Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်ဘၣ်ယိာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်အကတီၢ်

  ပှၤလၢအတီဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:စိာ်ထီၣ်ခရံာ်အနီၣ်တယၢ်အိၣ်ဝဲ ထဲစှၤဂၤဧိၤလီၤ. “၁၀) ဒ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်လၢအဟ့ၣ်လၢအသိ:န့ၣ်, ဒ်ပှၤမၤဟံၣ်တဖၣ်အခိၣ်လၢအကူၣ်တၢ်သ့တဂၤအသိ:န့ၣ်, ယပာ်လီၤလံ ဟံၣ်အခီၣ်လၢအကူၣ်တၢ်သ့တဂၤအသိ:န့ၣ်, ယပာ်လီၤလံဟံၣ်အခီၣ်ထံ: လံ. ဒီ:ပှၤဂၤသူၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအဖီခိၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:မ့ၢ်အသူၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအဖီခိၣ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, မ်အပလီၢ်အသ:စုာ်စုာ်တက့ၢ်. ၁၁) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢတၢ်အခီၣ်ထံ:, လၢအပာ်လီၤအသ:ဝံၤလံ, လၢအမ့ၢ် ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်န့ၣ်အမဲာ်ညါ, ပှၤပာ်အခီၣ်ထံ:လၢအဂုၤအဂၤတသ့ဘၣ် နီတဂၤဘၣ်.” (၁ကရံၣ်သူ: ၃:၁၀, ၁၁) တဘျီဘျီမ့ၢ်လၢတၢ်အၢတၢ်သီ မၤနၢၤကွံာ်တၢ်အမ့ၢ်အတီအဃိ, လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤတၢ်မၤအသ:ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတီအလိၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤဘၣ်တၢ်မၤလီၤဖ:အီၤ ဒီ:တၢ်သ:ခုကစီၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤဘျၢကွံာ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. “၁၀) ဒီ:ယူဒၤစံ:ဝဲဒၣ်, ပှၤဝံတၢ်ယိ:တၢ် အဂံၢ်အဘါလီၤစၢ်လံ, ဒီ:တၢ်လီၤဃီၢ်အိၣ်အါအါကလဲာ်, ဒီ:ပမၤက့ၤ တၢ်ခိၣ်ဒူတသ့ဘၣ်.” နဃ့မယၤ ၄:၁၀. {GC 55.2} GCsk 55.2

  ပၤပၤစံ:ဝဲဒ်သိ:ပကဘၣ် တၢ်ပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ပကဘၣ်ကျဲ:စၢ:မၤဒၣ်ပဝဲလီၤ. တၢ်လဲၤဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လၢတၢ်လီၢ်အယံၤ, တၢ်ကီၤသ:, တၢ်ဘါပှၤသံစိၢ် လၢပှၤမၤပာ်ဃာ်လၢကသံၣ်ကသီ, တၢ်သူၣ်ထီၣ်သရိာ်စိမိၤ, တၢ်ဟ့ၣ် တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်အါအါသ့ၣ်တဖၣ်, လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ်အံၤအဃိ ပမၤခုၣ်လီၤကွံာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်န့ၢ်ဝဲဒီ: ပကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ လၤကပီၤလၢယွၤအအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပၤပၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါလၢ အသိၣ်လိ သီလိတ့ၢ်ဝဲလီၤ. “၁၄) ဒီ:ယကွၢ်တၢ်, ဒီ:ယဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီ:ယစံ:ဘၣ် ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်, ဒီ:ပဒိၣ်တဖၣ်, ဒီ:ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ပျံၤအီၤတဂ့ၤ. တၢ်ဒိၣ်, တၢ်ပျံၤတၢ်အလီၢ်, ယွၤတဂၤ န့ၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ, ဒီ:ဒု:တၢ်လၢသုဒီပုၢ်ဝဲၢ်, သုဖိခွါဒီ:သုဖိမုၣ်, သုဖိသုမါဒီ:သုဟံၣ်သုဃီအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. .” အဆၢဖိ ၁၄. {GC 55.3}GCsk 56.1

