Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ဆီလဲအတၢ်မၤနၢၤသ့ၣ်တဖၣ်

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သူကျဲဒ်အံၤတဖၣ်လၢတၢ်ကမၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. က့ၤတုၤက့ၤဆူတၢ်ခံ:သူ အစိၤလၢ ပှၤတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီ: ပှၤလီၤရၢၢ်လီၤစၢၤအတၢ်အိၣ် အသ:အတၢ်အိၣ်မူလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်ဒီ:ဃုထၢ ပှၤဂ့ၤပှၤဝါတဖၣ် လၢကမၤထွဲလူသၢၣ်အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ဖရိၣ် ထဲ:စတဲ:အတၢ်နာ်တလီၤမၢ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. တၢ်မၤအဂံၢ်အဘါအံၤ တမ့ၢ်လၢ အအိၣ်ဒီ:အကမၣ်လၢစီၤလိၣ်စီၤပၤဖိတဖၣ်အတၢ်မၤစၢၤအဃိဘၣ်. ထံကီၢ် လၢအတီၤဖုၣ်ကတၢၢ်ဒီ: အဂံၢ်အဘါစၢ်ကတၢၢ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်ဝဲ တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အဝဲၤလီၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အလီၢ် ဒီ:ထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ ‘ဟီၣ်လၣ်’ လၢဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်အီၤလၢ ‘က ၠနံဘၣ်’ ဒီ: စပ့ၣ်ဒီ: ဆွံဒ့ၢ်ထံကီၢ်လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ် အစီအသိအဂ့ၤမ:တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 235.3}GCsk 230.2

  ဒ်သိ:တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကအိၣ်ထီၣ်ဒီ:ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် လၢကီၢ်ယူရပၤဒီ:ဘ့ၣ်ညါအဂီၢ် ‘ကဲလ်ဘ့’ မၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤ ဖဲက ၠနံဘၣ်အိၣ်အနံၣ်သၢဆံဃာ်ဃာ်ညါလီၤ. ဒ်အဝဲအတၢ်မၤတဖၣ် တပူၤဖျဲ:ဝဲဒီ:တၢ်ကမၣ်အသိ:အတၢ်နာ်စ့ၢ်ကီ: တပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်ကမၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤသူအီၤဒ်သိ:ကရၤလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်လၢအကါဒိၣ်မ:အံၤ အဂီၢ် ဒ်သိ:ကကဟုကယာ်က့ၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်နာ်လၢကတြီဆၢ ပၤပၤအတၢ်မၤလၢအဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤဒီ:အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤတဖၣ် ဒီ:မၤစၢၤပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကအိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်အိၣ်မူအပတီၢ်မုာ်ဖိဒီ: စီစီဆှံဆှံအဂီၢ်လီၤ. ဒီ:ကမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်မူ အစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. {GC 236.1}GCsk 231.1

  ဒ်က ၠနံဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တခါလၢ အရၤလီၤစဲ:ကျံ:လံာ်လဲၢ်တဖၣ် မၤတၢ်အဘၣ်ဃ:တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိ: ဒု:အိၣ်ထီၣ်သရၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ်လၢ အသိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ် ဘၣ်ဃ:တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိထံကီၢ်လၢအဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ် တဖၣ် မုၢ်လၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢက ၠနံဘၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်ဖီၣ်န့ၣ်အီၤလၢအအိၣ်လၢ ကီၢ်ယူၤရပၤအမုၢ်နုာ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: အတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်က ၠနံဘၣ် ဝ့ၢ်ဖိအံၤလီၤ. ဝ့ၢ်ဖိအံၤအိၣ်သဂၢၢ်ဒီ:မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီ: အတၢ်အီၣ်ဒီ:တၢ်အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤလီၤ. ‘စကီ:တလဲၣ်’ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ် ‘က ၠိၣ်နီ:စ်’ ပှၤအဲကလံ: ‘ပ ၠူၣ်ရံၣ်တၣ်’ အကရၢဖိတဖၣ်, ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: ဖိလၢဟီၣ်လၣ်ဒီ:စပ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပှၤဖရၣ်စ့ၣ်ဖိ ‘ဟူ:ကနီ:’ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဟံ:ထီၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကပီၤလၢ က ၠနံဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ပူၤဖျဲ: အသ:အလီၢ်အံၤ ဒီ:က့ၤက့ၤဆူအဝဲသ့ၣ်အထံအကီၢ်ကဒဲကဒဲဝံၤဒီ: မၤကပီၤထီၣ်က့ၤအထံအကီၢ်လၢအဘၣ်တၢ်လုၣ်ဘၢမၤဘၢအီၤလၢ တၢ်ခံ: တၢ်နၤအတၢ်ခံ:သူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 236.2}GCsk 231.2

  *****