤလီၤကွံာ်လၢအဆၢထၢၣ်လၢအခီၣ်အဖၢမုၢ်, ဒီ:အမဲာ် ကဟ:ဂီၤလၢအမဲာ်ကွီၤပူၤ, ဒီ:အပျ့ၤကလၢာ်ဝဲလၢအကိာ်ပူၤလီၤ. ၁၃) ဒီ:လၢ မုၢ်တနံၤန့ၣ် တၢ်ကမၤအသ:လၢတၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤလၢ ယွၤကအိၣ်ဝဲလၢ အကျါလီၤ. ဒီ:ကဖီၣ်ဃာ်တဂၤပှၤလၢအဃၢၤအစု, တဂၤပှၤလၢအဃၢၤအစု, ဒီ:ပှၤအစုကယၤထီၣ်အသ:တဂၤလၢပှၤလၢဃၢၤအလိၤစုာ်စုာ်လီၤ.” စကၤရယၤ ၁၄:၁၂-၁၃.GCsk 679.1

  ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒၣ်ဝဲအဃိ ယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ် ထီၣ်အလီခီကဘၣ်တၢ်လူလီၤလၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤလီၤ. ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ် အဒိၣ်, ပှၤပၢဆှၢတၢ်ပှၤကိ:ကလုာ်ဒဲ:, ပှၤထူ:ပှၤတီၤ, ပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်, ပှၤလၢအပတီၢ်ထီဂ့ၤဖုၣ်ဂ့ၤ ကဘၣ်တူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲကိ:ဂၤဒဲ:လီၤ. “ဒီ:ပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံလၢယွၤန့ၣ် ကအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်ပၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်, ဒီ:ပှၤတဟီၣ်ဘၣ်လၢအဃိ, ဒီ:ပှၤတထၢဖှိၣ်ဘၣ်အီၤ ဘၣ်, ဒီ:ပှၤတခူၣ်လီၤကွံာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. ကကဲထီၣ်တၢ်အ့ၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ် အဖီခိၣ်လီၤ.” ယံ:ရမံယၤ ၂၅:၃၃. {GC 656.3}GCsk 679.2

  တုၤကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤန့ၣ် ပှၤအၢပှၤသီသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ် တၢ်တြူာ်ကွံာ်အီၤခဲလၢာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူလၣ်ကဟဲထီၣ်လၢ အထ:ခိၣ်ဒီ:အစိကမီၤအတၢ်ကပီၤကမၤဟ:ဂီၤအီၣ်ကွံာ်ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စိာ်ထီၣ်ကွံာ်အပှၤစီဆှံတဖၣ်ဆူယွၤအဝ့ၢ် အိၣ်လၢထ:ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်အိၣ်တ့ၢ်သယုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “၁) ကွၢ်ကွၢ် ယွၤဂၢ်လီၤတၢ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ် ဒီ:ဒု:အိၣ်ကလီဝဲဒီ:ကပာ်အီထီလာ်ဝဲ, ဒီ:ကမၤလီၤပြံလီၤပြါပှၤကီၢ်ဖိန့ၣ်လီၤ. ၃) ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ် ကအိၣ်ကလီ သိကဘဲ:, ဒီ:တၢ်ကဂုာ်န့ၢ်အတၢ်စီကညူ:လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤကတိၤ တၢ်ကတိၤတထံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၅) ဒီ:ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ် ဘၣ်အၢလၢပှၤအိၣ်ဝဲ ဆိ:ဝဲလၢအပူၤတဖၣ်အဖီလာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, လဲလိာ်တၢ်မၤလိာ်, မၤဟ:ဂီၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအထူ အယိာ်လီၤ. ၆) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:တၢ်ဆိၣ်အၢအီၣ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:ပှၤလၢ အအိၣ်လၢအပူၤတဖၣ်န့ၣ် တူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ လၢာ်ကွံာ်ဝဲ, ဒီ:ပှၤကညီလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်စှၤဂၤလီၤ.” ဝံယၡါယၤ ၂၄:၁, ၃, ၅, ၆. {GC 657.1}GCsk 679.3

  ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဖျၢၣ်အံၤ အလိၤဘၣ်အိၣ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ်လီၤပှီၢ်လီၤဃိ ပှဲၤဒီ:တပိာ်တပှာ်လီၤ. ဝ့ၢ်ဒိၣ်ကျိၤသွါတဖၣ် သဝီဒိၣ်သဝီဆၣ်တဖၣ် ဘၣ်လီၤပှီၢ်လီၤကလဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဟူ:အဃိ, သ့ၣ်အမုၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ထဲ: ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢအဂံၢ်တထံၣ်ဃီ, လၢၢ်လ့ကစၢၢ်ကလိတဖၣ်စံၣ်ပြူၤပြူၤဒီ: လီၤတဲာ်ဆူပီၣ်လဲၣ်ထံအသ:ကံၢ်ပူၤဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်အဖံ:ခိၣ်တဖၣ်သ့ၣ်မူၤသ့ၣ်ဖ: ညာ်မူၤညာ်ပျ့, ဒီ:ကစၢၢ်တဖၣ်တခူၣ်တချဲလၢာ်ကွံာ်ခဲလၢာ်လီၤ. {GC 657.2}GCsk 680.1

  ဒ်ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:လၢ တၢ်ပျၢ် တၢ်ဒဲ:ဘ:အမုၢ်နံၤအသိ:န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကဒုတမံၤလၢပဝဲယွၤဖိယွၤလံၤလၢ ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အတၢ်မၤ ဝံၤလၢတၢ်လီၢ်စီဆှံကတၢၢ်အပူၤဝံၤဝဲသတ:ဒီ: ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်အသွံၣ်လၢ တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ်အဃိလီၤ. ဒီ:မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိတဒုလၢကဘၣ်တၢ်ဆှၢဖျိ:ကွံာ် အီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူယွၤအမဲာ်ညါဒီ: ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်န့ၣ် ပာ်ထီၣ် အစုလၢမဲာ်တဲ:လဲ:ဖိတဒုအံၤအလိၤ ဒ်အပာ်ထီၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိခဲလၢာ် အတၢ်ဒဲ:ဘ:သတ:ဒီ:ဃ့ကည:တၢ်လၢပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. “ဒီ:စီၤအၤဟရိၣ်ဘၣ်ပာ်အစုခံခီ လၢမဲာ်တဲ:လဲ:လၢအမူဝဲတဒုအခိၣ်, ဒီ:တဲလီၤကျဲၤလီၤပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိအတၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်, ဒီ:အတၢ်ကမၣ် ခဲလၢာ်, အတၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်ခဲလၢာ်ဒၣ်လဲာ်ဒီ: ပာ်အီၤလၢမဲာ်တဲ:လဲ:အခိၣ်, ဒီ:ပျၢ်ဝဲလၢပှၤဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤတဂၤအစုပူၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢလီၤ.” (၃မိၤရှ့ ၁၆:၂၁) ဒ်န့ၣ်အသိ: ဖဲခရံာ်အတၢ်မၤဝံၤဝဲလၢ မူခိၣ်အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤ န့ၣ်ဒီ: ခရံာ်ကပာ်ထီၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ခဲလၢာ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အလိၤ လၢယွၤဒီ: မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ, ပှၤကလုာ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ, ဃုာ်ဒီ: ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်ကစၢ်တဂၤအနီၢ်ကစၢ်အမဲာ်ညါလီၤ. ခရံာ် ကဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်ခဲလၢာ်ဒီ: ဒ်သိ: မဲာ်တဲ:လဲ:ဖိတဒုတၢ်ဆှၢဖျိ:ကွံာ်အီၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢတုၤဟဲက့ၤက့ၤတသ့, ဟဲက့ၤက့ၤတဘၣ်နီတဘျီလၢၤဘၣ်အသိ:န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်တၢ်ကပာ်သယုၢ် အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်သယုၢ်အံၤအလိၤ, လၢတၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်တဖျၢၣ် အံၤအလိၤလီၤ. {GC 658.1}GCsk 680.2

