Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  တၢ်ထံၣ်ဘၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်ဃိသံလၢမ့ၣ်အူ

  ဘၣ်တနံၤန့ၣ် ‘ကဲလ်ဘ့’ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တဂၤ ဘၣ်တၢ်ဃိသံအီၤလၢမ့ၣ်အူ ဖဲကမျၢၢ်အဖီကရၢၢ်တခါအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:ဒီ: တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢကဘၣ်မၤသံအီၤအခါ ပှၤဒူ ပှၤဃိၤတဂၤအံၤပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်နာ်ဒီ:အတၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ‘ကဲလ်ဘ့’ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲအဃိ အဝဲထိၣ်သတြီၤလီၤက့ၤအသ: လၢအတၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ် လၢတၢ်သ:ဘၣ်ဒိအပူၤလီၤ. ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါထီဒါတၢ်တဂၤအတၢ်နာ်အံၤသန့ၤအသ:လၢလံာ်စီဆှံလီၤန့ၣ် ‘ကဲလ်ဘ့’ သ့ၣ်ညါဝဲအဃိ အဝဲပာ်လီၤအသ:လၢ ကဃုကွၢ်ထံလံာ်စီဆှံ ဒ်သိ:ကထံၣ်ဘၣ်ပှၤထီဒါတၢ်တဂၤအံၤအတၢ်သ:ခုအတၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 220.4}GCsk 216.3

  အဝဲထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤအပူၤ အဝဲဃ့တၢ်သ:ကညီၤလီၤ. “ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်တူၢ်သံအသ:အံၤ ဒု:မၤဟါမၢ်ကွံာ်နတၢ်သ:ထီၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ်သ့ကဆှီကွံာ်ယတၢ်ကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ထူၣ်စုညါဒီ: တၢ်ဆိၣ်အၢလၢယလီၢ် လၢကစၢ်ခရံာ်အတူၢ်သံအသ:အဃိ ယတၢ်ကမၣ် ဘၣ်တၢ်ပျၢ်အီၤလၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအတၢ်စီတၢ်ဆှံအမဲာ်ညါဒီ: တၢ်ဂုၤတၢ်ဂၤခဲလၢာ် ဒ်သိ:ယကသ:ဘၣ်အၢဒီ:သ:ဟ့အီၤအဂီၢ်ထိ:ဘၣ် ယသ:တက့ၢ်.” {GC 221.1}GCsk 216.4

  ခဲအံၤအဝဲစံၣ်ညီၣ်တဲာ်လီၤအသ:လၢ ကဘျု:လီၤအတၢ်အိၣ်မူဆူ တၢ်သ:ခုကစီၣ်အပူၤလီၤ. ဒ်သ:အန့ဆၢၣ်အိၣ်ဝဲအသိ: မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အပျံၤတၢ်သ့ဒီ: အသ:စဲလၢတၢ်ဃုထံၣ်မၤလိလံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢအတံၤ သကိ:သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အီၤအဃိ အဝဲအၢၣ်လီၤဒီ: ဘၣ်အသ:လၢ ကကဲထီၣ်ကမျၢၢ်အပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သရၣ်တဂၤလီၤ. အတၢ်သိၣ်လိ တဖၣ် မၤအသ:ဒ်ပစီၤထံဖိလၢအဒု:ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်အသိ: န့ၣ်လီၤ. {GC 221.3} GCsk 217.1

  ခဲအံၤအဝဲလဲၤတုၤဃီၤဆူ နီၢ်ပၤမုၣ် ‘မါကရဲ:’ လၢအတဒီတၢ်မၢဖိ ဒီ:အအဲၣ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်တဂၤအံၤ အတၢ်ပၢတၢ်ပြ: အဖီလာ် ကီၢ်စဲၣ်ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်အပူၤလီၤ. ‘ကဲလ်ဘ့’ စ:ထီၣ်မၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤ ခီဖျိလဲၤဆူတဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်ဒီ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လီၤ. ပှၤလၢအနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကစီၣ်တဖၣ် ရၤလီၤကဒါက့ၤဝဲဆူပှၤအဂၤတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. အဝဲ ပာ်လီၤတၢ်အခီၣ်ထံ:လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကအိၣ်ဒီ:တၢ်အုၣ်အသ:လၢတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအဂီၢ် လၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:အဖီခိၣ်ဒီ: မၤအတၢ်မၤဆူညါ ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤ. {GC 221.4}GCsk 217.2

