Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၁၈)—ကီၢ်အမဲရကၤပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဖိတဂၤ

  ကစၢ်ယွၤဃုထၢပှၤထူစံာ်ဖိတဂၤလၢ အအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီဒီ: သ:အိၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကစံ:ကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤကဒီ:ခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်လီၤ. ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဒ်ပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသိ: ဒီ:မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤလိာ်တၢ်မၤလိဘၣ်ဃ:တၢ်သမၢ လီၤက့ၤသ:တဂၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 317.1}GCsk 305.1

  အဝဲဖဲအနီၢ်ဆံ:ဒံ:အခါ မ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလၢအသိၣ်လိအသ:သ့ ညီန့ၢ်ဖိသၣ်ပတီၢ်မုၢ်အဂၤတဖၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီ:တၢ်သ့ၣ်ညါအါန့ၢ်ပှၤအဂၤ ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဂ့ၤန့ၢ်ဖိသ့ၣ်အဂၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒီ: အိၣ်ဒီ:တၢ်ပ့ၢ်တၢ်ၡါဒီ:လၢပှဲၤဒီ:တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသ:ဝါလီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤလၢ သ:အိၣ်ဃုထံၣ်ဒီ:သ:စဲလၢတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢတၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဲၣ်ဖ:လံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ဆိကမိၣ်တၢ်ထံထံဆ:ဆ:ဆိမိၣ်စံၣ်ညီၣ်တၢ် အဘၣ်အဘူ:ကတၢၢ်သ့အတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်အံၤအဃိ ကဲထီၣ်ပှၤစံၣ်ညီၣ် ပာ်လီၤသ:ကျၢၤဝဲဒီ: ပှၤအတၢ်ကွၢ်စိဒိၣ်ဝဲဒၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီ: တၢ်သကဲာ်ပဝ:လၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဒီ:အကစီၣ် အဂ့ၤလၢဒု:အိၣ်ထီၣ်ဒၣ်လဲာ်တၢ်သ:အါလၢပှၤဂၤအဂီၢ်လီၤ. လၢအတၢ်မၤ လၢသု:မုၢ်အပူၤစ့ၢ်ကီ: ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်မံဂ့ၤသၣ်ဝါလီၤ. လၢအတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဒီ: တၢ်လီၢ်တၢ်လၤအဃိ ဘၣ်တၢ်သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်အီၤဂ့ၤမ:လီၤ. {GC 317.2}GCsk 305.2

  အဝဲလၢအဖိသၣ်လံၤလံၤ မ့ၢ်ဝဲပှၤတဂၤလၢအသ:စဲဒီ:တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါလီၤ. ဖဲအဝဲဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအခါန့ၣ် အဝဲကဲထီၣ် ‘ဒ့အံ:’ အကရၢဖိ တဂၤလီၤ. (ဒ့အံ:အခီပညီမ့ၢ်ဝဲယွၤအိၣ်ဝဲနီၢ်နီၢ် ဒီ:တ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒီ: ပာ်တ့ၢ်ဝဲ) ပှၤအတၢ်နာ်ဒ့အံ:တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကဲထံဖိကီၢ်ဖိလၢ အဂ့ၤဒီ: ဒိ:တၢ်ထံၣ်ဂ့ၤလၢပှၤဂၤအဖီခိၣ်, သ:အိၣ်မၤစၢၤပှၤဂၤအတၢ် သကဲ:ပဝာ်ဂ့ၤအဃိ, အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အံၤ ထု:န့ၢ်ဒီ:လုၢ်ဘၢမ့လၢၢ်အသ: ဂ့ၤမ:လီၤ. မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢပှၤခရံာ်ဖိအက ၠိအဃိ အတၢ်သကဲာ်ပဝ: အါမ: ဒိၣ်ထီၣ်လၢလီၢ်ကဝီၤလၢအအိၣ်ဝ:တရံ:အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါလၢအလီၢ်ပာ်ကဲ ဒီ:ဒု:ကဲထီၣ်အဝဲသ့ၣ်ပှၤလီၤပာ်ကဲန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဃုနၢ်ပၢၢ်ဒီ:မၤဒ်လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိ:ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်မၤတဖၣ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်စိကမီၤလၢအထီဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. မ့လၢၢ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လိအီၤကျဲဒ်သိ:ကတူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ် ပာ်သူၣ်ပာ်သ:တဖၣ်ဒီ: အတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 305.3