  ပှၤထံၣ်တၢ်လၢညါခီတဂၤထံၣ်ဆိပာ်ဝဲမုၣ်ကီၤလံၢ်ဘၣ်အိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လီၤပှီၢ်တဖျၢၣ်အံၤအလိၤ ဒီ:ဘၣ်အိၣ်သယုၢ်သတွၤအနံၣ်တကထိ လီၤ. ဝံတဂၤအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်ဝံၤဒီ:, စံ:ကတိၤတဲဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဖၣ်အတၢ်ဟ:ဂီၤအဂ့ၢ်, ဃုာ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်သယုၢ်ဝဲဃုာ်ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. “ဒီ:ယထံၣ်ကလူ: ဟဲလီၤလၢမူခိၣ်တဂၤ, အိၣ်ဒီ:တၢ်ယိာ်ပူၤအနီၣ်ဝံာ်, ဒီ:ထ:သွဲဖ:ဒိၣ်လၢ အစုပူၤလီၤ. ဒီ:ဖီၣ်န့ၢ်ပယိၤ, ဂုၢ်လၢသီလၢအမ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်, ဒီ:စၤတၣ်, ဒီ:စၢဃာ်အီၤအနံၣ်တကထိလီၤ. ဒီ:အနံၣ်တကထိတချု:ပှဲၤထီၣ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:, ဒ်သိ:အသုတလီန့ၢ်ပှၤအကလုာ်ကလုာ်တဂ့ၤဒီ:, တ့ၢ်လီၤအီၤဆူတၢ်ယိာ်ပူၤ, ဒီ:က:တံာ်ဃာ်အီၤ, ဒီ:ပာ်တၢ်စဲပနီၣ်ဃာ်လၢအဖီခိၣ်လီၤ. တၢ်တဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်ခံဒီ:, ကဘၣ်ထူၣ်ဖျဲ:တစိၢ်ဖိလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၂ဝ:၁-၃. {GC 658.2}GCsk 681.1

  လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် “တၢ်ပူၤယိာ်” တထံၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ် အဒိလီၤဝဲတၢ်ဘၣ်အိၣ်သယုၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံ:ကတိၤဖျါထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ် ကဲထီၣ်သီ “လၢထံ:လၢသီ” ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ “အက့ၢ်အဂီၤတအိၣ်ဘၣ်” “ဒီ:တၢ်ခံ:အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ယိာ်အထံဖံ:ခိၣ်, ဒီ:ယွၤအသ:ဟုဝဲလၢထံဖံ:ခိၣ်, ဒီ:ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်, တၢ်ကပီၤမ်အကဲထီၣ်တက့ၢ်, ဒီ:တၢ်ကပီၤကဲထီၣ်ဝဲလီၤ.” ၁မိၤရှ့ ၁:၂. ဝံစံ:ကတိၤပာ်တ့ၢ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ် ကကဲက့ၤဝဲဒ်လၢထံ: လၢသီအသိ:န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤဝံယံ:ရမံယၤကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ: ယွၤအမုၢ်နံၤဖ:ဒိၣ်, လၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အဂ့ၢ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် “၂၃) ယကွၢ် ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, အိၣ်သယုၢ်ဒီ:အိၣ်ကလီ, ဒီ:ယကွၢ်မူခိၣ်, ဒီ:အတၢ်ကပီၤတအိၣ်ဘၣ်. ၂၄) ယကွၢ်ကစၢၢ်ကလိ, ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ဟူ:ဝ:ဝဲ, ဒီ:တၢ်စိခိၣ်ခဲလၢာ်ဝ:ဆှဲ:ဆှိ:ဝဲလီၤ. ၂၅) ယကွၢ်တၢ်, ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤကညီ တအိၣ်ဘၣ်. ဒီ:မူကပိာ်လိၤအထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤယူၤကွံာ်လံ. ၂၆) ယကွၢ်တၢ်, ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, တၤသၣ်အလီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ဒီ:အခူအဝ့ၢ်ခဲလၢာ်လီၤပှီၢ် လၢယွၤအမဲာ်ညါ လၢအသ:ကဲၤထီၣ်အဃိလီၤ.” ယံ:ရမံယၤ ၄:၂၃-၂၆. {GC 658.3}GCsk 681.2

  ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အဝဲန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်တဖျၢၣ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲဃိာ်တဖျၢၣ် လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အခ့အပှၤအကလူ:တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကဒု:ဃာ်အီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဒီ:အခွဲ:တအိၣ်လၢကလဲၤဆူဟီၣ်ခိၣ်အဂၤဒီ: လ့ပစီတၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲကတူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်သိ:တၢ်စၢဃာ်အီၤဒီ:ပှၤကညီတအိၣ်နီတဂၤလၢကပၢ ဘၣ်ဝဲဘၣ်. တၢ်ကပာ်ကတၢၢ်ကွံာ်အတၢ်မၤတမံၤလၢအအဲၣ်ဝဲဒိၣ်မ:လၢ အမ့ၢ်တၢ်လ့ပစီန့ၢ်ပှၤအဂၤအတၢ်မၤလီၤ. {GC 659.1}GCsk 682.1

