Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လူသၢၣ်ဆၢထၢၣ်လၢပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်အကရၢတဖၣ်အမဲာ်ညါ

  တၢ်သမံ:သမိ:ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိအိၣ်လၢ ဘီမုၢ်စီၤပၤဃုာ်ဒီ: ဘီမုၢ်အပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါအလီၢ်အလၤဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မၢ်တ့ၢ်လူသၢၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်စံ:ဆၢဘၣ်ဃ:ဒီ:အတၢ်နာ်လီၤ. တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ အံၤကဲထီၣ်တၢ်ပနီၣ်တခါလၢ အကမၤနၢၤကွံာ်ပၤပၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:လီၤ. ပၤပၤမၤလီၤကွံာ်အသူ:အသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤအဝဲဆၢထၢၣ်ဝဲလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အဝဲၤလီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢပၤပၤအမဲာ်ညါလံန့ၣ် လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢပၤပၤပာ်မၣ်ကွံာ်အီၤလၢ ပှၤအကျါဘၣ်ဆၣ် ကိ:ဃီၤဝဲဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအလီၤပာ်ကဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါ, အတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အမဲာ်ညါအဃိဘၣ်တၢ်သဂၢၢ်အီၤလၢတၢ်သ:အိၣ်လီၤ. သီခါသ:စၢ် တဂၤလၢတၢ်ပာ်လီၤကွံာ်အလီၢ်အံၤ အတၢ်စံ:ဆၢကတိၤပာ်ဖျါတဖၣ် ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်မဲာ်ဆှ:လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 155.1}GCsk 156.1

  သီခါသ:စၢ်လၢအဟဲလၢပှၤအတီၤဖုၣ်အဟံၣ်ဒူၣ်ဖိတဂၤအံၤ ဖျါလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်မဲာ်ဆှ:ဒီ:တၢ်သ:ဆံ:အဃိ စီၤလိၣ်စီၤပၤအဖိခွါတဖၣ် သု:ဘူ:အသ:ဆူအအိၣ်ဒီ:ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢ “ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤသံ နနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ်သ့ဘၣ်ဆၣ် မၤဟ:ဂီၤနသ:သမူတသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် တဘၣ် ပျံၤအီၤတဂ့ၤ.” တနီၤနီၤတခီစံ:ဝဲဒီ:ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢ ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါဖဲ (မ:သဲ ၁ဝ:၁၈-၁၉) လၢအပာ်ဖျါဝဲ “လၢယဃိန့ၣ် သုကဘၣ်တၢ်မိၤထီၣ်သုဆူပဒိၣ်ပပှၢ်, စီၤလိၣ်စီၤပၤအမဲာ်ညါလၢတၢ်သမံ သမိ:အဂီၢ် ဒ်သိ:ဒီ:သုကဘၣ်တဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒီ:ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အဂီၢ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်သုဘၣ်တၢ်သမံသမိ:သုဒီ: သုကဘၣ် စံ:တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: ယွၤကဟ့ၣ်လီၤသုလၢတၢ်စံ:တၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 155.2}GCsk 156.2