  ဖဲယၤကယၤနွံနံၣ်အလီၢ်ခံအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရၤလီၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အပၢဘၣ်ဝဲပှၤဝံပှၤကလၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:မၤန့ၢ်တၢ်စိ တၢ်ကမီၤခဲလၢာ် ဒ်သိ:ကမၤဘၣ်ဝဲဒၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အသ:အိၣ်မၤသ့ဝဲလီၤ. သီခါဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ကွဲ:ကဘျံ:ကဘျၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပရ့ၣ်က ၠံၣ်အပၤပၤအတၢ်သိၣ် တၢ်သီလၢသီသ့ၣ်တဖၣ် ပထံၣ်ဘၣ်က့ၤကဒီ:အီၤဖဲအံၤတဘျီကဒီ:န့ၣ်လီၤ. “ဒီ:ကုာ်ထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအခိၣ်ကုာ်သု:, ဒီ:ဟံ:ထီၣ်သ:အန:လၢ အမ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါတက့ၢ်” အ့:ဖ့:စူ: ၆:၁၇. {GC 56.2}GCsk 56.2

  ပှၤလၢအသူၣ်လီၤတၢ်နာ်အမ့ၢ်အတီတဖၣ်အံၤ ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ: တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်တသ့တဘၣ်လၢၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢ ဘၣ်သဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဒီ:တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ပှၤအိၣ်တီအိၣ်လိၤသ့ၣ်တဖၣ် အသူၣ်ဟ:ဂီၤသ:ဟ:ဂီၤမ:လီၤ. ဒ်သိ:အသု တဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤ, အဟံၣ်အဃီ, အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ဃၣ်ကွံာ်အသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:တနီၤနီၤတခီ ဘၣ်တၢ်ထီဒါမၤနၢၤအီၤသနာ်က့ အသ:တဟ:ဂီၤဘၣ်ဒီ: အိၣ်တီအိၣ်လိၤဝဲ ဒံ:လီၤ. “တၢ်လၢယစံ:ဘၣ်သု, ယစံ:ဘၣ်ပှၤခဲလၢာ်လီၤ. ဆိ:သီတက့ၢ်.” မၢ်ကူ: ၁၃:၃၇. {GC 56.3}GCsk 57.1

  ပှၤအါဂၤတူၢ်လိာ်တၢ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်, ဒွဲၣ်မ့ၣ်အူလၢ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အမဲာ်ညါ ဒီ:ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လီၤ. လုၢ်လၢ်လၢအခီပညီ တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤ ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲဒၣ်အဃိ ပှၤအါဂၤတသ့ၣ်နီၣ်ဝဲလၢ ကဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်မၤအံၤလၢၤဘၣ်. ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီခါသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၤထွံကွံာ်ဝဲလၢ တၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤ ခီဖျိလၢ အလူၤဘၣ်အသ:လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ်တၢ်လၤအခါ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလၢ အပာ်ဒိၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤဘျၢကွံာ်ဝဲလၢတၢ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဘၣ်တၢ် ဒီ:လၢတၢ်အၢတၢ်သီတၢ်သ:ဘၣ်အၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. {GC 57.1}GCsk 57.2

  ပၤပၤ (၇) ဂၤတဂၤကရံၣ်ကိၢ်ရံၣ်စံ:ကတိၤရၤလီၤဝဲဒၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒ်လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါအသ:တဘၣ်ကမၣ်နီတဘျီအသိ: ဆူညါစ့ၢ်ကီ:န့ၣ် ကဘၣ်ကမၣ်ဝဲန့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤဒ်အံၤအသိ:န့ၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ် ကထါလံာ်စီဆှံတပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်. ပၤပၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်ထီၣ် ထီသ:တဂၤအံၤ ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ အပာ်လီၤကွံာ် GCsk 57.3

  ထံကီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်စီၤပၤတဖၣ်အလီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်အသ: လၢအတၢ်မၤခီဖျိအပာ်လီၤကွံာ် ‘က ၠၢမနံၢ်’ ကီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်စီၤပၤ (၄) ဂၤတဂၤ ‘ဟဲနရ့ၣ်’ လၢစီၤပၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤတဂၤအံၤမ့ၢ်လၢအထီဒါဒီ:တပာ် ကဲဘၣ်ပၤပၤအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအဃိ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤကွံာ်အီၤလၢ စီၤပၤ အလီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ ‘က ၠၢမနံၢ်’ စီၤလိၣ်စီၤပၤအဖိခွါတဖၣ် ပူထီၣ်ထီဒါစီၤပၤ ‘ဟဲနရ့ၣ်’ လီၤ. GCsk 58.1

  လၢတၢ်ပူထီၣ်အံၤအဃိ စီၤပၤဟဲနရ့ၣ်န့ၣ် နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ကဘၣ် မၤဃူမၤဖိ:က့ၤအသ:ဒီ:ရိမ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကတီၤလီၤလၢပၤပၤအမဲာ်ညါ ဒီ:ကဃ့ကည:တၢ်အဂီၢ် ဖဲတၢ်ဂိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲဒီ:အပျဲၢ်သ့ၣ် တဖၣ်လဲၤခီဂာ်အဲ:လ်ပ (Alps) ကစၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တုၤဃီၤဆူ ပၤပၤအိၣ်တၢ်အလီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ပၤပၤတပျဲထံၣ်ဘၣ်အသ:ဒီ:အီၤဘၣ်. ပၤပၤ ဒု:အိၣ်ခိ:အီၤလၢတၢ်ချၢ, တၢ်ဖျီၣ်ခိၣ်တအိၣ်, ခီၣ်ဖံ:တအိၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိ:ဝဲလၢ ပစီၤထံအကျါကနိ:ဝဲမ:လီၤ. ဘၣ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်သၢသီဝံၤ, ဃ့ကည:က့ၤ အတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဝံၤမ:ဒီ: ဘၣ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအီၤလီၤ. စီၤပၤအံၤ န့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိ:ကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤစီၤပၤအလီၢ် အလၤန့ၣ် ဘၣ်ခိ:ဝဲဒံ:လီၤ. ပၤပၤကရံၣ်ကိၢ်ရံၣ် (၄) စံ:ဝဲလၢတၢ်သ:ကဖၢ လၢအပူၤ “တၢ်မၤကၢ်ကွံာ်စီၤပၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအသ: မ့ၢ်ယမူယဒါလီၤ. အဝဲပာ်ကဖၢအသ:လၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ: အတၢ်မၤနၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ. {GC 57.3}GCsk 58.2

  ကစၢ်ခရံာ်ပှၤလၢအဆၢထၢၣ်ဝဲလၢပသ:သမူအပဲတြီ ဒီ:ဃ့ကည: တၢ်ဒ်သိ:ကနုာ်လီၤဝဲဆူပသ:ပူၤတဂၤအံၤန့ၣ် တလီၤဂာ်ဒီ: ပှၤလၢအပာ်ဒိၣ် ပာ်ထီလီၤအသ:ပၤပၤလၢအသ:ထီၣ်ထီတဂၤအံၤဘၣ်. လီၤဆီလိာ်အသ: ဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်စံ:ပာ်တ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “ပှၤတဂၤဂၤလၢသုကျါမ့ၢ်သ:အိၣ်ကဲထီၣ်ပှၤအခိၣ်ဒီ:ကဘၣ်ကဲဆိသုကုၢ် သုပှၤဒ်ပှၤကညီဖိခွါအသိ:လီၤ (မ:သဲ ၂ဝ:၂၇) . {GC 58.1}GCsk 58.3

