Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ကစီၣ်ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသ:

  အမဲရကၤကဲထီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သ:လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲအဂီၢ် လီၤ. ပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ် ဖဲအလဲၤတုၤတၢ်လီၢ်န့ၣ် စိာ်ဃုာ်ဒီ: ဝ့လယၢၣ်မ့လၢၢ်အတၢ်ကွဲ:လံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 368.1}GCsk 353.3

  တၢ်ကစီၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် ကဟဲက့ၤလီၤဝဲဖဲ ၁၈၄၄ နံၣ် တၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အိၣ်စဲၤလီၤအသ:လၢ ပှၤအသ:ကံၢ်ပူၤလီၤ. ပှၤအါဂၤနာ်ဝဲလၢ ဝံလီၢ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲအလီၤတံၢ်ဒီ: တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်နာ်ဘၣ်တ့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် ဆူ:ကွံာ်ညိကွံာ်ဝဲဒီ:တူၢ်လိာ်က့ၤ ဝံအတၢ်ကတိၤအတၢ်လီၣ်ဖျါလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ ပှဲၤဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု သူၣ်ဖှံသ:ညီလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တနီၤနီၤ ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ: အလါလဲတဖၣ်ဝံၤဒီ: ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ပှၤကိ:သတြီထီၣ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲ:နီၣ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂၤ တဖၣ် တူၢ်လိာ်တၢ်ကစီၣ်အံၤစှၤန့ၢ်ဒံ:အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤစံာ်ဖိတဖၣ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အစံာ်, ပှၤဘီစဲ:ဖီကဟၣ်တဖၣ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် အတၢ်စုကဝဲၤ, ပှၤဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်တဖၣ် ဟ:သဒၣ်အတၢ်မၤအလီၤအကျဲ ခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိာ်အဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒီ: တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ:လီၤ. တူၢ်ဖှီၣ်တူၢ်ယာ်အသ:လီၤ. ပှၤလၢအကထိဒီ: အကထိတဖၣ် တူၢ်လိာ်က့ၤခရံာ်အတၢ်ဟဲအတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 368.2}GCsk 354.1

  ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဒ်သိ:ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ် စံ:ကတိၤဝဲအသိ: ပာ်လီၤကွါလၢသ့ၣ်အခီၣ်ထံ:ဒီ: စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ:အဂ့ၢ်လီၤ. အါစုအါဘျီ ပှၤကညီ တဖၣ်နၢ်ဟူဘၣ်ညီနုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:အဂ့ၢ်, တၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ်အဂ့ၢ်, ဒီ:တၢ်လၢလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါအီၤယိယိဖိတဖၣ်ဒီ:ခဲအံၤတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃ: တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသ:အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထိၣ်သတြီၤအီၤလီၤ. ဒီ:ပှၤအိၣ်ဝဲအါဂၤ လၢသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:ဒီ: လူၤကွၢ်ဃုကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်လၢအသ: ပူၤလီၤ. တၢ်သ:လီသ:ကွံလၢဟီၣ်ခိၣ်တကပၤအိၣ်တ့ၢ်ဝဲယံာ်ယံာ်စၢၤစၢၤ ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤန့ၣ်အသ:က့ၤစဲဘူ:ကဒါက့ၤဒီ:မူခိၣ်အကျဲလီၤ. ဒီ:လၢ တၢ်သူၣ်ကပုာ်သ:ကပုာ်အပူၤ ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲဒၣ် “ပျံၤယွၤဒီ:စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ အီၤတက့ၢ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤစံၣ်ညီၣ်တၢ်အနၣ်ရံၣ်ဘၣ်လံ” လီၤ. {GC 369.1}GCsk 354.2

  ဒ်သိ:ယကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤမနုၤ လဲၣ်. ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဖၣ် ဆိကမိၣ်လၢအသ:ပူၤဒီ:ဃ့ကည:တၢ်လၢ အမဲာ်ထံလီၤဝဲလီၤ. လၢအပူၤကွံာ်ပှၤလၢတအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်တီသ:တီတဖၣ် အသ:အိၣ်လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်အသ:လီၤ. ပှၤလၢအထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:လၢ ခရံာ်အပူၤတဖၣ် အဲၣ်ဒိ:နီၤဟ့ၣ်လီၤပှၤဂၤလၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါလၢ အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ဒီ:ဖိမုၢ်ဖိခွါတဖၣ် ဘၣ်လိာ်ဖိ:ဒ့က့ၤဒီ:သု:ကွံာ် အတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသ:လၢအအိၣ်ဒီ:အီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤ က့ၤသ:လၢ အဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢအသူၣ်ကံၢ်သ:လဲအပူၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ဒီ:တၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:အိၣ်ဝဲဒီ:ပှၤလၢအဃ့ကည:က့ၤကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ: ဒီ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:အဂီၢ်, ဒီ:အဘူ:အတံၢ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်ကဆီတလဲအသ:အဂီၢ်ပှၤအါဂၤတီၤလီၤဒီ:ဘါထုကဖၣ်တၢ် သီတနၤကျၢၤလီၤ. {GC 369.2}GCsk 355.1