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖ:ဒိၣ်တဘျီညါအံၤလၢ အပှဲၤလုာ်ကွံာ်ဒီ:ကမျၢၢ်သ့ၣ် န့ၣ် အိၣ်မ:ဝဲဘှီၣ်ကလာ်လီၤ. စီၤပၤအပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဂၤဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်မဲာ်ညါဒီ:နဲၣ်ဃီၤအစုယူာ်ဆူလူသၢၣ်အလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:စံ:ဘၣ် လူသၢၣ်လၢလံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ နကွဲ:လီၤန့ၣ်နအုၣ်နသ:စ့ၢ်ကီ:ဧါ. ဒီ:နတၢ်ကွဲ:အံၤ မ့ၢ်နကဟံ:က့ၤအဂီၢ်နသ:အိၣ်, တအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ် ကွၢ်လံာ်အခိၣ်တီဒီ:ဖ:ကွၢ်ဝဲဝံၤဒီ:အၢၣ်လီၤဝဲလၢမ့ၢ်အတၢ်ကွဲ:လီၤ. ဒီ:စံ:ကဒီ:ဝဲလၢ “တၢ်သံကွၢ်ခံဘီတဘီအံၤ ယမ့ၢ်စံ:ဆၢက့ၤအီၤလၢ တၢ်ဆိကမိၣ်တအိၣ်ဘၣ်အပူၤညီညီဖိဒီ: ယကကဲပှၤဟ:ဂီၤဖိလၢ တအိၣ် ဒီ:တၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိဒ်သိ:ယကစံ:ဆၢက့ၤတၢ်သံကွၢ်အံၤ ခီဖျိလၢဘၣ်ဘျီ:ဘၣ်ဒါဒီ:လံာ်စီဆှံအဂီၢ် ဝံသ:စူၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်ဆၢတတီၢ် တစဲ:ဖိတက့ၢ်. လူသၢၣ်ဃ့ကည:တၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသ:အပူၤလီၤ. {GC 155.3}GCsk 157.1

  ပှၤဟဲထီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဒီ:နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ လူသၢၣ် တမၤတၢ်ဒ်အတူၢ်ဘၣ်ဝဲအသိ: ဖဲအသ:ဒၣ်ဝဲအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဘၣ်. လၢပှၤတဂၤလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒူဒီ: တကဒံကဒါဘၣ်တဂၤအအိၣ်, တၢ်လၢ ပှၤတဆိကမိၣ်အီၤဒီ:မုၢ်လၢ်အီၤ, တၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤ ဒီ:အတၢ်ပၢၤသ: သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒု:လီၤကမၢကမၣ်အဒုၣ်အဒါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပာ်ထီၣ်ထီ အသ:သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်စံ:ဆၢလၢခံကတၢၢ်အံၤအိၣ်ဒီ: အသူ:အသ့ၣ်ဒီ:လၢပှဲၤမ:ဝဲဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဃိလီၤ. {GC 156.1}GCsk 157.2

  လၢခံတနံၤန့ၣ် အဝဲကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်စံ:ဆၢလၢခံကတၢၢ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤ အဝဲအသ:ဆံ:မ:, မၤသ:ဒ်ဒုၣ်ဒါတဖၣ်ကမၤနၢၤကွံာ် အီၤလီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အတၢ်အၢၣ်အိၣ်ဝ:တရံ:အီၤ မၤသ: ဒ်ကမၤလီၤဖ:ကွံာ်အီၤဒီ:ကစၢ်ယွၤလီၤ. လၢတၢ်သ:အု:ဒီ:တၢ်သ:ကိၢ် သ:ဂီၤအပူၤ ကိ:ပသူထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်သ:ဘၣ်ဒိအပူၤလီၤ. အတၢ်ကိ:ပသူ အံၤလၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ ပှၤတနၢ်ပၢၢ်အီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤနီတဂၤဘၣ်. {GC 156.2}GCsk 157.3

  အတၢ်ကိ:ထီၣ်မ့ၢ်ဝဲ “တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒိၣ်မ:ဒီ: မူဝဲလီၤထူလီၤယိာ် ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယမ့ၢ်ဘၣ်သန့ၤယသ:လၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီ: တၢ်ခဲလၢာ်ကတုၤလံလၢတၢ်အကတၢၢ်လံလီၤ. လၢယဂီၢ်မ့ၢ်နၣ်ရံၣ်လၢခံ ကတၢၢ်လီၤ. ယဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ယၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဝံၤလံ, အိ, ယကစၢ်ယွၤဧၢ, အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်စိကမီၤအစုပူၤတက့ၢ်. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်မၤလီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤလၢအဘၣ်ဃ:ဒီ: တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်အဆၢကတီၢ်အဂီၢ်လီၤ. လီၤထူလီၤယိာ်အိၣ်ဒီ:တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ, တဟူ:တဂဲၤဘၣ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်, ယတဃ့န့ၢ်ယသ:လၢပှၤနီတဂၤဘၣ်. လၢနတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအဂီၢ် နဃုထၢ တ့ၢ်လံယၤအဃိ လၢနဖိသ:ဘိလၢအမ့ၢ်ယကတီၤ, လၢယတၢ်တဒီယၤ, ကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်, အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢယၤတကပၤတက့ၢ်.” {GC 156.3}GCsk 158.1