  ဝံယၡါယၤလၢအတၢ်ထံၣ် တၢ်လၢညါခီအပူၤကွၢ်စိဃီၤ, မုၣ်ကီၤလံၢ်အနံၣ်အလါအဆၢအကတီၢ် ဒီ:စံ:ကတိၤထီၣ်ဝဲတၢ် “နလီၤတဲာ်လၢမူခိၣ်ဒ်လဲၣ်. ဆၣ်တူၢ်ဂီၢ်, မုၢ်ဆ့ၣ် အဖိဧၢနဘၣ်တၢ်ကူာ်လီၤတ့ၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်ဒ်လဲၣ်, ပှၤလၢအမၤဃၣ် ပှၤကလုာ်တဖၣ်န့ၣ်နဲဧၢ. ၁၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နစံ:လၢနသ:ကံၢ်ပူၤ, ယကထီၣ်ဘ:ဆူမူခိၣ်, ယကပာ်ယလီၢ်ပစိာ်လၢကစၢ်အဆၣ်ဧိၤဖိဧိၤ အဖီခိၣ်, ယကဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကစၢၢ်ကလိလၢကလံၤစိ:ကတၢၢ် လီၤ. ၁၄) ယကထီၣ်ဘ:တၢ်အၢၣ်အတၢ်ထီအဖီခိၣ်, ယကပာ်ယသ: ဒ်တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. ၁၅) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:တၢ်ကဒု:လဲၤလီၤနၤဆူ ပျုၤပူၤ, ဆူတၢ်ယိာ်ပူၤအခံဒ:လီၤ. ၁၆) ပှၤလၢအထံၣ်ဘၣ်နၤကကွၢ်ထံနၤ, ဒီ:ကွၢ်ဆိကမိၣ်နၤ, ဒီ:စံ:, ပှၤလၢအမၤဟီၣ်ခိၣ်ဆှဲ:ဆှိ:, လၢအမၤဟူ:ဝ: ဘီမုၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤအံၤဧါ. ၁၇) ဒု:ကဲထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ် ဒ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢအသိ:, မၤဟ:ဂီၤအခူအဝ့ၢ်, ဒီ:တပျၢ်ဘၣ်ပှၤလၢအဖီၣ်န့ၢ်ဝဲ, ဆူအဟံၣ်ဘၣ်.” ဝံယၡါယၤ ၁၄:၁၂-၁၇. မုၣ်ကီၤလံၢ်ပူထီၣ်တၢ်အနံၣ်ဃုကထိ ဒီ:မၤလီၤ ကလဲမၤလီၤပှီၢ်, မၤအိၣ်သယုၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:ဝ့ၢ်ဒိၣ်ဝ့ၢ်ဆံ:တဖၣ်လီၤ. {GC 659.2}GCsk 682.2

  ဒီ:တအိ:ထီၣ်န့ၢ်ဘၣ်အဃိာ်အပဲတြီလၢအဒု:ဃာ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်. အဝဲဒု:ဃာ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်အနံၣ်ဃုကထိဒီ:အဲၣ်ဒိ:ဒု:ဃာ်ဝဲ လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခရံာ်မၤလီၤပှီၢ်ကွံာ်အဃိာ်လၢအဒု:ဃာ် တၢ်ဒီ:ဒု:ထူၣ်ဖျဲ:ပှၤဃိာ်ဖိတဖၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အစုပူၤလံ.GCsk 683.1

  တမ့ၢ်ထဲခရံာ်ဒု:ထူၣ်ဖျဲ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်, {GC 659.3}GCsk 683.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ: အကလူ:အအၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဒီ:သ့ၣ်ညါဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢအဂ့ၢ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိန့ၣ်လီၤ.GCsk 683.3

