Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အဆၢကတီၢ်

  လၢပှၤလၢအဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု: အတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဟဲတုၤဃီၤဝဲဒၣ်လီၤ. တမ့ၢ်လၢလူသၢၣ်တထံၣ်ဒီ: တသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢတၢ်အိၣ်အသ:အိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်အၢအၢသီသီအဃိဘၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲနာ်ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါဝဲဒၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်ကမၤပူၤဖျဲ: အီၤဒီ:ကမၤစၢၤအီၤ အဃိအဝဲမၤအတၢ်မၤဆူညါန့ၣ်လီၤ. “တၢ်ကကဲထီၣ် အသ:ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်, ဒ်သိ:ယကသ့ၣ်ညါအဂီၢ် ယတကျဲ:စၢ: ယဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. သ့ၣ်အလၣ်ဖိတဘ့ၣ်ဒၣ်လဲာ် ပၢ်ကစၢ်မ့ၢ်တဘၣ်အသ:ဒီ: တလီၤဆှုဘၣ်ဝဲဘၣ်, ကစၢ်ယွၤကကဟုကယာ်ပှၤထဲလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ခရံာ်ဟဲဒိ:လဲအသ:လၢပှၤကညီအက့ၢ်အဂီၤဒီ: ဒိ:သံအသ: လၢပဂီၢ်အဃိ ယမ့ၢ်ဘၣ်သံလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ် လၢယၤဘၣ်” မ့ၢ်လူသၢၣ်အတၢ်တဲဖျါဝဲလီၤ. {GC 141.2}GCsk 143.2

  ပၤပၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်အတၢ်ပရၢဖဲအတုၤဃီၤဆူ လူသၢၣ်အအိၣ်အခါ လူသၢၣ်စံ:ဝဲဒၣ် “တၢ်ကလုၢ်အံၤယတပာ်အီၤလၢ တၢ်နီတမံၤဘၣ်ယကထီဒါတၢ်အကမၣ်တခါအံၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်လၢတအိၣ် ဒီ:ကစၢ်ယွၤဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤပှၤလၢအဘၣ်ဒိ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်တခီ မ့ၢ်ဝဲကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ယဲဒၣ်ယသ:ပူၤအံၤပူၤဖျဲ:ဝဲဒီ:တၢ်စၢဃာ် လံန့ၣ်လီၤ. လၢမနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢယသ့ၣ်ညါဘၣ်က့ၤပၤပၤ မ့ၢ်ခရံာ်အဘျၣ်ဒီ:အတၢ်စိကမီၤလၢအဟံ:ဃာ်တ့ၢ်ဝဲအံၤ မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်စိကမီၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢခံကတၢၢ်အဃိလီၤ. {GC 141.3}GCsk 143.3

  ပၤပၤအတၢ်ကလုၢ်အံၤ တမ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:လၢအဘျု:တအိၣ်ဘၣ်. ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢအတၢ်နာ်လီၤရၢၢ်လီၤစၢၤတဖၣ်လၢပၤပၤအတၢ်ကလုၢ် အံၤအဃိ, အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒီ:တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:လီၤ. သ:သမူမ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီ: အပှ့ၤကလံၤဂ့ၤမ:အဃိ ပှၤအါဂၤနာ်ဝဲလၢတကြၢ:မၤဟ:ဂီၤကလီပှၤအသ: သမူလၢတၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအံၤဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. လူသၢၣ် အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤကအိၣ်ဆိကတီၢ်အသ:ဧါ. {GC 142.1}GCsk 144.1

