Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လံာ်စီဆှံလၢအကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်

  စ:ထီၣ်လၢပှၤဝီဒ့စံ, ဝံ:ကလံ:, ဟၢ:စ်, လူသၢၣ်, စွ့ကလံ: တုၤလီၤဆူပှၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်အံၤအတၢ်နာ်ခိၣ်ကျၢၢ် တမံၤဃီ မ့ၢ်ဝဲလံာ်စီဆှံအံၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီ:အကမူၤကမၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်ခဲလၢာ်ထိၣ်သတြီၤဝဲလၢလံာ်စီဆှံဒီ: မ့ၢ်လၢအတၢ်နာ်န့ၢ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအဃိ ပှၤစီဆှံတဖၣ်အံၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသ:သမူ လၢထူၣ်စုညါအလိၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်ဒူဒူန့ၣ်လီၤ. ‘လၢ်တံမၣ်’ လၢအဘၣ်တၢ်မၤသံ အီၤလၢတၢ်ဆူ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူတဂၤအံၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအဒီပုၢ်ဝဲၢ် တံၤသကိ:လၢအတၢ်ကတိၤဒ်အံၤလီၤ.GCsk 243.4

  ‘ဒီပုၢ်ဝဲသ့ၣ်ဧၢ သ:မံသုဝဲလၢကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်အဃိ ပကပီၤထီၣ်ဘၣ်ဒ်ပနဲတၢၣ်တထူၣ်အသိ:လၢ ကီၢ်အဲကလံ:လၢမုၢ်မဆါ တနံၤအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပတၢ်နာ်အံၤ တၢ်မၤလီၤပံာ်ကွံာ်အီၤတန့ၢ်နီတစုဘၣ်.” {GC 249.1}GCsk 244.1

  ဖဲပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ‘အ့ဂလဲၣ်’ သ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤအသ:ဆူ ရိမ့ၤအစုပူၤဝံၤအလီၢ်ခံ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်မၤတံာ်တၢ်အါနံၣ်အါလါ မ:လီၤ. ဖဲယၤကယၤ ၁၂ အနံၣ်န့ၣ် ပၤပၤသူၣ်ထီၣ်အဘီအမုၢ်လၢ ‘စကီ:တလဲၣ်’ အဃိ စကီ:တလၣ်အနီၢ်သ:တၢ်ခံ:သူလီၤဘၣ်အီၤန:မ: အၢမ:ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ထံကီၢ်အဂၤကိ:ဘ့ၣ်ဒဲ:န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကပီၤဆံ:ဆံ:ဖိ အိၣ်တ့ၢ်ဒံ:ဝဲလၢ ကမၤဟ:ဂီၤတၢ်ခံ:သူအံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤ ‘လိလ:’ တဖၣ် မၤထီထီၣ်က့ၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤအံၤဆူညါခီဖျိအဟဲစိာ်န့ၢ်လံာ်စီဆှံ ဒီ:ဝံ:ကလံ:အတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 249.2}GCsk 244.2

  မ့ၢ်လၢပှၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤစ:ထီၣ်သူၣ်ထီၣ်အသ:အဃိ လူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ: သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: တဲၢ်ဒ့အလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲတုၤဝဲ စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကပီၤလၢ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃာ်အီၤလၢ အနံၣ်လွံၢ်ကယၤဃာ်ဃာ်အံၤ ဘူ:တ့ၢ်မ:လၢကလီၤမၢ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် လံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤကပီၤထီၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်မူအသီဒီ: မၤတၢ်လၢ အကလုၢ်တသီၣ်ဘၣ်လၢပှၤလၢ်ကျါကစၢၢ်ကလိဒီ:တၢ်လီၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 249.3}GCsk 244.3

  ပၤပၤအပှၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲတကီၢ်ခါလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်အဃိ စကီ:တလဲၣ်အပှၤဂ့ၤပှၤဝါပှၤအိၣ်ဒီ:လၤကပီၤ အဖိခွါအါမ:အကျါတနီၤဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤလီၤ. စကီ:တလဲၣ်ဒီထံ ဒီကီၢ်ညါလၢ အထံၣ်ဘၣ်ပၤပၤအတၢ်မၤအံၤအဃိ ပှၤဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ လၢအလီၤထူလီၤယိာ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲကဘၣ်ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢရိမ့ၤအတၢ် စၢဃ:အပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 249.4}GCsk 244.4