Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဘၣ်လီၤဃိာ်ဒီ:ဘၣ်တၢ်မၤသံ

  မ့ၢ်လၢပှၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်တဖၣ်အတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်အဃိဒီ: က ၠၢ်ရိ ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်လီၤကဒီ:အီၤဆူဃိာ်ပူၤလီၤ. လၢအဝဲအတၢ်စံ:ကတိၤပာ်ဖျါ အဃိ ဒ်ပှၤလၢအသ:ထီၣ်ဒိၣ်မ:တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိ: ပှၤလၢအသ:အိၣ် မၤပူၤဖျဲ:အီၤအိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:အလၤကပီၤအစိကမီၤ သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဆူအအိၣ်ဒီ:ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဒ်သိ:ကဃ့ကည:ဒီ: အၢၣ်လီၤက့ၤအတၢ်ကမၣ်လၢကီၢ်က:အမဲာ်ညါလီၤ. အဝဲမ့ၢ်မၤဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ ဆၢကတီၢ်ကဟဲဆူညါကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲအဘျု:အဖှိၣ်လၢအဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 114.3}GCsk 115.2

  က ၠၢ်ရိစံ:ဆၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်လၢ “ယဘၣ်ကမၣ်န့ၣ် သုမ့ၢ်နဲၣ်ပ ၠ:ယၤ တၢ်အုၣ်အသ: ခီဖျိလံာ်စီဆှံဒီ:ယကအၢၣ်လီၤဒီ:ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ယတၢ်နာ်လီၤ. {GC 114.4}GCsk 115.3

  ဖဲအဝဲစံ:ဆၢတၢ်ဒ်အံၤအခါ လၢအကျါတဂၤတဲထီၣ်ဝဲတၢ်လၢဖု:သံပျီၣ်သံ အပူၤ “လံာ်စီဆှံ” တၢ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢလံာ်စီဆှံဧါ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်တထု:ထီၣ်လံာ်စီဆှံအခီပညီဒီ:မ့ၢ်မတၤတဂၤကနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအခီပညီလဲၣ်.” {GC 114.5}GCsk 115.4

  က ၠၢ်ရိသံကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤ, “ပှၤကညီအထုသနူသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပကြၢ:နာ်အီၤအါန့ၢ်ဒံ:ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တဂၤအတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဒံ:ဧါ” န့ၣ်လီၤ. {GC 114.6}GCsk 115.5

  အဝဲသ့ၣ်စံ:ဆၢက့ၤက ၠၢ်ရိလၢ “နၤအံၤနမ့ၢ်ပှၤထီဒါတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တဂၤလီၤမ:လဲၣ်ပပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသ:လၢမၤလၢာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီ: ပဃ့ကည:ဘၣ်နၤအဃိလီၤ. နၤအံၤနမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အတုၤလံလၢကလူ: အၢသီသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤအဖီလာ်လံမ:လဲၣ်.” {GC 114.7}GCsk 116.1

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်လဲၤကိ:အီၤဆူတၢ်လီၢ်လၢဟၢ:စ် ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤတၢ်အခါ အဝဲသ:ဝံၣ်တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအတၢ်သ:ဝံၣ်ဒီ:အမဲာ်သၣ်အိၣ်ပှဲၤဝဲမ:ဒီ: တၢ်သူၣ်မုာ်သ:မုာ်သူၣ်ခု သ:ခုလီၤ. အဝဲတပျံၤဝဲလၢကသံဘၣ်ဝဲဘၣ်. ပှၤမၤသံတၢ်ဖိသ့ၣ် သု:အသ:ဆူ အဝဲအလီၢ်ခံဒ်သိ:ကမၤကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူအခါ အဝဲစံ:ဝဲဒၣ်ဃိထီၣ်မ့ၢ်အူလၢ ယမဲာ်ညါအံၤ, ယမ့ၢ်ပျံၤတၢ်ဒီ:ယတဟဲဆူတၢ်လီၢ်အံၤဘၣ်” လၢတၢ်သူၣ်ဒူ သ:ဒူအပူၤ ပှၤဒူပှၤဃိၤတဂၤအံၤကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. {GC 114.8}GCsk 116.2

  အတၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ “လၢပှဲၤဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, လီၤထူလီၤယိာ်ကစၢ်ယွၤယအဲၣ်ကစၢ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီထီဘိန့ၣ် ကစၢ် သ့ၣ်ညါအဃိ ပျၢ်ကွံာ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီ:သ:ကညီၤယၤတက့ၢ်” အတၢ် ထုကဖၣ်အံၤလီၤ. ပှၤဒူပှၤဃိၤတဂၤအံၤအဖၣ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထွံ လီၤကွံာ်အီၤဆူ ‘ရဲမၢ’ အထံကျိပူၤလီၤ. {GC 115.1}GCsk 116.3

  ဒ်ဟၢ:စ်အသိ: လၢကျဲဒ်အံၤဆူ ယွၤအပှၤစိာ်တၢ်ကပီၤလၢအသ:တီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤဆူ တၢ်သံအပူၤလီၤ. {GC 115.2}GCsk 116.4

  မ့ၢ်လၢဟၢ:စ်ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်မၤသံကွံာ်အဃိ ဘူၣ်ဟံမံယါ ဒီတကီၢ်ညါသ:ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ရၤလီၤပာ်ဖျါဝဲလၢ ဟၢ:စ်မ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအသရၣ်လၢအဂ့ၤတဂၤဒီတကီၢ်ညါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ပတံထီၣ်တၢ်လၢကီၢ်က:အလိၤ ခီဖျိအတၢ်မၤသံတၢ်အဃိလီၤ. {GC 115.3}GCsk 116.5

  တၢ်နာ်လၢ ဟၢ:စ်ပာ်ဖျါထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်သ:စဲအီၤအါထီၣ်န့ၢ်ဒံ:လၢညါဒီ: တူၢ်လိာ်သကိ:အါထီၣ်ဒီ:တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်နာ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်အဂီၢ် ပၤပၤဒီ:ဘီမုၢ်အစီၤပၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ဆှၢလီၤဝဲ ‘စံၣ်က ၠံ:ဖၣ်’ စီၤပၤအသု:မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆူ ဘူၣ်ဟံမံယါလီၤ. {GC 115.4}GCsk 116.6

  ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဃုထၢထီၣ်ပှၤတဂၤလၢကအုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ ပှၤတဂၤအံၤအမံၤမ့ၢ် ‘စံ:ကၣ်’ လီၤ. အသ:အိၣ် သဃဲၤဒီ:ဟၢ:စ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်သုခိၣ်မံၤဟူသၣ်ဖျါအကျါတဂၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. မ့ၢ်ဝဲဘူၣ်ဟံမံယါအခိၣ်နၢ်တဂၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သု:မုၢ်လၢကဟဲဒု:အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိလၢတၢ်နာ်ဒီ: ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါလၢကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်အဃိလီၤ. ဘီမုၢ်စီၤပၤဟဲဒု:ဝဲ ဒီ:မၤဆူၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် သဂၢၢ်ဆၢဝဲတၢ်ထီဒါမၤနၢၤက့ၤလီၤ. ပှၤပိာ်ဟၢ:စ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တပျံၤဒီ:တဘၣ်ယိာ်တၢ်နီတမံၤလၢ ကသံလၢၤဘၣ်. တၢ်လၢကတြီဆၢမၤနၢၤအီၤတအိၣ်စ့ၢ်ကီ:နီတမံၤလၢၤဘၣ်. ပှၤလၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်သ:ဒူ ‘စံ:ကၣ်’ သံကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲသ့ၣ်ဃုထၢ ထီၣ်ကဒီ:ပှၤလၢအသ့ဒီ:ဂ့ၤန့ၢ်ဒံ: ‘စံ:ကၣ်’ တဂၤလီၤ. ပှၤအံၤအမံၤမ့ၢ်ဝဲ ပရိၣ်ကိၣ်ဖံဟၢ:စ်လီၤ. {GC 116.1}GCsk 117.1

  ပၤပၤရၤလီၤပာ်ဖျါတၢ်ကလုၢ်လၢဟၢ:စ်အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဒု:ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလီၤ. သု:မုၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖုဟဲထီၣ်ဝဲဆူ ဘူၣ်ဟံမံယါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒီ:တၢ်မၤနၢၤက့ၤအီၤလီၤ. ဒ်သိ: ကမၤကဒီ:တၢ်ဒု:ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်ထု:ထီၣ်ကဒီ: တၢ်ကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢပၤပၤအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲ ကီၢ်ယူရပၤထံကီၢ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ်ပှၤကညီ, တိၢ်ဧိၤစ့ဧိၤဒီ:စဲ:ဖီကဟၣ် အတၢ်အပီ:အလီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဒ်အါဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လၢ ပၤပၤ အနီၣ်တယၢ်အဖီလာ်လီၤ.GCsk 117.2