  အဝဲအတၢ်ထုကဖၣ်ဒ်အံၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ် ဒီ: တၢ်မၤပျံၤမၤဖု:ဒု:ကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်သံအဃိဘၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲအတၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်တလၢတပှဲၤအဃိလီၤ. လၢအဝဲအတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အဃိ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်အီၤသ့လီၤ. တမ့ၢ်လၢအဝဲအတၢ်အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢအဂီၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ် လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤအဂီၢ်န့ၣ် အဝဲကနိဒီ:ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဖဲတၢ်မၤ တၢ်တအိၣ်နီတမံၤလၢအဂီၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲနာ်ဒီ:သန့ၤအသ:လၢ ကစၢ်ခရံာ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. တမ့ၢ်လၢအဝဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တၢ်သမံ သမိ:ထဲတဂၤဧိၤဘၣ် အဃိအဝဲဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤဒီ:သ:ခုဝဲလၢ အပာ်ထီၣ်ထီဘၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ လၢထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အမဲာ်ညါအဃိလီၤ. {GC 157.1}GCsk 158.2

  လူသၢၣ်ကွၢ်ကဒါက့ၤအတၢ်စံ:ဆၢသ့ၣ်တဖၣ် လၢအကတဲာ် ကတီၤပာ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်, အတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ် ကွၢ်ထံက့ၤဝဲဒီ:ထု:ထီၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ လၢအတၢ်ကွဲ:ပာ်ဖျါအဂီၢ်လီၤ. ခဲအံၤ စီၤပၤ အပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်ဃ့အီၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်လီၤသ:လံန့ၣ်လီၤ. အဝဲကဃၣ် က့ၤအသ:လၢအတၢ်မၤအံၤဧါ. လၢတၢ်ဆိၣ်လီၤသ:ဒီ:တၢ်ကလုၢ်ကပုာ် လုာ်ဖိအပူၤ စံ:ဆၢက့ၤတၢ်သံကွၢ်လီၤ. အကတိၤတၢ်အက့ၢ်အဂီၤ တဒ်သိ: လၢညါအသိ:ဘၣ်. လီၤဆီဝဲဒီ:လီၤပာ်ကဲဒိၣ်မ:ဒီ:အတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ် လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်တၢ်သ:မံဒီ: တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒု:ကမၢ ကမၣ်ပှၤကမျၢၢ်ဖ:ဒိၣ်လၢ အဟဲထီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 157.2}GCsk 158.3

  “ဘီမုၢ်စီၤပၤလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်က့ၢ်ဂီၤခုၣ်မုာ် ဒီ:ဂၢၢ်ကျၢၤလီၤဆီ, စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိခွါတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီ:အလၤကပီၤ, ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်ဖ:ဒိၣ် လၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, ဒ်တၢ်ကလုၢ်လီၤဘၣ်ယၤအသိ: ခဲအံၤယဟဲတုၤ ဃီၤလၢသုမဲာ်ညါလံလီၤ. လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါဒီ:တနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်တၢ်အဃိ ယတၢ်ကတိၤယတၢ်သကဲ:ပဝာ်တဖၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်ဝဲဒ်သိ:အတပာ်ကဲဘၣ် တၢ်ဒီ: ယဃ့ကည:သုလၢသုကပျၢ်ဘၣ်ယတၢ်ကမၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယတမ့ၢ်ပှၤလၢဒိၣ်ထီၣ်လၢနီအပူၤဘၣ်, ယဒိၣ်ထီၣ်ဒၣ်လၢအယံၤဒီ: ပှၤခရံာ်ဖိသီခါအတၢ်မၤလိက ၠိအဃိလီၤ.” {GC 158.2}GCsk 159.1