  တချု:လၢပၤပၤဒိၣ်စိဒံ:ဘၣ်အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် အတၢ်သိၣ်လိသီလိအစိကမီၤအံၤ လီၤဘၣ်လံ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလိၤလံလီၤ. ပှၤအါဂၤအသ:စဲဘူ:ဒီ: ပှၤတၢ်နာ်တလီၤ ပလိာ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်နာ်တဖၣ်ဒီ:ကွဲဃုာ်ပှၤဂၤတဖၣ် ဒ်သိ:ကဃု နၢ်ပၢၢ်တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်မၤကမၣ်လၢ အလီၤပျံၤလီၤဖု:သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ စ:ထီၣ်နုာ်လီၤဃါဃုာ်အသ:ဒီ: ခရံာ်ဖိ အတၢ်နာ်လၢကျဲဒ်အံၤလီၤ. “ပှၤကညီမ့ၢ်သံဘၣ်ဆၣ် အန့ဆၢၣ်ဒီ:အဝံ ကလၤတသံဘၣ်” အတၢ်နာ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖျါအဂ့ၤကတၢၢ်တမံၤလၢ တၢ်မၤခဲလၢာ်အကျါ လၢအဟဲနုာ်ဆူခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်လီၤအခီၣ်တဃာ် လၢတၢ်နာ်အံၤအဖီခိၣ်ဒီ: ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ ပှၤတီပှၤလိၤလၢအသံကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်, တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်မိၢ်နီၢ်မၤရံအလုၢ်အလၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်သူၣ်ထီၣ်အသ: လီၤ. တၢ်နာ်အတမ့ၢ်တတီလၢ အမ့ၢ်ဝဲပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အတသ့ၣ်နီၣ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တူၢ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ် တခါအံၤစ့ၢ်ကီ: ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. အနီၢ်နီၢ်တခီန့ၣ် တၢ်နာ်တမံၤ အံၤ အိၣ်ပာ်တ့ၢ်လံဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်အပူၤလံလီၤ. {GC 58.2}GCsk 59.1

  တၢ်နာ်အံၤဒု:အိၣ်ထီၣ် ‘လရာ်အဆံ:’ တၢ်ကိ:အီၤလၢ (Purgatory) တခါလၢအဒု:တူၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၣ်အဆံ:ဖိ သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိ:ကမၤပျံၤမၤဖု:ပှၤလီၤရၢၢ်လီၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်ကမၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒီ:ကြၢ:ဒိ:ဘၣ်တၢ်သံလီၤထူလီၤယိာ် သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်အတၢ်ကမၣ်တစိာ်တလီၢ်အလီၢ်တခါစ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်တၢ်နာ်ကမၣ်လၢအဘၣ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤလီၤ. {GC 58.3}GCsk 59.2

  ဒ်သိ:ကမၤန့ၢ်ညီတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖ:လီၤကဘျံ:ကဘျၣ်ဒု:ကဲထီၣ်တၢ်နာ်တခါ လၢတၢ်ကိ:အီၤလၢ (Indulgence) န့ၣ်လီၤ. တၢ်နာ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်နာ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤ. တၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:တဖၣ်အဂီၢ် ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်တိၢ်စ့ဒီ:ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်တိၢ်စ့အါအါဒီ: ပတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢပမၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်အီၤတက:ဘၣ် ပှၤလၢအသံ တ့ၢ်ဝဲပဘူ:ပတံၢ်ပတံၤသကိ:သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကမၣ်ဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်ပျၢ် ကွံာ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဃုကျိၣ်စ့အကျဲတဘိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ: အစ့တၢ်ပာ်ဖှိၣ်အတၢ:တဖၣ်ပှဲၤလုာ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်တုၤဒၣ်လဲာ်ကပာ်လီၤ အခိၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ် “ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကဘျံ:ကဘျၣ်တဖၣ်အံၤ ဒိ:လဲ အသ:လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤဒီ: မၤမုာ်မၤလၤအသ:လၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ် တၢ်လၤဒီ:မၤအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤတၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်လီၤသ:ဘၣ်အၢသ့ၣ် တဖၣ်လီၤ. {GC 59.1}GCsk 59.3