  ပှၤထူ:ပှၤတီၤဂ့ၤ ပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်ဂ့ၤ, အပတီၢ်ထီဂ့ၤအပတီၢ်ဖုၣ်ဂ့ၤ, ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:မုၢ်လၢ်နၢ်ဟူဘၣ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်လီၤ. ဒီ:ကစၢ်ယွၤအသ:စီဆှံလီၤဘၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတမံၤအံၤအလိၤလီၤ. လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျါန့ၣ် မူခိၣ်ကလူ:ဟဲလီၤအိၣ်ဝဲဒီ:ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်အါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ကိ:မုၢ်နံၤဒဲ:လီၤ. ကဲထီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤ ဖ:ဒိၣ်ဒီ: အိၣ်ဒိကနၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဃိ မၤအသ:ဒ်သိ:မူခိၣ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ် အိၣ်သု:ဘူ:ထီၣ်အသ:လီၤ. လၢဟံၣ်ဒူၣ်ကိ:ဒူၣ်ဒဲ:အပူၤစ့ၢ်ကီ: အိၣ်ဒီ:တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢမုၢ်ဂီၤဆဲ:လၢမုၢ်ဟါလီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ဖ:ဖီမုၢ်အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤအကလုၢ်သီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပှၤလၢ အဘူၣ်သကိ:ဘါသကိ:ဘၣ်တၢ်တပူၤဃီဖဲန့ၣ်တဖၣ် သ:ပ့ၤနီၣ်ကွံာ်တၢ်မၤ အသ:တဖၣ်တသ့နီတဘျီလၢၤဘၣ်. {GC 369.3}GCsk 355.2

  မ့ၢ်လၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ: တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်ကဟဲက့ၤလီၤအဂ့ၢ်အဃိ ပှၤအတီၤဖုၣ်ထီဂ့ၤဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် တဖၣ်မၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢထီဒါမူခိၣ်ကစၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်စံ:ဝဲလၢအပၢၢ်ဆၢ ထီဒါဒၣ်ထဲတၢ်ကိ:သတြီထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲအဆၢကတီၢ်လီၤ. တမ့ၢ်လၢအထီဒါတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဒီ: သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်တၢ်လၢအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အသ:ပူၤခဲလၢာ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်ကဟဲလီၤဒီ:စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် တီတီလိၤလိၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တအဲၣ်ဒိ:နၢ်ဟူဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ လဲၣ်, အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သကဲ:ပဝာ်တဖၣ်တူၢ်ဆၢက့ၤကစၢ်ခရံာ်အတၢ် စံၣ်ညီၣ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်လၢ ကဘၣ်ထံၣ်လိာ်အသ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. လီၤဂာ်ဒီ:ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤအခီၣ်ထံ:တဘျီ အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ: ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ညိကွံာ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢ အအိၣ်ဖျါဝဲဖျါဖျါတဖၣ်လီၤ. အခိၣ်တလိၣ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲပှၤလၢ အအိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ဒီ:ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကဟ:ဂီၤကွံာ်လၢကစၢ်ခရံာ်အလိၤအဂီၢ် ဒီ:တအဲၣ်ဒိ:လၢခရံာ်ဟဲလီၤအဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ကတိၤနံၤဘၣ်ဖၣ်လဲ ကမဲာ်ကမီာ်တၢ်လီၤ. {GC 370.1}GCsk 355.3

  မ့ၢ်မတၤကသ့ၣ်ညါတၢ်အနံၤအသီအနၣ်ရံၣ်တဂၤလဲၣ်, တၢ်ကတိၤ ဒ်သိ:အံၤမၤဟ:ဂီၤဒီ: ကဲတၢ်တဲာ်လိာ်ဃိလိာ်သ:ဒီ:ပှၤနာ်တၢ်တဖၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံ:ဝဲဒၣ် “၃၆) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:တၢ်လၢမုၢ်နံၤအဝဲန့ၣ်, ဒီ:နၣ်ရံၣ် အဝဲန့ၣ်, ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. မူခိၣ်အကလူ:တဖၣ်တသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဝဲဘၣ်. သ့ၣ်ညါထဲယပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်တဂၤဧိၤလီၤ.” မ:သဲ ၂၄:၃၆. လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကတိၤစံ:ဆၢအီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ပှီၢ်လၢ အအိၣ် အသ:ခီဖျိပှၤကွၢ်လၢ်ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ပှၤထီဒါတၢ်တဖၣ် ထု:ထီၣ်ကမၣ်ဒီ:သူကမၣ်ဝဲလၢအတဘၣ်တကပၤလီၤ.GCsk 356.1

