Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်သူၣ်ဟ:ဂူာ်ဟ:ဂီၤလၢ တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အဖီခိၣ်

  စီၤမိၤရှ့ဒီ:ဝံသ့ၣ်တဖၣ်ကွဲ:တၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤလိာ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤဒီ: လၢဝံအတၢ်ကတိၤအပူၤစုာ်စုာ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ: တၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒီ:တချု:လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဒံ:ယ့ၣ်ရှူ:န့ၣ် အသ:မံပာ်စၢၤဝဲဒၣ်လၢ ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကွဲ:အသ:သ့ၣ်တဖၣ်အဃိလီၤ. တၢ်လၢတလီၤတံၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: တၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်သ:လီၤဘှါတဖၣ် ကဲထီၣ်က့ၤဝဲတၢ်လၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:ဒီ: တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်ၡဲၡဲပျီပျီ တဖၣ်လီၤ. တၢ်မၢဖိတဖၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: ဘၣ်ခီဖျိဝဲတၢ်မၤကွၢ်ဒီ:ထံၣ် ဘၣ်ဝဲဒီ: ဒိ:န့ၢ်တၢ်မၤနၢၤလၢယွၤအကလုၢ်ကထါသတ:ဒီ: အတၢ်နာ် အဂံၢ်ဆူၣ်ထီၣ်သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢခဲအံၤဒီ:တၢ်လၢအမၤနၢၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တအိၣ်လၢၤနီတမံၤလၢၤဘၣ်. ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တၢ်သူၣ်အု:သ:အု:အန:ကတၢၢ်အဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ် အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်ကဲဝဲဒ်ထ:သက့ၤလၢအကွ:န့ၢ်တၢ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤတဘိ အသိ:န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ:မံဖဲန့ၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. “၁၈) ဒ်သိ:, မ့ၢ်တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤခံမံၤ, လၢယွၤကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်တသ့ဘၣ်သတ: ဒီ:, ပှၤလၢအဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:ဒ်သိ:အကမၤန့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်လၢအမဲာ်ညါ, ပဝဲဒၣ်အံၤ, ပကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မုာ်ဖ:ဒိၣ်လီၤ. ၁၉) ပအိၣ်ဒီ: တၢ်မုၢ်လၢ်အံၤ, ဒ်သ:အနီၣ်သက့ၤအသိ:, လၢအစဲဘူ:ဃာ်ဒီ:အိၣ်ဂၢၢ် ဆိ:ကျၢၤဒီ:နုာ်ဘၣ်လၢယၣ်ဘျ:လီၤအသ:ပူၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁၈, ၁၉. {GC 349.2}GCsk 336.1

  “၂၆) ဒီ:သုကအီၣ်ကု:အီပှဲၤ, ဒီ:ဘျဲ:အီၣ်, ဒီ:စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤ သုကစၢ်အမံၤလၢအမၤတၢ်လီၤလ:ဒီ:သု, ဒီ:ယပှၤဂီၢ်မုၢ်အမဲာ်တဆှ: ဘၣ်လီၤစိၤလီၤထီလီၤ.” ယိၤအ့လ: ၂:၂၆. “၅) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ် သ:ထီၣ်အံၤ အိၣ်တစိၢ်ဖိ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်အသ:အပူၤန့ၣ် တၢ်မူအိၣ်ဝဲ လီၤ. မဲာ်ထံမဲာ်နိကအိၣ်ကဆိ:တနၤ, မ့မ့ၢ်လၢမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ဖှံ သ:ညီအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ.” စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၅. မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ် လီၤဘၣ်တၢ်လီၤ. အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ထံၣ်လိာ်က့ၤအသ:ဒီ:အကစၢ် ဖဲအကစၢ်ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအမုၢ်နံၤလီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ယွၤ အကလုၢ်ကထါလၢအဟ:ထီၣ်လၢ ခရံာ်အထ:ခိၣ်အခါ အသ:ဘၣ်မုာ်ဝဲ ဒိၣ်မ:လီၤ. တချု:လၢအက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်အဆၢကတီၢ်ဖိန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ် စံ:ဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် “လဲၤဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါဒီ: စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သ:ခုအကစီၣ်တက့ၢ်. ဒီ:ယကအိၣ်ဒီ:သုတုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အစိၤကတၢၢ် ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.” ဖဲဘူၣ်လဲၤကပာ်အမုၢ်နံၤန့ၣ် သ:စီဆှံအစိကမီၤဟဲလီၤဝဲ လီၤ. အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲအကစၢ်ခရံာ်က့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢအကစၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒီ:အီၤအဃိ အသ:အိၣ်လၢၤဝဲဒီ:အသ: ဘၣ်မုာ်, မံသူၣ်မံသ:ဒ်သိ:ဒီ:ဘဲဖိလၢအဘၣ်စီၣ်လၢသိအသိ:န့ၣ်လီၤ. {GC 350.1}GCsk 337.1