  လူသၢၣ်စ:ထီၣ်အတၢ်ကတိၤဒ်အဖီခိၣ်အသိ:ဝံၤ, လူသၢၣ်စံ:ဝဲလၢ အလံာ်လၢအထု:ထီၣ်ရၤလီၤဝဲတနီၤ တၢ်ကွဲ:ပာ်ဖျါတ့ၢ်တၢ်နာ်ဒီ: တၢ်သကဲ:ပဝာ်လၢအဂ့ၤတဖၣ်အဂ့ၢ်အဃိ ဒုၣ်ဒါတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် စံ:ဝဲလၢ လံာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် န့ၢ်ဘျု:န့ၢ်ဖှိၣ်လီၤ. အဃိတၢ်ဖ:ကဒါက့ၤလံာ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မၤလီၤတဲာ်ကွံာ်တၢ်ထီဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ပှၤအါဂၤတူၢ်လိာ်အီၤလီၤ. လံာ်ခံကလုာ်တကလုာ်တခီ မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပာ်ဖျါပၤပၤဒီ:အကရၢအတၢ်သကဲာ် ပဝ:ဒီ:အတၢ်မၤတမ့ၢ်တတီသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ လံာ်အံၤစ့ၢ်ကီ:တၢ်မ့ၢ်ဟံ:ကဒါ က့ၤအီၤ, မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါရိမ့ၤအတၢ်မၤလၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီ:ကဲထီၣ်တၢ်အိ:ထီၣ်န့ၢ်ပဲတြီလၢ တၢ်မၤလၢထူတအိၣ်ယွၤတအိၣ်ဘၣ် အဂီၢ်လီၤ. လံာ်သၢကလုာ်တကလုာ်တခီ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤ အတၢ်အိၣ်အသ:ခဲအံၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲတၢ်ထီဒါပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဒီဒၣ်န့ၢ် ပှၤမၤတၢ်အၢသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လူသၢၣ်တသ:အိၣ် ဟံ:က့ၤလံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. လၢမနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် အဝဲ မ့ၢ်ဟံ:က့ၤလံာ်အံၤဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဒုၣ်အဒါတဖၣ်ကမၤဆူၣ်ထီၣ်အတၢ် မၤအၢမၤန:လၢ ကစၢ်ယွၤအဖိမုၢ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. {GC 158.3}GCsk 159.2

  လူသၢၣ်စံ:ဝဲ “ဒ်ကစၢ်ခရံာ်တတြီသဒၢဘၣ်အသ:အသိ: ယဲစ့ၢ်ကီ: ယတတြီသဒၢယသ:ဘၣ်. ယတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ မ့ၢ်ကမၣ်ဒီ:ဒု:နဲၣ် ယတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်အုၣ်အသ:တက့ၢ်. လၢတၢ်ယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲအပူၤ ဘီမုၢ်စီၤပၤဃုာ်ဒီ:ပှၤအိၣ်ဒီ:အလၤကပီၤပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်, စီၤလိၤစီၤပၤအဖိခွါ သ့ၣ်ဧၢ, ယတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တလီၤပလိာ်ဒီ:ဝံသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်မၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကွဲ:ဘၣ်ဒီ:ယတၢ်ကွဲ:အကမၣ်တဖၣ်န့ၣ် နဲၣ်ဖျါယၤတက့ၢ်. ယဃ့ကည:တၢ်သပှၢ်ပှၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျု:ဒီ: အတၢ်သ:ကညီၤအပူၤလီၤ. လၢသုတၢ်နဲၣ်ဖျါယၤယတၢ်ကမၣ်အဃိ ယကဟံ:ကဒါက့ၤယလံာ်ဒီ: ယကဃိကွံာ်လၢမ့ၣ်အူခဲလၢာ်လီၤ.” {GC 159.1}GCsk 160.1

