Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဝ့ၢ်ဖရ: (Prague) ဘၣ်တၢ်တြီက:တံာ်ဃာ်

  တၢ်ကစီၣ်အံၤတုၤလီၤဆူရိမ့ၤတဘျီဃီန့ၣ်ဒီ: ဖဲန့ၣ် ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်တၢ်ကိ:ဃီၤအီၤဆူပၤပၤအမဲာ်ညါ ဒ်သိ:ကစံ:ကတိၤတဲာ်လီၤကျဲၤလီၤ တၢ်ဘၣ်ဃ:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအလီၢ်အကျဲလီၤ. အဝဲမ့ၢ်တဒိကနၣ်တၢ်ကိ:အံၤ ဒီ:ကဘၣ်နုာ်လီၤဆူတၢ်သံအပူၤလီၤ. အဃိဘူၣ်ဟံမံယါအစီၤပၤဒီ:နီၢ်ပၤမုၣ် ဒီ:ခိၣ်နၢ်လၢဖ ၠၣ်စိမိၤသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲဃ့ကည:ဝဲဒ်သိ:ပၤပၤကပျဲဟၢ:စ်အိၣ်ဆိ:လၢ အဝဲသ့ၣ်အထံကီၢ်အပူၤလီၤ. ပၤပၤတပျဲဟၢ:စ်ဒ်သိ:ကအိၣ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်. အခိၣ် တလိၣ် ‘ဝ့ၢ်ဖရ:’ ဘၣ်တၢ်တြီဒီ: ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢတၢ်ပာ်မၣ်အတၢ်ကွဲ: နီၢ်အပူၤလီၤ. {GC 100.3}GCsk 100.3

  စိၤဖဲန့ၣ်အခါ တၢ်ကမၣ်လၢကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အံၤလီၤပျံၤဒိၣ်မ: လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်နာ်ဝဲလၢပၤပၤအိၣ်ဒီ:နီၣ်ဝံာ်ခံလၢအဆှၢပှၤဆူမူခိၣ်ဒီ: ဆူလရာ်ဒီ:နာ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့တၢ်အကစၢ်ကစၢ်ခရံာ်အခၢၣ်စ: အဃိဘၣ်ယိာ်ဝဲလၢပၤပၤမ့ၢ်တဟံ:က့ၤအကလုၢ်လၢအစံၣ်ညီၣ်ဝဲဒီ:ပှၤသံ သ့ၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤဘၣ်ဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်အပူၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် စ့ၢ်ကီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူ:အပှဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. တၢ်ဘါယွၤအသရိာ် တဖၣ်ဘၣ်တၢ်က:တံာ်ဃ:အီၤလီၤ. တၢ်ဘၣ်မၤတၢ်တ့တၢ်ဖျီအမူ:အပှဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကရၢၢ်အပူၤလီၤ. ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:တဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤ အီၤဒီ:တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အသနၢၣ်တၢ်ဘျၢစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. {GC 101.1}GCsk 101.1

  ဖရ:အဝ့ၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤအဃိ ပှၤအါဂၤတတူၢ်လိာ် ဟၢ:စ်ဒီ:အသကိ:တဖၣ်လၢၤဘၣ်. ဃ့ဝဲဒီ:ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ဝဲဆူ ရိမ့ၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစုပူၤလီၤ. ဒ်သိ:တၢ်ကမုာ်ကခုၣ်ဒီ:အိၣ်ဘှီၣ်က့ၤအဂီၢ် ‘ဟၢ:စ်’ က့ၤအိၣ်ဝဲလၢအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်လီၤ. အဝဲတပာ်ကတၢၢ်ကွံာ် အတၢ်မၤဒံ:ဘၣ်. လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သ:ဆူၣ်အပူၤ ဟ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သကုၤလၢထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. ကမျၢၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:ဒိကနၣ်တၢ်အိၣ် ဒီ:တၢ်သူဆူၣ်သ:ဆူၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဖဲ ‘ဖရ:’ အဝ့ၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်က့ၤန့ၣ် ‘ဟၢ:စ်’ ဟဲက့ၤဒီ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်ကဒီ:လီၤ. ဒုၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်မၤ တလီၤဆံ:တလီၤစှၤဘၣ်ဆၣ် နီၢ်ပၤမုၣ်ဒီ:အပဒိၣ်ပပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တခီ မ့ၢ်ဒၣ် ‘ဟၢ:စ်’ အတံၤသကိ:အဃိပှၤအါဒံအါဂၤအသ:ဟဲက့ၤကဒါဆူအအိၣ်လီၤ.GCsk 101.2

