Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၂၉)—တၢ်အအၢဟဲကဲထီၣ်အခီၣ်ထံ:ခီၣ်ဘိ

  ဖဲပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအသ:တလိၤတဃီၤ, ခိၣ်ချံၣ် ခိၣ်ချၢအခါ တၢ်သံကွၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢယွၤအလိၤလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ ပကစၢ်လၢအသ့တၢ်လၢာ်ထံၣ်တၢ်ဖျါ, လၢပှဲၤဒီ:တၢ်စိကမီၤဒီ:လၢပှဲၤဒီ: တၢ်အဲၣ်တၢ်သ:ကညီၤတဂၤအံၤ ဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အခွဲ:အယာ် ဒ်သိ: ကအိၣ်တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဒီ:ပှၤလၢအသ:ကဒံကဒါညီ သ့ၣ်တဖၣ် တူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်အိၣ်အသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: မၤဟ:ဂီၤအဝဲသ့ၣ်အသကဲ:ပဝာ် လီၤ. တၢ်မၤသဘံၣ်ဘုၣ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ: ယွၤအသကဲ:ပဝာ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တဖၣ်ဒီ: မၤကဒုကယီတၢ်ကွဲ:အသ: အခီပညီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒီ:မၤသဘံၣ်ဘုၣ်မၤကမူၤကမၤယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ: အဂ့ၢ် ဒီ:ယွၤအတၢ်ဘျၢတၢ်မၤလိာ်လၢအပာ်လီၤတ့ၢ်ဝဲဒၣ်တဖၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 492.1}GCsk 521.1

  တၢ်ဒဲ:ဘ:မ့ၢ်အဟဲအိၣ်ထီၣ်အခီၣ်ထံ:ခီၣ်ဘိဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပကတဲဒီ: စံ:ဖျါထီၣ်အီၤတမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပသ့ၣ်ညါဘၣ်ယွၤအတၢ်ပာ် အသ:လၢ ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပလိၤန့ၣ် တီဝဲဘၣ်ဝဲဒီ:လၢပှဲၤဒီ:တၢ်အဲၣ် တၢ်သ:ကညီၤလီၤ. တုၤနုၤတစု စ:ထီၣ်လၢအခီၣ်ထံ:ပၢၢ်တုၤဆူအကတၢၢ် တၢ်ပာ်ဖျါပာ်အီၤဒ်သိ:ဒီ:ပကသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တမံၤအံၤ ယွၤအမူဒါတအိၣ်လၢပှၤကညီတဖၣ် အလိၤနီတစဲ:ဘၣ်. လၢယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:န့ၣ် ဒ်သိ:ဒီ:တၢ်ကပူထီၣ် တၢ်အဂီၢ် တၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤတအိၣ်ဝဲနီတမံၤဘၣ်. ဒီ:ယွၤန့ၣ် တထု:က့ၤ အတၢ်သ:ကညီၤတခီတၢၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. တၢ်ဒဲ:ဘ:ဟဲနုာ်လီၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်လၢ တၢ်အံၤအဃိ, မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤအဃိ ပဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အီၤအဂ့ၢ်တအိၣ် စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. တုၤမ့ၢ်ပဃုတၢ်ဂ့ၢ်လၢပကတဲဒီ:ကတိၤဒီဒၣ်တၢ်လၢ တၢ်ဒဲ:ဘ: ဟဲနုာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပကဂၢၤဃာ်န့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ် ပဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဟဲကဲထီၣ်သ:အဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဒီ:ပကမၤနၢၤ တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒဲ:ဘ:မ့ၢ်တၢ်ထီဒုၣ်ဒါကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အဘူ: အလဲတမံၤလီၤ. {GC 492.2}GCsk 521.2

  တချု:လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:ဟဲနုာ်လီၤဘၣ်ဒံ:န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ လၢပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:, တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုန့ၣ်လီၤ. မူခိၣ်ဖိဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် အဲၣ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ပှၤမူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဒဲကဒဲတဂၤဒီ: တဂၤ အိၣ်ဝဲဒီ:တၢ်မဲာ်မုာ်နါဆၢတၢ်နံၤကမှံဘၣ်လိာ်သ:လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲယွၤအဖိခွါအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအံၤစ့ၢ်ကီ: အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:, အသကဲ:ပဝာ်, အတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖ:ခဲလၢာ်လီၤဂာ်ဒီ:ပၢ်ကစၢ်တမံၤဃီလီၤ. ထဲကစၢ်ခရံာ်တဂၤဧိၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤတၢ်သ့ဖဲတၢ်ဘၣ်ပၢ်ကစၢ်အသ:န့ၣ် လီၤ. “၁၆) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်တ့အသ:လၢအစုပူၤ, တၢ်အိၣ်လၢ မူခိၣ်, ဒီ:တၢ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်, တၢ်လၢပထံၣ်သ့, ဒီ:တၢ်လၢပထံၣ်တသ့ ဘၣ်, တၢ်လီၢ်ပစိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စံၣ်ညီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အစိ အကမီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကယဲၢ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢအစုပူၤ, ဒီ:လၢအဂီၢ်လီၤ. ကလီ:စဲ ၁:၁၆. {GC 493.1}GCsk 522.1

  တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အတၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုန့ၣ် အိၣ်ဆီလီၤအသ:လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:လၢအမ့ၢ်ဝဲ, အဝဲအတၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံအလိၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤတမၢဆူၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အကဘၣ် ဘါထီၣ်အီၤဘၣ်. ဟ့ၣ်လီၤပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်အလၢအပှဲၤ လၢအဝဲသ့ၣ်ကဃုထၢဒၣ်တၢ်ဖဲတၢ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်အသ:န့ၣ်လီၤ. {GC 493.2}GCsk 522.2

  ဘၣ်ဆၣ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်သဘျ့ဒ်သိ:န့ၣ် ဒီ:ပှၤအိၣ်ဝဲတဂၤလၢ အဟံ:န့ၢ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢတၢ်သဘျ့အသနၢၣ်ဒီ:မၤကမၣ်ဘၣ်ယွၤလီၤ. ပှၤတဂၤအံၤယွၤပာ်ထီၣ်ထီအီၤတုၤဒၣ်လဲၣ်ယွၤအဖိခွါထဲအိၣ်ဝဲတဂၤမ့ၢ်ဝံၤဒီ: အဝဲကဲဘၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်တဖၣ်အခိၣ်လီၤ. လူစံၢ်ဖၢၣ်အံၤ တချု:လၢ တၢ်ဒဲ:ဘ:ဟဲနုာ်လီၤဆူအသ:ပူၤန့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါလၢပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်စီတၢ်ဆှံတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါမ:လီၤ. “၁၂) ပှၤကညီဖိခွါဧၢ, မၤထါဟီၣ် တၢ်လၢစိၢ်အစီၤပၤအဃိ, ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ကစၢ်ယွၤစံ:ဒ်အံၤ, နစဲဃာ် ပနီၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ပှဲၤဒီ:တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီ:လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီ:တၢ်အဃံအလၤ လီၤ. ၁၃) နအိၣ်တ့ၢ်လၢဧ့ၤဒ့ၣ်ကစၢ်အတၤသၣ်အလီၢ်လီၤ. တၢ်မျၢ် ကိ:ကလုာ်ဒဲ:မ့ၢ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢနၤ, တၢ်မျၢ်ဆီသွံၣ်, တၢ်မျၢ်ဘီအူသပၤယၤ, ဒီ:တၢ်မျၢ်မဟူယၤတိၤအသ:, တၢ်မျၢ်ဘီဟ့, တၢ်မျၢ်မဟူယၤ, ဒီ:တၢ်မျၢ် နကၤသွဲ:, တၢ်မျၢ်နံၤလါ, တၢ်မျၢ်ဂီၤ, တၢ်မျၢ်ဟ့မ ၠ:, ဒီ:ထူဧိၤလွဲဧိၤလီၤ. နဒၢဖိဒီ:ပံဧိၤတြၤဧိၤအတ့အသ:အိၣ်လၢနပူၤ, မုၢ်တနံၤလၢနအိၣ်ဖျဲၣ်န့ၣ် ကတဲာ်ကတီၤအသ:လီၤ. ၁၄) နမ့ၢ်တ့ၢ်ခ့ရူာ်ဒိ:ဖှူအသ:တဂၤလၢအက ဒုတၢ်, ဒီ:ယပာ်နၤလၢကစၢ်အကစၢၢ်စီဆှံအလိၤလီၤ. နလဲၤဝ့ၤဝီၤ တၢ်လၢလၢၢ်မ့ၣ်အူအကျါလီၤ. ၁၅) နလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢနကျဲလၢ နမုၢ်တနံၤလၢနအိၣ်ဖျဲၣ်လံၤလံၤတုၤတၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢနပူၤလီၤ. ၁၆) နပှဲၤဒီ:တၢ်တတီတလိၤလၢ နပနံၣ်တၢ်ကၤအါအါကလဲာ်အဃိ, ဒီ:နမၤလံတၢ်ဒဲ:ဘ:လံ, မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယကကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်နၤလၢ ကစၢ် အကစၢၢ်အလိၤ ဒ်တၢ်သ:ဘၣ်အၢအသိ:လီၤ. ဒီ:ခ့ရူာ်လၢအကဒု တၢ်တဂၤဧၢ, ယကမၤဟ:ဂီၤနၤလၢလၢၢ်မ့ၣ်အူအကျါလီၤ. ၁၇) နပာ် နသ:အိၣ်ထီၣ်ထီလၢနဃံနလၤအဃိ, နမၤဘၣ်အၢနတၢ်ကူၣ်သ့လၢ နတၢ်ကယဲၢ်ကယူာ်အဃိလီၤ. ယကတ့ၢ်လီၤကွံာ်နၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်, ယကပာ်နၤလၢစီၤပၤတဖၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်သိ:အကကွၢ်ကီနၤလီၤ.” ယဃ့:စက့လ: ၂၈:၁၂-၁၇: ယဃ့:စက့လ: ၂၈:၆: ဝံယၡါယၤ ၁၄:၁၃-၁၄. {GC 493.3}GCsk 522.3