  လူသၢၣ်တုၤခဲကနံၣ်အံၤတအိၣ်ဒီ:တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:ဒံ:ဘၣ်. အဝဲ ဆူ:ကါဝဲတၢ်စိကမီၤလၢ အလီၤပျံၤဒီ:စံ:ကတိၤထီဒါက့ၤရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အပူၤလီၤ. လၢပှၤကမျၢၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖု, က ၠိဖိ, ကသံၣ်သရၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ, ဒီ:ပှၤဝ့ၢ်ဖိ, ပှၤကလုၢ်အါမ:အမဲာ်ညါလူသၢၣ် ဃိကွံာ်ပၤပၤအတၢ်ကလုၢ်အလံာ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ထီဒုၣ်ဒါအတၢ်ဒု:လၢ အဆူၣ်မ:တခါအံၤစ:ထီၣ်ဝဲလံ. စ:ထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ယမၤ တၢ်လိာ်ကွဲဒီ:ပၤပၤလံ. တၢ်မၤအံၤယစ:ထီၣ်မၤအီၤခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအမံၤ လီၤ. တၢ်မၤအံၤယတမၤကတၢၢ်ကွံာ်အီၤလၢ ယဂံၢ်ယဘါဘၣ်, ယကမၤ ကတၢၢ်အီၤလၢကစၢ်ယွၤအစိကမီၤလီၤ. {GC 142.2}GCsk 144.2

  မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဃုထၢယၤဧါ. ကစၢ်ယွၤကိ:ဃီၤယၤဧါန့ၣ် မ့ၢ်မတၤကသ့ၣ်ညါတဂၤလဲၣ်. လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်မၤတရီတပါယၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်မၤတရီတပါဃုာ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘၣ်ယိာ်အိၣ်ဧါတအိၣ်ဧါန့ၣ် မ့ၢ်မတၤကသ့ၣ်ညါတဂၤ လဲၣ်.” GCsk 144.3

  ကစၢ်ယွၤတဃုထၢအဝံလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ပှၤလၢအလီၢ်အလၤ အိၣ်ဒီ:ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်လီၢ်ထီၣ်ထီတဖၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤဃုထၢထီၣ် အဝံလၢပှၤယိယိဖိ, ပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိဒ်ဝံဧၤမိၣ်, ပှၤက ၠိသိဖိတဂၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. လၢစိၤတစိၤဘၣ်တစိၤန့ၣ် ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ် ဘၣ်သိၣ်လိသီလိသိၣ်က့ၤ သီက့ၤစီၤလိၣ်စီၤပၤ, စီၤပၤဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သ့ၣ်တဖၣ်, ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ဘၣ်ယိာ်သ:သမူကဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံ:အဃိလီၤ. ယတစံ:လီၤယသ:လၢယမ့ၢ်ဝံတဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယသ:အိၣ်စံ:ယဲလၢ ယဲယအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ, အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤအါဂၤအဃိ ယကြၢ:ပျံၤဒီ:ဘၣ်ယိာ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်ယဲလီၤ. တၢ်လၢယတဲလီၤတံၢ်အီၤ သ့တခါ မ့ၢ်ဝဲကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီ:ယၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဒီ: အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်” လူသၢၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဒူဒူဒ်အဖီခိၣ်အသိ:လီၤ. {GC 142.3}GCsk 145.1

  မ့ၢ်လၢလူသၢၣ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ပာ်လီၤသ:လၢကဟ:ဖ:ကွံာ် ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအဃိ အဝဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤ. လၢလူသၢၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ကွဲ:ဖျါထီၣ်ဝဲ “ယတၢ်ကွဲ:ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပၤပၤမ့ၢ်ခရံာ်အဘျၣ်တဂၤဒီ: ဒ်သိ:ယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤထဲယၤတဂၤဧိၤ ကဘူၣ်အဂီၢ်, ဒီ:ပာ်ဖျါတၢ်အံၤကသ့ဝဲအဂီၢ် လံာ်စီဆှံအုၣ်အသ:လၢယဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ်, ယဘၣ်မၤတၢ်အံၤယသ:ဘၣ်ဒိဒိၣ်မ:လီၤ. ပှၤလၢအလၢပှဲၤဒီ: တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ထဲယွၤတဂၤလီၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:ဘၣ်ကမၣ် သ့ဝဲလီၤ. အဃိကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲမ့ၢ်ကမၣ်, ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်မၤဘၣ် တၢ်လၢသ:သမူသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကစၢ်ခရံာ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်နုာ်လီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်ယကမၤယဲ ဒ်လဲၣ်. တၢ်သံကွၢ်ဒ်အံၤယသံကွၢ်လီၤယသ:လၢတၢ်သ:ဘၣ်ဒိဒိၣ်မ:အပူၤ ခဲအံၤခဲအံၤထီဘိလီၤ. ယဘၣ်ဒု:တၢ်ဒီ:ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ, ဒီ:ဒု:တၢ်စ့ၢ်ကီ:ဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် တုၤလီၤလၢယဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤလၢယသ:ပူၤ ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါသူၣ်ထီၣ်န့ၣ်ယၤတစုန့ၣ်လီၤ. {GC 143.1}GCsk 145.2

  လူသၢၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤဒ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဃီအီၤလီၤဘၣ် လၢအလိၤဒီ: ပှၤပိာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢ ပှၤဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢလၢကစၢ်ယွၤအဃိ တၢ်ထု:ထီၣ်ရၤလီၤပာ်ဖျါအဝဲသ့ၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလံလၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 143.3}GCsk 146.1

  ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဝဲဒၣ် “သုမ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:, ဟီၣ်ခိၣ်ကအဲၣ် အတၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, မ့ၢ်သုတဘၣ်ဃ:ဘၣ်ဒီ:, ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:မ့ၢ်ယဃုထၢကွံာ်သုလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အဃိဒီ:, ဟီၣ်ခိၣ်သ:ဟ့သုလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ကတိၤလၢယစံ:ဘၣ်သု, ကုၢ်တဒိၣ်န့ၢ်ဘၣ်အကစၢ် ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်မၤအၢယၤဒီ:, ကမၤအၢသုစ့ၢ်ကီ:လီၤ. မ့ၢ်တိၢ်န့ၢ်ယကလုၢ်ဒီ:, ကတိၢ်န့ၢ်သုကလုၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၉, ၂၀) ဒီ:ယွၤကတိၤစ့ၢ်ကီ:ဝဲဖျါဖျါ “တုၤပှၤကညီခဲလၢာ်စံ:ဂ့ၤသုဒီ:, သုဘၣ် အဖှီၣ်လီၤ. အဂ့ၤဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ်အပၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဝံလၢအလီတၢ်တဖၣ်, ဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ.” (လူၤကၣ် ၆:၂၆) လၢစိၤအံၤအဂီၢ် တၢ်ကစီၣ်လၢ အကါဒိၣ်မ:တခါလၢ တၢ်ကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဂီၢ် ပှၤလၢအဘၣ် တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အံၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:ပှၤထီဒါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လၢလူသၢၣ်အဆၢကတီၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအိၣ်ဝဲအသိ: စိၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီ:တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်စိၤခဲအံၤပှၤအါဂၤအတၢ်ထီဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ပၤပၤဒီ:ပှၤပိာ်အခံတဖၣ်အတၢ်ထီဒါန့ၣ်လီၤ. စိၤခဲအံၤ ပှၤစိာ် တၢ်သ:ခုကစီၣ်အသရၣ်တဖၣ် တကြၢ:မုၢ်လၢ်ဝဲလၢပှၤအါဂၤကတူၢ်လိာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီလၢၤဘၣ်. ဟီၣ်ခိၣ်အစိၤကကတၢၢ် ဒ်ဘူ:ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဃိ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ:တၢ်တမ့ၢ်တတီ, ကစၢ်ခရံာ်ဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒု:ဖ:ဒိၣ်အံၤ ဒ်ယံာ်ဒ်ကဆူၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 144.1}GCsk 146.2

  *****