  လူသၢၣ်စံ:ကဒီ:ဝဲ “တၢ်သ:ခုကစီၣ်အံၤ, ဒ်စိၤလၢညါတဖၣ်အသိ: စိၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီ: ပထံၣ်ဘၣ်လၢဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်သ:တလီၤပလိာ်ဒီ:တၢ်န: တၢ်ဖှီၣ်အဃိ ယတအိၣ်ဒီ:တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:ဘၣ်အခိၣ်တလိာ်ယသ:ခုယဲတခီ လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအတၢ်လီၤဆီတခါလီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ဟဲဝဲလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဝဲယဟဲဒ်သိ:တမ့ၢ်လၢယကဟ့ၣ်လီၤသု တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဒ်သိ:ယကဟ့ၣ်လီၤသုလၢန:လီၤ. အဃိ လၢတၢ်ကမၤဟ:မၣ်ကွံာ်တၢ်သ:တလီၤပလိာ်အံၤအဂီၢ် ပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢ သုသုတမၤအၢမၤန:ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပလီၢ်သုသ:ဒီ:သုသုတထု:လီၤသုသ:ဆူတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဖ:ဒိၣ်လၢ အလီၢ်ပျံၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢသုကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤလၢခဲအံၤဒီ:ခဲကိာ် တဃာ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. {GC 159.2}GCsk 160.2

  လူသၢၣ်ပာ်ဖျါအတၢ်ပာ်ဖျါအံၤလက ၠၢမနံၢ်အကျိာ်အဃိ ပှၤဃ့ကည:အီၤလၢကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢလဲ:တ့ၢ်အကျိာ်လီၤ. အဃိအဝဲ ပာ်ဖျါကဒီ:ဝဲလၢလဲ:တ့ၢ်အကျိာ်လီၤ. လၢအခီၣ်ထံ:န့ၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် တနၢ်ပၢၢ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲလူသၢၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤဝဲလၢ လဲ:တ့ၢ် အကျိာ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲၡဲၡဲဒီ:ဂ့ၤဂ့ၤမ:လီၤ. {GC 159.3}GCsk 160.3

  ပှၤလၢတသ:အိၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤဒီ: က:တံာ်ဃ:အမဲာ်တဖၣ် ဖဲအနၢ်ဟူဘၣ်လူသၢၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါအခါ အသ:ထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဒီ:စံ:ဝဲ “တၢ်သံကွၢ်လၢပသံကွၢ်တဖၣ်နတစံ:ဆၢဒံ:ဘၣ်. နကဂုၤက့ၤနလီၢ်ခံဧါ တဂုၤက့ၤဧါန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်စံ:ဆၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:တက့ၢ်. {GC 160.1}GCsk 161.1

  လူသၢၣ်အတၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဝဲပှၤသ:ပှၢ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤသ့ၣ် တဖၣ် အတၢ်ဃ့လၢတၢ်စံ:ဆၢလီၤတံၢ်ဒီ:ဖျါဂ့ၤမ:ညီညီဖိအဃိ ယတၢ် စံ:ဆၢယကဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤတဘီဖိလီၤ. ယတၢ်စံ:ဆၢမ့ၢ်ဝဲယတၢ်နာ်အံၤ ယဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢပၤပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤတသ့ဘၣ်. ခီဖျိယတၢ်နာ် အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်အသ:မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢလံာ်စီဆှံအတၢ်ပာ်ဖျါအဃိ ဒီ:ယဂုၤက့ၤယလီၢ်ခံဒီ:ဟ့ၣ်လီၤယသ:တကဲဘၣ်. လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် ကဟဲဆူညါစ့ၢ်ကီ: ယဟ့ၣ်လီၤယသ:တကဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. လၢမနုၤအဃိ လဲၣ်န့ၣ် ပှၤခရံာ်ဖိတဂၤလၢ အထီဒါက့ၤအတၢ်ဘၣ်အသ:န့ၣ် တအိၣ်ဒီ: တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဘၣ်. ယတၢ်အိၣ်မူအဖီတၢၢ်အံၤ ယဆီလဲတကဲဘၣ် မ်ကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤလၢ်ယၤတက့ၢ်---အၣ်မ့ၤ. {GC 160.2}GCsk 161.2

