Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်စဲ:ကျံ:လံာ်အတၢ်ပျဲတၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်

  ဘီမုၢ်စီၤပၤတၢတဂၤ ဘၣ်အသ:လၢထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အပှၤ သ့လံာ်သ့လဲၢ်တဖၣ် ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လၢ အနူၢ်အစီၤအပူၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢအသ:အိၣ်မၤဒၢၣ်ကွံာ်ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်အဃိ ထု:ထီၣ်ဝဲ တၢ်ကလုၢ်တခါလၢကမၤဟ:ဂီၤကွံာ် တၢ်စဲ:ကျံ:လံာ်အတၢ်ပျဲလၢ ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ဒီ:ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤလီၤ. အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ လံာ်လဲၢ်ဒီ: တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤတမ့ၢ်တၢ်တဒီအလီၢ်တခါ လၢတၢ်မၤအၢမၤန:အဂီၢ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. {GC 227.2}GCsk 222.1

  ကရၢခိၣ်ကျၢၢ်ဃ့တၢ်ဒ်သိ: တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်တၢ်လၢတၢ်အီၣ်ဘူၣ် အဖီခိၣ် လၢတၢ်မၤမဲာ်ဆှ:ကစၢ်ယွၤအဃိ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤလၢတၢ်သွံၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤ {GC 227.3}GCsk 222.2

  ဖဲ ၁၅၃၅ ယနူၤအါရံၤလါ ၂၁ သီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤကပီၤတၢ်အမူ:အပှဲ တဘျီအံၤအဂီၢ် မ့ၣ်အူထူၣ်တထူၣ်စုာ်စုာ် ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ပဲတြီ ဖ:ဒိၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. တချု:မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဒံ:ဘၣ်န့ၣ် ကမျၢၢ်သ့ၣ် တဖၣ်ဟဲဆူစီၤပၤအနီ ဒီ:ရဲၣ်လီၤအသ:တဂၤဘၣ်တဂၤလီၤ. ပဲရံ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခိၣ်ကျၢၢ်ပာ်ထီၣ်ဘူၣ်အကိၣ်လၢစီၤနီၤခိၣ်ဒု:ခိၣ်အလိၤ ဒီ:ဟဲစိာ်ဝဲလီၤ. {GC 228.1}GCsk 222.3

  စီၤလိၣ်စီၤပၤအဖိခွါလွံၢ်ဂၤလၢကဂၢ်လီၤတၢ်သွံၣ်အံၤ ဟဲယိ:ထီၣ်စီၤနီၤခိၣ် လၢအဖံထံ:ခိၣ်လိၤလီၤ. လၢအလီၢ်ခံန့ၣ် ဖရၣ်စ့ၣ်ဘီမုၢ်စီၤပၤတၢတဂၤ လၢအအိၣ်ဒီ:ခိၣ်သလု:တကူသိ:ဘၣ်စီၤပၤအကူအသိ:အံၤ ဟဲပိာ်ထီၣ်အခံ လီၤ. တမ့ၢ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအမၤဘၣ်အၢအတၢ်အိၣ်မူအဃိဘၣ်. တမ့ၢ် လၢတစုလၢအဂၢ်လီၤမၤဘၣ်အၢလၢပှၤတအိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသွံၣ် အဃိဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒူလၢအထံဖိကီၢ်ဖိမၤဝဲလၢတၢ်အီၣ်ဘူၣ်လၢ အဒု:ဟ:ဂီၤကွံာ်သ:သမူသ့အံၤအဃိ အဝဲဘါထီၣ်တၢ်လုၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်သညိ:သပှၢ်အပူၤလီၤ. {GC 228.2}GCsk 222.4

  ဘီမုၢ်စီၤပၤအံၤ ဟဲတုၤဃီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကရၢခိၣ်ကျၢၢ်အဟံၣ် လၢအလီၤဂာ်ဒီ:စီၤပၤအနူၢ်အစီၤအဒၢ:ပူၤဒီ: လၢတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ ဒီ:တၢ်ကတိၤဃံလၤမ:အပူၤ စံ:ဝဲတၢ်မၤတၢ်ကမၣ်တဖၣ် တၢ်ကတိၤထီဒါ ကစၢ်ယွၤတဖၣ်, နံၤလၢအလီၤသ:အု:, နၤလၢတအိၣ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်လၤကပီၤ အံၤ ဟဲတုၤဒီ:လီၤဘၣ်ဝဲလံလၢထံကီၢ်အံၤအဖီခိၣ်လံန့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့တၢ် ဒ်သိ:ထံဖိကီၢ်ဖိကိ:ဂၤဒဲ:တဖၣ် အအိၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်မၤဒၢၣ်ကွံာ် ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ်ကတိၤ အိၣ်ဒီ:မဲာ်ထံမဲာ်နိအံၤအဃိ ပှၤဟဲထီၣ်တၢ်အမူ:အပှဲခဲလၢာ် ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ တၢ်ဒီ:အီၤ ဒီ:ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲဃူဃူလၢ “ပကအိၣ်မူလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (ကဲ:သလံ:) အဂီၢ်ဒီ: ပကတူၢ်သံပသ:လၢပတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ်လီၤ. {GC 228.3}GCsk 222.5

  တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်တၢ်သ:ကညီၤလၢ အဆှၢပှၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအံၤ အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤအဝဲသ့ၣ်ဃၣ်ဒူချၢ အသ:လၢတၢ်ကပီၤဒီ: ဃုထၢလံဝဲတၢ်ခံ:န့ၣ်လံလီၤ. ဘၣ်တၢ်လီန့ၢ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အဂ့ၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် စံ:ဝဲလၢတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်တၢ်တမ့ၢ် တတီဒီ:, တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်တဖၣ်တခီ ကိ:ဝဲလၢတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကပီၤလၢအတီဒီ:အီၤ ဒ်သိ:တၢ်သုတလီန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တဂ့ၤဒီ:တၢ်ဒီတဒၢ အီၤလၢအသုတဘၣ်အၢဒီ:တၢ်သွံၣ်အံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်သမၢဝဲလၢအသ:ဒၣ်ဝဲလံ. {GC 229.1}GCsk 223.1

  ခဲအံၤတဘျီ ပှၤကမျၢၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖုအံၤ ရဲၣ်လီၤအသ:ဒီ: ဟ:ထီၣ်ဝဲ ကဒီ:လီၤ. လၢတၢ်ကဃိသံကွံာ်ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ထူၣ်စုညါ တဖၣ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်လီၤအီၤတထူၣ်ဒီ:တထူၣ်ဒု:ဒု:ဖိလီၤ. သု:ကျဲၤဝဲဖဲဘီမုၢ် စီၤပၤဟဲဘူ:ထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၣ်အူဆၣ်တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်ဃိထီၣ်အီၤ ဒီ:ပှၤလၢဟဲဟ:ဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ကတီၢ်ဒီ:ကွၢ်တၢ်မၤသံအီၤလီၤ. ပှၤလၢကဘၣ်ဒိ:သံသ:တဖၣ် တအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒ့ဒီဘၣ်. အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤ လၢအတၢ်နာ်အပူၤလီၤ. ဖဲတၢ်မၤဆူၣ်အီၤလၢကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:အခါ အဝဲသ့ၣ်စံ:ဆၢက့ၤဝဲ “ပနာ်ဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢဝံသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: တၢ်မၢဖိသ့ၣ် တဖၣ်အတၢ်သ:ခုကစီၣ် ဒီ:ပနာ်ဒၣ်ပှၤတီပှၤလိၤဒီ: ကစၢ်ယွၤလၢအတြီဆၢ မၤနၢၤလရာ်အစိကမီၤသ့ဝဲတဂၤဒီ: ပသန့ၤဒၣ်ပသ:လၢကစၢ်ယွၤလီၤ.” {GC 229.2}GCsk 223.2

  တုၤအတုၤဃီၤဆူစီၤပၤအနူၢ်ပူၤဒီ: ပှၤကမျၢၢ်ဖ:ဒိၣ်အံၤ ပြံပြါလီၤ ဝဲဒၣ်လီၤ. ဘီမုၢ်စီၤပၤဒီ: ပၤပၤမၤလၤကပီၤပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီလိာ်သ: လၢအမၤ ဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်ဆူညါ တုၤလီၤလၢအဂံၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤဒီ: ဟ:ဖ:လိာ်သ:လီၤ. {GC 230.1} GCsk 224.1

  ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ထံကီၢ်အံၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဘၣ်ဃ: တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်အီၤ တုၤလီၤလၢအဂံၢ်ခိၣ်လီၤ. လၢတၢ်သမၢအဃိ တၢ်လီၤပျံၤအၢသီတဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဖဲ ၁၇၉၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤထီၣ် ၂၁ သီန့ၣ် လၢပဲရံ:အဝ့ၢ်ပူၤ တၢ်ဟ:လၢကျဲဒီ:ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သ:အိၣ်, ကဲထီၣ်ကဒီ:တဘျီလီၤ. ဘီမုၢ် စီၤပၤမ့ၢ်ပှၤဂံၢ်ခိၣ်တဂၤလၢ တၢ်ကဲထီၣ်အံၤလီၤ. ကဲထီၣ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ကိ:ပသူပသီ, ပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤတဖၣ်အတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤအကလုၢ် သီၣ်, ထူၣ်စုညါတဖၣ်, ဒီ:မ့ၣ်အူအစိကဒီ:လီၤ. တနံၤအတၢ်ထံၣ်ကတၢၢ် ကွံာ်ဒီ:တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အတၢ်မၤသံမၤဝံၤဝဲလီၤ. ပှၤဘျ:ထီၣ်မၤသံကွံာ်လူဝံ: (၁၆) လၢအအိၣ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤ ဒီ:ဖျ:အီၤလၢကွါဖ:ဒိၣ်ဒီ:အခိၣ် လီၤတဲာ်ကွံာ်လၢထူၣ်စုညါလိၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်တဘျီဃီ ပှၤအဂၤ ၂၈၀၀ ဂၤ ဃာ်ဃာ်ဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အခိၣ်ဒီ:မၤသံကွံာ်လီၤ. {GC 230.2}GCsk 224.2

  တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအိ:ထီၣ်န့ၢ်လံာ်စီဆှံလၢဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအဒိၣ်အမုၢ်အံၤ နဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲမူခိၣ်ဘီမုၢ်အတၢ် အိၣ်ဖျါအသ: လၢပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်တတူၢ်လိာ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢမူခိၣ်အခါ တၢ်ဖံှလီၤတၢ်ဟ:ဂီၤအချံအသၣ်လီၤ. ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ပၢၢ်ဆၢဒီ:တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:အဆၢကတီၢ် ခီဖျိတၢ်န့ၢ်သါ တခါလၢတၢ်ဟ:ဆှဲ:အီၤတန့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤအတၢ်အိၣ်အသ:အဃိလီၤ. {GC 230.3}GCsk 224.3

  ပှၤလၢအလၢပှဲၤဒီ: တၢ်သ:ဒူဖါရဲၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်အီၤ ဒ်သိ: ကဟ:ဖ:ဒီ:အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်ဒီ:လဲၤအိၣ်ပူၤဖျဲ:သ:လၢစွံ:စလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲပာ်လီၤအသ:လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:လၢကအိၣ်ဒၣ်ဖဲဖရၣ်စ့ၣ်ဒီ:မၤတၢ်ဆီလဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤဆူညါတခီလီၤ. အဝဲကွဲ:ကဒါက့ၤလံာ်စီဆှံဆူ ဖရၣ်စ့ၣ်အကျိာ်ဃုာ်ဒီ:လံာ်လဲၢ်လၢက ၠၢမနံၢ်အပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ် တဖၣ်အတၢ်ကွဲ: ခီဖျိတၢ်မၤဆူၣ်လၢပှၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒု:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢ ထံကီၢ်ပူၤအဂၤတဖၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအနီၣ်ဂံၢ်အါမ:ဘၣ်တၢ်စဲ:ကျံ:ရၤလီၤ အီၤလီၤ. လံာ်စီဆှံဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤ ခီဖျိပှၤဆါလံာ်လဲၣ်တဖၣ်လၢ ဖရၣ်စ့ၣ်အကီၢ်သကု:ဆ:ဒ:လီၤ. {GC 231.1}GCsk 224.4

  ဖါရဲၣ်ဒ်က ၠိခိၣ်တဂၤအက့ၢ်အဂီၢ်အသိ: စ:ထီၣ်သူၣ်ထီၣ်သိၣ်လိ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: စ:ထီၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢစွံ:စလဲၣ်ထံကီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနီၤတူၢ်လိာ်အတၢ်မၤအံၤဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်တြီဒီ:မၤတံာ် တာ်အီၤအသိ: ပှၤရၢၢ်ပှၤစၢၤတဖၣ် မၤထီဒါအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ်စံ:ဝဲ, “တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအံၤ တဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဒု:တၢ်ယၤအဃိ တမ့ၢ်လၢ ကမ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.GCsk 225.1

  လၢတၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:အိၣ်ဒီ:တၢ်ဘၣ်ယိာ်လၢ သ:သမူအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဒိ:တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, တၢ်ခုၣ်တၢ်ကဘ:, တၢ်လီၤဘှံ:လီၤတီၤဒီ: နုာ်လီၤ တသဝီ, ဟ:ထီၣ်တသဝီ, ဟ:ဝ့ၤဝီၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လီၤ. ဖါရဲၣ် ဟ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ ကဲ:သလံ:အတၢ်ဘါယွၤအသရိာ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ, ဘၣ်တၢ်ဒိတၢ်တီၢ်အီၤဘူ:တ့ၢ်မ:ကသံအါဘျီစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဝ့ၢ်ဖိ ဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်လၢ အအိၣ်လၢပၤပၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:အဖီလာ်လၢအတူၢ်လိာ် အတၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်အဝဲလဲၤဝဲဒီ: စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဘိယူာ်ဃီလီၤ. {GC 231.2}GCsk 225.2

