Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဝဲ:စလ့ၣ်ပူၤဖျဲ:ထီၣ်လၢတၢ်သံအပူၤ

  ပှၤဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤတဖၣ် ဆူ:ကါအတၢ်စိကမီၤလၢ ကမၤန:မၤဖှီၣ် မၤအၢမၤန:ဝဲပှၤလၢအတပာ်ဖှိၣ်သ:ဒီ:အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သီခါအါဂၤ ဆူ:ကါတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တက: အတၢ်မၤဒီ:တြီဃာ်ဝဲဒ်သိ:တၢ်နာ်အမ့ၢ်အတီ သုတနုာ်လီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. သမၢတၢ်နာ်အံၤလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အပျဲၢ်စီၤခိၣ်သိ: ဒ်ပှၤကသ့ၣ်ညါနၢ်ဟူဘၣ်အါအါလီၤ. သီခါတဖၣ်အံၤ ဒု:ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ဒီ: မၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤတၢ်ခံ:ဖိလၢ အမၤ တၢ်ဒဲ:ဘ:သ့ၣ်တဖၣ်အသ:လီၤ. မ့ၢ်လၢဝဲ:စလ့ၣ်ဒု:နဲၣ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်သ:ကညီၤအတၢ်ပာ်ဖျါအတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်အဃိ ထူၣ်ဖျဲ:ဝဲလၢတၢ်သံ အပူၤအါဘျီလီၤ. {GC 258.1}GCsk 252.3

  အဝဲစံ:ကတိၤပာ်ဖျါက့ၤဝဲ အတၢ်ပူၤဖျဲ:လၢတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ “ပှၤအါဂၤထု:ဃာ်ယဆ့ကၤအကီာ်လၣ် ဒ်သိ: ကမၤလီၤဃံၤယၤဘၣ်ဆၣ် လၢအကျါထဲတဂၤဧိၤထု:န့ၢ်ထဲယဆ့ဖိတခီဒ့ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆ့ကၤဖိန့ၣ် ညာ်ကွံာ်ဝဲကစီဒီ, ဒီ:တခီဒ့အိၣ်တ့ၢ်လၢယလိၤ ဒီ:အတခီပိာ်ထွဲပှၤဖီၣ်ထု:ယၤအခံလီၤ. လံာ်က့တၢ်ပာ်ဖှိၣ်စ့လၢစ့တၢ:အပူၤ တခီ အိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢထၢၣ်ပူၤလၢယဆ့ဖိအိၣ်တ့ၢ်လၢယလိၤတခီအပူၤလီၤ. ပှၤအၢဖိတဂၤဟံ:ထီၣ် ‘သ့ၣ်ထိ:ဖၣ်အကူၣ်ဖ:ဒိၣ်တကျီာ်ဒီ:တီၢ်ယၤလီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်ယၤထဲတဘီဧိၤန့ၣ်ယသံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအတီၢ်တံၢ်ယၤတဘီလၢ်လၢ် န့ၣ် တဘၣ်ယၤနီတဘီဘၣ်. မ့ၢ်လၢမနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါယဲ စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယသု:ယသ:ဆူအစ့ၣ်တန့ၢ်အထွဲတန့ၢ် စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်.” ဖဲအဝဲဆိကမိၣ်ဝဲလၢကပူၤဖျဲ:အကျဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်အခါ မူခိၣ်ကလူ:လၢအက့ၢ်အဂီၤလီၤဂာ်ဒီ:ပှၤကညီတဂၤဟဲတုၤဆူအဝဲအဂၢၤဒီ: ဒု:တၢ်တြီဆၢပှၤကမျၢၢ်အဖုအံၤ ဒီ:မၤပူၤဖျဲ:ဝဲ:စလ့ၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အလီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 258.2}GCsk 253.1

  ဆၢကတီၢ်ဖဲစိၤအံၤန့ၣ် မဲ:သဒ့:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်မၤန: မၤဖှီၣ်အီၤလၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တက:ခဲအံၤခဲအံၤလီၤ. ဘၣ်တၢ်မၤမဲာ်ဆှ:ဒီ: တၢ်တပာ်လ့ၤပာ်ကဲဘၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကပာ်ဖျါအီၤအဒိအဂီၢ် “တဘျီန့ၣ်လၢအတၢ်ပာ်ဖျါတခါစံ:ဝဲဒၣ်ပှၤလၢအသ:အိၣ်မၤဟ:ဂီၤလီၢ်ပှီၢ် ကွံာ်မဲ:သဒ့:တဖၣ်အဟံၣ်ဒီ:သ:အိၣ်ဟံ:န့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စုလီၤခီၣ်ခိၣ်သ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ် မၢအကဟဲပာ်ဖှိၣ်အသ:ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤ ဒီ:အဆၢကတီၢ်အံၤတက့ၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကျဲ:စၢ:ဆှၢက့ၤပှၤအၢဖိတဖၣ်ဆူကျဲအဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပာ်ဝဲလၢအမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ကမၣ်ဒီ:သု:ကျဲၤဝဲလီၤ. ဒီ:ကူၣ်ထီၣ်တၢ်ဒ်သိ: ကမၤအၢမၤန:တၢ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 259.2}GCsk 253.2