  “၁၈) ပှၤကလုာ်တဖၣ်အစီၤပၤခဲလၢာ်, အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် မံလီၤလၢတၢ်လၤကပီၤအပူၤ, တဂၤလၢအဟံၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤ, တဂၤလၢ အဟံၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤလီၤ. ၁၉) မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်နဘၣ်တၢ်ကွံာ်ထီၣ်ကွံာ်လၢ နသွၣ်ခိၣ် အပူၤ ဒ်တၢ်အဒ့အဖီလၢတၢ်တပ:ကဲဘၣ်အီၤအသိ:, ဒ်ပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံ အီၤအကူအသိ:ဆဲ:ဖျိလၢန:, လဲၤလီၤဆူတၢ်ပူၤအလၢၢ်အမဲ:အကျါအသိ:, ဒ်တၢ်အစိၣ်လၢပှၤယီၢ်တံၢ်အီၤလၢအခီၣ်ဖီလာ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ၂၀) နတဘၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဒီ:အီၤလၢ တၢ်ခူၣ်လီၤကွံာ်ဘၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမၤဟ:ဂီၤ နထံနကီၢ်, နပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် နမၤသံကွံာ်အီၤလီၤ. ပှၤမၤတၢ်အၢအချံအသၣ် န့ၣ်တဘၣ်တၢ်ပှ့ၤဘၣ်အမံၤလီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.” . . . ဝံယၡါယၤ ၁၄:၁၈-၂၀. {GC 660.1}GCsk 683.4

  အနံၣ်တကထိအတီၢ်ပူၤ မုၣ်ကီၤလံၢ်ကလ့ၣ်လိၤလ့ၣ်ထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်သယုၢ်တဖျၢၣ်အံၤအလိၤ ဒီ:ကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်တၢ်ပူထီၣ် ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အဘူ:အလဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၣ်ကီၤလံၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်အနံၣ် တကထိအတီၢ်ပူၤန့ၣ် အသ:ကအိၣ်သယုၢ်, အသ:ကဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်, သူၣ်လီၤဘှံ:သ:လီၤဘှါန:န:ကလဲာ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢအပူထီၣ်ယွၤန့ၣ် အဝဲ ဝ့ၤဝီၤတဲၤတီၤဖံ:တၢ်မၤတၢ်လ့ပစီဘၣ်တၢ်, ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤန့ၣ် တၢ်မၤလၢ အဂီၢ်မနုၤတမံၤမ:တအိၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢအအိၣ်ဒီ:အီၤ ခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်ထု:ကွံာ်စီကဖ့လ့, အခိၣ်တလိၣ်ထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲအတၢ်ဖံ: တၢ်မၤလၢအပူထီၣ်ယွၤအတၢ်ပၢအီၤဒီ: တၢ်လီၤမူၤလီၤပှီၢ်ဟ:ဂုၤဟ:ဂီၤတဖၣ် လၢအဝဲအဃိဒီ:အသ:ဘၣ်ဖှီၣ်ဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. ကွၢ်စိဃီၤဝဲအသ:သမူဆူညါ စ့ၢ်ကီ:ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲလၢလရာ်မ့ၣ်အူအပူၤ ဃုာ်ဒီ:ပှၤအၢပှၤသီခဲလၢာ်အဃိ ကနိ:ကစုာ်ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်, လီၤသံလီၤဝါ ဝဲဒၣ်လီၤ. {GC 660.2}GCsk 683.5

  လၢယွၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်အဂီၢ်တခီ မ့ၢ်လၢအထူၣ်ဖျဲ:ထီၣ်ဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အဃိာ်ပူၤအဃိ သူၣ်ခုသ:ခုသူၣ်ဖှံသ:ညီဒိၣ်မ:လီၤ. ဝံအကလုၢ် လီၤဘၣ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် “၃) ဒီ:တၢ်ကမၤအသ:လၢမုၢ်တနံၤလၢယွၤဒု:အိၣ်ဘှံ: နၤလၢနတၢ်သူၣ်အု:သ:အု:, ဒီ:နတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, ဒီ:နမၤတၢ်ကီလၢ တၢ်ဒု:မၤနၤဒီ:, ၄) နကစံၣ်ဃဲၤတၢ်ကတိၤဒိအံၤလၢဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤ အဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒီ:နကစံ:, ပှၤမၤအၢတၢ်န့ၣ်လၢာ်ကွံာ်ဒ်လဲၣ်, ဝ့ၢ်ထူန့ၣ် လၢာ်ကွံာ်ဒ်လဲၣ်. ၅) ယွၤမၤကၢ်လံပှၤအၢဖိအနီၣ်တီၢ်, ပှၤပၢတၢ်အနီၣ် ထိ:, ၆) ပှၤလၢအတီၢ်ပှၤကလုာ်တဖၣ်လၢအသ:ထီၣ်, ဒီ:တအိၣ်ကတီၢ် ဘၣ်. ဒီ:ပၢဝဲပှၤကလုာ်တဖၣ်လၢအသ:ကဲၤထီၣ်, ဒီ:တၢ်တြီအီၤတအိၣ် ဘၣ်.” ဝံယၡါယၤ ၁၄:၃-၆. {GC 660.3}GCsk 684.1

  တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတၢတဘျီဒီ: တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်မူထီၣ် က့ၤခံဘျီတဘျီအဘၢၣ်စၢၤအနံၣ်တကထိ ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ် အီၤလီၤ. ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူ:စံ:ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီ တဘျီဝံၤအလီၢ်ခံ, “၅) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:လၢအဆၢအကတီၢ်တဘၣ်ဒံ:ဘၣ်, ကစၢ်တချု:ဟဲလီၤဒံ:ဘၣ်ဒီ:, သုတစံၣ်ညီၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ် ကထု:ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်အိၣ်လၢတၢ်ခံ:ကျါ, ဒီ:ကမၤအိၣ်ဖျါပသ: အတၢ်ကူၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစုပှၤတဂၤဒီ:တဂၤ ကန့ၢ်ဘၣ်အတၢ် စံ:ထီၣ်ပတြၢၤလၢယွၤလီၤ.” ၁ကရံၣ်သူ: ၄:၅. စီၤဒၤနံ:ယ့လ:စံ:ကတိၤ ဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲမုၢ်နံၤအကတၢၢ်တုၤဃီၤဝဲဒီ: “တုၤတၢ်အိၣ်လၢကစၢၤကစၢၤ လၢပျၢၤလံၤလံၤတဂၤန့ၣ်ဟဲဝဲ, ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤဝဲလၢ တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်အဂီၢ်, ဒီ:အမုၢ်အလါဘၣ်, ဒီ:ပှၤစီဆှံ တဖၣ်န့ၣ် န့ၢ်ဘၣ်ဘီဧိၤမုၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၇:၂၂. ဒီ:အကတီၢ် ဖဲန့ၣ် ပှၤစီဆှံတဖၣ်ကပၢတၢ်ဒ်စီၤပၤဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢယွၤအဂီၢ် လီၤ. စီၤယိၤဟၣ်စံ:ကတိၤထီၣ်တၢ်လၢလံာ်လီၣ်ဖျါအပူၤ “ဒီ:ယထံၣ်လီၢ် ပစိာ်တဖၣ်, ဒီ:ပှၤဆ့ၣ်နီၣ်လၢအဖီခိၣ်, ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်, ဒီ:ပှၤလၢအတဘါဘၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤဒီ:အတၢ်ဂီၤ, ဒီ:တဒိ:ဘၣ်အတၢ်ပနီၣ် လၢအမဲာ်တူၢ်ခိၣ်ဒီ:လၢအစုလိၤဘၣ်. ဒီ:အုၣ်အသ:လၢယ့ၣ်ရှူ:, ဒီ:ယွၤ အကလုၢ်အကထါအဂ့ၢ်အကျိၤသတ:ဒီ:ဒိ:တၢ်ကျီကွံာ်အကိာ်တဖၣ်န့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ်အသ:တဖၣ်လီၤ. ဒီ:မူဝဲဒီ:ပၢဘၣ်တၢ်ဒီ:ခရံာ်အနံၣ်တကထိ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:အနံၣ်တကထိတချု:ပှဲၤထီၣ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:, ပှၤသံအဂၤတဖၣ် တမူဘၣ်ဝဲဘၣ်. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအခီၣ်ထံ:တတီၤလီၤ. ပှၤလၢအဂီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်အခီၣ်ထံ:တတီၤအံၤ, စီဆှံဝဲ, ဒီ:ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ပှၤဒ်န့ၣ်အသိ:တဖၣ်အဖီခိၣ်, တၢ်သံပှဲၤထီၣ်ခံစုတစုန့ၣ် အစိအကမီၤတအိၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်ကကဲထီၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤ ဒီ:ခရံာ်ဒီ:ကပၢဘၣ်တၢ်ဒီ:အီၤအနံၣ်တကထိလီၤ” (လီၣ်ဖျါ ၂ဝ:၄-၆) . စီၤပီလူ:ကတိၤဆိပာ်ဝဲ “မ့ၢ်သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစီဆှံကစံၣ်ညီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဧါ. ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢသုဒီ:, မ့ၢ်သုစံၣ်ညီၣ် တၢ်လၢအဆံ:ကတၢၢ်တဖၣ်တကြၢ:ဘၣ်ဧါ.” (၁ကရံၣ်သူ: ၆:၂) . ကစၢ် ခရံာ်ဒီ:အပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ် ကစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ် ကထိၣ်သတြီၤဝဲတၢ်ဒီ:တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါ, ဒီ:လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤလိာ်ဒီ: ကစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် ဒ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤအိၣ်တ့ၢ်ဝဲအသိ:န့ၣ် လီၤ. တၢ်လၢပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ကဘၣ်တူၢ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကတြူာ်ကွံာ် အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်တၢ်အၢအသိ: တၢ်စံၣ်ညီၣ် ကဘၣ်အီၤလီၤ. ဒီ:အမံၤကဘၣ်တၢ်ကွဲ:လီၤအီၤလၢလံာ်တၢ်သံအပူၤ သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. {GC 660.4}GCsk 684.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အကလူ:အၢတဖၣ် ကဘၣ်တူၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ ခရံာ်ဒီ:ပှၤစီဆှံတဖၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်စီၤပီလူ:စံ:ဝဲဒၣ် “မ့ၢ်သုတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်လၢပကစံၣ်ညီၣ်ကလူ:တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဧါ. ဒီ:တၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:အအံၤ တဃၣ်အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.” (အဆၢဖိ ၃) . ဒီ:လံာ်ယူဒၤ ကတိၤထီၣ်ဖျဲ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲ “ဒီ:ကလူ:တဖၣ်လၢအတဟံ:ဃာ်ဘၣ်အတၢ် ခီၣ်ထံ:ဘၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢအအိၣ်အဆိ:အလီၢ်ဒၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ်ဟံ:ဃာ်အီၤလၢတၢ်စၢဃာ်လီၤထူလီၤယိာ်, လၢတၢ်ခံ:အဖီလာ်, လၢမုၢ်နံၤဒိၣ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ်လီၤ.” ယူဒၤ ၆. {GC 661.1}GCsk 686.1

