Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ပှၤကညီထီဒါတၢ်ကပီၤ

  ဒီ:ပှၤကွဲ:လံာ်တဂၤအုၣ်အသ:ဒ်အံၤလီၤ. “တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ် လီၤရၢၢ်လီၤစၢၤဒ်အခဲအံၤန့ၣ် ပတအုၣ်တ့ၢ်ပသ:နီတဘျီဘၣ်. မ့ၢ်နီၢ်နီၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ကြၢ:ဖု:သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အသ: ဒီ:ဃုနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ ဒ်သိ:ပှၤကိ:ဂၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်စံယိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကထံၣ်ဘၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ကိၤ သ:ကိၤဒီ: ကီမ:လၢကဆီလဲအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ပမိၣ်စံ:ဘၣ်သ:တုၤဒၣ်လဲၣ် လၢ “မ့ၢ်ယွၤသ:ပ့ၤနီၣ်လၢကသ:ကညီၤတၢ်လံဧါ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ် မ့ၢ်တၢ်သ:ကညီၤအပဲတြီက:တံၢ်အသ:လံဧါန့ၣ်လီၤ.” {GC 377.2}GCsk 363.1

  တၢ်မၤအသ:ဒ်အံၤန့ၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤန့ၣ် အိၣ်ဒီ:အဂ့ၢ် အကျိၤလီၤ. နီၢ်သ:အတၢ်ခံ:လၢလီၤဘၣ်လၢပှၤကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဖီခိၣ်ဒီ: ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤအဖီခိၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ တီၣ်ပာ်တ့ၢ်အသ:လၢကဟံ:က့ၤအတၢ်သ:ကညီၤအဃိတခီဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ မ့ၢ်လၢပှၤကညီဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်ယွၤအတၢ်ကပီၤအဃိတခီလီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အဒိအတဲာ်အဝဲအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါတ့ၢ်အသ:လၢ ပှၤယူဒၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲကစၢ် ခရံာ်အဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအ:လီၤအသ:ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:သ:ပ့ၤနီၣ်ယွၤဒီ: အကလုၢ်ကထါအဃိ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါ န့ၣ်ခံ:လီၤဝဲဒၣ်ဒီ:, အသ:န့ၣ်ပှဲၤဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:တၢ်မုာ်တၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါမ့ၤၡံယၤအတၢ်ဟဲဒီ: လၢအတၢ် သ:ထီၣ်ထီဒီ:အတၢ်တစူၢ်တနာ်တၢ်အဃိ ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်ပှၤအုၣ်ခီၣ်တၢ်ကစၢ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤတဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ပှၤယူဒၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, မ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါ န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအဂ့ၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် ကမၤလီၤမၢ်ကွံာ် အတၢ်သ:အိၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:မူခိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် “ပာ်တၢ်ခံ: လၢတၢ်ကပီၤအလီၢ်, ဒီ:တၢ်ကပီၤလၢတၢ်ခံ:အလီၢ်” တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်ကပီၤ လၢအိၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤတၢ်ခံ:လီၤ. ဒီ:တၢ်ခံ:န့ၣ် မ့ၢ်အဒိၣ် ဆံ:ဒိၣ်လဲၣ်. {GC 377.3}GCsk 363.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်သ:အိၣ်လၢပှၤကအိၣ်ဒီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၢ် လၢအတဃါဃုာ်သ:ဒီ: တၢ်အဲၣ်ယွၤပျံၤယွၤနီၢ်နီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤယူဒၤဖိ သ့ၣ်တဖၣ်ဂ့ၢ်လိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ဂုာ်ကျဲ:စၢ:ကဟုကယာ်ထွဲ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢပျၢၤတဖၣ်လီၤ. ဂုာ်ကျဲ:စၢ: ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအတၢ်အိၣ်မူ ထဲအပှၤကလုာ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအၢၣ်လီၤဝဲတကဲဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤကဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ် ဒ်သိ:ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်စံယိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်န့ၣ် လီၤ.GCsk 364.1

  စီၤဒၤနံ:ယ့လ:ပာ်ဖျါမ့ၤၡံယၤအတၢ်ဟဲဃုာ်ဒီ: အတၢ်သံလၢ အဝဲသ့ၣ်တတူၢ်လိာ်ဝဲဘၣ်န့ၣ် လၢခံက့ၤရၤဘံသရၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တဲဖျါထီၣ် ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဆိၣ်အၢကဘၣ်ပှၤလၢဂုာ်ကျဲ:စၢ:အထိၣ်ဒွ:တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့ၣ် တဖၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအကယၤတဖၣ်အတီၢ်ပူၤ ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်ဒီ: တၢ်တကနၣ်ဃုာ်တၢ်အပူၤ အဝဲသ့ၣ်တကနၣ်ဃုာ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သ:ကညီၤအပူၤ န့ၣ်ဘၣ်. တပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီ: တၢ်ဟ့ၣ် ပလီၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:ဖ:ဒိၣ်လၢအဂ့ၢ်လိာ်မူခိၣ်အတၢ်ကပီၤအဃိန့ၣ်ဘၣ်. {GC 378.1}GCsk 364.2

  ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်မၤအသ:ကပိာ်ထီၣ်အခံလီၤ. ပှၤလၢတသ့ၣ်ညါအမူဒါထီဘိလၢအတၢ်လူၤဘၣ်အသ:အဃိန့ၣ် လၢခံက့ၤ တၢ်စိကမီၤလၢကနီၤဖ:တၢ်ဂ့ၤတၢ်အၢန့ၣ် ကလီၤမၢ်န့ၢ်အီၤလီၤ. တၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်ခံ:, သ:အခီၣ်ရှ့ၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:တအိၣ်လၢၤဘၣ်, အသ:ကကိၤထီၣ်, အသ:ကလီၤဖ:ဒီ:ယွၤလီၤ. ဖဲကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အကစီၣ်ဘၣ်တၢ်သု:ကွံာ်အီၤဒီ:မၤအီၤတရီတပါန့ၣ်ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကအိၣ်လၢတၢ်ခံ:ကျါလီၤ. တၢ်နာ်ဒီ:တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် ကခုၣ်လီၤဝဲဒီ: တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖ:ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အသ:ကအိၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်တကပၤဒီ: ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသ:ကကိၤထီၣ်လၢ အတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤလီၤ. {GC 378.2}GCsk 365.1