  တၢ်လီၢ်တၢ်လၤလၢ ပၢ်ကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤအဖိခွါထဲအအိၣ်ဝဲတဂၤဧိၤ န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢအကြၢ:ဒီ:ဖိခွါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်သ:ကွံဒီ: မိၣ်န့ၢ်ဘၣ်အသ:ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. အဝဲသ:လီဝဲန:တလၢအဃိ အသ: ကဲၤထီၣ်ဒ်သိ:ကဂုာ်ဆူၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်ဖိတခါအံၤအဃိ မူခိၣ် ဘီမုၢ်ဒီတကမျၢ်ညါအတၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဘၣ်ဟ:ဂုာ်ဟ:ဂီၤကွံာ်ဝဲလီၤ. တၢ်ပာ် ထီၣ်ထီသ:ဒီ:တၢ်ဂုာ်န့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်လၤန့ၣ် ဖျါလၢပှၤဂၤအမဲာ်ညါ ဒ်သ:လၢ အအၢအသီဟဲနုာ်လီၤဝဲလီၤ. မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ကည:လူစံၢ်ဖၢၣ် ဒ်သိ:အသုတပာ်ဘၣ်အသ:ဒ်သိ:န့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ကည:အီၤသပှၢ်ပှၢ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ်ကတိၤတၢ် ဒီ:လူစံၢ်ဖၢၣ်ဒီ:တဲဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ဘၣ်တ့အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါဒီ: တၢ်မၤလိာ် အတၢ်စီတၢ်ဆှံအဂ့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒီ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တီလိၤဝဲ အဂ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလၢ အဝဲ အတၢ်မၤန့ၣ် ကဘၣ်ဒိယွၤလၢအတ့လီၤတၢ်တဂၤအသူ:အသ့ၣ်ဒီ:လၢ အဝဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီ: ကကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤ အါထီၣ်ဝဲအသိ: လူစံၢ်ဖၢၣ်အတၢ်ပူထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ. အတၢ်သ:ကါလၢ ကစၢ်ခရံာ်အဖီခိၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 494.1}GCsk 524.1

  တၢ်သ:ထီၣ်ထီန့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်လၤလီၤ. ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအီၤလၢတၢ်လီၢ်အထီနာ်သက့ လူစံၢ်ဖၢၣ်တစံ:ဘျု:ယွၤ ဘၣ်. အခိၣ်တလိၣ်အဝဲအဲၣ်ဒိ:အိၣ်တုၤသိ:သိ:ဒီ:ယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအသ: ကဲၤထီၣ်ဝဲမ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤမူခိၣ်ဖိကိ:ဂၤဒဲ:တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ထဲကစၢ်ခရံာ် တဂၤဧိၤ ကြၢ:အိၣ်တုၤထီၣ်ဘ:ပၢ်ကစၢ်အလီၢ်အလၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပၢ်ကစၢ် ကိ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီလၢ်လၢ် ကစၢ်ခရံာ်ယွၤအဖိခွါတဂၤဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢကအိၣ်ဖှိၣ်ဒီ:မၤတၢ်တပူၤဃီဒီ:ပၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ပၢ်ကစၢ်တဟ့ၣ်အခွဲ:အယာ်လၢလူစံၢ်ဖၢၣ်န့ၣ် ကနုာ်လီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤကိ:ဘျီဒဲ:ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အပူၤ လူစံၢ်ဖၢၣ်တနုာ် လီၤဘၣ်ဝဲဘၣ်. အဃိဒီ:လူစံၢ်ဖၢၣ်အသ:ပူၤ တၢ်သံကွၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ဖိခွါခရံာ်တဂၤမ့ၢ်အဒိၣ်န့ၢ်ယၤဒံ:ဧါ, ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဘၣ်ပာ်ထီၣ်ထီ အီၤန့ၣ်လဲၣ်လီၤ. {GC 495.1}GCsk 524.2

  တၢ်သ:တမုာ်အိၣ်ကဲထီၣ်လၢ မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်အသ:ပူၤလီၤ. လူစံၢ်ဖၢၣ်ပာ်တ့ၢ်အတၢ်မၤလၢအမၤဘၣ်ဝဲလၢပၢ်ကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ ဒီ:လဲၤဝဲဆူမူခိၣ်ကလူ:အဂၤသ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်ဒ်သိ:ကတဲဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်ဃ:တၢ်အိၣ်လၢအသ:ပူၤတဖၣ်လီၤ. ဒီ:ပာ်မၤအသ:ဒ်အယူ:ယီၣ်ပာ်ကဲ ယွၤဘၣ်ဆၣ် လၢအသ:ပူၤတခီ ပာ်ခူသူၣ်တၢ်လၢတဘၣ်မုာ်အသ:တဖၣ် ဒီ:တဲဘၣ်ကလူ:အဂၤလၢယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:ဒီ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တကြၢ:ဒီ:မူခိၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:စံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲမူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် မ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤစီဆှံတဖၣ်အဃိ အလီၢ်တအိၣ်လၢတၢ်ကစၢဃာ်အီၤဒီ:တၢ်မၤလိာ် ဆူအံၤဆူနုၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ကြၢ:အိၣ်ဒၣ်ဒ်ပှၤသဘျ့ ဖဲအဲၣ်ဒီ:ဃုထၢဝဲန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤအခွဲ:အယာ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်စံ:ဝဲပၢ်ကစၢ်ယွၤလၢ အပာ်ထီၣ်ထီဖိခွါကစၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်အမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အဝဲအတၢ်ရ့လိာ် သ:ဒီ:ယွၤလီၤ. ဒီ:စံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲ တမ့ၢ်လၢအအဲၣ်ဒိ:ပာ်ထီၣ်ထီအသ:အဃိ ကတိၤတၢ်ဒံ:န့ၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်အကျဲ:စၢ:မၤတၢ်သဘျ့လၢပှၤမူခိၣ်ဖိခဲလၢာ် အဂီၢ်န့ၣ်အဃိလီၤ. ဒီ:စံ:ကတိၤထီၣ်ဝဲတၢ်ဒံ:န့ၣ်အသိ:လီၤ. {GC 495.2}GCsk 525.1

  ယွၤလၢအမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤ ဟ့ၣ်တၢ်ဆၢတၢ်ကတီၢ်ဒီ: အိၣ်ခိ:လူစံၢ်ဖၢၣ်လၢကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လီၤ. ဖဲလူစံၢ်ဖၢၣ်စ:ထီၣ် ပူထီၣ်ယွၤဒီ: လ့ပစီမူခိၣ်ကလူ:အဂၤအခါ ယွၤတပာ်လီၤအလီၢ်အလၤ တကီၢ်ခါသတူၢ်ကလာ်ဒံ:ဘၣ်. ဒ်သိ:ဒီ:ကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤဝံသ:စူၤအီၤအါစုအါဘျီန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လူစံၢ်ဖၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိ:ကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်တမံၤ ထဲဒၣ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်သ:ကညီၤကစၢ်တဂၤဧိၤမၤဝဲကဲန့ၣ်လီၤ. လၢမူခိၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်သ:တမံၤလိာ်သ:အဂ့ၢ်တအိၣ်တ့ၢ်နီတဘျီဘၣ်. လူစံၢ်ဖၢၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ် တနၢ်ပၢၢ်တ့ၢ်တၢ်သ:တမံအဂ့ၢ်အကျိၤနီတမံၤစ့ၢ်ကီ: ဘၣ်. အတၢ်လိာ်ဘၣ်တလၢပှဲၤဝဲ, တၢ်သူၣ်မံသ:မံတလၢပှဲၤဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢတဲဖျါထီၣ်ဝဲလၢလၢပှဲၤပှဲၤတသ့ဘၣ်အဃိ, ကဘၣ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အလီၤတသ့စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. အဃိဒီ:ဒ်အဝဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တီဝဲလိၤဝဲဒီ:ပှၤမူခိၣ်ဖိကိ:ဂၤဒဲ:ကြၢ:တိၢ်န့ၢ်အီၤလီၤ. ဒ်သိ:အဝဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒီ:မ့ၢ်လူၤပိာ်တိၢ်န့ၢ်မၤထွဲဝဲန့ၣ် ကပူၤဖျဲ:ဝဲလၢ တၢ်ဟ:ဂီၤ လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၢ်မူခိၣ်ကလူ:လၢ အနာ်ဘၣ်အဝဲအတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီ: ကပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်မၤဟ:ဂီၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. အဝဲမ့ၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤယွၤ အတၢ်ပၢအီၤဒီ: မ့ၢ်မၤက့ၤတၢ်လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤပာ်အီၤအမူဒါတဖၣ်ဒီ: ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:န့ၣ် ယွၤကတူၢ်လိာ်က့ၤအီၤဒီ: ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်က့ၤ အလီၢ်အလၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲအတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအသ:ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ် အခံလၢအသ:ပူၤ ဆိကမိၣ်ဝဲအလီၢ်တအိၣ်လၢအဝဲကဘၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အသ:ဘၣ်ဒီ: ထီဒါအါထီၣ်ယွၤဆူညါ ဒ်သိ:ကဒု:တၢ်ဒီ:တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် လၢတၢ်ဒု:တၢ်ယၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်လီၤ. {GC 495.3}GCsk 525.2

  ဒီ:အဝဲအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်န့ၣ် ဖျါလၢအဂ့ၤဒီ: မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် သ:ကညီၤအီၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. တုၤနုၤတစု လီန့ၢ်ဘၣ်ပှၤ မူခိၣ်ဖိတနီၤလံလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်မၤအသ: ဒ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤတဘၣ်တပှိၤ, တၢ်ဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢအီၤအသိ:လီၤ. အဝဲစံ:ဝဲလၢ ဖိကစၢ်န့ၣ် မၤမဲာ်ဆှ: အီၤလၢပှၤမူခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်ထု:ထီၣ်ကဘျံ: ကဘျၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအခီပညီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. စံ:ကတိၤထီၣ် တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအတၢ်ကတိၤဒီ: ရၤလီၤဝဲဆူမူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်အကျါလီၤ. GCsk 526.1

