Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအမၤနၢၤကွံာ် လူသၢၣ် (ပှၤက ၠၢမနံၢ်ဖိ) အတၢ်မၤလၢတၢ်မၤအၢမၤန:တန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဃိ သု:ကျဲၤ ဒီ:စံၣ်ညီၣ်ဝဲလၢ ကမၤတၢ်ကတိၤဂ့ၢ်လိာ်လိာ်သ:အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ လီၤ. ဒ်သိ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကမၤနၢၤကွံာ်, စွ့ကလံ:အဂီၢ်အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ် ဒၣ်ဝဲဃုထၢပှၤလၢကစံၣ်ညီၣ်တၢ်ပြၢအတၢ်မၤနၢၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဂီၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:လီၤ. တဘျီအံၤအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်မၤနၢၤကွံာ်စွ့ကလံ:ဒီ:ကဖီၣ်ဃ: အီၤဒ်သိ:အတပူၤဖျဲ:လၢၤတဂ့ၤဘၣ်လီၤ. တၢ်ကူၣ်ထီၣ်အံၤ ဒ်သိ: ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂီၢ်အဝဲသ့ၣ်ပာ်ခူသူၣ်မၤဘၢဃ:ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 181.4}GCsk 182.3

  တၢ်ပြၢအမူ:အပွဲအံၤ ဘၣ်တၢ်သု:ကျဲၤမၤအီၤဖဲဝ့ၢ်ဘ:ဒ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတနာ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်အဃိ စူၤရံအကီၢ် ဆၣ်ကရၢတပျဲအသရၣ်သ:ပှၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဂၤအံၤ ကလဲၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤတမ့ၢ်တတီအလီၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အလီၢ်ကဝီၤကိ:ပူၤဒဲ:န့ၣ် မ့ၣ်အူကဲၤထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤလၢ အတူၢ်လိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက:ဘၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်တၢ်ခူသူၣ်တဖၣ်အဃိလီၤ. လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: တၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ် ပှၤနာ်တၢ်ခိၣ်နၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖၣ်အသွံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂၢ်လီၤ တ့ၢ်ဝဲအလီၢ်မ့ၢ်ဝ့ၢ်ဘ:ဒ့ၢ်အံၤလီၤ. တၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ဘ:ဒ့ၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လဲၤဆူ တၢ်သွၣ်ခိၣ် (တၢ်သံအပူၤ) လီၤ. အဃိဒ်သိ:ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ဒီ:ရိမ့ၤ အပှၤကရၢကရိဒီ:ကထၢၢ် “အံ:” ဒီ:ပှၤထီဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤ ‘အိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယ:’ လၢစွ့ကလံ:အခၢၣ် စ:လီၤ. {GC 182.1}GCsk 183.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဃုထၢပှၤကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ထု:ထီၣ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ဘျၢလၢပှၤမ့ၢ်ကွဲ:နီၣ်တၢ်တဘၣ်တပှိၤဘၣ်န့ၣ် ကဘၣ် တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. က ၠိဖိလၢအထီၣ်တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အမူ:အပွဲတဘျီ အံၤ တဂၤကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါဝဲဒၣ်တနံၤအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်သကိ:တဖၣ်ဒီ: လၢတဟါဃီအတီၢ်ပူၤအဝံၤဒီ:က ၠိဖိအဂၤခံဂၤကွဲ:ကဒါက့ၤတၢ်ကွဲ:နီၣ် ကွဲ:ဃါသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒီ:ဆှၢလီၤဝဲဆူစွ့ကလံ:အအိၣ်ဃုာ်ဒီ: ‘အိၣ်အံၣ် ကိၢ်လ့ၢ်ပ့ဒံယ:’ အလံာ်ပရၢလၢကိ:နံၤဒဲ:အတၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. စွ့ကလံ:တခီကွဲ:ဟ့ၣ်ကူၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်လၢကြၢ:စံ:ဆၢ ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဆှၢတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဒ်သိ:ကပူၤဖျဲ:ဒီ: ပှၤကွၢ်ဃုာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤတံာ်တာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဒိ:လဲ အသ:လၢ ပှၤကူၣ်ကၤတၢ်ဖိဒီ: တီထီၣ်ဆီတဖၣ်လၢအခိၣ်လိၤဒီ: လဲၤနုာ်ဆူ ဝ့ၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်လဲၤနုာ်လီၤဘၣ်ဆူဝ့ၢ်ပူၤ ဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီပူၤဖျဲ:ဒီ: တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်လီၤ. {GC 182.2}GCsk 183.2

  မဲ:ကီၢ်နံယာ်စံ:ဝဲ “လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လီၤဘှံ:ဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:စွ့ကလံ: အနီၢ်ကစၢ်ကလဲၤစံ:ကတိၤတၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဒံ:လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်သီတနၤကျၢၤဒ်သိ: တၢ်ဆှၢလံာ်ဆှၢလဲၣ်ဆူဘ:ဒ့ၢ် ကဘၣ်ဘျီ:ဘၣ်ဒါအဂီၢ်အဃိ တၢ်မၤအါလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဒိၣ်မ:လီၤ. {GC 183.1}GCsk 184.1