  ဝ့ၢ်ပဲရံ:ဒိ:န့ၢ်ကဒီ:တၢ်ကိ:ဃီၤအီၤ ဒ်သိ:အတူၢ်လိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ် လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တတူၢ်လိာ် ‘လံ:ဖံဘါဒီ:ဖါရဲၣ်’ အတၢ်ကတိၤဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤတဘျီ ဒ်သိ:ပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်ကနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်အိၣ်အသ:အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ဘီမုၢ်စီၤပၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တအိၣ် ဆၢထၢၣ်လၢရိမ့ၤတကပၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဒီ: ထီဒါပှၤမၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်ဒံ:ဘၣ်.GCsk 217.3

  နီၢ်ပၤမုၣ်ဖိမါကရဲ:ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကြၢ:လၢပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ‘ဝ့ၢ်ပဲရံ:’ အံၤအဃိ ဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်မၤလိာ်ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်နာ်အံၤ လၢတၢ်ဘါယွၤသရိာ်သ့ၣ် တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပၤပၤအပှၤဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤတဖၣ် တြီမၤတံာ်တာ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အဂီၢ် စီၤပၤအနူၢ်အစီၤအပဲတြီ အိ:ထီၣ်အသ:လံလီၤ. အဝဲကွဲမုာ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်သိ:ပှၤကဟဲဒိကနၣ်တၢ်စံၣ် တဲၤတဲလီၤတယုၢ်အဃိ ပှၤလၢအကထိတဖၣ် ဟဲဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါကိ:နံၤဒဲ:လီၤ. ဘီမုၢ်စီၤပၤအံၤ လၢဖဲရံ:တၢ်ဘါယွၤ အသရိာ်အါဖျၢၣ်အကျါ အိ:ထီၣ်ဝဲခံဖျၢၣ်လီၤ. တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘၣ်ဃ:လၢ လံာ်စီဆှံအံၤအဃိ တၢ်ဆီလဲလၢတအိၣ်ဒံ:ဘၣ်နီတဘျီန့ၣ် ပှၤထံၣ်ဘၣ် အီၤလၢဝ့ၢ်ဒီဝ့ၢ်ညါလီၤ. လၢတၢ်မၤမုာ်မၤလၤသ:, တၢ်ဒု:လိာ်ယၤလိာ်သ:, ဒီ:တၢ်ကၢၣ်တၢ်ကျူအလီၢ်န့ၣ် တၢ်ပၢၤသ:, တၢ်မၤစီဆှံသ: တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ဒီ:တၢ်ကျဲ:စၢ:မၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟံ:န့ၢ်က့ၤတၢ်လီၢ်လီၤ. {GC 222.2}GCsk 217.4

  ပှၤအါဂၤတူၢ်လိာ် တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်တခီသမၢဒံ:ဝဲအဖၢမုၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပၤပၤမၤန့ၢ်က့ၤတၢ်လီၢ်ဒီ: က:တံာ်ဃ:တၢ်ဘါယွၤ သရိာ်တဖၣ်ဝံၤဒီ:သူၣ်ထီၣ်ကဒီ:ထူၣ်စုညါတဖၣ်လီၤ. {GC 223.1}GCsk 218.1

  အခါဖဲန့ၣ် ‘ကဲလ်ဘ့’ အိၣ်ဒံ:ဝဲဖဲ ‘ပဲရံ:’ အဃိ လၢအကတၢၢ်န့ၣ် ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ ‘ကဲလ်ဘ့’ ကဘၣ်တၢ်မၤသံ အီၤလီၤ. ဒ်သိ:တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဖၣ် ဟဲဝဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ‘ကဲလ်ဘ့’ အတံၤသကိ:တဖၣ် ဟဲဟ့ၣ်အီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအချ့အဆၢကတီၢ် အဖၢမုၢ်ဒၣ်လဲ အဝဲတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲဒံ:လၢအဝဲအိၣ်ဒီ:တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဒံ:ဘၣ် လီၤ. အတံၤသကိ:တဖၣ် မၤစၢၤအီၤဒ်သိ:ကပာ်လီၤအီၤလၢပဲတြီဖိအဖၢမုၢ် အတံၤသကိ:တနီမၤတံာ်တာ်ပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်လၢ ဟံၣ်အပဲတြီအထံ:န့ၣ်လီၤ. ‘ကဲလ်ဘ့’ လဲၤဆူအတံၤသကိ:ပှၤမၤတၢ်ဖိအဒဲလၢအချ့လီၤ. အဝဲကူထီၣ် သိ:ထီၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအကူအသိ:ဒီ: ယိ:ထီၣ်ဘီဖျ:လၢအဖံထံ:ခိၣ်ဒီ: လဲၤတၢ်ဆူကလံၤထံ:တခီဒီ: တုၤဝဲဆူနီၢ်ပၤမုၣ်ဖိမါကရဲ:အတၢ်ပၢပူၤ ဒီ:အိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဒီ:တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤ. {GC 223.2}GCsk 218.2