  ဖါရဲၣ်သ:အိၣ်ယူာ်ထီၣ်ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အနီၢ်တယၣ် လၢက ၠနံဘၣ် အဝ့ၢ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤလၢဝ့ၢ်အံၤဒီ:လၢဖရၣ်စ့ၣ်, စွံ:စလၣ်ဒီ: အံၣ်တလံၣ်ထံကီၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဝ့ၢ်အံၤကမ့ၢ်လီၢ်ခၢၣ်သ:လီၤ. လၢဝ့ၢ်အံၤ အဃၢၤတၢ်လီၢ်အါမ: အဝဲအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤလၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤ အံၤလီၤ.GCsk 225.3

  အဝဲစ:ထီၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢ ‘ဝ့ၢ်က ၠနံဘၣ်’ ဃုာ်ဒီ:အတံၤ သကိ:တဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဘၣ်ဃ:တၢ်ဂ့ၢ်ခံခါလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်မၤလိာ်အီၤလၢ ကဟဲထံၣ် အီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကီၢ်က:တခါန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကကူၣ်ထီၣ်မၤသံဖါရဲၣ်အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဟဲစိာ်စုကဝဲၤခူသူၣ်ပာ်ဘၢဝဲလၢအကူအသိ:အဖီလာ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ တဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤဘၣ်ဆၣ် ပှၤကမျၢၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ် လၢအသ:ထီၣ်ဒီ: ကမၤသံအီၤအိၣ်ခိ:ပာ်စၢၤအီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢ ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤအကရၢတဖုအိၣ်ဝဲအဃိ အဝဲပူၤဖျဲ:ဝဲလီၤ. လၢခံတနံၤဂီၤခီန့ၣ် အဝဲဘၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤအီၤဆူတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်ဆူ ကမါဖ:ဒိၣ်အဝာ်ဘ:ခီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကျဲ:စၢ:မၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်အခီၣ်ထံ: တဘျီ ကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲလၢကျဲဒ်အံၤလီၤ. {GC 232.1}GCsk 226.1

  “ကစၢ်ယွၤဒ်သိ:ကမၤမဲာ်ဆှ:ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ် ကူၣ်သ့, ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်, ပှၤအိၣ်ဒီ:တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဃုထၢ ထီၣ်ပှၤလၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ.” ဒ်လံာ်စီဆှံစံ:ပာ်ဝဲ အသိ: လၢခံတဘျီဃုထၢထီၣ်ပှၤလၢအတီၤဖုၣ်န:န့ၢ်ဒံ:အဂၤတဂၤလီၤ. ပှၤသ:စၢ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအတီၤဖုၣ်ဒီ:အက့ၢ်အဂီၤအိၣ်လၢပှဲၤဒီ:တၢ်ဖှီၣ် တၢ်ယာ်အဃိ အတံၤသကိ:တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် တရ့ဒီ:အီၤလၢတၢ်သူၣ်အိၣ် သ:အိၣ်ကဲာ်ဆိ:ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်စံ:ဝဲလၢ “တၢ်လီၢ်လၢအတတူၢ်လိာ်ဖါရဲၣ် တဖၣ်စံ:ဝဲ ပှၤဒ်အံၤတဂၤမ့ၢ်အမၤတၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.” အတၢ်သံကွၢ်အိၣ်ထီၣ် ဝဲလီၤ. “၆) ဒီ:စံ:ဆၢယၤ, ဒီ:ကတိၤတၢ်ဒီ:ယၤ, ဒီ:စံ:, အဝဲအံၤ, မ့ၢ်ယွၤ အကလုၢ်လၢစီၤစရူဘၤဘ့လ:, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အဂံၢ်အဘါ ဘၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အစိအကမီၤဘၣ်, မ့ၢ်လၢယသ:လီၤ, တၢ်သ:မုၢ် ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံ:ဝဲဒၣ်” စကၤရယၤ ၄:၆, “၂၇) မ့ၢ်ယွၤဃုထၢတၢ်ကလီ ကလီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိ:အကမၤမဲာ်ဆှ:ပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒီ:ယွၤဃုထၢ တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိ:အကမၤမဲာ်ဆှ:ပှၤဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လီၤ. ၂၅) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတၢ်ကလီကလီမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့န့ၢ်ပှၤကညီတက့ၢ်, ဒီ:ယွၤအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၢ်ပှၤကညီတက့ၢ်လီၤ.” ၁ကရံၣ်သူ: ၁:၂၇, ၂၅. {GC 232.2}GCsk 226.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents