Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ဆီလဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအဂ့ၢ်

  ဒီ:ကမၤကဒံကဒါတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီ: ကဆီတလဲကွံာ်တၢ်မၤလိာ် လီၤ. (ဒၤ ၇:၂၅) ဒ်ဝံအတၢ်စံ:ပာ်အံၤအိၣ်ဝဲအသိ: ပၤပၤဒီ:ပှၤပိာ်အခံတဖၣ် ဒ်သိ:ကဒု:ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်, တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ပှၤသံ အစိၢ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢပှၤခရံာ်ဖိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအပူၤလီၤ. ကရၢတဖၣ် မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်တၢ်မၤလိာ်ခံထံၣ်တထံၣ်လၢအတြီတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အံၤလၢတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအပူၤဒီ:နီၤဖ:က့ၤဝဲတၢ်မၤလိာ် အနီၣ်ဂံၢ်တဆံန့ၣ် ခံက့ဒီ:ဒု:ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်မၤလိာ်ခံခါအဃိ တၢ်မၤလိာ်အံၤ အနီၣ်ဂံၢ်ဒုန့ၣ်တဟ:ဂီၤဝဲဘၣ်. {GC 51.4}GCsk 51.1

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထု:ထီၣ်ကွံာ်အိၣ်ဘှံ:နံၤတနံၤလၢ ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအိၣ်ဘှံ:ဝဲ, ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ ဒီ:ပာ်စီဆှံဝဲတနံၤအံၤဒီ: လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဘှံ:နံၤအလီၢ်န့ၣ် မၤလၤကပီၤဒီ:ပာ်ထီၣ်ထီဝဲမုၢ်နံၤ တနံၤလၢပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် “မုၢ်” အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဘှံ:နံၤ (မုၢ်နွံနံၤ) အမ့ၢ်အတီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံ:ဒီ:ပာ်စီဆှံ အီၤလၢပှၤခရံာ်ဖိခဲလၢာ်ဖဲလၢ ‘နံၣ်ယၤကယၤတၢ’ ဒီတကတီၢ်အပူၤလီၤ. မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤတခီ မ့ၢ်မုၢ်နံၤတနံၤလၢတၢ်မၤလၤကပီၤကစၢ်ခရံာ်အတၢ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအမုၢ်နံၤလီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ တၢ်မၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူ:အပှဲလၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်မုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒံ:ဝဲဒ်အမ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအသိ:ဒီ: အိၣ်ဒီ:တၢ်ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. {GC 52.1}GCsk 51.2

  တချု:လၢကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤဒံ:ဘၣ်လံၤလံၤန့ၣ် ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဘှံ:တ့ၢ်ဝဲလၢမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤလီၤ. ဒ်သိ:ကကဲထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဝံတၢ်ယိ:တခါလၢပှၤနာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် မုၢ်ကီၤလံၢ်နဲၣ်ဃီၤ ကျဲအအၢလီၤ. ဒု:အိၣ်ထီၣ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အဃံ:ဒိၣ် ထီၣ်ဒီ:ကီခဲဒိၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအမ့ၢ်အတီအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်က့ၤအီၤလၢပှၤယူဒၤဖိအမုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤဒီ: နံၤလၢရိမ့ၤခရံာ်ဖိ တဖၣ်အိၣ်ခိ:ဒီ:အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢအမ့ၢ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် ပာ်က့ၤဝဲလၢမုၢ်နံၤ သ:ဖှံအမုၢ်နံၤတခါလီၤ. မ့မ့ၢ်မုၢ်နွံနံၤမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤတခီ ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤ ဒ်တၢ်သူၣ်အု:သ:အု:အမုၢ်တနံၤလီၤ. {GC 52.2}GCsk 52.1

  ရိမ့ၤအစီၤပၤ ‘ခီၣ်စတဲၣ်ထံ’ ထု:ထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ ရိမ့ၤ အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:ဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤစံ:ဝဲဒၣ် လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ် လီၤဝဲဒ်အမ့ၢ်ပှၤကမျၢၢ်အမူ:အပှဲအနံၤတနံၤလီၤ. “မုၢ်ကစၢ်,” အမုၢ်နံၤ (ှကညိ ၠပ) န့ၣ်ဒ်အဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤလၢပှၤနာ်တၢ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ် တဖၣ်အသိ: ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီ:ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. မ့ၢ်လၢ ပၤပၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီ:ဃ့ဝဲဒ်သိ:စီၤပၤကထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ်အံၤလီၤ. နာ်ဝဲလၢ ပှၤခရံာ်ဖိဒီ:ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဘှံ:တနံၤဃီန့ၣ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အစိကမီၤကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိလၢအအိၣ်တီအိၣ်လိၤ တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲအီၤ ဒ်သိ:ကပာ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤန့ၣ် ဒ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤ အသိ:လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢမုၢ်နံၤခံနံၤလၢာ် ခံသီလၢာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 53.1}GCsk 52.2

