Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၃)—တၢ်ဘိ:ကဒါ, ီၢ်တံၢ်, ီၢ်ဘၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ

  ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူ:ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဖဲ (၂သ့: ၂:၃, ၄, ၇) အပူၤစံ:ဝဲ, “သုတဒိ:လီသု:သ:လၢတၢ်နီတမံၤနီတဂၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကဒံကဒါ န့ၣ်မ့ၢ်တဟဲဆိဘၣ်, ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:ပိာ်ခွါ, တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါလၢအဂ့ၢ်လိာ် ဘှီလိာ်, ဒီ:ပာ်ထီၣ်ထီအသ: လၢကယဲၢ်တၢ်ကိ:အီၤလၢကစၢ်, လၢတၢ်ဘါအီၤ အဖီခိၣ်, တုၤအဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢယွၤအဟံၣ်ပူၤ, ဒီ:ဒု:နဲၣ်အသ:လၢအမ့ၢ်ယွၤ တဂၤန့ၣ်, မ့ၢ်တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်ဒီ:မုၢ်တနံၤန့ၣ်တတုၤဘၣ်ဝဲဘၣ်” အသိ: တၢ်မၤတဖၣ်လၢအအိ:ထီၣ်န့ၣ်ကျဲ ဒ်သိ:ပၤပၤအစိကမီၤကဒိၣ်ထီၣ်အံၤ ဟဲနုာ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ စ:ထီၣ်လၢတၢ်အခီၣ်ထံ:အဆၢကတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယွၤအတၢ်မၢဖိသ:ပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဒီ:သ့ၣ်ညါပာ်ဝဲလီၤ. {GC 49.1}GCsk 48.1

  “တၢ်မၤအၢအတၢ်ခူသူၣ်” စ:ထီၣ်မၤတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအတၢ်မၤကယီ ကယီဖိ ဒ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိအလုၢ်အလၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤဆူခရံာ်ဖိ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ. ဖဲတၢ်မၤအၢမၤန:လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်တီတၢ်လိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်အီၤဒီ: မၤဝဲဒၣ် ဒ်ပှၤနာ်တၢ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အလုအလၢ်အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် အသိ:ဒီ: “ပှၤတၢ်နာ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်” တဖၣ်အံၤသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:လၢ “ခီၣ်စတဲၣ်ထံ” အတၢ်ဆီလဲအဃိလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စီဆှံဟ:ဂီၤကွံာ်ဝဲ ချ့မ:အဃိ “ပှၤတၢ်နာ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်” တဖၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤလံ. {GC 49.2}GCsk 48.2

  အဝဲသ့ၣ်စၢဖှိၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်နာ်ဒီ:တၢ်နာ်ခရံာ်လီၤ. တၢ်နာ် တလီၤပလိာ်ဘၣ်တဖၣ် စၢဖှိၣ်က့ၤအသ:အဃိ ဒ်တၢ်စံ:ပာ်အိၣ်ဝဲအသိ: ‘ပှၤအၢပှၤသီတဂၤ’ အံၤအက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်ဒီ:မၤဝဲဖဲအသ:အိၣ်မၤဝဲအသိ:, လၢအမၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်နာ်ကမၣ်တခါအံၤ မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤလၢအလီၤလိာ်လီၤလ:ဒီ: အဒိၣ်အမုၢ်ကတၢၢ်တခါလီၤ. တၢ်မၤဃူမၤဖိ:ပှၤခရံာ်ဖိဒီ: ပှၤလၢတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ယွၤတဖၣ် ဒု:ကဲထီၣ်ပှၤကညီအတၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ. ဝံအတၢ်ကတိၤ အိၣ်တ့ၢ်ပာ်ဝဲ လၢအဝဲဒၣ်ထီဒုၣ်ဒါယွၤဒီ: ပာ်ထီၣ်ထီအသ:လၢကစၢ်ယွၤ အဖီခိၣ်လီၤ. တၢ်မၤကမူၤကမၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအထူသနူဒု:ကဲမုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပညိာ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကဆ့ၣ်နီၤဘၣ်လၢ အလီၢ်ပစိာ်ဒီ:စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ဟီၣ်ခိၣ်ဒ်တၢ်ဘၣ်အသ:န့ၣ်လီၤ. {GC 50.1}GCsk 48.3

  မုၣ်ကီၤလံၢ် ပာ်မၤအသ:တဘျီဒ်သိ:ဒီ:ကမၤဃူမၤဖိ:အသ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် ဒီ:ဟဲဆူ ပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဝဲအလီၢ်လၢ ကလ့ပစီန့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်လီၤ. နဲၣ်စိဃီၤဝဲဟီၣ်ခိၣ်အဘီအမုၢ်ဒီ:တၢ်လၤတၢ်ကပီၤဒီ:စံ:ဝဲလၢကဟ့ၣ်သါ ကစၢ်ခရံာ်ခဲလၢာ်လီၤ. ထဲဒၣ်တမံၤဧိၤကစၢ်ခရံာ်ကဘၣ်တူၢ်လိာ်အီၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်ခံ:အကစၢ်အစီၤပၤဧိၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ညိကွံာ်ဝဲဒီ:ဟီထီၣ်ကွံာ် ပှၤလ့ပစီတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢခံက့ၤမုၣ်ကီၤလံၢ်ဒိ:န့ၢ်တၢ်မၤနၢၤဆူ ပှၤကညီတဖၣ်အအိၣ်လၢတၢ်လ့ပစီတမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ဒ်သိ: ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ်တၢ်လၤဒီ:တၢ်လီၢ်တၢ်လၤကအိၣ်ဝဲအဂီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲပာ်ထီပာ်ဂၢၢ်ပှၤကညီလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တဖၣ်, ဒီ:ညိကွံာ်ကစၢ်ခရံာ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လူၤမၤထွဲတ့ၢ်တၢ်ဒ်သိ: မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတ့ၢ်ကျဲအသိ:ဒီ:ရိမ့ၤအသီခါတဖၣ်ကဲထီၣ်ခၢၣ်စ:လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 50.2}GCsk 49.1

  ဖဲခရံာ်ဖိအသီခါဒီ:ပှၤပၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ် စိကမီၤခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူပၤပၤအစုပူၤတခါအံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်အဂံၢ်ခိၣ်တခါစ့ၢ်ကီ:လီၤ. အါန့ၢ်အမဲာ်ညါ ပၤပၤအံၤတၢ်ကဘၣ်ကိ:အီၤလၢ “ယွၤကစၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ပၤပၤ” ပှၤလၢ အတအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်ကမၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်တၢ်လ့ပစီအီၤ လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အခါ, မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်လ့ပစီသၢမံၤတမံၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ မၢဝဲကစၢ်ခရံာ်ဘါထီၣ်အီၤအသိ:, ပၤပၤဃ့စ့ၢ်ကီ:ဝဲ ခီဖျိရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ဒီကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလံန့ၣ်လီၤ. {GC 50.3}GCsk 49.2

  ပှၤအိၣ်တီအိၣ်လိၤလၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:ပၤပၤအတၢ်ဃ့သ့ၣ်တဖၣ် အံၤစံ:ဆၢက့ၤတၢ်လၢတၢ်ကွဲ:အသ:ဒ်ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဆၢက့ၤမုၣ်ကီၤလံၢ် အသိ:လီၤ. (လူၤကၣ် ၄:၈) . ကစၢ်ခရံာ်တပာ်လီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်အနၢ် လၢပှၤကညီနီတဂၤဘၣ်အဃိ ပၤပၤအတၢ်စိတၢ်ကမီၤလုၣ်ဘၢတၢ်အံၤ မ့ၢ်အထီဒါလိာ်သ:ဒီ: လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်တၢ်စိ ကမီၤအိၣ်ဝဲထဲတခါဧိၤလၢအမ့ၢ်ပၤပၤ, အတၢ်မၤနၢၤဟံ:န့ၢ်ဆူၣ်တတီတလိၤ ဝဲလၢကပၢဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိ တဖၣ်န့ၣ် ဃၣ်ကပၤကွံာ်အသ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမ့ၢ်အတီဒီ:ဟ:ဖ:ကွံာ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကျဲ:စၢ:သိၣ်က့ၤသီက့ၤဒီ:ကွဲက့ၤပှၤဖရိၣ် ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်မ်သုသုတဟ:ထီၣ်လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအံၤ တဂ့ၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မၤအသ:တခါအံၤ ကဲက့ၤလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ် တခီလီၤ. {GC 51.1}GCsk 50.1

  ပှၤရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပာ်လီၤယီၢ်တံၢ်ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ် တယၢ်ဒီ: “၃) ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, လၢယဂုာ်ကွဲ:န့ၢ်သုသပှၢ်တၢၢ် လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢပဒိ:န့ၢ်သကိ:အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်ဒီ:, အလီၢ် အိၣ်လၢယကကွဲ:သဆၣ်ထီၣ်သုခံ, ဒ်သိ:သုကဂုာ်ကျဲ:စၢ:ဒု:တၢ်လၢ တၢ်နာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလၢပှၤစီဆှံလၢပျၢၤတဘျီန့ၣ်အဂီၢ်လီၤ.” ယူဒၤ :၃. {GC 51.2}GCsk 50.2

  ခရံာ်ဖိအမ့ၢ်အတီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပာ်အသ:လၢလံာ်စီဆှံအံၤန့ၣ် ဒ်ပတီၤတဘ့ၣ်ဒီ:ကတြီဆၢက့ၤမုၣ်ကီၤလံၢ်ဒ်ကစၢ်ခရံာ်တြီဆၢတ့ၢ်ဝဲဒၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ် လၢတၢ်ကွဲ:အသ:အသိ:န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်သ့ၣ်ညါဆိပာ်စၢၤဝဲ လီၤ. အဃိဒ်သိ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျဲကကမၣ်ဒီ: ပၤပၤအစိကမီၤကဒိၣ် ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ်လံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ကဘၣ်မၤဝဲ ဒ်သိ:ပှၤတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်လံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တြီဃာ် တၢ်စဲ:ကျံ:လံာ်စီဆှံအါနံၣ်အါလါလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တၢ်တဟ့ၣ်အခွဲ:လၢကဖ:လံာ်စီဆှံစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ဒ်သိ:ကပၢၤဃ:အတၢ်ပာ် မၤသ:ဒီ:အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအဂီၢ် သီခါသ့ၣ်တဖၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဖ:လံာ်စီဆှံ ဒၣ်ဝဲဒီ: တဲဖျါလံာ်စီဆှံအခီပညီတဖၣ်လီၤ. ပၤပၤန့ၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် ပာ်ကဲအီၤဒ်သိ: “ပှၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်” ကစၢ်ယွၤအခၢၣ်စ:တဂၤအသိ:လီၤ. {GC 51.3}GCsk 50.3