  အနံၣ်တကထိပှဲၤထီၣ်ဒီ:တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်မူထီၣ်က့ၤခံဘျီတဘျီ ကအိၣ်ထီၣ်ကဒီ:လီၤ. ဒီ:ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလၢ အတၢ်သံအပူၤ ဒ်သိ:ဒီ:ကဒိ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဘူ:အလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ သတ:ဒီ: စီၤယိၤဟၣ်ထံၣ်တၢ်ဘၣ်ဃ:ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်မူထီၣ် လၢတၢ်သံဝံၤအလီၢ်ခံ စံ:ကဒီ:ဝဲဒ်အံၤ “ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:အနံၣ်တကထိတချု: ပှဲၤထီၣ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:, ပှၤသံအဂၤတဖၣ်တမူဘၣ်ဝဲဘၣ်. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဂဲၤ ဆၢထၢၣ်က့ၤအခီၣ်ထံ:တတီၤလီၤ.” (လီၣ်ဖျါ ၂ဝ:၅) . ဝံယၡါယၤ ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဃ:ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်အဂ့ၢ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, “ဒီ:တၢ်ကဒု: အိၣ်ဖှိၣ်အီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တပူၤ ဒ်ပှၤဃိာ်ဖိလၢဃိာ်ပူၤအသိ:, ဒီ:ကဘၣ် တၢ်က:တံာ်ဃာ်အီၤလၢဃိာ်ပူၤ, ဒီ:အါနံၤအါသီအလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်ကအိၣ် သကိ:အီၤလီၤ.” ဝံယၡါယၤ ၂၄:၂၂. {GC 661.2} GCsk 686.2

  *****