  လံာ်စီဆှံအခီပညီတၢ်ထု:ထီၣ်အီၤအံၤ ကီခဲဝဲဒိၣ်မ:လၢကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် လၢကပာ်မၢ်ကွံာ်လံာ်စီဆှံအတၢ်နာ်အသီအံၤစ့ၢ်ကီ: တဟ့ၣ်အီၤ တၢ်လၢကဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်တက့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. အဃိတအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:မံ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအသ:အိၣ် (၃၄) နံၣ်န့ၣ် သ:စီဆှံဒု:သ့ၣ်ညါအီၤလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲတထံၣ်ဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်ဃ: တၢ်သံဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုနီတမံၤဘၣ်. အဃိအဝဲအတၢ်အိၣ်မူဆူညါ မ့ၢ်တၢ်ခံ:သူဒီ:တၢ်သ:အု:လီၤ. အဝဲစံ:ကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ အသ:ပူၤဒ်အံၤ {GC 318.1}GCsk 306.1

  “မူခိၣ်မၤအသ:ဒ်တိၢ်ဘီဘ့ၣ်ဘၣ်လၢယခိၣ်လိၤဒီ: ဟီၣ်ခိၣ် မၤသ:ဒ်ထ:ဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လၢယခီၣ်ဖီလာ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်အီၤဒ်အါတၢ်စံ:ဆၢ ဒ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ယကျဲ:စၢ:ယဲဒ်ယသုတဆိကမိၣ်လၢၤအီၤဘၣ်ဆၣ် ယတၢ် ဆိကမိၣ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ထီဘိလီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢတဂီာ်တသီၣ် ဘၣ်ဒီ: ပှၤလၢအတအိၣ်ဒီ: တၢ်သ:မုာ်တၢ်သ:မံဘၣ်တဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိပဘၣ်ကဲတၢ်ဒ်အံၤန့ၣ် လၢမနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်, ယတသ့ၣ်ညါ စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ယကအုကစွါဒီ:ယပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယဖီခိၣ်ဒၣ်ယဲလီၤ. ယကဘၣ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢမတၤလဲၣ်န့ၣ်ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. တၢ်လၢ အကမၣ်အိၣ်ဝဲတမံၤန့ၣ်ဒု ယသ့ၣ်ညါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကမၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်ဒီ: ယကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်အတၢ်စံ:ဆၢဖဲလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. {GC 318.2}GCsk 306.2

  ပတၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ အဝဲဟ့ၣ်လီၤအတၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ: အဃိ လၢအပှ့ၤကလံၤတအိၣ်ဝဲဒီ: ဟ့ၣ်လီၤကံွာ်အသ:သမူလၢတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအဂီၢ်, ပှၤလၢအဂ့ၤဝဲဒီ:တၢ်သ:ကညီၤအိၣ်ပှဲၤလၢအသ:ပူၤ ပှၤအုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတၢ်အကစၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်က့ၢ်ဂီၤလီၤဆီမ:သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲသတူၢ်ကလာ်လၢဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ်အသ:ပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ အတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤတၢ်သံကွၢ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဝဲလၢ “ပှၤဒ်အံၤတဂၤအံၤ အအိၣ်န့ၣ် တၢ်ကဒု:နဲၣ်တၢ်အုၣ်အသ:ကသ့ဒ်လဲၣ်” န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ပာ်မၣ်ကွံာ်အီၤ ဒီ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်ဒ်သိ:အံၤအိၣ်ဝဲ တဂၤဒီ: တၢ်ကဟဲဆူညါအတၢ်အိၣ်အသ:တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်အုၣ်အသ: ယတထံၣ်အိၣ်နီတမံၤဘၣ်လီၤ.” {GC 319.1}GCsk 307.1

  တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်ဒ်သိ:အံၤတဂၤ လၢယလိာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံနဲၣ်ယၤဒီ: ယထံၣ်ဘၣ်ယဲလီၤ. လံာ်လၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်ထု:န့ၢ် ပှၤအသ:တဘ့ၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်မၤလၢပှဲၤဝဲဟီၣ်ခိၣ်လၢအလီၤတဲာ်ကွံာ် လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအတၢ်လိာ်ဘၣ်တီတီအဃိ ယသ:ပူၤအိၣ်ဒီ:တၢ်သဘံၣ် ဘုၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒ့ဒီလီၤ. လံာ်စီဆှံကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ မ့ၢ်ဝဲကစၢ်ယွၤ အတၢ်လီၣ်ဖျါန့ၣ် ယအၢၣ်လီၤပာ်လီၤယဖ:လံာ်စီဆှံဒီ: ဘၣ်ယသ:ဒိၣ်မ: လီၤ. ယထံၣ်န့ၢ်ယတံၤသကိ:တဂၤလၢကစၢ်ခရံာ်အပူၤလီၤ. တၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတၢ်အကစၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ခိၣ်တၢ်နၢ်အခိၣ်ကျၢၢ်လၢအပၢဆှၢယၤ ဒီ:လၢအပူၤကွံာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယတၢ်ခံ:သူလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤတဖၣ် အံၤလၢလံာ်စီဆှံလၢအမ့ၢ်တၢ်ထီဒါအံၤခဲအံၤကဲတၢ်ကပီၤလၢယခီၣ်အမဲာ်ညါ လီၤ. တၢ်အိၣ်မူလၢအလဲၢ်ဝဲဒ်ပီၣ်လဲၣ်အပူၤန့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒ်သိ: အအိၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်မၤသ:ဒ်လ့ဖ:ထီတခါလီၤ. လံာ်စီဆှံကဲထီၣ်လံာ်တဘ့ၣ် လၢယကဃုကွၢ်ထံအီၤဒီ:တၢ်ဃုကွၢ်ထံလံာ်စီဆှံအံၤ ယအုၣ်ယသ:လၢ အဘၣ်ယသ:ဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. ယဆိမိၣ်ယဲလၢဘၣ်မနုၤလၢညါအခါ ယတထံၣ်ယဲလံာ်စီဆှံအတၢ်ဃံတၢ်လၤတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢယသမၢဘၣ်လံာ်စီဆှံအံၤအဃိ ယကမၢကမၣ်လီၤယသ:ဒိၣ်ကတၢၢ် လီၤ. လံာ်လဲၢ်အဂၤတဖၣ် ယဖ:အီၤတအိၣ်ဘၣ်ယၤဒီ:အထု:အစီနီတမံၤ ဘၣ်အဃိ ဒ်သိ:ယကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်အဂီၢ် ယဖ:လံာ်စီဆှံလၢတၢ်သ:စဲအပူၤလီၤ” အအံၤမ့ၢ်ဝဲဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ် အတၢ်ပာ်ဖျါက့ၤဝဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 319.2}GCsk 307.2

  ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ်ပာ်ဖျါနီၤဟ့ၣ်လီၤအတၢ်နာ်ဒ်သိ:ပှၤကနၢ်ဟူ အီၤခဲလၢာ်လီၤ. အတံၤသကိ:လၢညါတဖၣ် သံကွၢ်က့ၤအီၤတၢ်သံကွၢ်ထီဒါ လံာ်စီဆှံတဖၣ်လၢ အဝဲသံကွၢ်တ့ၢ်ဝဲလၢညါသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:သမၢအီၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ဆိမိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢလံာ်စီဆှံမ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်လီၣ်ဖျါ နီၢ်နီၢ်ဒီ:လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်တဆၢဒီ:တဆၢ ကဘၣ်အိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်လီၤပလိာ် အတၢ်ဘၣ်ထွဲလီၤ. ဒီ:အဝဲစံၣ်ညီၣ်တဲာ်လီၤအသ:လၢ ကဃုကွၢ်ထံလံာ်စီဆှံ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအတလီၤပလိာ်ဒီ:လီၤဆီလိာ်သ:တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တၢ်မၤ လီၤပလိာ်က့ၤအီၤကန့ၢ်ဝဲန့ၣ် အဝဲပာ်အသ:ဒူဒူစ့ၢ်ကီ:လၢတၢ်နာ်အပူၤလီၤ. {GC 319.3}GCsk 308.1

  အဝဲတပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါဝဲပှၤကညီအတၢ်ဆိကမိၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါသ့ၣ် တဖၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီဟံ:န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢလံာ်စီဆှံအတၢ်ပညိၣ်ဒီ: တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်အခီပညီလီၤပလိာ်လိာ်သ:တဖၣ်လၢလံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ် ဒီ:ထိၣ်သတြီၤဝဲလံာ်စီဆှံဒီ:လံာ်စီဆှံလၢအဘၣ်ထွဲလိာ်အသ:တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီ:သကဲာ်ပဝ:လုၢ်လၢ်တခါလၢ အမ့ၢ်ဃုကွၢ်ထံလံာ်စီဆှံစ:ထီၣ်လၢ ၁မိၤရှ့န့ၣ် ဃုကွၢ်ထံဝဲတဆၢဘၣ်တဆၢဒီ: အခီပညီမ့ၢ်တဖျါဂ့ၤဘၣ်လၢ အဝဲအဂီၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဃုထံၣ် ထိၣ်သတြီၤဝဲလၢလံာ်စီဆှံအဆၢအဂၤတဖၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤကိ:ထံၣ်ဒဲ: အိၣ်ဝဲဒီ:အတၢ်ကွၢ်စိဒၣ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲအဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကတိၤလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်အီၤကီသ့ၣ်တဖၣ်တခါခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ် လၢအဂၤ တီၤန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲတၢ်ကတိၤအံၤအတၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ:အိၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်အခါန့ၣ် အဝဲဃုကွၢ်ထံတၢ်ဃုာ်ဒီ: တၢ်ထုကဖၣ်ထီဘိစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဒီ:ထံၣ်န့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲအဃိ အဝဲန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီလၢပှၤကွဲ:ထါစံ:ထီၣ်ပတြၢၤအအိၣ်လၢအစံ:ဝဲ (စံ: ၁၁၉:၁၃၀) အသိ: န့ၣ်လီၤ. {GC 320.1}GCsk 308.2

  ‘တၢ်အိ:ထီၣ်နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မၤကပီၤထီၣ်တၢ်ဒီ:ဒု:နၢ်ပၢၢ် ပှၤလၢအတမၤလိဘၣ်တၢ်’ အဝဲ ဃုကွၢ်ထံမၤလိဝံဒၤနံ:ယ့လ:ဒီ: တၢ်လီၣ်ဖျါ သ့ၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်စံ:ပာ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ညီစ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:ဝံအတၢ်စံ:ပာ်တဖၣ် အဝဲထံၣ်ဒီ:နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ တၢ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါအီၤအခီပညီနီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ကျဲ:စၢ:အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီထ:သွဲကဝီၤဖိ သ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်ထ:အပျံၤဖ:ဒိၣ်တခါ လၢအအိၣ်စဲဘူ:အသ:န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံ:ပာ်လၢအကါဒိၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ် အဝဲထံၣ်န့ၣ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. မူခိၣ် ကလူ:လၢမူခိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: မၤစၢၤဒီ:နဲၣ်ပ ၠ:အီၤကျဲစ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 320.2}GCsk 309.1

  “ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တချု:ဟ:ဂီၤဒံ:ဘၣ်ဝဲဒၣ်ဒီ:လၢ အနံၣ် (၁၀၀၀) အတီၢ်ပူၤ ပကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုၢ်တၢ်လၤပကပၢဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်” ဘၣ်ဃ:တၢ်ကတိၤအံၤလၢပှၤကညီတဖၣ်စံ:ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ တဆီၣ်ထွဲအခံဘၣ်န့ၣ် ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. တချု:ကစၢ်ခရံာ် ဟဲက့ၤလီၤဘၣ်န့ၣ် ပှၤကမၤဘၣ်တၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အနံၣ် (၁၀၀၀) အတၢ်နာ် အံၤဒု:မဲထီၣ်ဘုဒီ:နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ ဒ်သိ:သိ:တပူၤဃီ တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ကတၢၢ် လီၤ. “ပှၤအၢပှၤသီ, ပှၤလီတၢ်ဝ့ၤတၢ်အတၢ်အၢတၢ်သီဒီ: အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ အါထီၣ်ဝဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်” မ့ၢ်ဝဲကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်အတၢ် သိၣ်လိသီလိအဃိ တၢ်ခံမံၤအံၤထီဒါလိာ်အသ:လီၤ. {GC 321.1}GCsk 309.2