  မုၢ်ကီၤလံၢ်တဆိကတီၢ်အတၢ်မၤဒံ:ဘၣ်. ဖဲအံၤပှၤလၢအစံ:လီၤ အသ:လၢကစၢ်ခရံာ်အခၢၣ်စ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သီခါသ့ၣ်တဖၣ် ဟံ:န့ၣ်ဝဲ တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ: ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်, ကွဲဃီၤပှၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်လီၢ်တၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိ:ဘျီ ဒဲ:န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤလီၤမၣ်ကွံာ်ဝဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအသူ:အသ့ၣ်, ပာ်ဒိၣ် ပာ်ထီအါထီၣ်မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤအံၤကယီကယီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ ပှၤတတီတလိၤတဖၣ်အမူ:အပှဲနံၤတနံၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဒ်သိ:အမ့ၢ်ဝဲမုၢ်တနံၤလၢကစၢ်ယွၤမၤအိၣ်ထီၣ်အီၤတနံၤန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဘှံ:နံၤ လၢအမ့ၢ်အတီတခီစံ:ဝဲပှၤလၢအအိၣ်ဘှံ:, ပာ်စီဆှံပှၤယူဒၤဖိအမုၢ်အိၣ်ဘှံ: အနံၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢလီၤ. {GC 53.2}GCsk 53.1

  တၢ်ဒဲ:ဘ:အခိၣ်ဆၢၣ်တဂၤအံၤ ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီၣ်ထီအသ:လၢ ကယဲၢ် တၢ်ကိ:အီၤလၢယွၤသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်လံန့ၣ်လီၤ. (၂သ့: ၂:၄) . အဝဲဆီလဲ ကွံာ်တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤလိာ်ထဲတခါဧိၤ လၢအနဲၣ် ဃီၤယွၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်တဂၤအသိ:န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤဝဲ မုၢ်နွံနံၤတနံၤအံၤ ဒ်သိ:ပှၤကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်တဂၤအဂီၢ် လီၤ. ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤဝဲမုၢ်နွံနံၤတနံၤအံၤ ဒ်သိ:ပှၤကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဘၣ်တ့အကစၢ်ဒီ:အိၣ်ဘှံ:အိၣ်သါဝဲလီၤ. မုၢ်နွံနံၤတနံၤဘၣ်တၢ်ပာ် လီၤအီၤ ဒ်သိ:ပှၤကသ့ၣ်နီၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤထီဘိတဘိယူၢ်ဃီ အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဂုာ်ကျဲ:စၢ:ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ် ဒ်သိ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ကဃၣ်ကွံာ်အသ:လၢ တၢ်မၤလိာ်ဒီ:ကွၢ်ကပာ်ကွံာ် တၢ်မၤလိာ်လၢအနဲၣ်ဃီၤတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 53.3}GCsk 53.2

  ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စံ:ဝဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤလၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤတနံၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆီတလဲက့ၤဝဲဒၣ် ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဒီ: အပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်စံ:ပာ်လီၤဆီ တအိၣ်ဝဲနီတမံၤဘၣ်. ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ်စံ:ကဒီ:ဝဲ တၢ်အိၣ်ဘှံ:လၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤအံၤ စ:ထီၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢစီၤပီလူ:အစိၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤတၢ်ဆီလဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအံၤအဂ့ၢ်ပတထံၣ်ဘၣ်အီၤနီတဘျီ ဘၣ်. {GC 54.1}GCsk 53.3