  လၢသီသီန့ၣ် ‘ဟၢ:စ်’ မၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤထဲတဂၤဧိၤ ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤ ‘က ၠၢ်ရိ’ ဟဲပာ်ဖှိၣ်ဒီ:မၤသကိ:တၢ်ဒီ:အီၤလၢတၢ်မၤလိက့ၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. ပှၤခံဂၤအံၤစ:ထီၣ်လၢဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် စ:ထီၣ်မၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်တပူၤဃီ, မ့ၢ်သံဒီ:ကသံဝဲဒ်သိ:သိ:, မ့ၢ်မူဒီ: တအိၣ်လီၤဖ:သကိ:လိာ်သ:ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ‘ဟၢ:စ်’ အတၢ်သကဲ:ပဝာ် ဒီ:လုၢ်လၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:အတၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီ:အီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ် ‘က ၠၢ်ရိ’ လီၤ. အဃိက ၠၢ်ရိဟံ:န့ၢ်တူၢ်လိာ် ‘ဟၢ:စ်’ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီ: မၤတၢ်အဃိ တၢ်ဖံ:တၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲလီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. “အဂ့ၢ် ဒ်အံၤ, ပမၤတၢ်ထီဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတသ့ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအဂီၢ်လီၤ.” ၂ကရံၣ်သူ: ၁၃:၈ {GC 101.2}.GCsk 102.1

  ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤခံဂၤအံၤ လၢတၢ်ကပီၤဖ:ဒိၣ်မ: ဒ်သိ:ကပာ်ဖျါ ထီၣ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤကမၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်တဒိ:န့ၢ် ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကပီၤလၢအဟ့ၣ်လီၤဝဲခဲလၢာ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤနဲၣ် ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ကပီၤကယီကယီဖဲလၢပှၤကညီတူၢ်လိာ်ဝဲကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ယိာ်ဝဲလၢပှၤလၢအိၣ်လၢတၢ်ခံ:ယိာ်မ:အကျါသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကပီၤလီၤဂာ်ဒီ: မုၢ်ထူၣ်အတၢ်ကပီၤလၢအကပီၤကတၢၢ်တခါအံၤအခါ တူၢ်ဝဲတန့ၢ်ဒီ:ကဃၣ်ကွံာ်အသ:ဘၣ်ဖု:လီၤ. အဃိကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်ကပီၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲန့ၢ်ဒီ:ကမၤစှၤလီၤဝဲတစဲ:ဒီ:တစဲ:စှၤကိာ်ဖိစှၤကိာ်ဖိ န့ၣ်လီၤ. {GC 103.1}GCsk 102.2

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကရူၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖ: ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤန့ၣ် အိၣ်ဒံ:ဝဲအဖၢမုၢ်လီၤ. ပၤပၤသၢဂၤဂုာ်လိာ်သ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ လၢပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အကျါ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤသ့ၣ် တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထီဒါတဲာ်လိာ်ဃိလိာ်သ:လၢတၢ်စံ:ကတိၤ အံၤအသ:တမံဘၣ်ဝဲအဃိ ပၤပၤသ့ၣ်တဖၣ်ဃုပှ့ၤန့ၢ်တၢ်စုကဝဲၤ, ဃုပာ်ဖှိၣ် ပှၤသု:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကသူဝဲလၢအတၢ်ပှ့ၤစုကဝဲၤဒီ:တၢ်ဃုပာ်ဖှိၣ် ပှၤသု:ဖိအဂီၢ်တိၢ်စ့လၢအလိၣ်ဘၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်အဂီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဆါလီၤကွံာ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်လၢအဒိ:န့ၢ်ဝဲဒီ:အတၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.GCsk 102.3

  ဟၢ:စ်ထီဒါပှၤလၢအမၤတၢ်လီၤသ:ဘၣ်အၢအတၢ်မၤဒီ: ကူသိ: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဖံ:တဖၣ်န့ၣ်ဒူဒူလီၤ. တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်လၢအလီၤဘၣ် ပှၤခရံာ်ဖိအဂ့ၢ်ခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤန့ၣ် ပာ်ဖျါစံ:ကတိၤဝဲ တီတီလီၤ. {GC 103.2}GCsk 103.1

