Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢကီၢ်ဒ့မ:ခ်

  တၢ်သ:ခုကစီၣ်အဂံၢ်စဲၤလီၤအသ:ခုၣ်ခုၣ်မုာ်မုာ် လၢထံကီၢ်လၢ အအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကလံၤစိ:တဖၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤလၢအဖျိထီၣ်လၢ ဝံ:တ့ဘ:အက ၠိသ့ၣ်တဖၣ် က့ၤစိာ်ဃုာ်လူသၢၣ်အတၢ်သိၣ်လိသီလိဆူ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အလီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ် သကုၤဝဲလၢတၢ်လီၤအံၤအဃိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ကလံၤစိ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအတူၢ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဒီ: တၢ်မၤအကီအခဲ, ပဲၢ်ပဲၢ်ပါပါ, ကဲဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: စူ:ကွံာ်ညိကွံာ်တၢ်လီၤရၢၢ်လီၤစၢၤဒီ: တၢ်သကဲ:ပဝာ်အဟ:ဂီၤတတီတလိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 240.4}GCsk 235.3

  ‘ဒ့မ:ခ်’ အပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဂၤအံၤ လၢအဖိသၣ်လံၤလံၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအခိၣ်နူာ်ဂ့ၤဒီ:သ့ညီမ:လၢတၢ်မၤလိသ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်က ၠိဖဲပၤပၤအက ၠိတဖျၢၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ဒီ:စဲ:အပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢအမ့ၢ်ပှၤသ့ဂ့ၤကတၢၢ်လီၤဆီအဃိ အဝဲဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်အသ:လၢအကဒိ:န့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်လၤအဂ့ၤတခါလၢရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢ တအိၣ်ဒီ:တၢ်လၢာ်ဘူၣ် လၢာ်စ့ၤလၢက ၠၢမနံၢ်ဒီ:နဲၣ်သလဲၣ်တီၤထီဖ ၠၣ်စိမိၤခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢဝံ:တ့ဘ:အဖ ၠၣ်စိမိၤတခီ မ့ၢ်လၢပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအိၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. {GC 241.1}GCsk 236.1

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ‘ထီဆ့ၣ်’ လဲၤဆူ ‘ကိၢ်လိၡံ:’ အဖ ၠၣ်စိမိၤ လၢရိမ့ၤအတၢ်နာ်အိၣ်ဝဲကျၢၤမ:တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲ အသ:ဟ:ဂီၤလၢအထီၣ်ဘၣ်က ၠိအံၤအဃိ လၢစ:ထီၣ်ဖဲန့ၣ်အခါ အဝဲဖ:ဘၣ်ဝဲ လူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ:တဖၣ်ဒီ: ဘၣ်အသ:ဒိၣ်မ:အဃိ သ:အိၣ်ကဲထီၣ် လူသၢၣ်အပျဲၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲမ့ၢ်မၤတၢ်အံၤအဃိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကဟံ:က့ၤကဒါက့ၤတၢ်မၤစၢၤလၢ အဒိ:န့ၢ်ဝဲလၢတၢ်သိၣ်လိတအိၣ် ဒီ:ဘူ:လဲတခါအံၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် မၤလီၤတံၢ်အတၢ်သ:အိၣ်ဒီ: ကဲထီၣ်ဝဲဝံ:တ့ဘ:အပှၤက ၠိဖိတဂၤလီၤ. {GC 241.2}GCsk 236.2

  ဖဲအဝဲက့ၤတုၤကဒါက့ၤလၢ ‘ဒ့မ:ခ်’ အခါ တပာ်ဖျါအတၢ်ခူသူၣ် ဘၣ်ဆၣ်ကျဲ:စၢ:ဝဲဒ်သိ:ကသိၣ်လိန့ၢ်အတံၤသကိ:တဖၣ်လၢ တၢ်နာ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်ဒီ:ကဆှီဒိၣ်ဝဲလီၤ. လၢပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိကန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲထဲတခါဧိၤ လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲအိ:ထီၣ် လံာ်စီဆှံဒီ:ပာ်ဖျါသိၣ်လိဝဲလီၤ. ပၤပၤလၢအမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ မုၢ်တနံၤ ပှၤတဂၤအံၤ ကကဲထီၣ်ပှၤကဟုကယာ်က့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂၤလီၤ. နၢ်ဟူဘၣ် ‘ထီဆ့ၣ်’ အကစီၣ်အံၤအခါ အသ:ထီၣ်ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်လီၤ. အဃိ ဘၣ်တၢ်သု:ကွံာ်အီၤလၢအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီ:ဆှၢအီၤဆူ တၢ်လီၢ်အဂၤတခါ ဒီ:ဒု:ဃာ်အီၤလၢဒၢ:ပူၤလီၤ. ထီဆ့ၣ်အိၣ်လၢဒၢ:ဖိအံၤ အပူၤ ဒီ:ဆှၢလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်ဆူအတံၤသကိ:တဖၣ် အအိၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်မၤတၢ်သ့သ့ဘၣ်ဘၣ်လၢပှၤထီဒါတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါတဖၣ်ဒီ: တမ့ၢ်လၢတၢ်ကနၢ်ဟူဘၣ် ‘ထီဆ့ၣ်’ အတၢ်ကတိၤ နီတဘျီလၢၤဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢကဘၣ်ဒု:ဃ: ‘ထီဆ့ၣ်’ လၢဒၢ:လၢ အအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖီလာ်အလီၢ်န့ၣ် နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢသီခါအက ၠိလီၤ. {GC 241.3}GCsk 236.3

  တၢ်ကလုၢ်အသီလၢ ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်အီၤလၢစီၤပၤအကလုၢ်အသိ: ပှၤလၢအဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်ဒီ: ဒီ:တဒၢ အီၤအဃိ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်အိ:ထီၣ်က့ၤဒီ:လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဃိ ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒိကနၣ်ဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံလၢဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်အီၤလၢ ‘ဒ့မ:ခ်’ အကျိာ်အံၤစ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤသကုၤအသ:မ:လီၤ. လၢတၢ်ကျဲ:စၢ:မၤတၢ်အဃိ ‘ဒ့မ:ခ်’ အထံကီၢ်အံၤ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီ: ရၤလီၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢအတူၢ်လိာ်ပှၤ ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကရၢ သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 242.1}GCsk 237.1