Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၂၆)—တၢ်ဖံ:တၢ်မၤဘၣ်ဃ:တၢ်မၤလိၤက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ

  ဘၣ်ဃ:ဒီ:မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအဂ့ၢ်အကျိၤတၢ်ဆီတလဲကဟဲအိၣ်ထီၣ် ဝဲန့ၣ် ဝံယၡါယၤကတိၤဆိပာ်တ့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. “ယွၤစံ:ဒ်အံၤ, တိၢ်န့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တီ, ဒီ:မၤတၢ်တီတၢ်လိၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအိၣ်ဘူ:တ့ၢ်လံ, ဒီ:ယတၢ်တီတၢ်လိၤလၢ အကအိၣ်ဖျါထီၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်အံၤ, ဒီ:ပှၤကညီဖိလၢအဟံ:ဃာ်အီၤ, လၢအတိၢ်န့ၢ် မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤ, ဒ်သိ:အသုတမၤဘၣ်အၢအီၤတဂ့ၤ, ဒီ:ကွၢ်အစုဒ်သိ: အသုတမၤတၢ်အၢတဂ့ၤန့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဒီ:ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢ အစဲဘူ:အသ:ဒီ:ယွၤ, ဒ်သိ:အကမၤအတၢ်, ဒီ:ဒ်သိ:အကအဲၣ်ယွၤအမံၤ, ဒ်သိ:အကကဲထီၣ်အခ့အပှၤ, ကယဲၢ်ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤ, ဒီ:တမၤဘၣ်အၢအီၤ, ဒီ:ဟံ:ဃာ်ယတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤခဲလၢာ်န့ၣ်, ၇) ယကဒု:ဟဲထီၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒၣ်လဲာ်ဆူ ယကစၢၢ်စီဆှံ, ဒီ:ယကဒု:သ:ခုအီၤ လၢယတၢ်ဘါထုကဖၣ်အဟံၣ်ပူၤလီၤ. အတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူဒီ:အတၢ်လုၢ် တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အသ:လၢယတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဟံၣ်ကဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢတၢ်ဘါထုကဖၣ်အဟံၣ်လၢ ပှၤကိ:ကလုာ် ဒဲ:အဂီၢ်လီၤ.” ယၡါယၤ ၅၆:၁-၂, ၆-၇. {GC 451.1}GCsk 460.1

  ဝံယၡါယၤ ၅၆:၈ အတၢ်ကွဲ:တၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ် လိၤညါလိာ်သ: ဒီ:ခရံာ်ဖိအစိၤတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် စံၣ်တဲၤ တဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဒီ: ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ တဖုဝံၤတဖုန့ၣ်လီၤ. {GC 451.2}GCsk 460.2

  ကစၢ်ယွၤကတိၤတၢ်ခီဖျိဝံတဂၤဃီ “၁၆) ထူထီၣ် တၢ်အုၣ်အသ:, စဲဃာ်ပနီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢယပျဲၢ်ယဘီၣ်အကျါ တက့ၢ်” ယၡါယၤ ၈:၁၆. ဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပနီၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤ ဖဲတၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအကျါန့ၣ်လီၤ. ဒု:နဲၣ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအမံၤ, ဒီ:မ့ၢ်ပှၤလၢအဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤလိာ်တဂၤ အဂ့ၢ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအီၤဒီ:ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:ထံထီၣ်ပၢၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ယွၤအကဟုကညီၢ်လီၤ. ဒ်သိ:ကဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤဒီ:ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိာ်လၢ အရ့ကဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တအိၣ် နီတမံၤလၢၤဘၣ်. ဖဲပၤပၤဆီတလဲကွံာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:နံၤအခါ ယွၤအတၢ်ပနီၢ်ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်မၤလၤကပီၤမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ လၢအဘၣ်တၢ်ကွဲ:အီၤလၢယွၤအစုဒၣ်ဝဲ ဖဲအအိၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ် တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲယွၤမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်, ဒီ:ဒု:သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤကညီတဖၣ်လၢယွၤအစိကမီၤ အိၣ်ဝဲဒီ:မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပနီၣ်လၢယွၤဒီ:ပှၤကညီအဘၢၣ်စၢၤလီၤ. {GC 452.1}GCsk 460.3