  ကီၢ်အ့ဂလဲၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:နီၢ်သ:အတီၤလီၤဖုၣ်လၢတချု:ဒံ: ဘၣ်ဝဲ:စလ့ၣ်အဆၢကတီၢ်လံၤလံၤခီဖျိတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဘျု:လၢအစံ:ဝဲလၢ တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်ဝဲဒီ: ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ်အမူဒါတအိၣ်လၢၤဝဲလၢကဘၣ်တိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအံၤ လၢၤဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ပှၤလၢကစၢ်ယွၤဃုထၢအီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကလၢပှဲၤ ဒီ:တၢ်သကဲ:ပဝာ်လၢအဂ့ၤအိၣ်ဒီ:တၢ်အိၣ်မူလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ ဒီ:ထူကလုၢ်ယွၤကထါ ဒီ:မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်အိၣ်လၢကဘၣ်တုၤဆူ တၢ်ဟ:ဂီၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ခိ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တကဲဘၣ်အဃိ အလီၢ် တအိၣ်လၢပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ် ပှၤတနီၤစံ:ကတိၤပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 260.2}GCsk 254.1

  ‘ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဃုထၢတဖၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်မဲာ်အီၤဒီ: အတၢ်သ:ကညီၤတလီၤမၢ်ကွံာ်လၢအဂီၢ်နီတဘျီဘၣ်’ တၢ်ပာ်ဖျါအံၤအဃိ တၢ်နာ်အသီအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ “မ့ၢ်မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဘၣ်ဆၣ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီ: အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်အဃိလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်အလီၢ်တအိၣ်လၢကတဲာ်လီၤ ကျဲၤလီၤအတၢ်ကမၣ်ဒီ:သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:ဘၣ်လီၤ. လၢမူခိၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီကဝီၤညါ တၢ်ဒဲ:ဘ:အအၢကတၢၢ်ဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဃုထၢ အီၤတဂၤ မ့ၢ်မၤဘၣ်ဝဲဒီ:ကစၢ်ယွၤတပာ်ဝဲလၢတၢ်ကမၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤဃုထၢအီၤန့ၣ် တၢ်လၢကစၢ်ယွၤတဘၣ်အသ:မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်လၢ တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံတြီအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မၤဝဲသ့ခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်နာ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အသိ:အကျါန့ၣ်လီၤ. {GC 261.1}GCsk 254.2

  အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံလၢ အဘၣ်တၢ်တဲအီၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်တိာ်တခါအံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဆီလဲအီၤတသ့တခါ ဘၣ်. လၢပှၤကရၢအဂီၢ်အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကဆီလဲကွံာ်အီၤဒီ: ကြၢ:တၢ်ဆီလဲအီၤသ့လီၤ. အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤ မ့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အလီၤပျံၤဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢခံသ့ၣ်တဖၣ်အသိ:လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်ဒီ: တၢ်နာ်အံၤစ:ထီၣ်သူၣ်လီၤအသ: ဒ်သိ:ပှၤကမၤကမၣ်တၢ်မၤလိာ်အဂီၢ် လၢပှၤမူခိၣ်ဖိတဂၤဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဒီ:မၤမူထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 261.2}GCsk 254.3

  ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢဆီလဲအတၢ်သကဲာ်ပဝ:တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ဒီ:လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အံၤ ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲဒၣ်အဃိ ပှၤအါဂၤသမၢကွံာ် တၢ်မၤလိာ်လီၤ. ဝဲ:စလ့ၣ်ထီဒါတၢ်နာ်လၢအပညိၣ်အသ:ထီဒါလံာ်စီဆှံန့ၣ် ဒူဒူလီၤ. လၢတံတူ: ၂:၁၁: ၁တံၤ ၂:၃-၆: ယိၤဟၣ် ၁:၉ အပူၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ “ကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ အိၣ်ဖျါထီၣ်လံ” ကစၢ်ယွၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤခဲလၢာ်ကတုၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤဒီ:သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢအအိၣ်ထဲ တဂၤဧိၤလီၤ. လၢကစၢ်ယွၤဒီ:ပှၤကညီအဘၢၣ်စၢၤ ကစၢ်ခရံာ်ထဲတဂၤဧိၤ မ့ၢ်ဝဲပှၤအုၣ်အသ:လၢပှၤကညီအဂီၢ်လီၤ. အတၢ်အုၣ်အသ:မ့ၢ်ဝဲဟ့ၣ်လီၤကွံာ် အသ:သမူ ဒ်သိ:ကပှ့ၤက့ၤပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကပီၤလၢအမ့ၢ်အတီ မ့ၢ်ဟဲလီၤဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:ကဟ့ၣ်ပှၤခဲလၢာ်လၢတၢ်ကပီၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ပှၤအါဂၤသမၢတၢ်န့ၢ်သါ ဘၣ်ဃ:သ:သမူအံၤလၢအတၢ်သ:အိၣ်ဒၣ်ဝဲအဃိ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလၢအဂီၢ်လီၤ. {GC 261.3}GCsk 255.1