Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၁၂)—ပှၤဖရၣ်စ့ၣ်ဖိတဖၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်အဂ့ၢ်

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ စပါဒီ:အီ:စဘ:ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဒီ: တၢ်ခံ:သူလီၤဘၣ်ဝဲအါနံၣ်အါလါလီၤ. မ့ၢ်လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: တၢ်ထီဒါမၤဒၢၣ်ဒီ:နီၢ်သ:အတၢ်ခံ:သူလီၤဘၣ်အဃိ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်နာ် ဘူ:ကလီၤမၢ်ကွံာ်လၢတၢ်မၤဟ:ဂီၤအံၤအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအအိၣ်ဒီ: တၢ်မၤနၢၤအခါန့ၣ် ဘီမုၢ်စီၤပၤအံၤ ဘၣ်သဂၢၢ်စ့ၢ်ကီ:ဒီ:တၢ်မၤကၣ်လီၤ. လၢအဝဲအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ အတၢ်ပညိၣ်လၢအပာ်ဝဲလၢကမၤဟ:ဂီၤဝဲ တခါအံၤ အတၢ်နာ်ဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်အီၤလၢ ကဟ့ၣ်လီၤက့ၤဝဲဒၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဒု:ကဲထီၣ်အဃိ အပှၤသု:ဖိတဖၣ်ဘၣ်သံကွံာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ပူထီၣ်လီၤ. အစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် အတိၢ်အစ့လၢာ်ကွံာ်ဝဲတက:ဘၣ် တၢ်လၢအဝဲတူၢ်ဆါအသ:ဒီ:ကျဲ:စၢ: မၤဟ:ဂီၤဝဲတၢ်နာ်အံၤ ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ပသီထီၣ်ရၤလီၤအသ: အါထီၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. ခ ၠါစီၤပၤ ဒု:တၢ်ဒီ:တၢ်ထီကတၢၢ်ကစၢ်ယွၤလၢအလၢပှဲၤ ဒီ:တၢ်စိကမီၤဖ:ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကလုၢ်အိၣ်ဝဲလၢ မ်တၢ်ကပီၤ ကဲထီၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲကျဲ:စၢ:မၤအိၣ်ထီၣ်တၢ်ခံ:သူ ဒ်သိ:တၢ်ကပီၤ ခီဖျိအီၤ သုတန့ၢ်တဂ့ၤဘၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒု:အဆၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်စၢၤစၢၤ ဖ:ထီမ:အဃိ စီၤပၤခ ၠါလီၤဘှံ:လီၤတီၤဒီ: ဆူ:ကွံာ်ညိကွံာ်အနီတက:ဘၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသ:လၢ ဒၢ:လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖျၢၣ်အပူၤလီၤ. {GC 211.1}GCsk 207.1

  စွံ:စလဲၣ်အကီၢ်ဆၣ်အါမ:တူၢ်လိာ်တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်နာ်ဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ဆၣ်တနီၤသ:စဲဒီ:ပၤပၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ် လီၤ. စွ့ကလံ:ဒီ: ပှၤမၤတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤဘၣ်ဃ:တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အါဂၤအသွံၣ်ဘၣ်ယွၤလီၤလၢ ‘ကဲ:ပဲၣ်’ အစံာ်ပျီပူၤလီၤ. ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤအဃိ ထု:န့ၢ်က့ၤတၢ်လီၢ်အါမ: လၢအလီၤမၢ်ကွံာ် လၢအီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤတကွၢ်တလီၤအတၢ်ဖံ: တၢ်မၤဒီ: တညိကွံာ်ပှၤလၢအနာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်အဃိ ဒ်သိ: အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤကကဲထီၣ်အဂီၢ် ဒု:အိၣ်ထီၣ်ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ထံကီၢ်အဂၤလီၤ. {GC 211.2}GCsk 207.2

  လၢကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ပှၤတဂၤအမံၤမ့ၢ်ဝဲ ‘လံ:ဖံဘါ’ မ့ၢ် ‘ဖဲရံ:’ တီၤထီက ၠိအသရၣ်တဂၤလီၤ. လၢသီန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်ကပီၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဃုကွၢ်ထံတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢပျၢၤတဖၣ် အလံာ်အခါ အဝဲအသ:အတၢ်ဆိကမိၣ်တုၤဆူ လံာ်စီဆှံအအိၣ်အဃိ အဝဲ ဃုကွၢ်ထံသကိ:လံာ်စီဆှံအံၤဒီ:ပှၤက ၠိဖိတဖၣ်လီၤ. {GC 212.1} GCsk 208.1

  အဝဲဃုကွၢ်ထံရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအတၢ်ပာ်ဖျါပှၤစီဆှံ ဒီ:ပှၤဒူပှၤဃိၤသ့ၣ် တဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ ဒီ:ဘှီလိၤက့ၤဝဲတၢ်လၢအတဘၣ်ဘျီ:ဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ် လီၤ. ဖဲအဝဲဘၣ်ဟံ:န့ၢ်မူဒါလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်အခါ အတၢ်မၤအံၤ လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲဒၣ်အဃိ တၢ်အုၣ်အသ:လၢအဝဲလိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤအံၤ အဂီၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဒိ:န့ၢ်ဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤဧါန့ၣ် အဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲအဃိ စ:ထီၣ်ကွၢ်ထံမၤလိလံာ်စီဆှံအံၤလီၤ. အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤစီဆှံတဖၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤအံၤ တလီၤဂာ်တဒ်သိ:ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပှၤစီဆှံဘၣ်န့ၣ် အဝဲထံၣ်ဘၣ် ကဒီ:ဝဲလီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ ဒ်သိ:ကကွၢ်ထံဒီ:ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါတၢ်အဂီၢ် အဝဲမၤတၢ်ကွဲ:နီၣ်အလံာ် အဖၢမုၢ်ဒီ:မၤထီထီၣ်ဝဲအတီၤဆူအဟ့ၣ်လီၤအနီၢ် ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလၢ ကကွၢ်ထံဃုထံၣ်လံာ်စီဆှံတၢ်ကွဲ:အသ:သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 212.2}GCsk 208.2

  လူသၢၣ်ဒီ:စွ့ကလံ:သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆီလဲအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤ တချု:အိၣ်ထီၣ်ဒံ:အခါ ဖဲ ၁၂၁၅ နံၣ်န့ၣ် လံ:ဖံဘါကွဲ:ဝဲတၢ်ကွဲ:တခါ စံ:ဝဲကစၢ်ယွၤဒု:တီဒု:လိၤပှၤလၢ အနာ်အီၤပဝဲသ့ၣ်အံၤလီၤ. လၢတၢ်ဘျု: တၢ်ဖှိၣ်အဃိ ဒ်သိ:ပကဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်မူအထူအယိာ်ဒီ: ပကတုၤဆူတၢ်တီ တၢ်လိၤလီၤ. {GC 212.3}GCsk 208.3

  လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်လဲၤနုာ်ဆူတၢ်လၤကပီၤအပူၤဘၣ်ဃ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအံၤ လၢတၢ်ဒိကနၣ်ဒီ: ကလူၤပိာ်ထွဲအီၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအမူဒါလီၤ. {GC 213.1}GCsk 208.4