  တၢ်လၢယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် ဖဲတၢ်ပာ်ဖျါအီၤအိၣ်ဝဲတတီၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံလၢအဂၤတဆၢတမၤဟ:ဂီၤအီၤဘၣ်. ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်ကစၢ် အတၢ်ဟဲအနံၤအနၣ်ရံၣ်အကတီၢ်ဖဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါသ့ဝဲလၢ ကစၢ် အတၢ်ဟဲဘူ:ထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်တပာ်ကဲကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲန့ၣ် မၤအသ: ဒ်သိ:စီၤနိအၤအစိၤပှၤကညီတဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တပာ်ကဲထံကလုၢ်ဘၢ တၢ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်. “၃) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, နဒိ:န့ၢ်တၢ်ဒီ: နနၢ်ဟူတၢ် ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တက့ၢ်. ဒီ:တိၢ်န့ၢ်တၢ်, ဒီ:ပီၢ်ယၢ်လီၤ က့ၤနသ:တက့ၢ်. နမ့ၢ်တဆိ:သီဘၣ်ဒီ:, ယကဟဲဆူနအိၣ်, ဒ်တၢ်ဟုၣ် တၢ်ဘျၣ်အသိ:, ဒီ:ယကဟဲဆူနအိၣ်နၣ်ရံၣ်ဖဲလဲၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် နတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၃:၃ ကစၢ်ခရံာ်မၤလိာ်တ့ၢ်ပှၤလီၤ. {GC 370.2}GCsk 357.1

  ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်ခရံာ်အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်န့ၣ် စီၤပီလူ:စံ:ဝဲ “၂) ဒီ:သုပာ်သုသ:ကဖၢလၢ, ဒီ:တသ:အု:ဘၣ်, ဒ်သိ:ပှၤလၢအမၤတၢ်တမံၤန့ၣ်, ကဘၣ ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်လၢသုကျါန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ၃) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတအိၣ် ဘၣ်ဒီ:သုလၢယနီၢ်ခိ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ယအိၣ်လၢယသ:န့ၣ်သတ:ဒီ:, ဒ်ယအိၣ် အသိ:, ယစံၣ်ညီၣ်လံပှၤလၢအမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်အသိ:တဂၤန့ၣ်လံ. ၄) လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အမံၤ, တုၤသုအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဒီ:ယသ:အိၣ်ဒီ:ပကစၢ် ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အစိအကမီၤ, ၅) ဒ်သိ:ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ပှၤဒ်န့ၣ်အသိ: ဆူမုၣ်ကီၤလံၢ်အစုပူၤ, ဒ်သိ:အဖံ:အညၣ်ကဟ:ဂီၤ, ဒီ:အသ:ကတုၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤ, လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:အနံၤန့ၣ်လီၤ.” ၁သ့:စၤလနံ ၅:၂-၅. {GC 371.1}GCsk 357.2

  ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢတအဲၣ်ဒိ:တူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် က:တံၢ် အနၢ်ပူၤဒ်သိ:တနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. “ပှၤကညီတသ့ၣ်ညါနီတဂၤဘၣ်” ကတိၤထီၣ်ဒၣ်တၢ်ကတိၤတဖျၢၣ်န့ၣ် တဘျီဝံၤတဘျီလီၤ. လၢပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ် ကတိၤနံၤဘၣ်ဖၣ်လဲတၢ်အကျဲန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်စ့ၢ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် ပှၤသိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်အနၢ်သရၣ်တဖၣ်ထု:ထီၣ် ကမၣ်လံာ်စီဆှံအခီပညီဝံၤဒီ: မၤဘၢကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီခဲလၢာ်လီၤ. {GC 372.1}GCsk 357.3

  ပှၤကညီလၢအဟ့ၣ်လီၤအသ:အဆူကတၢၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တဖၣ်န့ၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် အဆိကတၢၢ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢ တအိၣ်ဒီ:ပှၤမၤဃံ:မၤစ့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ, ဒီ:တၢ်လီၢ်လၢပှၤကွၢ်ဖ:ဘၣ် တၢ်ကွဲ:အသ:လၢတၢ်သဘျ့တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီတဘျီ အတၢ်ကစီၣ် ဒ်သိ:တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ယွၤအစိကမီၤကသ့အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်လၢကဃုကွၢ်ထံကွၢ်ဆ:မၤလိသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. {GC 372.2}GCsk 358.1

  ပှၤအါဂၤဘၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ အဝၤ, အမါ, အမိၢ်အပၢ်, ဒီ:အဖိမုၢ် ဖိခွါတဖၣ် ဆှၢကမၣ်အီၤကျဲလီၤ. တၢ်ထံၣ်လၢပှၤမ့ၢ်ဒိကနၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ပှၤမုၢ်လၢ်ကစၢ်ခရံာ်တဖၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤမၤလိာ်မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကအံၤထွဲကွၢ်ထွဲသ:သမူတဖၣ် အံၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်တၢ်ကပီၤအိၣ်ဝဲဒံ:တမံၤလၢ လီၢ်ပစိာ်အလိၤ ဒ်သိ:ကကပီၤလိၤဆူအဝဲသ့ၣ်အလိၤဒံ:လီၤ. {GC 372.4}GCsk 358.2

  ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်အံၤန့ၣ် အိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ် ယ့ၣ်ရှူ:အတၢ်ဟဲလီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မုၢ်လၢ်ဝဲလၢကထံၣ်လိာ် ဘၣ်အသ:ဒီ:အကစၢ်န့ၣ် ဘူ:ထီၣ်လံသပှၢ်ကတၢၢ်လံ. သု:ဘူ:ဃီၤအသ:ဆူ ကစၢ်ကဟဲအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သညူ:သပှၢ်လီၤ.GCsk 358.3

  ပှၤလၢအထံၣ်ဘၣ်ဒီ: ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအခိ:ကွၢ်လၢ် ခရံာ်အတၢ်ဟဲန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အဃိ သ:ပ့ၤနီၣ်ဝဲတသ့နီတဘျီဘၣ်. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဖံ: တၢ်မၤတၢ်ကူၣ်တၢ်ကၤဒီ: သမံသမိ:လီၤက့ၤအနီၢ်သ:တၢ်အိၣ်မူဂ့ၤဂ့ၤ ဘၣ်ဘၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢတဆှုၣ်ဘၣ်အကူအသိ: ဒ်သိ:ကနုာ် လီၤဆူမူခိၣ်အဘီအမုၢ်အပူၤဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:လၢ ကထံၣ်လိာ်အသ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:မၤလီၤတံၢ်က့ၤအတၢ်အိၣ်မူအကျိၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဆ့ဝါကဆှီလၢကစၢ်ခရံာ်ဆှုၣ်အီၤလၢအသွံၣ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သကဲ:ပဝာ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအဃုကွၢ်ဒီ:မၤလိၤက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤ ဒီ:မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤသကဲ:ပဝာ်န့ၣ် မ့ၢ်အအိၣ်ဒံ:ဝဲတုၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒံ:ဧါ. {GC 373.1}GCsk 358.4

  ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်ပာ်အိၣ်လၢကမၤကွၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ကစၢ်ယွၤအစုစီဆှံဂံၢ်ထီၣ်ဒွ:ထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ:ဝံအတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဒီ:ပာ်တဒၢကွံာ်တၢ်လၢအဟဲက့ၤကမၣ် န့ၣ်လီၤ. {GC 373.2}GCsk 359.1

  တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢပှၤမုၢ်လၢ်အီၤလၢခရံာ်ကဟဲလဲၤပူၤကွံာ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်န့ၣ်တဟဲဝဲဒံ:ဘၣ်. ပှၤလၢအအိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢခရံာ်အကျဲတဖၣ် အသ: ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:ဒိၣ်မ:လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယွၤသမံသမိ:ပှၤလၢ အခိ:ကွၢ်လၢ် ခရံာ်အကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အသ:လီၤ. ပှၤအိၣ်ဝဲအါဒံအါဂၤစံ:ဝဲလၢပဘၣ်ယိာ် တၢ်လၢပကသံအဃိ ဒီ:ပအိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲတခီလီၤ. စံ:ဝဲ ပတနာ်တဘျီလၢခရံာ်ကဟဲလီၤဘၣ်” ဒီ:ဒုၣ်ဒွဲၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အနီၢ်ကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ တၢ်သပှၢ်ပှၢ်တဖၣ်တခီ အသ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 374.1}GCsk 359.2

  ဘၣ်ဆၣ်ဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ကလူ:လၢမူခိၣ်တဖၣ် သ:ကညီၤဒီ: အတၢ်အဲၣ်အိၣ်ဝဲလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အလိၤ လၢအသ:ဘၣ်ဒိၣ်ဘၣ်ထံ: လၢဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်မ့ၢ်သု:ကွံာ်တၢ်အိၣ်တဒၢလၢအအိၣ်နီ:အသ:လၢတၢ်အိၣ်ဖျါဒီ: တၢ်ခူသူၣ် အဘၢၣ်စၢၤဒီ: ပကထံၣ်ဘၣ်လၢမူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်ဒီဒၣ်န့ၢ်သ:သမူတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒဲွၣ်စံ:အၢစံ:သီအီၤဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤအၢမၤသီန့ၣ်လီၤ. {GC 374.2}GCsk 359.3

  *****