  ပှၤတီပှၤလိၤတဂၤအံၤ အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဝဲလၢအတၢ်နာ်အပူၤ ဒ်န့ၣ် အသိ:လီၤ. အတၢ်သကဲ:ပဝာ်အဂ့ၤအဝါ ဒီ:အတၢ်မၤကဆှီတဖၣ်ဒီ: အတၢ်သ:မံသ:မုာ်တဖၣ်အံၤလၢ အလုၢ်ဘၢကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ဖဲအဝဲအုၣ်အသ: အိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်အိၣ်လၢအလိၤလီၤ. အတၢ်နာ်လီၤဆီအံၤ အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါ ဖဲအဝဲအုၣ်အသ:အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 160.3}GCsk 161.3

  တၢ်စံ:ဆၢတၢ်အခီၣ်ထံ:တဘျီ အတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်စံ:ဆၢအခါ လူသၢၣ်ကတိၤတၢ်လၢတၢ်ယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲဒီ:တၢ်ဆီၣ်လီၤသ:အဃိ ရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢလူသၢၣ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အတၢ်နာ်လီၤ. လူသၢၣ်အနီၢ်ကစၢ်လၢအလီၤဘှံ:လီၤတီၤအကူအသိ:လၢအယိယိဖိဒီ: တၢ်ကတိၤယိယိဖိတဖၣ်အဃိ စီၤပၤခ ၠါလၢအဆိကမိၣ်ဆံ:အီၤတဂၤအနီၢ် ကစၢ်ဒၣ်ဝဲစံ:ဝဲလၢ “သီခါသ:စၢ်တဂၤအံၤ တမ့ၢ်လၢကကဲထီၣ်တၢ်တဂ့ၤ တဘၣ်လၢပဂီၢ်ဘၣ်.” လၢလူသၢၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လၢတၢ်သူဂၢၢ် သ:ဂၢၢ်ဒီ:, တၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူအသဟီၣ်အစိကမီၤအဃိ ပှၤခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲဒီ: တၢ်ကမၢကမၣ်လီၤ. ဘီမုၢ်စီၤပၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ စံ:ပတြၢၤအီၤလၢအမ့ၢ် သီခါသ:စၢ်လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူအတၢ်ကတိၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ကတိၤဝဲ အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒူဒီ:တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤန့ၣ်လီၤ. {GC 160.4}GCsk 161.4

  မ့ၢ်လၢပှၤသ:စဲဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤတဖၣ်ဒီ: တုၤဆူတၢ်ဒု:ကတၢၢ်အဃိ ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ် ဆိ:ကျၢၤအဂီၢ် ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤပျံၤမၤဖု:တၢ်တဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျီအံၤ ပှၤလၢအဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံ:ဘၣ်လူသၢၣ်လၢ “နမ့ၢ်တဟ့ၣ် လီၤနသ:ဒီ:ဃၣ်ကဒါက့ၤဘၣ်နသ:န့ၣ် ဘီမုၢ်စီၤပၤဃုာ်ဒီ:ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ် ခဲလၢာ်ကတဲာ်လိာ်ဃိလိာ်အသ:လၢ နမ့ၢ်ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်သိၣ်အီၤတန့ၢ် ဘၣ်တဂၤ, ပှၤထီဒါတၢ်ဒီ:ကဘၣ်စံၣ်ညီၣ်နၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.” {GC 161.1}GCsk 162.1