  ဝ့ၢ်ဖရ:မၤသ:ဒ်သိ:တၢ်သွံၣ်ကဘၣ်ယွၤလီၤ ဒီ:တၢ်ဒု:ကအိၣ် ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စိၤလၢညါအသိ:ကစၢ်ယွၤအပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤအသိ:န့ၣ် ခဲအံၤ ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ပှၤမၤအိၣ်ထီၣ်တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤန့ၣ်လီၤ. “ဒီ:တုၤစီၤအၤဃာ်ထံၣ်ဘၣ် စီၤအ့ၤလံယၤဒီ:, တၢ်မၤအသ:လၢစီၤအၤဃာ်စံ:ဘၣ်အီၤ, မ့ၢ်နၤ, ပှၤလၢ အမၤတံာ်တာ်အံၣ်စရ့လ:တဂၤန့ၣ်ဧါ. .” (၁စီၤပၤ ၁၈:၁၇) ဒီ:မၤတံာ်တာ် ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်ဖရ:အံၤဘၣ်တၢ်ပာ်မၣ်ကဒီ:အီၤအဃိ ‘ဟၢ:စ်’ က့ၤက့ၤဆူအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်ကဒီ:လီၤ. ဖဲလၢအဝဲတချု:သံဒံ:ဘၣ်န့ၣ် အသ:အိၣ်ဝဲဒ်သိ:ကကဲပှၤအုၣ်အသ:လၢ တၢ်အမ့ၢ်အတီအပူၤဂ့ၤဂ့ၤဒီ: ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်လၢ ပှၤခရံာ်ဖိအကျါလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ လီၤ. {GC 104.1}GCsk 103.2

  ဒ်ဘီမုၢ်စီၤပၤ ‘စံၣ်က ၠံ:စမၣ်’ အတၢ်သ:အိၣ်ဒီ:အတၢ်သု:ကျဲၤအသိ: ပၤပၤသၢဂၤအကျါတဂၤလၢ အမ့ၢ်ဝဲ ယိၤဟၣ် (၂၃) အတၢ်ကွဲဃီၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖ:ဒိၣ်တခါဖဲ ‘က ၠၢမနံၢ်’ အမုၢ်နုာ်ကလံၤထံ:ဝ့ၢ် ‘ခီၣ်စတဲ:’ န့ၣ်လီၤ. ပၤပၤတဂၤအံၤ အတၢ်သကဲ:ပဝာ်ဒီ:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်, အတီၤလီၤတိၢ်ဒီ:ဖုၣ်ဒိၣ်မ:အဃိ တြီဆၢထီဒါ ဘီမုၢ်စီၤပၤအတၢ်သ:အိၣ်သု:ကျဲၤတၢ်န့ၣ်တဘူၣ်ဘၣ်. {GC 104.2}GCsk 103.3

  တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ အတၢ်ပညိၣ်အဂ့ၢ်ခိၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဒီ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်အိၣ် ဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤဒီ:မၤစၢဖှိၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ အတလီၤပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပၤပၤအဂၤခံဂၤဒီ: ‘ဟၢ:စ်’ စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်ကွဲအီၤဒ်သိ:ကဟဲဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပၤပၤခံဂၤ အံၤ တဟဲဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဆှၢလီၤဝဲအဝဲသ့ၣ်အခၢၣ်စ:လၢအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပၤပၤယိၤဟၣ်တခီဘၣ်ယိာ်တၢ်လၢအတၢ်မၤတတီတလိၤတဂ့ၤတဘၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်ဖု:အဃိဟဲဆူဘီမုၢ်စီၤပၤအမဲာ်ညါလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲဟဲဃုာ်ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီ: ကီၢ်ဆၣ်အပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝ:တရံ:အီၤလီၤ. ကုာ်ခိၣ်သလု:ထူ လၢအခိၣ်လိၤဘၣ်တၢ်စိာ်မၤကျၢၤအီၤလၢ ပှၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်လွံၣ်ဂၤ န့ၣ်လီၤ. အကူအသိ:သ့ၣ်တဖၣ် ဃံလၤဒီ:လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၢ်ဒိၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်မ: လီၤ. ဘီမုၢ်အစီၤပၤဖ:ဒိၣ်ဟဲဃီၤဆူပၤပၤအမဲာ်ညါလီၤ. {GC 104.3}GCsk 103.4

  ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်ဃီအံၤ ပှၤအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီ:ဟဲဆူ ‘ခီၣ်စတဲ:’ အဝ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤလၢအသ:ကံၢ်ပူၤ မၤသ:ဒ်သိ:အတၢ် ဟဲအံၤလၢခံန့ၣ် ကထံၣ်လိာ်ဘၣ်က့ၤအသ:ဒီ:အတံၤသကိ:သ့ၣ်တဖၣ် တသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ညါဝဲလၢတၢ်လဲၤတဘျီအံၤ ကဆှၢအီၤဆူ ထူၣ်စုညါအလိၤစ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟဲအံၤဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်ကဒီ: အီၤဒီ: ဘူၣ်ဟံမံယါအစီၤပၤဒီ:ဘီမုၢ်စီၤပၤအသု:မုၢ်သံၣ်ဘိဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤသ့ကိ:ဆၢကတီၢ်ဒဲ:လီၤ. အဃိအဝဲသု:ကျဲၤတ့ၢ်အတၢ်ဖံ: တၢ်မၤခဲလၢာ်လီၤ. {GC 104.4}GCsk 104.1