  လံ:ဖံဘါအပှၤက ၠိဖိတဖၣ် ဒိကနၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သ:အိၣ်ဒီ: ဖဲအသရၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တကဲလၢၤဘၣ်အခါ အဝဲသ့ၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လီၤ. ‘ဝံၣ်လံၣ်ယၢၣ်ဖါရဲၣ်’ မ့ၢ်က ၠိဖိတဂၤလၢ က ၠိဖိတဖၣ်အကျါလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ဟဲလီၤစၢၤလၢမိၢ်ပၢ်လၢအအိၣ် ဒီ:တၢ်သ:စဲဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်တက:ဘၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤတဂၤလၢ အသ:အိၣ်မ:လၢ ကမၤဒၢၣ်ကွံာ်ပှၤလၢအထီဒါရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိ:ဂၤဒဲ: န့ၣ်လီၤ. လၢခံလၢအတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ အဝံစံ:ဝဲဒၣ် “ယမ့ၢ်နၢ်ဟူဘၣ် ပှၤကတိၤထီဒါပၤပၤဒီ:ယအ့ၣ်တဃံ:ယမဲ ဒ်ထွံၣ်မံၤလၢ အသ:ထီၣ်တၢ်တဒု အသိ:လီၤ.” အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ ပှၤစီဆှံတဖၣ်အအိၣ်, ဘါထီၣ်တၢ် လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်, ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖ:တၢ်မၤဘူၣ်လၢ ပှၤသံအသွၣ်ခိၣ်ဒီ: ဃ့ဘါ ထုကဖၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲတဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်မံသ:မုာ်ဘၣ်. လၢတၢ်မၤ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ကမၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ အဂီၢ်တစှၤလီၤဝဲဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်မၤဒၢၣ်အီၤထီဘိတခီလီၤ. အခါဖဲန့ၣ် အဝဲနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲလံ:ဖံဘါအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢစံ:ဝဲ “တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ န့ၣ် ပမၤန့ၢ်အီၤသ့ထဲလၢ တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်အဃိလီၤ. ထဲကစၢ်ခရံာ်အထူၣ် စုညါတခါဧိၤအိ:ထီၣ်န့ၢ်ပှၤ မူခိၣ်အပဲတြီဒီ:က:တံာ်ဃ:လရာ်အပဲတြီလီၤ.” {GC 213.2}GCsk 209.1

  ‘ဖါရဲၣ်’ ဆီတလဲအသ:ဒ်စီၤပီလူ:အသိ: ဒီ:ဃာ်ကဒါအသ:လၢ မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အတၢ်စၢဃာ်တဖၣ်ဒီ: တရံ:က့ၤအသ:ဆူတၢ်သဘျ့လၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ:ကစၢ်ယွၤအဖိခွါတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. အသ:လၢအလီၤဂာ်ဒီ: ထွံၣ်မံၤအၢသီလၢအ့ၣ်ဖှီတၢ်တဒုအသ:အလီၢ်န့ၣ် တ့ၢ်နုာ်က့ၤဝဲလၢ သ:လၢ အကပုာ်လုာ်ဖိ ဒ်သိဖိလၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤအၢမၤသီတၢ်အသ:ဒီ:ဟံ:န့ၢ် က့ၤအသ:လၢပၤပၤအအိၣ်ဝံၤဒီ:ဟ့ၣ်လီၤအ:လီၤက့ၤအတၢ်အိၣ်မူဆူကစၢ် ခရံာ်အအိၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ် ‘ဖါရဲၣ်’ အတၢ်စံ:ကတိၤပာ်ဖျါက့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 214.1}GCsk 209.2

  ဖဲလံ:ဖံဘါဟ့ၣ်တၢ်ကပီၤလၢက ၠိဖိတဖၣ်အဂီၢ်အခါ ဖါရဲၣ်တခီ ဟ:ထီၣ်ဝဲဒ်သိ:ကတဲဖျါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဆူကမျၢၢ်တဖၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်ဒီ: ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤတဂၤဒီ: ‘မဲၣ်အီ:’ ကရၢခိၣ်ပာ်စုအံၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လီၤ. က ၠိသရၣ်အဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: မၤဃုာ်တၢ်လၢတၢ်သ:ခု ကစီၣ်တၢ်ရၤလီၤအတၢ်မၤအံၤအဃိ စ:ထီၣ်လၢပှၤထူစံာ်ဖိအဒူၣ် တုၤလီၤဆူ စီၤပၤအနူၢ်အစီၤအပူၤ ပှၤနာ်တၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လီၤ. အဃိလံ:ဖံဘါ အကရၢအံၤ အိၣ်ဒီ:တၢ်ခိ:ကွၢ်လၢ်ဝဲလၢ တၢ်သ:ခုကစီၣ် ဒ်သိ:ကသကုၤ လီၤလၢကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ဒီတကီၢ်ညါဒီ: တၢ်ကတူၢ်လိာ်အီၤအဂီၢ်လီၤ. {GC 214.2}GCsk 210.1