Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၁၅)—လံာ်စီဆှံဒီ:ပှၤဖရၣ်စ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်အဂ့ၢ်

  ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤ ဒ်မူခိၣ်ဘီမုၢ်အကလူ:ဘၣ်ဆၣ် ထံကီၢ်လၢတတူၢ်လိာ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်သ:ခု ကစီၣ်အတၢ်ကပီၤဘူ:တ့ၢ်မ:ကလီၤပံာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ် မ့ၢ်ထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: တၢ်တမ့ၢ် တတီအဘၢၣ်စၢၤလၢနံၣ်ယၤကယၤအါမ:လီၤ. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် သမၢကွံာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. မ့ၢ်လၢအတတူၢ်လိာ်ဘၣ်တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ် မၤလၤကပီၤအံၤအဃိ ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်အဘျု:အအၢအသီသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 265.1}GCsk 258.1

  တၢ်ဒု:လိာ်သ:ဒီ:လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ဒု:လၢ ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဖ:ဒိၣ်လၢရိမ့ၤလၢအမၤဟ:ဂီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. လၢရိမ့ၤအတၢ်မၤအကျါ ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤဆၢတခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အအၢကတၢၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. {GC 265.2}GCsk 258.2

  စီၤယိၤဟၣ်နဲၣ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:တ့ၢ်ဝဲလၢ တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အတၢ်န့ၣ်သါ ကလီၤဘၣ်ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်လၢ “ပှၤအၢပှၤသီ” တဂၤအံၤ မၤအတၢ်အဃိန့ၣ် လီၤ. {GC 266.1}GCsk 258.3

  ဖဲလီၣ်ဖျါ ၁၁:၂-၁၁ ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ “ဒီ:ဂၢၤအိၣ်လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢခိန့ၣ် ပာ်ကွံာ်ဒီ:ထိၣ်အီၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အစုပူၤဒီ: ကဝီၤတ့ၢ်ဝ့ၢ်စီဆှံန့ၣ် လွံၢ်ဆံခံလါလီၤ. ဒီ:ယကဟ့ၣ်လီၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢယပှၤအုၣ်အသ:ခံဂၤန့ၣ်ဒီ: အဝဲသ့ၣ် ကူသိ:ထၢၣ်တၢ်ကံ:ညာ်ဒီ:ကကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်တကထိခံကယၤဃုဆံ သီလီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်သ့ၣ်စၢၤယံ:ခံထံ:ဒီ:မ့ၣ်အူဒၢခံဖျၢၣ်လၢအဆၢထၢၣ် ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အကစၢ်တဂၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဒီ:ပှၤမ့ၢ်သါကမၤအၢအီၤတဂၤဂၤ ဒီ:မ့ၣ်အူဟဲထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အကိာ်ပူၤဒီ:အီၣ်ကွံာ်အဒုၣ်အဒါလီၤ. ဒီ:ပှၤမ့ၢ်သါကမၤအၢအီၤတဂၤဂၤဒီ: ကဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤဒ်န့ၣ်အသိ: လီၤ. {GC 266.2}GCsk 258.4

  အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဒီ:အစိကမီၤလၢ အကက:တံာ်ဃာ်မူခိၣ်ဒ်သိ: တၢ်သုတဟဲစူတဂ့ၤ, ဖဲအမုၢ်လါအကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်အဖၢမုၢ်လီၤ. အိၣ်ဒီ:အစိကမီၤလၢထံဖီခိၣ်, ဒ်သိ:အကမၢထံကဲထီၣ်တၢ်သွံၣ် ဒီ:ဒ်သိ: အကကျီဟီၣ်ခိၣ်လၢတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်တီရိတမံၤအဘျီအဘျီဖဲဒၣ်အသ:လီၤ. တၢ်အုၣ်အသ:တုၤအလၢာ်ဝံၤဒီ:, တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအဟဲထီၣ်လၢတၢ်ယိာ် အပူၤတဒုန့ၣ် ကဒု:တၢ်ဒီ:အီၤဒီ:ကမၤနၢၤအီၤ, ဒီ:ကမၤသံအီၤလီၤ. ဒီ:အစိၣ်ကအိၣ်လၢဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်အကျဲ လၢပှၤကိ:ဝဲအမံၤလၢသ:အကျိာ်, လၢစဒိၣ်, ဒီ:အဲၤကူပတူ:န့ၣ်, ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကစၢ်တဂၤဒိ:သံအသ:လၢ ထူၣ်စုညါအလိၤဒီ:လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါ, ပှၤအဒူၣ်, ဒီ:ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် ဒီ:လၢပှၤကလုာ်ကလုာ်အကျါန့ၣ်ကကွၢ်အစိၣ်သၢသီဒီ:ဖ:ဖီသီဒီ:တဒု:ခူၣ် လီၤဘၣ်အီၤလၢသွၣ်ခိၣ်ပူၤဘၣ်. ဒီ:ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိ:ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ကသူၣ်ခုသ:ခု, ဒီ:ကမုာ်လၤဝဲ, ဒီ:ကဟ့ၣ်လိာ်အသ:လၢခိၣ်ဖ:ကဒဲကဒဲ လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ဝံခံဂၤန့ၣ် မၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိ:ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ. ဒီ:သၢသီဒီ:ဖ:ဖီသီပူၤကွံာ်ဒီ:သ:သမူလၢယွၤဟဲနုာ်လၢအပူၤဒီ:, ဆၢထၢၣ် လၢအခီၣ်, ဒီ:ပှၤလၢအထံၣ်အီၤတဖၣ်ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖု:ဒိၣ်မ:လီၤန့ၣ်လီၤ. {GC 266.2}GCsk 259.1