  ကဲလ်ဘ့တမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ယံာ်ယံာ်ကဲလၢတမၤတၢ်နီတမံၤ ဘၣ်အဃိ ဖဲတၢ်ဃုမၤအၢအီၤအကလံၤမုၢ်အိၣ်ဆိကတီၢ်အသ:အဆၢကတီၢ် န့ၣ် ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်အံၤ လဲၤဆူ ‘ပှဲ:တံယါ’ ကီၢ်ဆၣ်လၢ အတူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အသီအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအပတီၢ်ခဲလၢာ် တူၢ်လိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အံၤ လၢတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုလီၤ. ပှၤဒိကနၣ်တၢ်အါထီၣ် အါထီၣ်ဝဲအဃိ ဒ်သိ:တၢ်တဒၢကအိၣ်အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဃုထၢတၢ်ပူၤတခါလၢ အိၣ်လၢဝ့ၢ်အချၢဒီ: အိၣ်ဒီ:ဝ:တရံ:အသ:ဒီ:သ့ၣ်မုၢ်ဝၢ်ဘိဒီ: လၢၢ်လ့ဖ:ထီ တဖၣ် လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါထီၣ်အလီၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖ:သကိ:လံာ်စီဆှံ ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. တဲဖျါဝဲလံာ်စီဆှံအခီပညီတဖၣ်လီၤ. ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ: အတၢ်အီၤဘူၣ်အမူ: ဘၣ်တၢ်မၤအီၤအဆိကတၢၢ်တဘျီ ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤစ့ၢ်ကီ: လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအံၤ ဒု:အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် သရၣ်လၢ အသ:တီတဖၣ်အါဂၤလီၤ. {GC 224.1}GCsk 219.1

  ဖဲ ‘ကဲလ်ဘ့’ က့ၤက့ၤကဒီ:ဆူပဲရံ:အခါ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဖံ: တၢ်မၤလၢတၢ်မၤအီၤသ့အကျဲခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်တၢ်က:တံာ်ဃ:အီၤ အဃိ ပာ်လီၤအသ:လၢကဟ:ထီၣ်ဆူကီၢ်က ၠၢမနံၢ်လီၤ. ဟ:ထီၣ်ဝဲလၢ ဖရၣ်စ့ၣ်ဝံၤဒီ:ကလံၤမုၢ်ဖ:ဒိၣ်တခါလီၤဘၣ်လၢဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်လီၤ. ခဲအံၤဖရၣ်စ့ၣ်အပှၤမၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် ပာ်လီၤ အသ:လၢကထီဒါတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်လၢရိမ့ၤအတၢ်ရၢၢ်တၢ်စၢၤ လၢအဒု:အိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤ ဖဲဖရၣ်စ့ၣ်ဒီကီၢ်ညါအဃိလီၤ. {GC 224.2}GCsk 219.2

  လၢတနၤဃီန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကွဲ:လံာ်ပာ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ် ထီဒါရိမ့ၤ အီၣ်ဘူၣ်အမူ:အပှဲဒီ: ပာ်ထီၣ်လံာ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤ သကုၤဆ:ဒ: တနၤဃီလၢဖရၣ်စ့ၣ်အထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤလီၤ. တၢ်သ:စၢၢ်ဆၢအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်မၤတခီတဘၣ်ဘျီ:ဘၣ်ဒါဘၣ်အဃိ ပှၤစံ:ကတိၤပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ အထီဒါဖရၣ်စ့ၣ်အတၢ်ဃူတၢ်ဖိ:ဒီ: ဘီမုၢ်စီၤပၤအကလုၢ်အိၣ်ပာ်အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်အခွဲ:အယာ်တခါလၢ ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိ:ကဃ့ဝဲလၢ ပှၤကမၤသံအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 224.3}GCsk 219.3

  အဝဲသ့ၣ်ပာ်ထီၣ်လံာ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပာ်ဖျါတၢ်တဘ့ၣ်လၢ ဘီမုၢ်စီၤပၤအဒၢ:လီၤဆီအပဲတြီလိၤလီၤ. တၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူလၢ တကြၢ:ဟံ:န့ၢ် ဒိတဲာ်တခါအံၤအဃိ ဘီမုၢ်စီၤပၤသ:ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. အဃိစံ:ဝဲ “လူသၢၣ် အပှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တမ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤလၢအဟဲနုာ်လီၤတဖၣ် ဖီၣ်န့ၣ်အီၤခဲလၢာ်. ယကမၤဒၢၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ.” စံ:ဝဲလၢအကလုၢ်လီၤပျံၤတဖၣ်ဒီ: စံၣ်ညီၣ် တဲာ်တၢ်လီၤ. {GC 225.1}GCsk 220.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents