Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ဆါလီၤလံာ်ပျဲက့ဘၣ်ဃ:တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ်

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒု:ကဲထီၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတမံၤလၢ တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအီၤအဂီၢ်လီၤ. ဒ်သိ:ကသူၣ် ထီၣ် ှအ. ာ်နအနမဒျ အတၢ်ဘါတၢ်အသရိာ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ် လၢပၤပၤဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်စ့ပာ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်ဆါဝဲတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အလံာ် ပျဲက့န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်သု:ကျဲၤဝဲဒ်သိ:ကသူၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အသရိာ်တဖျၢၣ် လၢကဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအဂီၢ် ခီဖျိလၢအဒိ:န့ၢ်က့ၤ အပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤအံၤ ဒု:အိၣ် ထီၣ်တၢ်မၤနၢၤလၢပှၤထီဒါပၤပၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ တၢ်ထီဒါလၢအမၤကနိ:ကစုာ်ပၤပၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:ဒီ:အခိၣ်သလု:လၢ အိၣ်ဒီ:အဆီသၢဆီလၢအခိၣ်လိၤအံၤစ:ထီၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 127.1}GCsk 128.1

  ဒ်သိ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အလံာ်ပျဲက့တဖၣ် တၢ်ကဆါလီၤအီၤလၢ ကီၢ်က ၠၢမနံၢ်အဂီၢ် ‘တဲ:စၢၣ်’ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤမူဒါလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤ လၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘျၢဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ အဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢ အမၤတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်တၢ်အၢတၢ်သီဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်တၢ်မၢလီၤအီၤလၢပၤပၤ ဒ်သိ:ကမၤလၢပှဲၤပၤပၤအတၢ်သု:တၢ်ကျဲၤလၢ ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်စ့အဂီၢ်လၢက ၠၢမနံၢ်အကီၢ်ပူၤလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤအစံ:ဝံၤ စံ:က့ၤတၢ်တမ့ၢ်တတီဘၣ်အတၢ်လၢပှၤလီၤရၢၢ်လီၤစၢၤတဖၣ်ဒီ: ပှၤတၢ်ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်တဲမုာ်နၢ်လီၤ. မၤကမၢကမၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကလီန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လံာ်စီဆှံမ့ၢ်အိၣ်လၢအစုပူၤဒီ: တမ့ၢ်လၢကဘၣ်တၢ်လီန့ၢ်အီၤ ဒ်အံၤအသိ: ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ဒီ:လံာ်စီဆှံဒီ: တန့ၢ်ဖ:ဝဲဘၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်လီန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 127.2}GCsk 128.2

  ဖဲတဲ:စၢၣ်တချု:နုာ်လီၤဆူဝ့ၢ်တဝ့ၢ်အပူၤကိ:ဘျီဒဲ:န့ၣ် ဆှၢလီၤဆိဝဲ ပှၤတဂၤလၢကကိ:ပသူထီၣ်ဝဲ “ကစၢ်ယွၤဒီ:တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ် ‘ပၢ်’ န့ၣ် ဟဲတုၤလၢဝ့ၢ်အပဲတြီလံ” န့ၣ်လီၤ. ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်လိာ်သဂၢၢ် ပှၤထီဒါယွၤဒီ: ပာ်မၤအသ:ဒ်ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်အသိ:လီၤ. တဲ:စၢၣ် ထီၣ်ဝဲဆူတၢ်လီၢ်ပျဲၢ်စီၤထီၣ်ထီလၢသရိာ်ပူၤ ဒီ:စံ:ပတြၢၤတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ: အလံာ်ပျဲက့အံၤ ဒ်သိ:တၢ်ဟ့ၣ်တခါလၢ အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤ အအိၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. {GC 127.3}GCsk 129.1