  လူသၢၣ်စံ:ဆၢက့ၤ တၢ်လၢတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သ:ဂၢၢ်ဒီ: တၢ်သ:တဟူ: တဂဲၤဘၣ်အပူၤ “ယဟ့ၣ်လီၤယသ:တကဲအဃိ ကစၢ်ယွၤဧၢ အိၣ်ဒီ:ယၤ ဒီ:မၤစၢၤလၢ်ယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. {GC 161.2} GCsk 162.2

  လူသၢၣ်ဘၣ်တၢ်ဒု:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢ:ပူၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဲလိာ်ဃိလိာ်သကိ:တၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ်အတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤအံၤ အဘျု:လီၤဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ကအိၣ်ထီၣ်ဒီ:ကဘၣ်တၢ်သူၣ်လီၤအီၤတဆီဘၣ်တဆီအဂီၢ်လီၤ. ဖဲတၢ်တဲာ် လိာ်ဃိလိာ်ဝံၤဝဲန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကဒီ:လူသၢၣ်တၢ်အခွဲ:အယာ်တခါလၢ ကဟ့ၣ်လီၤအသ:အဂီၢ်လီၤ. တၢ်သံကွၢ်လၢအမ့ၢ်ဝဲနကဟ့ၣ်လီၤကွံာ် နတၢ်နာ်ဧါ” တခါအံၤအိၣ်ဖျါထီၣ်ကဒီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လူသၢၣ်အတၢ် စံ:ဆၢတခီမ့ၢ်ဒၣ် “ဒ်ယပာ်ဖျါထီၣ်စံ:ကတိၤတ့ၢ်ဝဲအသိ: တၢ်ကတိၤ အဂုာ်အဂၤလၢ ယကစံ:ကတိၤအီၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်.” {GC 161.3}GCsk 162.3

  လၢသီခါသ:စၢ်ဖိတဂၤအံၤအဃိ ပၤပၤအပှၤခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤကဆံ:လီၤစှၤလီၤဝဲဘၣ်ဖု:လီၤ. အတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်ဒီ: အတၢ်ကတိၤလၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်က့ၣ်သ:ကါ, တၢ်သူဒိၣ်သ:ဖျိ:ဘၣ်, တၢ်သူၣ်လီသ:ကွံဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီပှဲၤဒီ:ပှၤခရံာ်ဖိ အတၢ်သကဲ:ပဝာ်, တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤအက့ၢ်အဂီၢ်အပူၤ ဒီ:ကတိၤတၢ်ဒီ: ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲသ:ပ့ၤနီၣ်ကွံာ်အသ:ဒီ:မၤသ:ဒ်အဝဲတုၤဃီၤ လၢကစၢ်အအိၣ်ပှၤလၢအဒိၣ်န့ၢ်ဂ့ၤန့ၢ်ဒံ:ပၤပၤဒီ:ဘီမုၢ်စီၤလိၣ်စီၤပၤသ့ၣ် တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ကစၢ်ယွၤအသ:စီဆှံအိၣ်ဒီ:အီၤအဃိ အတၢ်စံ:ကတိၤ ခဲလၢာ်ကဲထီၣ်တၢ်မၤအိ:ထီၣ်သ:လၢဘီမုၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အသ:ပူၤလီၤ.GCsk 163.1

  လူသၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ပာ်ဒိၣ်အီၤလၢစီၤလိၣ်စီၤပၤ အဖိခွါအါဂၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤလၢအတီအလိၤဒီ:အဘၣ်လီၤ. ပှၤဂုၤပှၤဂၤ တနီၤတနၢ်ပၢၢ်ခီဖျိဝဲဖဲတကီၢ်ခါန့ၣ်ဘၣ်. လၢခံက့ၤန့ၣ်နၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲတၢ်ဆီလဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအံၤအဃိလၢတၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူအပူၤ တူၢ်လိာ် ဟ့ၣ်ထီၣ်သကိ:အတၢ်ဘၣ်အသ:န့ၣ်လီၤ. {GC 161.4}GCsk 163.2

