Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၂) —တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်ဖဲနံၣ်, ၤက, ၤ (၁) အကတီၢ်

  စ:ထီၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်က့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤဆူမူခိၣ်အဆၢကတီၢ်ဒီ: ကဟဲက့ၤက့ၤခံဘျီတဘျီအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် တၢ်ကမၤအသ:ဒီ:အပှၤဂီၢ်မုၢ်သ့ၣ် တဖၣ်ကဘၣ်သဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် နဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲအပျဲၢ် အဘီၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်ဆိစ့ၢ်ကီ:ဝဲတၢ်မၤအၢမၤန:ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢ ကလီၤ ဘၣ်ပှၤလၢအနာ်အီၤဒီ:တူၢ်လိာ်အီၤဒီ:ပိာ်အခံတဖၣ်အလိၤလီၤ. (မ:သဲ ၂၄:၉, ၂၁, ၂၂) . ပှၤတဖၣ်အံၤကဘၣ်ပိာ်ကျဲတဘိလၢ ပကစၢ်သ:ဘိဟ:တ့ၢ်ဝဲ လၢအပှဲၤဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ် သ:ဟ့, ဒီ:အတၢ်ထီဒါလၢပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တဂၤအံၤအလိၤ ကအိၣ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီ:လၢပှၤနာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. {GC 39.1} GCsk 38.1

  တၢ်သ:ခုကစီၣ်မ့ၢ်ရၤလီၤအသ:သကုၤလၢတၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:ဒီ: အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသရိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်လုၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤန့ၣ် ပှၤထီဒါခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲအဃိ မၤကဲၤထီၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အမ့ၣ်အူလီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဂုာ်န့ၣ် ဆူၣ်ကွံာ်အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တက:ဘၣ်, ဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ် အီၤလၢအဟံၣ်အဃီလီၤ. “၃၂) ဒီ:တၢ်အနံၤအသီလၢအခီၣ်ထံ:, ဖဲသုဒိ: ကပီၤထီၣ်သုသ:အလီၢ်ခံန့ၣ်, သုဘၣ်တၢ်ဒု:လိာ်ယၤလိာ်လၢတၢ်ဖှီၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အပူၤန့ၣ်, သ့ၣ်နီၤထီၣ်တက့ၢ်.” ဧ့ၤဘြံၤ ၁ဝ:၃၂ အဝဲသ့ၣ် “၃၆) ဒီ:အဂၤတနီၤဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, ဒီ:တၢ်တီၢ် တၢ်ဝ့ၤ, ဒီ:လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢတၢ်စၢဃာ်, ဒီ:တၢ်လီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤ လီၤ.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၃၆) ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဘၣ်တၢ်ဒိ:ပနီၣ်အီၤလၢတၢ်သွံၣ်တၢ်စီၤ လီၤ. ခရံာ်ဖိလၢအမ့ၢ်ကုၢ်ဂ့ၤ, ကစၢ်ဂ့ၤ, ခရံာ်ဖိထူ:တီၤဂ့ၤဖှီၣ်ယာ်ဂ့ၤ, ခရံာ်ဖိအိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဂ့ၤ, တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဂ့ၤ, ခရံာ်ဖိခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢတၢ်သ:ကညီၤတအိၣ် နီတစဲ:ဘၣ်အပူၤလီၤ. {GC 39.2}GCsk 38.2

  တၢ်မၤအၢမၤန:လၢစ:ထီၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဖဲ နံရိစီၤပၤအစိၤအံၤ အိၣ်ဂၢၤ ဆိ:ကျၢၤဝဲနံၣ်အကယၤအါမ:လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: တၢ်စံၣ်ညီၣ်တတီတလိၤဒီ:တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, တၢ်ဆူ:တၢ်ဆါအၢသီ, ဟီၣ်ခိၣ်ဟူ:ကဲထီၣ်ဝဲန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်စံ:ဝဲလၢ ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဃိလီၤ. အဃိဒီ:မၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်ပှၤအၢပှၤသီအသိ:လီၤ. ခရံာ်ဖိ အါဂၤဘၣ်ကဲထီၣ်မူဒံ:ခ့ယုၢ်, ဘီၣ်သိၣ်အဆၣ်အီၣ်လၢတၢ်လိာ်ကွဲအပျီ ဖ:လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနီၤဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီလၢထူၣ်စုညါ, တနီၤတၢ်ဒု: ကူသိ:ထီၣ်လၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဖံ:ဒီ:တၢ်တ့ၢ်လီၤအီၤလၢထွံၣ်မံၤတဖၣ်အကျါ အဃိ ဘၣ်သံဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဆှုၣ်မဲာ်ကဲၤမဲာ်လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်တၢ်မၤ အၢမၤန:အံၤ အိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီ, တၢ်သူၣ်မံသ:မံဒီ:တၢ်နံၤကဝဲၣ်ပျီၣ် ကဒီမ:လီၤ. {GC 40.1}GCsk 39.1

  ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိ:ကပူၤဖျဲ:ဒီ: တၢ်မၤအၢမၤန:အံၤအဂီၢ် ကဘၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်သပှၢ် ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လဲၤအိၣ်ခူသူၣ်ဝဲလၢတၢ်လူၢ်တဖျၢၣ် လၢအအိၣ်ယံၤဒီ:ရိမ့ၤအဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူမံ:လ:အါမ:လီၤ. ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ခူၣ်တၢ်ပူၤဒီ: အိၣ်ဆိ:ဝဲဒၣ်, မ့ၢ်သံဒၣ်လဲာ်ခူၣ်လီၤကွံာ်ဝဲဒၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိအတီ အလိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲကစၢ်ခရံာ်အတၢ်စံ:ပာ်လၢ အစံ: ဝဲဒၣ် “သုမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:သုလၢယမံၤအဃိ ဒီ:သ:ခုတက့ၢ်, သုဘျု:အိၣ်လၢမူခိၣ်အါမ:လီၤ. ဝံလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢညါတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:အီၤဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ.” ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:လၢကျဲ အါဘိလီၤ. GCsk 39.2

  အဝဲသ့ၣ်တၢ်မၤနၢၤအတၢ်သ:ဝံၣ်အသီၣ်လၢ ဟဲသီၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ မ့ၣ်အူလၣ်ကျါတဖၣ်အံၤ ထီၣ်ဘ:ဝဲဒၣ်ဆူမူခိၣ်န့ၣ်ဒီ:လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ် သ:တီဒီ:အတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤလံလၢအတၢ်နာ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အဃိ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်ကွၢ်လီၤ အဝဲသ့ၣ်လၢပှဲၤဒီ:တၢ်သူၣ်မံသ:မုာ်န့ၣ်လီၤ. နၢ်ဟူစ့ၢ်ကီ:ဝဲ တၢ်ကလုၢ် သီၣ်လၢမူခိၣ်လၢအစံ:ဝဲနမ့ၢ်သံဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တီဒီ:ယၤတက့ၢ်ဒီ:ယကဟ့ၣ်နၤ လၢတၢ်မူန့ၣ် ဒ်နတၢ်မၤနၢၤတၢ်အခိၣ်ဖ:အသိ:လီၤ. ၁၀) တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် လၢအကဘၣ်နၤန့ၣ် သုတပျံၤအီၤနီတမံၤတဂ့ၤ. ကွၢ်ကွၢ်, ဒ်သိ: ကလ့ပစီသုဒီ:, မုၣ်ကီၤလံၢ်ကဒၢနုာ်သုလၢဃိာ်ပူၤတနီၤ, ဒီ:သုကဘၣ် တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဆံဆဲၣ်သီလီၤ. အိၣ်နဲဆိ:နဲလၢနကလုၢ်တီတုၤနသံတက့ၢ်. ဒီ:ယကဟ့ၣ်နၤလၢတၢ်မူအခိၣ်သလု:န့ၣ်လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၂:၁၀) . {GC 41.2}GCsk 40.1

  မုၢ်ကီၤလံၢ်ကျဲ:စၢ:မၤဟ:ဂီၤကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်စုဆူၣ် ခီၣ်တက:ဘၣ်ဆၣ်ကဲထီၣ်ဝဲကလီကလီလီၤ. ကစၢ်ယွၤအပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤ သကုၤလၢတၢ်လီၢ်အါထီၣ်ဒီ:ပှၤနာ်တၢ်ဒ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိ တဂၤစံ:ဝဲဒၣ် “ဒ်အမၤသံမၤပှၢ်တၢ်အါထီၣ်အါထီၣ်အသိ: ပှၤနာ်တၢ်သ့ၣ် တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:အါထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်တခီလီၤ. Tertullian, Apology, Paragraph, p. 50. {GC 41.3}GCsk 40.2

  ပှၤလၢအကထိကထိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤဘၣ်ဆၣ် ပှၤအဂၤ ဟဲဒီ:အိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤဝဲဖဲ အဝဲသ့ၣ်အလီၢ်ဒီ:ပှၤလၢဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢ မၤတူၤရၤအတၢ်သံ လၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဂံၢ်ဃုာ်အီၤလၢ ခရံာ်အပှၤမၤနၢၤတၢ်အကျါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒု:တၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီ: ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤကပီၤအကဟုကညီၢ် ဖဲကစၢ်ဟဲက့ၤဝဲအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်တဖၣ်လၢပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တူၢ်ဝဲန့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ဘူ:အသ:ဒီ:အကစၢ်ခရံာ်လၢအမ့ၢ်ပှၤအုၣ်ခီၣ်တၢ်ကစၢ်တဂၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒီ: အသကဲာ်ပဝ:န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်ဒီ: ဖဲအတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ် အိၣ်စှၤလီၤဝဲအခါ ကစၢ်ယွၤ မၤလီၤဘှါမုၢ်ကီၤလံၢ်အစုတီၤဒီ: အဝဲသ့ၣ်မၤနၢၤတၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤ အဃိလီၤ. {GC 42.1}GCsk 40.3

  မ့ၢ်လၢမုၢ်ကီၤလံၢ်အံၤမၤဝဲလၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တက:တန့ၢ်လၢၤ ဘၣ်ဒီ: သု:ကျဲၤက့ၤတၢ်သု:ကျဲၤလၢကဝံၢ်ထီၣ်အနီၣ်တယၢ်လၢခရံာ်အတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဒီ:ကထီဒါကစၢ်ယွၤလီၤ. လၢတၢ်မၤအၢမၤန:တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ် အလီၢ်န့ၣ် အဝဲဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်သ:ကွံဒီ:တၢ်သ:ထီၣ်ထီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသ: ဒ်သိ:ကအဲၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ထူ:တၢ်တီၤဒီ:တၢ်လီၢ်တၢ်လၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ခရံာ်ဖိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဘၣ်ဆၣ် ဒု:ကဲထီၣ်ပှၤဘါ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပှၤခရံာ်ဖိလီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံ:ဝဲလၢ အတူၢ်လိာ်ခရံာ်ဘၣ်ဆၣ် တပာ်ကဲဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃာ်ဘၣ်. ဆိမိၣ်ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢ ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ ပသ:ဒီ:ဆီတလဲပသ:န့ၣ်ဘၣ်. ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်စံ:ဝဲလၢ ဒ်သိ:ပစၢဖှိၣ် ထီၣ်က့ၤပသ:လၢ ကစၢ်ခရံာ်အပူၤကန့ၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ် ပကြၢ:မၤစၢ်လီၤ တၢ်ဘျၢဒီ:တၢ်မၤလိာ်တနီၤန့ၣ်လီၤ. {GC 42.3}GCsk 41.1

  တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:, တၢ်ဘၣ်ယိာ် ဘၣ်ဘှီလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န:န:ကလဲာ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ: တၢ်ကီတၢ်ခဲလံ. ပမ့ၢ်ထီၣ်သတြီၤကွၢ်ကဒါက့ၤ ပှၤလၢအဘၣ်လီၤဃိာ်ပူၤ, ပှၤဘၣ်တူၢ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်, ပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံလၢမ့ၣ်အူ, ပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံ လၢန:တဖၣ်အံၤ တလီၤပျံၤထဲသိ:ဒီ:တၢ်အိၣ်အသ:ခဲအံၤန့ၣ်ဘၣ်. ခရံာ်ဖိ တနီၤအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒီ:ဆၢထၢၣ်ဒူဒူဘၣ်ဆၣ်တနီၤအတၢ်နာ်ဆီတလဲကွံာ် အသ:လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဟဲနုာ်ဆူခရံာ်ဖိလၢအပာ်မၤအသ:တဖၣ်အပူၤ ဒ်သိ:ကဆီတလဲကွံာ်ခရံာ်ဖိအတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 42.4}GCsk 41.2

  ခရံာ်ဖိတနီၤဘၣ်အသ:လၢ တၢ်ကမၤဖုၣ်လီၤကွံာ်အတၢ်နာ်အတီၤ လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ:ပှၤလၢအတၢ်နာ်တလီၤ ပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤအိၣ်ထီၣ်ကရၢကရိအသီတခါ ဒ်သိ:ကစၢဖှိၣ်ထီၣ် လိာ်အသ:လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသ:လၢ တၢ်ကစၢဖှိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အဂီၤ, နီၢ်မၤရံအဂီၤ ဒီ:ပှၤတီပှၤလိၤ, တၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၤ, အိၣ်ဒံ:ဝဲလီၤ. တၢ်နာ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ် တဖၣ်ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဘျၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်မၤအိၣ်ဃါဃုာ်လိာ်သ: အဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စီဆှံဒီ: တၢ်စိကမီၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအိၣ်ဒံ:ဝဲတနီၤလၢအတလူၤပိာ်ထွဲကျဲလၢအကမၣ်တဖၣ် ဒီ:အသ:တီဝဲဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ. {GC 43.1}GCsk 42.1