  “ဒီ:စီၤပ့:တရူ:စံ:ဘၣ်အီၤ, မ်နစ့ဟ:ဂီၤဃုာ်ဒီ:နၤ တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဆိကမိၣ်လၢယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤပှ့ၤန့ၢ်လၢစ့သ့ လီၤ.” (မၤတၢ် ၈:၂၀) လံာ်ပျဲက့အံၤ ပှၤလၢအပှ့ၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကမၣ် လၢကမၤဝဲဒၣ်လၢခံသ့ၣ်ဒၣ်လဲာ်အဂီၢ် ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်အီၤလီၤ. အလီၢ် တအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လၢၤဘၣ်, လံာ်ပျဲက့အံၤ အိၣ်ဒီ:အစိကမီၤလၢ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤသံသ့ဝဲစ့ၢ်ကီ:အဃိ တုၤပှၤပှ့ၤ လံာ်ပျဲက့အစ့မ့ၢ်လီၤတဲာ်ဆူစ့တလါဒီ:ဖဲအကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ် န့ၣ် ပှၤသံလၢဘၣ်တၢ်ပှ့ၤန့ၢ်အီၤလံာ်အံၤကထူၣ်ဖျဲ:ကွံာ်လၢလရာ်ဒီ: ကတုၤဃီၤဆူမူခိၣ်အတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ် တဲစၢၣ်အုၣ်အသ:ဒူဒူန့ၣ်လီၤ. {GC 128.1}GCsk 129.2

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တိၢ်စ့သ့ၣ်တဖၣ်လီၤတဲာ်ဝဲဆူ ‘တဲ:စၢၣ်’ အစ့ တလါပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. တၢ်ပှ့ၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢစ့အံၤညီန့ၢ်ဒံ: တၢ်ဂုာ်ကျဲ:စၢ:မၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢတၢ်မၤခီဖျိတၢ်နာ်, တၢ်ပီၢ်ယၢ် လီၤက့ၤသ:ဒီ:တၢ်ကျဲ:စၢ:မၤနၢၤကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ဒံ:န့ၣ်လီၤ. (The Catholic Encyclopedia, art, Indulgence Vol. VII, A. H. Newman, A Manual of Church History, vol. 11, pp. 53, 54, 62). {GC 128.2}GCsk 129.3

  လူသၢၣ်ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်ဒိၣ်မ:လၢ အဝဲအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအါမ: ပှ့ၤလံာ်ပျဲက့န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲဆူလူသၢၣ်အအိၣ် ဒ်သိ:ကဃ့ကည: လူသၢၣ်ကဆိၣ်တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ်ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဃ့အံၤ တမ့ၢ်လၢအသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:ဒီ: ဆီတလဲ အသ:အဃိဘၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဒိၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလံာ်ပျဲက့လၢ တၢ်ကွၢ်မဲာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အံၤအဃိလီၤ. လူသၢၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသ:ဒီ:တၢ်ဆီလဲသ:မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၤကတုၤဆူ တၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိလီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤလဲၤဆူတဲစၢၣ်အအိၣ် ဒီ:စံ:ဝဲလၢပသရၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်လံာ်ပျဲက့အံၤဘၣ်. တနီၤဃ့က့ၤအစ့လၢ လံာ်ပျဲက့အပှ့ၤလၢအဟ့ၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်ဒူဒူလီၤ. အဃိတဲ:စၢၣ်အသ:ထီၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဒွဲၣ်ထီၣ်မဲာ်အူသ့ၣ်တဖၣ်လၢကမျၢၢ်အဖီကရၢၢ်ဒီ:ကိ:ပသူ သတြီထီၣ်ဝဲဒၣ် စံ:ဝဲလၢအဝဲဒိ:န့ၢ်ပၤပၤအကလုၢ်လၢပှၤလၢအထီဒါလံာ်ပျဲက့ စီဆှံကိ:ဂၤဒဲ:ကဘၣ်တၢ်ဃိသံအီၤလၢမ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤ. {GC 128.3}GCsk 129.4