Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်လၢအကဲထီၣ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ယွၤအတၢ်တ့တၢ်ဘှီခဲလၢာ်

  ဒ်သိ:ကဒု:အိၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်တဘ့ၣ်အဂီၢ် ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤဖိမုၢ်ဖိခွါတဖၣ် တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အတၢ်သဘျ့အတၢ်ဟ့ၣ်အဂီၢ်မၤသ:ဒ်သိ:ကစၢ်ယွၤ နဲၣ်ဃီၤအစုဆူတၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်အဝၢ်ဘၣ်ခီတခီအတၢ်လီၢ် တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ‘ဖယူၢ်ရံၣ်တၢ်’ တဖၣ် မၤဝဲဒ်ကစၢ်ယွၤနဲၣ်အီၤကျဲအသိ:လီၤ. တၢ်မၤအၢမၤန:ဒီ:တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်ဆူတၢ်လီၢ်အယံၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်အိ:ထီၣ်ကျဲလၢ ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့အဂီၢ်လီၤ. {GC 291.1}GCsk 280.2

  တုၤလီၤလၢအဆၢကတီၢ်လၢ ‘ဖယူၢ်ရံၣ်တၢ်’ တဖၣ်ကဘၣ်ဟ:ထီၣ် ကွံာ်လၢအဲကလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် မ့ၢ်လၢအိၣ်ဝဲတသ့လၢၤဘၣ်အဆၢကတီၢ် န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အၢၣ်လီၤသကိ:အသ:လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဒု:သ့ၣ်ညါ အဝဲသ့ၣ်လၢကျဲတဘိလၢအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤသဘျ့လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်လီၤ. ဒ်ကဒု:သ့ၣ်ညါကဒီ:အဝဲသ့ၣ်အကျဲဆူညါအသိ: ကလူၤပိာ်သကိ:ဝဲဒၣ်န့ၣ် လီၤ. တၢ်ဘျၢအံၤ မ့ၢ်ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်ဘျၢလၢအကါဒိၣ်တခါလီၤ. ပှၤတမှံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိ:ကဃုထံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အသီလၢကအိၣ်ဝဲအဂီၢ် ဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ထဲဒၣ်လၢ ‘ဟီၣ်လၣ်’ န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်စုက ၠိ ‘ရိဘ့ၣ်စ့ၢ်’ {GC 291.3}GCsk 280.3

  အတၢ်ကတိၤအစံ:ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢခံကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ “ယကိ:ဃီၤသု ဒ်သိ:သုကလဲၤဃုာ်တၢ်ဒီ:ယၤလၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ အကလူ:တဖၣ် အမဲာ်ညါလီၤ. တၢ်လဲၤကျဲအံၤ မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢယပိာ်တ့ၢ်ဝဲလၢအတယံၤ ဘၣ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်မ့ၢ်သူကျဲအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကပာ် ဖျါထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤလၢသုဂီၢ်ခီဖျိတၢ်ထံၣ်တၢ်လၢညါခီဒီ: အိၣ်ကတဲာ် ကတီၤသုသ:ဒ်သိ:သု:ကတူၢ်လိာ်အီၤဒ်သုတူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢယတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအံၤအသိ:တက့ၢ်. မ့ၢ်လၢမနုၤ အဃိလဲၣ်န့ၣ်” အါန့ၢ်ဒံ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤဒီ:တၢ်ကပီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်လီၤပှၤအဂီၢ်အိၣ်ဒံ:ဝဲန့ၣ်ယနာ်ယဲသပှၢ်တၢၢ်လီၤ.” {GC 291.4}GCsk 280.4