  မူခိၣ်ကလူ:လၢတကနၢ်အဝဲအတၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအသ:တအိၣ်ဘၣ်တၢ်လၢမူခိၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်ဘၣ်တဖၣ် လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်မၤအသ:ဒီ:ကျဲ:စၢ:ဝဲ ဒ်သိ:ဒီ:ကမၤလီၤကစၢ်ယွၤအသူ: အသ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအတၢ်တိာ်ပာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိ:ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်ကဆိကမိၣ်တၢ်ကဒံကဒါအဂီၢ် မုၣ်ကီၤလံၢ် ကျဲ:စၢ:မၤဝဲလၢတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲမၤကီမၤခဲတၢ်အိၣ် အသ:လၢယွၤပာ်လီၤတ့ၢ်ယိယိဖိတဖၣ် ဒ်သိ:ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် အသ:ကဝ့ၤကဝီၤအဂီၢ်လီၤ. ကူၣ်ထီၣ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢအသ:ပူၤ ဒ်သိ:ဒီ: ကမၤကမၣ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲဆူအကမူၤကမၣ်ဒီ:ပှၤမူခိၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်နာ် ကစှၤလီၤလၢယွၤအလိၤလီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်လၤလၢအဝဲမၤန့ၢ်ပာ်ဝဲန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤတမံၤလၢ အတၢ်ပာ်မၤသ:အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:ကွဲန့ၢ်မူခိၣ်ကလူ: တဖၣ် ဒ်သိ:ဒီ:ကပူထီၣ်ယွၤတပူၤဃီဒီ:အီၤလီၤ. {GC 496.1}GCsk 526.2

  လၢတၢ်သ:မံတအိၣ်ဘၣ်အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်ပူထီၣ်တၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အသ:တမံတၢ်တမံၤအံၤ ကဲထီၣ်ဝဲဆူအပူထီၣ်ယွၤဒီ: ယွၤဟ့ၣ် အီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် ဒ်သိ:ကမၤဒၣ်တၢ်ဒ်အတၢ်သဘျ့အိၣ်ဝဲအသိ:န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ဒီ:တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်ကထံၣ်ဘၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဒဲ:ဘ:အဂီၢ် လိၣ်ဝဲလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤန့ၣ် ကတုၤဆူအကတၢၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤမုၣ်ကီၤလံၢ်လၢတၢ်သဘျ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤမူခိၣ်ဖိတဖၣ် အဲၣ်ဘၣ် လူစံၢ်ဖၢၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိ အဝဲအစိကမီၤလုၢ်ဘၢကွံာ်မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် လီၤ. ဒီ:အစိကမီၤန့ၣ် အဂံၢ်ဆူၣ်ဒိၣ်မ:လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အသ:ပူၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:န့ၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲမူခိၣ်ဧိၤဘၣ်, ဟီၣ်ခိၣ် အဂၤအိၣ်အါမ:လၢကစၢ်ယွၤပၢအီၤလီၤ. အဃိအဝဲကွဲန့ၢ်ပှၤမူခိၣ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်န့ၢ်ဒီ:, ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်အဂၤစ့ၢ်ကီ: ကွဲဃုာ်ဝဲကန့ၢ်ဒ်သိ:ကပူထီၣ်ယွၤန့ၣ် လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်တြံ:တြ:ကဝီၤလ့ပစီတၢ်, လံၣ်န့ၢ်လီန့ၢ်တၢ်သ့ဝဲ ဂ့ၤမ:အဃိ မူခိၣ်ဖိလၢအလၢအပှဲၤဒီ:အသူ:အသ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ကဒံကဒါ လၢအတၢ်နာ်ယွၤအလိၤလီၤ. ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်အတၢ် ပညိာ်မ့ၢ်မနုၤတမံၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲတသ့လၢၤဘၣ်. {GC 497.1}GCsk 527.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအီၤထီထီဒီ: အတၢ်ကူၣ်သ့ဂ့ၤဝဲ အဃိ အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤတဖၣ် လၢအမၤဝဲန့ၣ် လၢပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်ခူသူၣ်လၢ အသ:ပူၤအဃိ မူခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အမဲာ်တြံ:အနၢ်တြံ:အသ:ခဲလၢာ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤမ့ၢ်တအိၣ်ဖျါတုၤဆူအကတၢၢ်ဘၣ်ဒီ:, မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အကမၣ်ဒီ:ဆှၢအီၤဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ န့ၣ်အဂ့ၢ်တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်. အါန့ၢ်အန့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်အပာ်လီၤယီၢ်တံၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤန့ၣ် ပှၤမူခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် တသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲဘၣ်. အဝဲကတိၤထီၣ်တၢ် စံ:ဝဲလၢအကမၤလၤကပီၤ ယွၤအသူ:အသ့ၣ်ဒီ: မူခိၣ်ဖိတဖၣ်ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဘျု:အဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. {GC 497.2}GCsk 528.1