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခၢၣ်စ:သ့ၣ်တဖၣ် ကူသိ:တၢ်ကူတၢ်သိ:ဃံလၤ သ့ၣ်တဖၣ် လၢကယၢကယဲအသ:ဒီ:တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်ဒီ:ဟဲဆူဘ:ဒ့ၢ် လီၤ. အစီၢ်နီၤခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဝံၣ်အဆၢသ့ၣ်တဖၣ်, လၢအရ့ဒိၣ်ဝဲ လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်သံ:လီၤ. တၢ်အိၣ်အသ:သ့ၣ်တဖၣ် လီၤဆီ ဒိၣ်မ:ဒီ: ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် အတၢ်အိၣ်အသ:တဖၣ်လီၤ. လၢဒၢ:အပူၤ ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါလၢ ကဘၣ်ခိ:ကွၢ်အိၣ်အံၣ် ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယာ်တဂၤအံၤ ဆှၢတၢ်ကစီၣ်စံ:ဝဲလၢ “ပှၤတဂၤအံၤ မ့ၢ်ဖ:လံာ် ဒီ:ဖ:, မ့ၢ်တဖ:လံာ်ဒီ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ထီဘိအဃိ ပမ့ၢ်စံ:လၢပှၤထီဒါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်အဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤန့ၣ် လီၤ.” {GC 183.2}GCsk 184.2

  ဖဲ “အံ:” လဲၤထီၣ်ဝဲဆူတၢ်ထီၣ်ထီအလီၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ အီၤလီၤဆီအခါ အိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၢ်ဒံယာ်ဘၣ်တၢ်ဒု:ဆ့ၣ်နီၣ်အီၤမဲာ်သကိ: မဲာ်ဒီ: “အံ:” လၢသ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဖိတဖျၢၣ်အလိၤလီၤ. “အံ:” ကတိၤထီၣ် တၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤဘၣ်ဆၣ် အိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယ:အသ:တလီၤစၢ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤမၤမုာ်မၤမံပှၤလၢအဒီဒၣ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဂၤအံၤအသ:လီၤ. ဖဲအိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယ:အတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်မၤနၢၤလၢ “အံ:” အခါ “အံ:” ကတိၤထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ဃီအတၢ်ကတိၤထီဒါတၢ်တဖၣ်လီၤ. {GC 183.3}GCsk 184.3

  အိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယ:ဟ:ဖ:ကွံာ်ဒီ:တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်အံၤကစုဒုဖိလီၤ. ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ဆိၣ်လီၤသ:ဒီ:သကဲာ်ပဝ:သညိ:သပှၢ်တဂၤအံၤ ပာ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲလၢအတမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤပျံၤတၢ်တဂၤဘၣ်အဃိ အဝဲစံ:ဝဲ “တၢ်ဘျၢလၢ တဘၣ်ဘျိ:ဘၣ်ဒါဒီ:တၢ်ပၢတၢ်ပြ:အတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ် ပတသူအီၤလၢ စွံ:စလဲၣ်ထံကီၢ်လၢၤဘၣ်. ခဲအံၤလံာ်စီဆှံမ့ၢ်တၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပတၢ်ပၢ တၢ်ပြ:အတၢ်ဘျၢအဂံၢ်ခိၣ်လံလီၤ. {GC 183.4}GCsk 185.1

  ပှၤလၢအသ:ဆါလၢ “အံ:” အတၢ်ကတိၤဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, တၢ်ဆိၣ်တၢ်ထုသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထု:န့ၢ်အသ:လၢအိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယ: အတၢ်ကတိၤကပုာ်လုာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်ကတိၤကပုာ်လုာ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဟံ:န့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢပှၤအသ:ကံၢ်ပူၤလီၤ. {GC 184.1}GCsk 185.2

  တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်အကတီၢ်ယံာ်ဝဲ (၁၈) သီတီတီလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပၤပၤ ထု:ထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်နၢၤလံလၢတၢ်တဲာ်လိာ်ဃိလိာ်တဘျီ အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်လၢအိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢရိမ့ၤတကပၤဒီ:ကီၢ်က:စ့ၢ်ကီ: ထု:ထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအိၣ်အံၣ်ကိၢ်လ့ၣ်ပ့ဒံယ:ဒီ:အကရၢတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤကွံာ်အီၤလံန့ၣ်လီၤ. စွ့ကလံ:ဒီ:ပှၤပိာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်အဃိ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအသဟီၣ်ဆူၣ်အါထီၣ် ဝဲလီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအံၤ အိၣ်ထီၣ် ဝဲဒီ:ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ဝဲလၢ ဝ့ၢ် Bern ဒီ:ဝ့ၢ် Basal န့ၣ်လီၤ. {GC 184.2}GCsk 185.3

  *****