Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ပှၤလၢတနာ်တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီ:ပှၤသ:အိၣ်တၢ်တဖၣ်

  ပှၤလၢအသ:စဲဒီ:ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ်အတၢ်နာ်အါထီၣ်ဝဲအဃိ အါထီၣ်ဝဲနီၢ်ဂံၢ်အကယၤတုၤဆူအကထိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၤလၢအထီဒါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီ: စ:ထီၣ်မၤဝဲဒ်သိ:ကဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ်လၢ ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ် အတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ်စံ:ဝဲလၢ “ပတၢ်နာ်အံၤ မ့ၢ်ကမၣ်ဒီ:ကမၣ်ဖဲလဲၣ်တတီၤလဲၣ်န့ၣ် ယဃ့ကည:ဘၣ်လၢ သုကပာ်ဖျါန့ၣ်ပှၤလီၤ. အိ:ထီၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလံာ်စီဆှံဒီ: ဒု:နဲၣ်ဖျါပှၤလၢတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. {GC 337.1}GCsk 325.2

  ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဘၣ် တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ပှၤအံၤ ညီနုာ်ဝဲဒီ:တကဲတၢ်လၢပဂီၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်. လၢတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ဒ်အံၤအဃိ ပတနာ်ပဝဲလၢပတၢ်နာ်အံၤ ကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒီ: ပတဆီလဲကွံာ်ပသ:နီတစုဘၣ်, တၢ်လၢကဆီလဲကွံာ်ပတၢ်ထံၣ်ဒီ: ပတၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်တမံၤဧိၤလၢအမ့ၢ်ပထံၣ်န့ၣ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ ပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီ:မၤလီၤတံၢ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:အတၢ်မၤ တခါလီၤ.” {GC 337.2}GCsk 325.3

  လၢထံတချု:ထံလုၢ်ဘၢတၢ်န့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အတၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်ကဘၣ်တၢ်သ့စီကွံာ်အီၤ အဆၢကတီၢ်အခါ ဒၣ်လဲာ် ကစၢ်ယွၤဒု:သ့ၣ်ညါဝဲအတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ် ပလီၢ်အံၤ ယံာ်မ:ဝဲအနံၣ် ၁၂၀ ညါဒ်သိ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကနာ်တၢ်ဟ့ၣ် ပလီၢ်အဂီၢ် ဘၣ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံ:အၢမၤမဲာ်ဆှ:ကစၢ်ယွၤအကလူ:ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် လီၤ. စီၤနိအၤအတၢ်ကစီၣ်အမ့ၢ်အတီအံၤ ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ ပှၤတနာ်ဒီ: တူၢ်လိာ်ဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်. ပှၤတဂၤအံၤပာ်ဖျါထီဒါတၢ်ကစီၣ်အံၤလၢ ပှၤအကထိ အါမ:လီၤ. ဒ်ပှၤတဖၣ်အံၤတပာ်ကဲတၢ်ကစီၣ်အံၤအသိ: တကျဲ:စၢ:နုာ်လီၤ စ့ၢ်ကီ:ဆူကဘီအပူၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်. {GC 337.3}GCsk 326.1

  မူခိၣ်လၢတၢ်တစူၤဝဲနီတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤဒီ: အဝဲ နဲၣ်ဃီၤဝဲမူခိၣ်ကလံၤအတၢ်အိၣ်သ:လၢအတဆီလဲအသ:န့ၣ်လီၤ. စီၤနိအၤ လၢအစံ:ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဂၤတခီအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဝဲလၢ အမ့ၢ် ပှၤအသ:တပှဲၤဒီ:မၤတၢ်လၢတၢ်ဆိကမိၣ်တအိၣ်တဂၤလီၤ. ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံ:အၢ ဝဲဒၣ်ဒီ:တၢ်တပာ်လ့ၤပာ်ကဲလၢစီၤနိအၤအလိၤလီၤ. မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အါထီၣ်န့ၢ် အလီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သု:ကျဲၤအီၤတုၤဒီ:ကစၢ်ယွၤ အတၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤဘၣ်ပှၤလၢ အတတူၢ်လိာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ:ကညီၤဒီ: သမၢကစၢ်ယွၤသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤလီၤ. {GC 338.1}GCsk 326.2