  ပၤပၤအသု:မုၢ်ဖ:ဒိၣ်ဟဲနုာ်လီၤဆူဘူၣ်ဟံမံယါလီၤ. ဘူၣ်ဟံမံယါ ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဒ်သိ:ကတြီဆၢဒု:က့ၤတၢ်အဂီၢ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်လံ အသ:အဃိ သု:မုၢ်ဖ:ဒိၣ်ခံဖုအံၤအဘၢၣ်စၢၤအိၣ်လီၤဖ:လိာ်သ:ထဲထံကျိဖိ တဘိဧိၤန့ၣ်လီၤ. ပၤပၤအသု:မုၢ်အံၤအဂံၢ်အဘါဆူၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ဘူၣ်ဟံမံယါ အသု:မုၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢကဘၣ်ခီဂာ်ထံကျိဒီ:ဟဲထီၣ်ဒု:တၢ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဃ့ၢ်ဟ:ဖ:ကွံာ်ဟၢ:စ်အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆူတၢ်အယံၤတခီလီၤ. ဟၢ:စ် အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်သု:မုၢ်တဖုအံၤအတၢ်မၤဒီ: လၢတၢ်သ:လီၤကတုၤ အပူၤကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်အခံန့ၣ်လီၤ. GCsk 117.3

  ဘူၣ်ဟံမံယါကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်လၢနီၤဖ:က့ၤတၢ်မၤအသ: အံၤတဘၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:ဟဲနုာ်လီၤဆူအတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤလီၤ. သု:မုၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖုအံၤ တဘၣ်တၢ်ဒု:အီၤဘၣ်ဆၣ် မၤသ:ဒ်တၢ်စိကမီၤလၢ ပထံၣ်ဘၣ်တသ့တခါဒု:တၢ်ဒီ:အီၤအသိ: လီၤမုၢ်လီၤပှီၢ်ဃ့ၢ်မှံဟ:ဖျိ:ကွံာ်ဝဲ ခဲလၢာ်လီၤ. ဟၢ:စ်အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မၤသံကွံာ်သု:မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဃ့ၢ်ကဒါက့ၤတဖၣ်အဃိ ဒုၣ်ဒါသု:မုၢ်အံၤသံကွံာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဒု:တဘျီအံၤလၢဘူၣ်ဟံမံယါသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ဖှီၣ်လီၤယာ်လီၤဝဲ အလီၢ်န့ၣ် ထူ:တီၤအါထီၣ်ဝဲတခီလီၤ. {GC 116.2}GCsk 118.1

  လၢခံက့ၤန့ၣ်လၢနံၣ်စှၤကိာ်အပူၤ ပၤပၤအသီတဂၤမၤကဒီ:တၢ်ဒု: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဒု:တဘျီကဒီ:လီၤ. ပၤပၤအသု:မုၢ်ဟဲနုာ်လီၤကဒီ:ဆူ ဘူၣ်ဟံမံယါလီၤ. ဟၢ:စ်အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ပျဲနုာ်အဝဲသ့ၣ်ဆူအတၢ်လီၢ် အပူၤစၢၤတလၢၤဝံၤဒု:ဆၢအဝဲသ့ၣ်ဆူၣ်ဆူၣ် ဒ်သိ:ကမၤနၢၤက့ၤတၢ်လီၤ. {GC 116.3}GCsk 118.2

  လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် ‘ပရိၣ်ပံယ:စ်’ အသု:မုၢ်ဟဲထီၣ်ဒ်သိ:ကဒု: အဝဲသ့ၣ်လီၤ. တချု:အထံၣ်ဘၣ်ဒံ:ဝဲဟၢ:စ်အပျဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒီ: ထဲဒၣ် နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ဒု:ဟဲထီၣ်အသီၣ်ဒီ:ပၤပၤအသု:မုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:သု:ခိၣ် သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်အစုကဝဲၤဒီ:ဃ့ၢ်ဝဲဖဲအခိၣ်တိၤလိၤအသ: ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒု:တတီတလိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အီၤဖဲအံၤ လီၤ. ပၤပၤအပှၤအါမ:ဘၣ်လီၤတဲာ်ကွံာ်ဆူပှၤမၤနၢၤအီၤအစုပူၤကဒီ:တဘျီ န့ၣ်လီၤ.GCsk 118.3

  သု:မုၢ်လၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအလၢအပှဲၤတဖုအံၤ တဒု: ဆၢက့ၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢထံကီၢ်ဖိလၢ အဂံၢ်အဘါစၢ်မ:အံၤအပူၤလၢ ပှၤပၢၢ်ဆၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:လီၤဆီအပူၤ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအကျဲ:စၢ:မၤအၢမၤန: တၢ်တတီတလိၤတဖၣ်အံၤဘၣ်လီၤဖ:ကွံာ်ဝဲဒီ: ဒ်ကွံာ်ဖျိ:ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဒ်ကစၢ်ယွၤဒု:ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ပှၤမံ:တယၣ်အသု:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ စီၤကံဒဧိၤ ဒီ:အပှၤသၢကယၤအမဲာ်ညါအသိ:ခဲအံၤစ့ၢ်ကီ:ကစၢ်ယွၤယူာ်ထီၣ်အစု ကဒီ:လံန့ၣ်လီၤ (ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၇:၁၉-၂၅, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၅၃:၅) . {GC 117.1}GCsk 119.1