  ကစၢ်ယွၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤဒီ:အကလုၢ်အထါ ဘၣ်ဆၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်တခီကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်မုာ်နၢ်ပတြၢၤတၢ်ဒီ: လီန့ၢ် တၢ်လီၤ. တမျၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်တဂၤအံၤ ဒ်သိ:ဒီ:အတၢ်သကဲ:ပဝာ် ကအိၣ် ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 498.1}GCsk 528.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢကစၢ်ယွၤအလိၤ ဒီ:စံ:ဝဲတၢ်ကရၢ ကရိလၢအဝဲဟဲက့ၤမၤတ့ၢ်ဝဲတဖၣ် ဘၣ်ဟ:ဂီၤဝဲလၢကစၢ်ယွၤအဃိလီၤ. ဒီ:စံ:ဝဲတၢ်ကမူၤကမၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဟဲထီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤပၢတၢ် တတီရါဘၣ်အဃိ ဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဝဲလီၤ. အဃိဒီ:တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အလိၤန့ၣ် အဝဲကဘၣ်ဒု:နဲၣ်က့ၤဝဲမ့ၢ်အကမၣ် ဖဲလဲၣ်တတီၤလဲၣ်ဒီ: ကဘၣ်အိၣ်သဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်မူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် ကဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီ: အတၢ်ပာ်မၤအသ:အဂ့ၢ်အကျိၤဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ. {GC 498.2}GCsk 528.3

  ကစၢ်ယွၤနီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ မူခိၣ်နာ်သက့ တၢ်တမၤသံကွံာ် အီၤဒံ:ဘၣ်. ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပာ်သ: ဒီ:တီလိၤဝဲအဂ့ၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်တီဒီ:ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်မၤဟ:ဂီၤမၤသံကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒံ:ဘၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲဒံ:အဃိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တဖၣ်ဒီ: ပှၤလၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်အဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: တနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်အတၢ်သ:ကညီၤဒံ:ဘၣ်ဒီ:တၢ်မ့ၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ် သတူၢ်ကလာ်ဖဲန့ၣ်အခါန့ၣ်ဒီ: တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢအဲၣ် ကစၢ်ယွၤ ဒီ:ကဘါထီၣ်ဝဲဘၣ်, မ့မ့ၢ်တခီလၢအပျံၤဘၣ်ဝဲအဃိ ကဘါထီၣ် ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်ကတိၤတ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကနာ်န့ၢ် အီၤဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂံၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထဲ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ဒ်သိ: ဒီ:မူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ပျီပျီဖျါဖျါအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢကမၤတၢ်တုၤအကတၢၢ်လီၤ. ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်စ့ၢ်ကီ: ကျဲ:စၢ:မၤဝဲလၢာ်သူၣ်လၢာ်သ:လၢစိၤတဖၣ်အစိၤလီၤ. {GC 498.3}GCsk 528.4

  မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပူထီၣ်ယွၤန့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ်မူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီကမျၣ်ညါ ဆူတၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အဘျု:အၢသီလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပၢမ့ၢ်တၢ်လၢ အဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢ ယွၤအစိကမီၤဒီ:ပာ်ကပၤကွံာ်တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်အဖီ အသၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ပူထီၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:ဒီ: တၢ်လီၤမူၤ လီၤပှီၢ်အဒိအတဲာ်တမံၤအဃိ ပှၤစီဆှံမူခိၣ်ဖိတဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ကဘၣ် ဃာ်ကဒါက့ၤအသ:ဆူယွၤအအိၣ်ဒီ: ဟံ:န့ၢ်က့ၤယွၤအတၢ်အဲၣ်အတၢ် သ:ကညီၤဒီ: သန့ၤအသ:လၢယွၤဒ်သိ:ကပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 499.1}GCsk 529.1

  တုၤတၢ်ကလုၢ်လီၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ: ကလူ:လၢပိာ်အခံတဖၣ် တၢ်နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢမူခိၣ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပူထီၣ်ထီဒါယွၤ အတၢ်မၤလိာ်ဒီ:ယီၢ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢဝဲဖျါဖျါလီၤ. ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ် န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃာ်ဒီ:တၢ်သဘျ့တအိၣ်ဘၣ်, အဃိအဝဲစံ:ကတိၤ ထီၣ်ဝဲလၢ ကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:စံ:ဝဲမူခိၣ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ် မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်ပၢအဖီလာ်ဘၣ်န့ၣ် အကဟုကညီၢ် အပတီၢ်ကထီန့ၣ်ဒံ:အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘၣ်ဝဲခဲအံၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. {GC 499.2}GCsk 529.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဘၣ်တၢ်နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ မူခိၣ်ဘီမုၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ကလူ:လၢပိာ်အခံတဖၣ် စံ:ကတိၤထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ: အတၢ်ပူထီၣ်တၢ်အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်ဖိခွါကစၢ်မ့ၢ်တယီၢ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တပူထီၣ်တၢ်နီတဘျီဘၣ်. မ့ၢ်လၢဖိခွါကစၢ် တဂၤအံၤ ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအဝဲသ့ၣ်အဃိ ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဒီဒၣ်ဆၢထၢၣ် က့ၤဝဲတခီလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အသကိ:တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအခိၣ်ကိၤဒီ: အဲၣ်ဒိ:တဲ:ရဲၣ်တၢ်ဒီ:စံ:လီၤအသ:လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:တအိၣ်ဘၣ်အဃိ ဒီ:လၢ ခံကတၢၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အဝဲသ့ၣ်လၢ မူခိၣ်အဘီအမုၢ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. {GC 499.3}GCsk 530.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအခံလၢ အတၢ်ဒိကနၣ် တအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် စ့ၢ်ကီ:လုၢ်သ့ၣ်ခါကတာ်ကွံာ် ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒ်သိ:ကဃုန့ၢ်တၢ်သဘျ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တၢ်ဒီ: အတၢ်ကရၢကရိအကျဲတမံၤ လီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကမၣ်ဒီ:သိၣ်က့ၤသီက့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤအါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဟ့သ:ဟ့သူၣ်ကါသ:ကါလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်နဲၣ်လိပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ကျဲလၢကပာ်မၤဂ့ၤအသ: ဒီ:ဃုန့ၢ်ဘၣ်ပှၤဂၤအတၢ်သ:ကညီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဘှီက့ၤအတၢ်အိၣ်မူအလီၢ်န့ၣ် သူၣ်ဟ့သ:ကါပှၤလၢ အမၤလိက့ၤန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အကျဲကမၣ်တဖၣ်အလိၤလီၤ. ဒီ:ထံၣ်ဝဲဒၣ် ပှၤမၤလိတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပှၤဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. သူၣ်ဒိၣ်သ:ဖျိ:ဒီ:တတူၢ်လိာ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဘၣ်. {GC 500.1}GCsk 530.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယွၤအလိၤ ဒီ:စံ:ဝဲလၢယွၤန့ၣ် အတၢ် သ:စူၤ, တၢ်သ:ကညီၤတအိၣ်ဘၣ်, ဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢတၢ်ဒီ: ဒ်သိ:အဝဲသူဝဲ ကျဲလၢမူခိၣ်အသိ:လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤစ့ၢ်ကီ:လီကဘျံ:ကဘျၣ်န့ၢ် ပှၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:လ့ပစီတၢ်ဒ်သိ:ပှၤကညီတဖၣ်ကမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ. ဒီ:စံ: စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်လီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဆီၣ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢဒီ:အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်သ:ကညီၤစှၤအဃိလီၤ. {GC 500.2}GCsk 530.3