  ဖဲခရံာ်နံၣ်ယၤကယၤဃုန့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သီခါဖ:ဒိၣ် ပာ်ဖျါရၤလီၤဝဲလၢ အဝဲမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်လီၤ. ပှၤနာ်တၢ်တလီၤပလိာ် ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤဘီမုၢ်ဒီ: တၢ်အစိကမီၤတဖၣ်ခဲလၢာ်ဆူ ပၤပၤအစု ပူၤဒ်သိ:ကပၢတၢ်န့ၣ်လီၤ. “၂) ဒီ:တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢ ယထံၣ်တဒုန့ၣ်, လီၤဂာ်လၢခ့စံၣ်ပိၣ်, ဒီ:အခီၣ်လီၤဂာ်လၢတၤသူအခီၣ်, ဒီ:အထ:ခိၣ် လီၤဂာ်လၢခ့ယုၢ်အထ:ခိၣ်လီၤ. ဒီ:ပယိၤန့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤလၢအစိအကမီၤ, ဒီ:အလီၢ်ပစိာ်, ဒီ:တၢ်ပၢတၢ်ပြ:အဒိၣ်အမုၢ်လီၤ. . .” (လီၣ်ဖျါ ၁၃:၂) .GCsk 54.1

  ဒ်ဒၤနံ:ယ့လ:ဒီ:လံာ်လီၣ်ဖျါအတၢ်ပာ်ဖျါအိၣ်ဝဲအသိ: ပၤပၤ အတၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်အနံၣ် ၁၂၆၀ န့ၣ် စ:ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ်အမူဒါမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ညိကွံာ်တၢ်နာ်အမ့ၢ်အတီဒီ: အိၣ်ဘှံ:က့ၤလၢ ပၤပၤအတၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: ဘၣ်လီၤလၢဃိာ်ပူၤဒီ: တၢ်မၤသံ အီၤလီၤ. တၢ်ခံမံၤအံၤကဘၣ်ဃုထၢဝဲဒၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်စံ:ပာ်လၢအမ့ၢ်ဝဲတၢ်ကတိၤ “တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်သုလၢသုဒီပုၢ်ဝဲၢ် သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တနီၤကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလီၤ. သုကဘၣ်တၢ်သ:ဟ့လၢ ယမံၤအဃိလီၤ” အံၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ.GCsk 54.2

  ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်ဒု:ပျီဖ:လဲၢ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမ့ၢ်အတီအံၤ ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ:ဆူတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ် ဒီ:အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ခူသူၣ်အလီၢ် အါနံၣ်အါလါလီၤ. ဖဲအံၤတၢ်စံ:ပာ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ “ပိာ်မုၢ်န့ၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဆူ ပှၢ်မုၢ်ကနၢဆူတၢ်လီၢ်လၢယွၤကတဲာ်ကတီၤပာ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဖဲအဝဲဒၣ်ကဘၣ်တၢ်အံၤထွဲကွၢ်ထွဲအီၤလၢအသီ (၁၂၆၀) အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. (လီၣ် ၁၂:၆) တၢ်ကတိၤအံၤစ့ၢ်ကီ:လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 54.2}GCsk 54.3

  စ:ထီၣ်လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပၢတၢ်ဒီ: ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဒီ: တၢ်ခံ:သူအစိၤစ:ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ အလီၢ်န့ၣ်အဝဲသ့ၣ်နာ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအံၤ ကဲထီၣ်ကစၢ်ယွၤလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လံဒီ:, အဝဲသ့ၣ် နာ်ဝဲလၢခိၣ်နၢ်တဂၤအံၤန့ၣ် ပျၢ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ်ဒီ: ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်မူအထူအယိာ်သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတမၤလၢပှဲၤဘၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီ: တလူၤပိာ်ထွဲဘၣ်အတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤန:န:ကလဲာ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢကဘၣ်ယူ:ယီၢ်ယွၤ ဒီ:သန့ၤသ:လၢယွၤအလီၢ်န့ၣ် ယူ:ယီၢ်ဒီ:သန့ၤသ:လၢပှၤကညီလၢအအိၣ် ဒီ:တၢ်ကမၣ်အၢသီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တခီလီၤ. အါန့ၢ်အမဲာ်ညါယူ:ယီၢ်ပာ်ကဲ ဒီ:သန့ၤအသ:လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ရိမ့ၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်အံၤ ညိကွံာ် လံာ်စီဆှံဒီ:ဖဲပှၤနာ်န့ၢ်အီၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤအလၢပှဲၤဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်စိကမီၤတဂၤ အခါန့ၣ် အဝဲဒၣ်မၤဝဲထဲတၢ်တတီတလိၤ, တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ, တၢ်ကဘျံ: ကဘျၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဘၣ်အၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 55.1}GCsk 55.1