  ယတၢ်မုၢ်လၢ်တမ့ၢ်လၢယကဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘှီ တၢ်လၢပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတၢ်ဖံ: တၢ်မၤကထီၣ်ဘ:ဒ်အမုၢ်လၢ်ဝဲအသိ:သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. လူသၢၣ်အပျဲၢ် တဖၣ်တၢ်ဒု:နဲၣ်အဝဲသ့ၣ်အါန့ၢ်လူသၢၣ်ဘၣ်ဆၣ်တထံၣ်ဖျါဝဲဘၣ်, ဒ်န့ၣ် အသိ:ကဲလ်ဘ့အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဒ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဖ:ဒိၣ် တဖၣ်အံၤလၢအဝဲသ့ၣ်အစိၤန့ၣ် ဒု:ကပီၤထီၣ်တၢ်ကပီၤဘၣ်ဆၣ် ဆဲ:ခီဖျိဝဲ တန့ၢ်ထဲသိ:ဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်မူဒံ:ဝဲဒီ:ဒ်အတူၢ်လိာ်တၢ်ကပီၤလၢအခီၣ်ထံ:တခါအသိ: ကတူၢ်လိာ် စ့ၢ်ကီ:တၢ်ကပီၤလၢခံတခါအံၤ လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သ:ဆူၣ်အပူၤလီၤ. {GC 292.1}GCsk 281.1

  တၢ်တမံၤလၢသုကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤထီဘိမ့ၢ်ဝဲသုတၢ်အၢၣ်လီၤ သုသ:လၢကစၢ်ယွၤဒီ:ပှၤကညီအမဲာ်ညါ လၢသုကတူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်ကပီၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤ တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါယဃ့ကည:သုလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ် သ:အိၣ်အပူၤလၢသုမ့ၢ်နၢ်ဟူသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: တချု:လၢသုတူၢ်လိာ်အီၤန့ၣ် ထိၣ်သတြီၤဒီ:ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤတံၢ် လီၤဆဲ:တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် လၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိ:ကသ့ၣ်ညါ လံာ်စီဆှံလၢလၢပှဲၤပှဲၤအဂီၢ် တသ့ဃုကွၢ်ထံတၢ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤကိ:ဖိ ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ကဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်ထီဒါပှၤခရံာ်ဖိ အတၢ်ခံ:သူဖ:ဒိၣ်အံၤအပူၤ အတၢ်စဲၤခံမ့ၢ်တၢ်လၢအတသ့ဘၣ်တခါလီၤ. {GC 292.2}GCsk 281.2

  ပှၤတမှံၤတဖၣ်အံၤလၢတၢ်သ:အိၣ်မၤန့ၢ်သ:အတၢ်သဘျ့အဃိ လဲၤခီဂာ်ပီၣ်လဲၣ်ဖ:ဒိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ယာ်အပူၤဒီ: သူၣ်ထီၣ် ထံကီၢ်တကီၢ်လၢအအိၣ်ဒီ:အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတမှံၤ တဖၣ်အံၤ တနၢ်ပၢၢ်ဒံ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့အတၢ်ဘျၢဒံ:ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:ဒံ:လၢကဟ့ၣ်နီၤလီၤအတၢ်သဘျ့လၢ ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအတူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသ:ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အဃိန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်ပၢၤဃာ်သ:အတၢ်သ့ၣ်ညါဒီ:တၢ်ဃုထံၣ်ပာ်ဖျါပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်အတၢ်ကမၣ်, ဒီ:ဟ့ၣ်အီၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်အတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤမူဒါဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစုပူၤလီၤ. တၢ်နာ်အံၤမ့ၢ်တၢ်နာ် လၢအဂံၢ်စဲၤလီၤအသ:ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤဒီ: မ့ၢ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤကမၣ် ဝဲလီၤ. ပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:အံၤ အိၣ်ဒံ:ဒၣ်ဝဲဒ်ရိမ့ၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:အသိ:လီၤ. ပၤပၤအတၢ်ခံ:သူလၢ အလုာ်ဘၢဃ:ပှၤခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူအံၤ တဒ်ကွံာ်ဖျိကွံာ်ဒံ:ဝဲခဲလၢာ်ဒံ:ဘၣ်.GCsk 282.1

  ပှၤဃုထံၣ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်အသီတဖၣ်အံၤ သူၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်ဒီ: ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်ဒီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါပာ်ဖှိၣ်သ:အထံကီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ကမၤဒၢၣ် မၤဟ:ဂီၤကွံာ်ပှၤထီဒါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်စိကမီၤလၢပှၤစံၣ်ညီၣ် ကွီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤအသိ: ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိ တၢ်ကမီၤလီၤ. ဒီ:မ့ၢ်လၢတၢ်မၤအသ:တဖၣ်အံၤအဃိ တၢ်န့ၢ်သါအဘျု: ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:န့ၣ်လီၤ. {GC 292.3}GCsk 282.2