  ကစၢ်ယွၤနီဟ:ထီၣ်ကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အကလူ:အအၢတဖၣ် လၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ် ဒု:နဲၣ်ဝဲအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီဒီ:အသူ:အသ့ၣ်ထီအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအခါန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤဆှၢလီၤအဖိခွါကစၢ်ခရံာ် ဒ်သိ:ဒီ:ကတူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲလၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်အဲၣ် ပှၤကညီတဖၣ်အတၢ်အုၣ်အသ:လီၤ. {GC 500.4}GCsk 531.1

  တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂ့ၢ်အံၤ အိၣ်ဒီ: ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲယွၤအသကဲ:ပဝာ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:အဂ့ၢ်အံၤ ပှၤပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:အဖီခိၣ်တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤလၢအသီၣ်ထီၣ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ် ကဲတၢ်အုၣ်အသ:သပှၢ် တၢၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အလုၢ်အလၢ်အသကဲ:ပဝာ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲကစၢ်ခရံာ် ဟ:ဝ့ၤဝီၤမၤတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် မၢကစၢ်ခရံာ်ဘါထီၣ်အီၤ, ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်လူၤပိာ်ထွဲကစၢ်ခရံာ်အခံဆူ တၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:လၢတၢ်သူၣ်ကါဆ:ကါအပူၤ ကျဲ:စၢ:ဝဲလၢတၢ်မံတၢ်ဂဲၤ တအိၣ်ဘၣ်, ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်ကကိ: ပသူထီၣ်တၢ် “ဘျ:ထီမၤသံအီၤလၢထူၣ်စုညါအလိၤ” အဂီၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်အခံ ဒီ:မၤအ့ၣ်ဂံာ်ထီၣ်ပှၤဂီၢ်မုာ်တဖၣ်အသ:လီၤ. {GC 501.1}GCsk 531.2

  မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤအံၤ ကဲတၢ်သ:ဘၣ်အၢတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်လၢမူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. {GC 501.3}GCsk 531.3

  မုၣ်ကီၤလံၢ်သူအတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်ဒီ:အဂံၢ်အဘါခဲလၢာ် ဒ်သိ:ဒီ: ကမၤဟ:ဂီၤကမၤလီၤမၢ်ကွံာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်သူ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိ:ကမၤကီမၤခဲ, မၤအၢမၤသီ, မၤန:မၤဖှီၣ်ကစၢ်ခရံာ် လီၤ. အတၢ်သ:ကါလၢခရံာ်အလိၤ, အတၢ်သ:ဟ့ခရံာ်, အတၢ်မၤအၢ မၤသီခရံာ်, သ:လၢအအိၣ်လၢအပူၤသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲကစၢ်ခရံာ် ဘၣ်တၢ်ဒိ:ပျၤထီအီၤလၢသ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါအလိၤအခါန့ၣ်လီၤ. {GC 502.1}GCsk 531.4

  ခဲအံၤပသ့ၣ်ညါပဝဲဒၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်အကမၣ် ခဲလၢာ်ခဲဆ့လီၤ. အတၢ်ကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်လၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲအလုၢ်အလၢ်ဒီ:အသကဲ:ပဝာ်န့ၣ် အိၣ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲလံ. စံ:ဝဲလၢကစၢ်ယွၤပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအသ: ဒ်သိ:တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ် ကဒိကနၣ်အကလုၢ်, ကစၢ်ယွၤန့ၣ် သိၣ်လိသီလိတၢ်ဒ်သိ:ပှၤတၢ်ဘၣ်တ့ဖိ တဖၣ် ကအိၣ်ဒီ:တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသ:ဘၣ်ဆၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တၢ်ကီၤသ:တအိၣ်ဘၣ်, တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဃုယွၤ အတၢ်ကမၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. “၁၉) ဒ်ပစံ:တၢ်အသိ:, ယွၤအိၣ်လၢခရံာ် အပူၤဒီ:, မၤဘၣ်လိာ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီ:တပာ်ဘၣ် တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤဘၣ်, ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤဘၣ်လိာ်က့ၤအကလုၢ် အကထါလၢပှၤလီၤ” ၂ကရံၣ်သူ: ၅:၁၉. ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဆီၣ်လီၤအသ:ဒီ: တုၤဒၣ်လဲာ်တူၢ်သံအသ:ဒ်သိ:ကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤ တၢ်ဒဲ:ဘ:အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ဒိကနၣ်ပၢ်ကစၢ်အကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 502.2}GCsk 532.1

  မူခိၣ်ဖိခဲလၢာ်ထံၣ်ဒီ:နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ အတၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လံ. မုၣ်ကီၤလံၢ်စံ:ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ယံၤဒီ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲဒီ: ဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်မူတသ့နီတဘျီလၢၤ ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤကစၢ်ခရံာ်လူၤပိာ်မၤထွဲပၢ်ကစၢ်အတၢ်မၤလိာ်ဒီ: ဒိ:ဘၣ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တုၤသိ:သိ:ဒီ: ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကျဲအိ:ထီၣ်အသ:လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လံ. ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တူၢ်လိာ် ခရံာ်ဒီ: သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ: ဒီ:ဟဲက့ၤက့ၤလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသ: အပူၤန့ၣ် ကမၤနၢၤကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 502.3}GCsk 532.2

  ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် တဟဲဝဲထဲဒၣ်ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤကညီ တမံၤဧိၤဘၣ်. ဟဲလီၤဃုာ်ဝဲလၢကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တဆီတလဲအသ:နီတဘျီဘၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. တၢ်မၤလိာ်န့ၣ် အတၢ်ဆီတလဲ တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်တီတၢ်လိၤ ဒီ:တၢ်သ:ကညီၤလီၤ. {GC 503.1}GCsk 533.1

  ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲန့ၣ် ပဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ် အီၤတန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ် လၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်နံၤဟဲတုၤအိၣ်ဝဲ အခါ ကအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ သုပူထီၣ်ယၤဒီ: ထီဒုၣ်ဒါ ယၤလဲၣ်, ပှၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်ကသံကွၢ်တၢ်ဆူမုၣ်ကီၤလံၢ် အအိၣ်ဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံ:ဆၢက့ၤဝဲတသ့လၢကျဲနီတဘိလၢၤဘၣ်. {GC 503.2}GCsk 533.2

  ကစၢ်ခရံာ်ကကိ:သတြီထီၣ်ဝဲ “ဝံၤလံ” တၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤဘၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အလိၤ ဒ်သိ:တၢ်ကမၤသံအီၤ အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:တၢ်ဒု:တၢ်ယၤဖ:ဒိၣ်လၢခရံာ်ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အဘၢၣ်စၢၤစ့ၢ်ကီ: ဝံၤဝဲလံလီၤ. ယွၤကတြူာ်ကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ. “၁) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်ဟဲဝဲလီၤ. ကအီၣ်တၢ်ဒ်ဖၣ်ကပူၤအသိ:န့ၣ်, ဒီ:ကယဲၢ် ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသ:, ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤလၢအမၤတၢ်တတီတလိၤ ကိ:ဂၤဒဲ:န့ၣ် ကကဲထီၣ်လီၢ်အကမူၣ်, ဒီ:မုၢ်တနံၤလၢအဟဲဝဲန့ၣ် ကဆူ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ, တၢ်သု:မုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံ:ဝဲဒၣ်, ဒီ:တၢ်အဂံၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အဒ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, တပာ်လီၤတဲာ်ဘၣ်လၢအဂီၢ်ဘၣ်.” မၤလကံ ၄:၁. {GC 503.3}GCsk 533.3

  တၢ်ဒဲ:ဘ:ဟဲက့ၤကဲထီၣ်တသ့နီတဘျီလၢၤဘၣ်. တၢ်ကမၤ လၤကပီၤယွၤအတၢ်မၤလိာ်ဒ်တၢ်ပူၤဖျဲ:အကျဲအသိ:ဒီ: တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ ခဲလၢာ်ကအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤလီၤ. တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်ကစံ:ဘျု:စံ:ဖှိၣ် စံ:ထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤအတၢ်သ့ၣ်ညါလၢအထီဝဲဒီ:ယိာ်ဝဲ, အတၢ်အဲၣ်လၢ အဒိၣ်ဝဲအါဝဲ, ဒီ:လၢပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်တဃာ်ဒုချၢအသ:ဒီ: ကစၢ်ယွၤန့ၣ် နီတဘျီ လၢၤဘၣ်လီၤ. {GC 504.1}GCsk 533.4

  *****