  လၢတၢ်အီၣ်ကိၣ်အီစပံ:ထံ (တၢ်အီၣ်ဘူၣ်အမူ:) အလီၢ်န့ၣ် မၤကဲထီၣ်ဝဲမူ:တခါလၢအကိ:ဝဲလၢ (မါစ်) န့ၣ်လီၤ. ပၤပၤအပှၤလုၢ်တၢ် အဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် စံ:လီၤအသ:လၢအမၤန့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤ ခဲလၢာ်လီၤ. လၢတၢ်ကတိၤထီဒါကစၢ်ယွၤဒီ: တၢ်မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒူဒူအပူၤ ပာ်မၣ်ဆီလဲကွံာ်ကိၣ်ယိယိဒီ:စပံ:ထံယိယိဖိအံၤဆူ ကစၢ်ခရံာ်အညၣ်ဒီ: အသွံၣ်အနီၢ်ကီၢ်ကီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤနၢၤမၤဃာ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိ: ကတူၢ်လိာ်တၢ်နာ်တမံၤအံၤလၢအထီဒါကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. (Cardinal Wiseman, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved From Scripture, Lecture 8, see, 3, par 26). {GC 59.2}GCsk 60.1

  ဖဲနံၣ်တဆံသၢကယၤန့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်လီၤပျံၤကတၢၢ်လၢတၢ်ကီ:အီၤလၢ (Inquisition) (ပစီဒီ:ဟ့ၣ်ကၣ် တၢ်ကမၣ်) တၢ်ဘျၢတခါလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ပှၤပိာ်အခံကလူ:အအၢသ့ၣ် တဖၣ် ကဟုကယာ်ဝဲပှၤအၢပှၤသီလၢအမၤခူသူၣ်တၢ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ် တဖၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤလၢအလီၤသ:ဘၣ်အၢတုၤဒၣ်လဲာ်ပှၤကွၢ်အီၤလၢ မဲာ်ချံတကြၢ:တဘၣ်တဖၣ်, ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ပစီဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ: အလဲအဂီၢ်န့ၣ် ယွၤခါလီၤတၢ်ကလုၢ်ဒ်သိ:ကဘၣ်တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါအီၤ အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤအကလူ:လၢတၢ်ထံၣ်အီၤလၢပှၤကညီအမဲာ်ချံတသ့ဘၣ် တဂၤဆၢထၢၣ်ဝဲလၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အခၢၣ်သ:ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် “၅) ဒီ:အမံၤ ကွဲ:အသ:လၢအမဲာ်တူၢ်ခိၣ်, တၢ်ခူသူၣ်, ဘၤဘူၤလိၣ်ဖ:ဒိၣ်, ပှၤဃဲ သဲမုၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်သ:ဘၣ်အၢတဖၣ်အမိၢ်လီၤ. ၆) ဒီ:ယထံၣ် ပိာ်မုၣ်အီမူၤအသ:လၢပှၤစီဆှံဒီ:ပှၤလၢအအုၣ်အသ:လၢယ့ၣ်ရှူ:အဂ့ၢ် အကျိၤတဖၣ်အသွံၣ်လီၤ. ဒီ:ယထံၣ်အီၤ, ဒီ:ယကမၤကမၣ်လၢတၢ်ကမၢ ကမၣ်ဒိၣ်မ:လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၇:၅-၆) . မၤတူရၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ် အီၤအါဂၤစ့ၢ်ကီ: ကိ:ပသူထီၣ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ် ဒ်သိ:တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်ကွံာ် ပှၤမၤတၢ်တတီတလိၤတဖၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 59.3}GCsk 60.2

  ပၤပၤကဲထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ် အစီၤပၤဖ:ဒိၣ်တဂၤလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤဒီ: ပှၤပၢတၢ်ခဲလၢာ်တူၢ်လိာ်, ဒိကနၣ်ဒီ:မၤဝဲဒ်ပၤပၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်နာ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်တၢ်နာ်ဒီ:မၤပိာ်ထွဲအခံအါနံၣ်အါလါစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤဒီ: တၢ်ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢအလီၢ်အလၤအဃိ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ် အသူ:အသ့ၣ်ဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ:တၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 60.1}GCsk 61.1

  “ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ်အံၤ ကဲထီၣ် ဖ:ဖီမုၢ်တၢ်ခံ:သူအဆၢကတီၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖျၢၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤ.” J. A. Wycliff, The History of Protestantism, b. 1, ch. 4. ပှၤလၢ အသ့ၣ်ညါလံာ်စီဆှံအိၣ်စှၤလီၤဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်လၢအသ:ဟ့တၢ်ကပီၤလၢအဒု:နဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤတၢ်အၢတၢ်သီ တၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ အဝဲသ့ၣ်စူ:ကွံာ်ညိကွံာ်တၢ်မၤလိာ်လၢအမ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤ အနီၣ်ထိၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်အၢတၢ်သီဒီ: တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤတအိၣ်နီတမံၤ လၢၤဘၣ်. ပၤပၤဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အလီၢ်ပှဲၤ လုာ်ကွံာ်ဝဲဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ်တၢ်လၤတလၢအခၢ:သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်အိၣ်ဖှီၣ်အတၢ်မၤတနီၤနီၤ မၤတၢ်ထီဒါတၢ်ဒီ:အၢသီဝဲအဃိ ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်အဝဲသ့ၣ်လၢပှၤအၢပှၤသီဒီ:ဘၣ်ပာ်လီၤကွံာ်ဝဲ အလီၢ်အလၤလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်န့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ကီၢ်ယူရပၤဒီကဝီၤ အလံာ်အလဲၢ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီ: တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤသ့ၣ် တဖၣ်တလဲၤထီၣ်လဲၤထီဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်လၢအနံၣ် အကယၤ အါမ:န့ၣ်လီၤ. {GC 60.2}GCsk 61.2

  ပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အၢအၢသီသီလၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်သကဲာ်ပဝ:ဒီ:တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ၆) မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါတအိၣ်ဘၣ်ဒီ:, ယပှၤဂီၢ်မုၢ်ဟ:ဂီၤဝဲလီၤ. မ့ၢ်နညိကွံာ် တၢ်သ့ၣ်ညါဒီ:, ယကညိကွံာ်နၤလီၤ. ဒီ:နကဲလၢၤဘၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် လၢယဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်နသ:ပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီ:, ယကသ:ပ့ၤနီၣ် နဖိနလံၤလီၤ. ၁) ကနၣ်ယွၤအကလုၢ်အကထါတက့ၢ်. ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိ သ့ၣ်ဧၢ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအိၣ်ဒီ:တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဒီ:ပှၤကီၢ်ဖိလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်ဘၣ်လၢကီၢ်ပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ၂) အိၣ်ထဲဆိၣ်တၢ်, ဒီ:ကတိၤတၢ် ကဘျံ:ကဘျၣ်, ဒီ:မၤသံပှၤကညီ, ဒီ:ဟုၣ်တၢ်, ဒီ:တၢ်အဲၣ်ဘၢမါ အဲၣ်ဘၢဝၤလီၤ. မၤဘၢၣ်ဖျိတၢ်, ဒီ:တၢ်သွံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်သွံၣ်လီၤ. ဟိၤရှ့ ၄:၆, ၁, ၂.GCsk 62.1

  တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်အၢသီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညိကွံာ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဒီ:တဒိကနၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်သ့ၣ်တဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ. {GC 60.3}GCsk 62.2

  *****