Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဘျု:

  ဝီဒ့စံဖိတဖၣ်အံၤ ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲတၢ်ဘျၢဘၣ်ဃ: တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:အဟံၣ်အဃီ ဒီ:အစံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤ, အဒီပုၢ်ဝဲၢ်အတံၤသကိ:ဒီ: အနီၢ်ကစၢ် အသ:သမူန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်သိၣ်လိဝဲပှၤသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကအိၣ်မူ ဒ်တၢ်မၤလိာ်အသိ: စ:ထီၣ်လၢအဖိသၣ်လံၤလံၤလီၤ. လံာ်စီဆှံအဘ့ၣ်အိၣ်ဝဲ စှၤဒိၣ်မ:အဃိ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တိၢ်ရူ:ဝဲကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လၢအသ:ပူၤလီၤ. ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:တိၢ်ရူ:လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြူၢ်ဒီ: အသီတကတြူၢ်အါမ:လီၤ. {GC 67.1}GCsk 68.1

  မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အဖိအလံၤတၢ်ကူၣ်သ့ဒ်သိ: ကဆိမိၣ်တၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဒီ:မၤတၢ်လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်န: တၢ်ဖှီၣ်အကျဲအဂီၢ်လၢ အဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. သိၣ်လိစ့ၢ်ကီ:ဝဲမူဒါ တဖၣ်လၢကဘၣ်မၤဝဲဒၣ်, တၢ်ကလုၢ်ကတိၤအိၣ်ဒီ:တၢ်ပလီၢ်ပဒီ, တၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်အိၣ်ကစုဒုအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:တအိၣ်ဘၣ်အပူၤတထံၣ်ဧိၤန့ၣ် ဒုၣ်ဒါမ့ၢ်နၢ်ဟူဒီ: ကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အတံၤသကိ:အသ:သမူအါအါဂီၢ်ဂီၢ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ် လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဒ်ထွံၣ်မံၤလူၤဃုအီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤအသိ: ပှၤမၤထီဒါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်လူၤဃုဖီၣ်ပှၤလၢအဃ့တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သဘျ့သ့ၣ် တဖၣ်အဃိလီၤ. {GC 67.2}GCsk 68.2

  ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:စဲဒီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဝီဒ့စံတဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဃုအီၣ်ဃုအီတၢ်အီၣ်တၢ်အီကီကီခဲခဲဖှီၣ်ဖှီၣ်ယာ်ယာ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်လၢ ကစၢၢ်ခိၣ် ဖဲတၢ်သူၣ်အီၣ်အီၤတၢ်န့ၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤဝဲဒီ:သူၣ်လီၤ တၢ်မုၣ်တၢ်ဘိလၢတၢ်သ:ခူတလ့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ကဆူ:ကတ့ၤ ဒီ:တၢ်ဟ:ဆှဲ: တၢ်မုာ်တၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အဝဲသ့ၣ် ဒိ:န့ၢ်သါဝဲတခါစ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မၤအီၣ်မၤအီဃုအီၣ်ဆှ:အီၣ်လၢ တၢ်ကီ တၢ်ခဲအပူၤဘၣ်ဆၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်လီၤဘျၢလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအဂီၢ်လီၤ. ပှၤသ:စၢ်သ့ၣ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤလၢ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢအအိၣ်ဒီ:အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်အီၤဒီ: ကစၢ်ယွၤပၢဝဲအဃိ အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ် ကဘၣ် သူဝဲလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 67.3}GCsk 69.1

  ‘ပိၣ်ဒိၣ်အၣ်’ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (The Vaudois Churches) တဖၣ်လီၤဂာ်ဒီ:ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်ပၤပၤအတၢ်စိကမီၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် ဟံ:ဃာ်ထဲလံာ်စီဆှံတခါဧိၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်စိကမီၤလၢ အကမၣ်တသ့ဒီ: တီဝဲလိၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ‘ပိၣ်ဒိၣ်အၣ်’ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပှၤကွၢ်တၢ်တဖၣ် တမၤ အသ:ဒ်ပၤပၤအပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိ:ဘၣ်. ဒု:အီၣ်အသိသ့ၣ် တဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဆၣ်အလီၢ်လါဟ့အပူၤ ဒီ:ဆှၢဝဲဆူတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အထံမူအိၣ်တၢ်အလီၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢ သရိာ်စိၤမိၤ လၢအအိၣ်ဒီ:အလၤကပီၤလီၤဘီလီၤမုၢ်အပူၤဘၣ်. ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤလၢ အဲ:လ်ပ် ‘အကစၢၢ်ကဆူ:’ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ: ဖဲတၢ်ဘၣ်ယိာ် ဘၣ်ဘှီအိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢလ့ကအိဖဲအခူၣ်ပာ်ဝဲတၢ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ် အပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒ်သိ:ကဒိကနၣ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မၢဖိ သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲဒၣ်အစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဧိၤဘၣ်. ဒ်သိ:ကအိၣ်ဒီ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဒီ: တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံကအါထီၣ်လၢ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ် လဲၤစ့ၢ်ကီ:ဆူ ပှၤဘၣ်ဆူ:ဘၣ်ဆါတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပီလူ:ဆ:ဒဲဒီ: စိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အသိ: ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:မၤအတၢ်မၤဒၣ်ဝဲဒီ: စိာ်တၢ်သ:ခု ကစီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဃုဖံ:ဃုမၤအတၢ်မၤဒၣ်ဝဲ ဒ်သိ:ကလုၣ်အီၤအသ:သမူ အဂီၢ်လီၤ. {GC 68.1}GCsk 69.2

  ပှၤသ:စၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဟံ:န့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ ပှၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ် တဖၣ်အအိၣ် ဒီ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဃုထံၣ်တၢ်အခိၣ်ကျၢၢ်မ့ၢ်ဒၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံလီၤ. လံာ်မ:သဲ, လံာ်မၢ်ကူ:, လံာ်ယိၤဟၣ်ဒီ: လံာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တိၢ်ရူ:အီၤလီၤ. တဘျီဘျီအဝဲသ့ၣ်ဒွဲၣ်ထီၣ်ဆှီမ့ၣ်အူလၢ ဟီၣ်ခိၣ် အကအိပူၤဒီ: ကွဲ:လံာ်စီဆှံတဆၢဘၣ်တဆၢ လၢတၢ်တလီၤဘှံ:လီၤတီၤ ဘၣ်အပူၤလီၤ. ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:အိၣ်ဝ:တရံ:ပှၤတီပှၤလိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 68.2}GCsk 70.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပၤပၤအသ: ဒ်သိ:ကကျၢၢ်ဘၢကွံာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃ:ဒီ:ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအံၤလၢတၢ်လီၤရၢၢ်လီၤ စၢၤဒီ:တၢ်နာ်တမ့ၢ်တတီသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်အံၤ ဒ်သိ: တဟါမၢ်ကွံာ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်က့ၤအီၤလၢတၢ်ခံ:သူအစိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. မၤသ:ဒ်ကဘီတဘ့ၣ်လၢအခီဂာ်လပီ ဖ:ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိ: ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဘၣ်ခီဂာ်တၢ်မၤပျံၤမၤဖု: ဒီ:တၢ်မၤဟ:ဂီၤအကလံၤမုၢ်တွၤစ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. မၤအသ:ဒ်သိ:ထူအကျိၤစ့ အကျိၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖီလာ်အသိ: တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် အိၣ်လၢပှၤဆီၣ်လီၤသ:ဒီ: ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ.GCsk 70.2

  ကစၢ်ယွၤပာ်တၢ်ပညိၣ်ဒ်သိ:ပှၤကညီခဲလၢာ်ကတိၢ်ရူ:ဒီ:တိၢ်န့ၢ် လံာ်စီဆှံလၢအပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်အကျိၤအသကဲ:ပဝာ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤလိလံာ်တဘ့ၣ်အသိ:လီၤ. {GC 69.2}GCsk 70.3

  လံာ်စီဆှံမ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ပာ်ဖျါကစၢ်ယွၤ အသကဲ:ပဝာ်အကပီၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သူၣ်မံသ:မံလီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ကစၢၢ်ကလိကျါ ပှၤသ:စၢ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ‘ဖြၣ်စ့ၣ်’ ဒီ: ‘အဲကလံ:’ က ၠိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကလဲၤမၤလိအသ:အဂီၢ်လီၤ. လဲၤမၤလိအသ:ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်မၤတံၢ်တာ်အါမ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤလၢအတၢ်နာ်အပူၤလီၤ. {GC 69.3}GCsk 70.4