  လွံၢ်ဆံခံလါဒီ:အသီတကထိခံကယၤဃုဆံ မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:အီၤလၢ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. အသီတကထိခံကယၤ ဃုဆံစ:ထီၣ်ဖဲ ခ. န. ၅၃၈ ဒီ:ကတၢၢ်ဝဲဖဲ ၁၇၉၈ န့ၣ်လီၤ. ဖဲနံၣ်ဝဲန့ၣ် ပၤပၤဘၣ်တၢ်က့ၤကိ:အီၤဒ်ပှၤဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤအသိ:လၢဖရၣ်စ့ၣ်အသု:မုၢ်ဒီ: ဖဲအဝဲအိၣ်ဝဲလၢထံဂၤကီၢ်ဂၤအခါ သံကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပၤပၤဒီ:အကရၢသ့ၣ် တဖၣ် အတၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤဆံ:လီၤစှၤထဲထဲအံၤ တအိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:အဆၢကတီၢ်နီတဘျီဘၣ်. {GC 266.3}GCsk 259.2

  ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအၢမၤန:အံၤလၢအနံၣ် ၁၂၆၀ အတီၢ် ပူၤအံၤ တအိၣ်ဝဲထီဘိတထံၣ်ဃီစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ:ကညီၤ အိၣ်ဝဲလၢအပှၤဒၣ်ဝဲအဖီခိၣ်အဃိ ခီဖျိအမၤတၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်မၤဘၣ်တၢ်ဆူ:ကါအီၤဒ်သိ:ကမၤဖုၣ်လီၤကွံာ်တၢ်မၤအၢမၤန:အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. {GC 266.4}GCsk 260.1

  တၢ်လၢပှၤအုၣ်အသ:ခံဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီ:တၢ်မၤလိာ် အထံၣ်တဆံအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်အခီၣ်ထံ:ဒီ:ကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲအဂီၢ် တၢ်အုၣ် အသ:သ့ၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ်ဝဲလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်ဒီ: အလီၤလံၤ တကတြူၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 267.1}GCsk 260.2

  “ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ကူဒီ:ထၢၣ်တၢ်ကံ:ညာ်ဒီ: ကကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ် တကထိခံကယၤဃုဆံသီလီၤ.” ဖဲလံာ်စီဆှံအံၤဘၣ်တြီအီၤဒီ: က:တံာ်ဃ: အခါ လံာ်စီဆှံအတၢ်အုၣ်အသ:တဖၣ် လဲၤကမၣ်ကွံာ်အသ:လီၤ. ပှၤလၢ အအုၣ်အသ:လၢလံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤ, ဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်မၤဆူ:မၤဆါအီၤ, ဒီ:ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤအဃိ ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ:ဒီ:အိၣ်တဒၢအသ:လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ ပှၤအုၣ်အသ:လၢအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီခံဂၤအံၤ ကူဒီ:ထၢၣ်တၢ်ကံ:ညာ်ဒီ: ကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်လီၤ. ဖဲတၢ်ခံ:သူကတၢၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤလၢ အအိၣ်တီအိၣ်လိၤတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီ:တၢ်စိကမီၤ ဒ်သိ:ကပာ်ဖျါထီၣ်လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. {GC 267.2}GCsk 260.3

  “ဒီ:ပှၤမ့ၢ်သါကမၤအၢအီၤတဂၤဂၤဒီ: မ့ၣ်အူဟဲထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် အကိာ်ပူၤဒီ:အီၣ်ကွံာ်အဒုၣ်အဒါလီၤ. ဒီ:ပှၤမ့ၢ်သါကမၤသံအီၤတဂၤဂၤဒီ: ကဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤဒ်န့ၣ်အသိ:လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၁၁:၅ အဝဲသ့ၣ်တဒိ:ဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ယီၢ်တံၢ်ကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတန့ၢ်ဝဲဘၣ်. ဖဲတၢ်အုၣ်အသ:ကတၢၢ်ကွံာ်န့ၣ် တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအဟဲထီၣ်လၢတၢ်ယိာ် အပူၤတဒုန့ၣ်ကဒု:တၢ်ဒီ:အီၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢမုၢ်ကီၤလံၢ်မၤထီၣ် တၢ်ဒု:အသီတမံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 268.1}GCsk 260.4

  ရိမ့ၤအတၢ်ဘျၢလၢ အမ့ၢ်ဝဲလံာ်စီဆှံမ့ၢ်လံာ်လၢကြၢ:ပှၤပာ်ကဲအီၤ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တဘၣ်ထု:ထီၣ်ဝဲလၢ ကျိာ်လၢပှၤကိ:ဂၤဒဲ:ဖ:အီၤကသ့ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲရိမ့ၤပၢတၢ်အစိၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်ဒီ:အသီတကတြူၢ်အံၤ ကူထီၣ်ထၢၣ်တၢ်ကံ:ညာ်ဒီ:ကတိၤတၢ်လၢ ဝံအကျိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢအဟဲထီၣ်လၢတၢ်ယိာ် အပူၤအံၤဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်တၢ်ထီဒါအီၤဒူဒူ ပျီပျီန့ၣ်လီၤ. {GC 269.1}GCsk 261.1

  ပှၤအုၣ်အသ:တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢကျဲဖီခိၣ်အဃိ ဝ့ၢ်အံၤ အိၣ်ဒီ:တၢ်သံစိၣ်တဖၣ်တၢ်ကိ:ဝဲအမံၤ လၢသ:အကျိာ်လၢဝ့ၢ်စဒိၣ်ဒီ: အဲၤကူ:ပတူ:န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်စီဆှံအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ ထံကီၢ်လၢ အသမၢဒီ:ပၢၢ်ဆၢကစၢ်ယွၤဒ်သိ:ထံကီၢ်အံၤတအိၣ်ဘၣ်နီတကီၢ်ဘၣ်. ထီဒါ တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံလီၤ. တနာ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤအိၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. စီၤပၤ ဖၤရိၤလၢကီၢ်အဲၤကူပတူ:စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်စီၤပၤအအၢကတၢၢ်တဂၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢအထီဒါကစၢ်ယွၤတဂၤလီၤ. စီၤပၤအဂုၤအဂၤလၢကထီဒါမူခိၣ်ကစၢ် လီၤထူလီၤယိာ်တဂၤအံၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်နီတဂၤဘၣ်. စီၤပၤဖၤရိၤစံ:ဝဲ “ယတသ့ၣ်ညါယွၤဘၣ်. ယပျဲပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတကဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်.” အဝဲ ကတိၤတၢ်ဒ်အံၤအသိ:ဘူၣ်ဝဲအဃိ အတၢ်နာ်ဒီ:အလုၢ်အလၢ်မ့ၢ်ဝဲယွၤ တအိၣ်ဘၣ်အလုၢ်အလၢ်” လီၤ. ထံကီၢ်လၢတၢ်ဒိလီၤအီၤလၢအဲၤကူပတူ: အံၤစ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်ထံကီၢ်လၢအထီဒါယွၤဒီ:အကတိၤတၢ်ဒ်အံၤဒီ:ထီဒါတၢ်လီၤ.GCsk 261.2

  ဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒိလီၤစ့ၢ်ကီ:အီၤလၢ ဝ့ၢ်စဒိၣ်လၢနီၢ်သ:တခီ န့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်စဒိၣ်အတၢ်မၤတတီတလိၤဒီ:အတၢ်ဟ:ဂီၤလၢသကဲ:ပဝာ်လၢ တၢ်မၤမုာ်မၤလၤအသ:တလၢအခၢ:တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်လၢအမံၤဟူ သၣ်ဖျါကတၢၢ်တဖျၢၣ်လီၤ. ဒ်သိ:တၢ်စံ:ပာ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်တကီၢ်အံၤအတၢ်လီၤဆီမ့ၢ်ဝဲတၢ်အၢတၢ်သီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 269.2}GCsk 261.3

  ဒ်ဝံသ့ၣ်တဖၣ်ကတိၤပာ်ဖျါပာ်ဝဲအသိ: တချု: ၁၇၉၈ နံၣ်အတီၢ် ပူၤန့ၣ် တၢ်စိကမီၤလၢအပာ်ဖျါမုၣ်ကီၤလံၢ်အက့ၢ်အဂီၤနီၢ်နီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကကဲထီၣ်ဝဲလၢကဒု:တၢ်ဒီ:လံာ်စီဆှံတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ အဒု:အိၣ်ဘှီၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤအပှၤအုၣ်အသ:ခံဂၤအံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢထံကီၢ် အံၤ ဒ်စီၤပၤဖၤရိၤအလုၢ်အလၢ်လၢအမ့ၢ်ယွၤတအိၣ်ဝဲ ဒီ:ဝ့ၢ်စဒိၣ်အတၢ်မုာ် တၢ်လၤတလၢအခၢ:သ့ၣ်တဖၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ဒီ:အတၢ်ပာ်ဖျါလၢပှဲၤဝဲလီၤ. {GC 269.3}GCsk 262.1