  ကီၢ်က:အပဒိၣ် ‘ဖရဲ:ဒရံ:’ ဒိကနၣ်ဘၣ်ဝဲလူသၢၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤ တဲလီၤတဖၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဟူ:သ:ဂဲၤအပူၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤ အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲလူသၢၣ်အတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သ:ကျၢၤဒီ:အတၢ်သ:ဒူလၢ အမဲာ် အဃိ လၢတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုဒီ:တၢ်မၤလၤကပီၤအဂီၢ် အဝဲပာ်လီၤအတၢ် စံၣ်ညီၣ်လီၤသ: လၢကဆၢထၢၣ်လၢလူသၢၣ်အဂီၢ် ဒီ:ကဟုကယာ်မၤတဒီ အီၤလီၤ. အါန့ၢ်အမဲာ်ညါအဝဲထံၣ်က့ၤဝဲဖျါဖျါလၢပၤပၤဒီ:ပှၤပိာ်အခံခိၣ်နၢ် စီၤပၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤတတီတလိၤဘၣ်တဖၣ်အဃိ တၢ်အမ့ၢ်အတီ အသူ:အသ့ၣ်အစိကမီၤဘၣ်ဟ:ဂီၤဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 162.1}GCsk 163.3

  ထံကီၢ်အခၢၣ်စ:အံၤ ပာ်လီၤအသ:လၢကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်လူသၢၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဘျု:လၢအလီၤဘၣ်ဝဲဒီ:တၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်သ:တဖၣ် လၢကျဲကိ:ဘိဒဲ:တသ့ဖဲအသ့ ဖဲအဝဲမၤပၢဝဲဒၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲတၢ်ဆူဘီမုၢ်စီၤပၤသ:စၢ်တဂၤအအိၣ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့အါမ:ဒီ: တၢ်ကတိၤသ့မ:အပူၤ စံ:ဝဲ “သီခါသ:စၢ်လၢအတမ့ၢ်တၢ်နီတမံၤတဂၤအဃိ ရိမ့ၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သ:အိၣ်ဒီ: တၢ်ဒီတံၤဒီသကိ:ဒီ:ပှၤအတၢ်ကီ တၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤ.” {GC 162.2}GCsk 163.4

  လၢတၢ်န့ၢ်အဃိ ဖဲလူသၢၣ်ဟ့ၣ်တၢ်စံ:ဆၢဝံၤလၢခံတနံၤဒီ: စီၤပၤခ ၠါလၢတၢ်က့ၤတဒီက့ၤဒီ:ကဟုကယာ်က့ၤရိမ့ၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂီၢ် ရၤလီၤပာ်ဖျါအကလုၢ်လၢ ကီၢ်က:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤစံ:ဝဲ, “ယကဟ့ၣ်လီၤ ယတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်, ယတံၤသကိ:, ယသွံၣ်, ယသ:သမူ, ယတၢ်အိၣ်မူ ခဲလၢာ်ဒီ:ထံကီၢ်ဘီမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ဒီ:ယကတူၢ်ဆါခီၣ်ဆါယသ:လီၤ, လူသၢၣ်ဒီ:ပှၤပိာ်အခံတဖၣ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်မၣ်ကွံာ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ကဘၣ်တၢ်တြူာ်ကွံာ်ဒီ:ကဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤအီၤလၢကျဲခဲလၢာ်ဒီ: ထီဒါ ဒု:တၢ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်ပာ်ကဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအစုမုၢ် ကျၢၢ်အဃိ ဆှၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဆူအဟံၣ်လၢတၢ်ဒီတဒၢအပူၤတက့ၢ်. အအံၤ မ့ၢ်စီၤပၤခ ၠါအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ လူသၢၣ်ဒီ:အတံၤသကိ:သ့ၣ် တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 162.3}GCsk 164.1