  အဝဲသ့ၣ်လဲၤမၤလိတၢ်လၢက ၠိ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်လၢကမၤလီၤနာ်အသ: ဒ်သိ:ပှၤကပိာ်အခံဘၣ်. အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ပှၤလၢအသ:အိၣ် သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: ဒ်သိ:ကဟ့ၣ်နီၤလီၤဘၣ်လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ကူသိ:ဝဲတၢ်ကူတၢ်ကၤလၢ အဆ:လီၤဆီဝဲလၢ ကစိာ်ခူသူၣ် လံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ. က ၠိဖိတဖၣ်လၢက ၠိတဖျၢၣ်အံၤဆီလဲက့ၤအတၢ်နာ် အါထီၣ်ဒီ:လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအကါဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်စူၢ် တၢ်နာ်နုာ်လီၤသကုၤဆူက ၠိဒီတဖျၢၣ်အံၤအပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပၤပၤအပှၤ ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လူၤဃုသ့ၣ်ညါဝဲပှၤဝီဒ့စံအတၢ်နာ်အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အခီၣ်ထံ:ခီၣ်ဘိတန့ၢ်ဘၣ်. {GC 70.1}GCsk 71.1

  “ပှၤသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤလိအီၤ တၢ်ကူၣ်သ့ဒ်သိ:ကကဲထီၣ်ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်.”GCsk 71.2

  ‘ပိၣ်ဒိၣ်အၣ်’ ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢမူဒါအိၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ် လၢကဘၣ်ဒု:ကပီၤထီၣ်ယွၤတၢ်ကပီၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကျဲ:စၢ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ် တၢ်ဖံ:တၢ်မၤအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအပျံၤသကွီၤလၢပၤပၤဒု:အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:သူဝဲဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအစိကမီၤလီၤ. ‘ပိၣ်ဒိၣ်အၣ်’ အပှၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်မၤက့ၤတၢ်လၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအထံအကီၢ်အပူၤဝံၤ ဘၣ်လဲၤမၤတၢ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤသၢနံၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ဒီ:ကကူ:ဘၣ်က့ၤ သ:သမူအဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢအကျဲ:စၢ:တၢ်တဖၣ် စ:ထီၣ်သူၣ်လီၤ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤလၢအကြၢ:အဘၣ်လီၤ. ပှၤသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သ့ၣ်ညါပာ်စၢၤလံဝဲလၢ ပှၤလၢညါသ့ၣ်တဖၣ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ကဲဒိၣ်ကဲပှၢ် ဒီ:တၢ်လီၢ်တၢ်လၤဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ: တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်ဒီ: ဘၣ်သံကွံာ်ဒ်ပှၤမၤတူၤရၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ် လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်လၢကစၢ် ခရံာ်အစိၤ ပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသိ: ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သ:ခံဂၤခံဂၤ ဒီ:ဟ:ထီၣ် စိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်လီၤ. {GC 70.2}GCsk 71.3

  အဝဲသ့ၣ်တၢ်မ့ၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ အစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အဃိဒီ: ကဘၣ်တၢ်မၤန:အီၤသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. အဃိအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်မၤတၢ်သ:ခုကစီၣ် အတၢ်မၤလၢတၢ်ခူသူၣ်လီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲသ့ လၢကဃုမၤဝဲလၢ သ:သမူအဂီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်စိာ်ဃုာ်ဒီ: တၢ်ကူတၢ်ကၤသတိၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်လၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကယၢကယဲသ:အဂီၢ် တၢ်အပီ:အလီလၢ ပှၤသူအီၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ပှၤလၢအသ:ဟ့ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ် ဒ်ပှၤဆါတၢ်ဖိအသိ:န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်လဲၤစိာ်ဃုာ်ခူသူၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံဒီဘ့ၣ်ညါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တဝာ်တနီၤ မ့ၢ်ဂ့ၤအဃိ ဖဲအထံၣ်လိာ်သ:ဒီ:ပှၤလၢအသ:အိၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ သ့ၣ်တဖၣ်အခါ အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ် အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. {GC 71.1}GCsk 72.1

  ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်အံၤ တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:ခီၣ်ဖံ:လၢကဒိ: ဝဲဒၣ်လဲာ်ဘၣ်. အကူအသိ:တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကူတၢ်သိ:လၢအညာ်မူၤ ညာ်ပျ့ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤတခီနုာ်လီၤဝဲဆူဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖၣ်အပူၤဒီ: တုၤဃီၤစ့ၢ်ကီ:ဆူတၢ်လီၢ်အါပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်တုၤဃီၤတၢ်လီၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှီၣ်အိၣ်သူၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ: အုၣ်အသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ် ခီဖျိလၢပှၤဒိ:သံအသ:မၤတူၤရၤသ့ၣ်တဖၣ်အသွံၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ပှၤအါဂၤ တူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢလီၤ. {GC 71.2}GCsk 72.2

  ဝီဒ့စံသ့ၣ်တဖၣ်နာ်ဒီ:တူၢ်လိာ်ဝဲလၢ တၢ်အကတၢၢ်အံၤတယံၤ လၢၤဘၣ်အဃိ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ မူဒါအိၣ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတၢ်အကစီၣ်ဆူ ပှၤအါဂၤအအိၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထံဃုထံၣ်လံာ်စီဆှံ အခါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နာ်ကစၢ်ခရံာ်အဃိ ပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ကပီၤလၢ အဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သူၣ်ခူသ:ခုတၢ်သူၣ်မံသ:မုာ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီ: တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:န့ၣ် လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကပီၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဃာ်အီၤလၢပၤပၤအတၢ်လီ တၢ်ဝ့ၤအတၢ်ခံ:သူအဃိ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သ:အိၣ်ဒု:ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကပီၤ လၢတၢ်လီၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤဒီ:တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 72.1}GCsk 72.3

  ပၤပၤဒီ:အသီခါဖ:ဒိၣ်တဖၣ်သိၣ်လိကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ မ့ၢ်အဲၣ်ဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဝဲဒ်ပၤပၤဒီ:သီခါသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိအီၤကျဲအသိ: ကဘၣ်သန့ၤသ:လၢပၤပၤဒီ: သီခါတဖၣ် လီၤ. ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကွၢ်လီၤအသ:ဒီ: ထဲ:ဂံၢ်ထဲ:ဘါဒ်သိ:အတၢ် ကမၣ်ကပျၢ်အဂီၢ် မၤဝဲဆူၣ်ဆူၣ်နာ်သက့ မ့ၢ်လၢအမုၢ်လၢ်မၤဝဲလၢအဂံၢ် အဘါအတၢ်သ့ၣ်ညါဒၣ်ဝဲအဃိ တဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်မံသ:မုာ်ဘၣ်. ပှၤလၢ အကထိအါမ:တဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဝဲလၢ သီခါအီၣ်တၢ်အီတၢ်အလီၢ်ဒီ: မၤလၢာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ပျံၤဝဲလၢကစၢ်ယွၤအတၢ် သ:ဒိၣ်တၢ်ဒီ: ကစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ဖု:အဝဲသ့ၣ်အဃိ ဒုၣ်တၢ်အီၣ်တဘျီဝံၤတဘျီ အိၣ်ဒီ:တၢ်ကီၤသ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်သီတနၤကျၢၤခီဖျိတမံဘၣ်ဝဲဘၣ်. အိၣ်တီၤလီၤအသ:လၢ လၢၢ်အဘၣ်စီၣ်အလိၤဒီ: အခုၣ်ဒိၣ်မ:သ့ၣ်တဖၣ် အဖီခိၣ်, တၢ်လဲၤဘါတၢ်လၢတၢ်လီၢ်အယံၤအါနံၤအါသီ, ဘၣ်ဆၣ်တထံၣ်န့ၢ် ဘၣ်ဝဲဒၣ်အလွဲၢ်အဘျု:ဖိနီတစဲ:အဃိ တနီၤလီၤဃံၤသံကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 72.2}GCsk 73.1