  လၢတၢ်မၤလိာ်ဒီ:တၢ်အုၣ်အသ:အဂီၢ် တၢ်သိၣ်လိမၤယွၤအဂ့ၢ်ဒီ: တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မ့ၢ်ကဒံကဒါသဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံ ဒီ:ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် တကဒံကဒါနီတဘျီဘၣ်. ကမူၤကမၣ်တသ့ဝဲ နီတဘျီဘၣ်. ပှၤကညီအတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်, အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်, ဒီ:အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် တလၢပှဲၤဝဲဘၣ်, မ့မ့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ် ပျဲတၢ်မၤကွၢ်ဒ်သိ:ကအိၣ်ဖျါဝဲလၢအမ့ၢ်အတီထီဘိ လီၤ. ဝံတဂၤစံ:ကတိၤထီၣ်ဝဲ “၂၀) ဃုတၢ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအအိၣ်န့ၣ် တက့ၢ်. မ့ၢ်တကတိၤဘၣ်ဒ်တၢ်ကတိၤန့ၣ်အသိ:ဘၣ်ဒီ:, မ့ၢ်လၢမုၢ်ဆ့ၣ် အတၢ်ကပီၤတအိၣ်ဘၣ်လၢအပူၤဘၣ်လီၤ.” အဆၢဖိ ၂၀ (ဝံယၡါယၤ ၈:၂၀) . {GC 452.2}GCsk 461.1

  မၤကဒီ:တဘျီ “၁) ကိ:ထီၣ်လၢနကလုၢ်ဒိၣ်တက့ၢ်. သ:လီတၢ် တဂ့ၤ. ထု:ထီၣ်နကလုၢ်ဒ်ကွဲၤအသိ:န့ၣ်, ဒီ:စံ:ဘၣ်တဲဘၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအတၢ်ကမၣ်, ဒီ:ယၤကိာ်အပှၤဟံၣ်ဖိလၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:တက့ၢ်.GCsk 461.2

  ၂) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ: အဝဲသ့ၣ်ဃုယၤတနံၤဘၣ်တနံၤ, ဒီ:ဘၣ်အသ: လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယကျဲ, ဒ်ပှၤတကလုာ်လၢအမၤတၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီ:တလဲၤသဒၣ်ဘၣ်အကစၢ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ဃ့ဝဲလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တီလၢယၤ, ဒီ:မုၢ်လၤဝဲလၢတၢ်သု:ဘူ:အသ:ဆူယွၤအအိၣ် န့ၣ်လီၤ.” ဝံယၡါယၤ ၅၈:၁, ၂ . . {GC 452.3}.GCsk 462.1

  “ပာ်တၢ်စၢပနီၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်” ဝံယၡါယၤ ၈:၁၆ ဒီ:ပထံၣ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်စၢပနီၣ်အတၢ်မၤလိာ် ဖဲတၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိာ်အထံၣ် (၁၀) အကျါ တၢ်မၤလိာ်တထံၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအမံၤဒီ: အစိကမီၤအလီၢ်အလၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲကွံာ်အီၤလၢ ပၤပၤဒီ:ယွၤအတၢ်ပနီၣ်နာ်သက့ ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢတၢ်မၤလိာ်အပူၤလီၤ. ကစၢ်မၤလိာ်အပျဲၢ်အဘီၣ် တဖၣ် ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်ကပာ်ထီၣ်က့ၤမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤလၢ အလီၢ်ဒီ:တၢ်ကမၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယွၤအမံၤဒီ: အစိကမီၤအလီၢ်အလၤလီၤ.GCsk 462.2

  “၁) ကိ:ထီၣ်လၢနကလုၢ်ဒိၣ်တက့ၢ်. သ:လီတၢ်တဂ့ၤ, ထု:ထီၣ် နကလုၢ်ဒ်ကွဲၤအသိ:န့ၣ်, ဒီ:စံ:ဘၣ်တဲဘၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအတၢ်ကမၣ်, ဒီ:ယၤကိာ်အပှၤဟံၣ်ဖိလၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:တက့ၢ်.” ယၡါယၤ ၅၈:၁. “ယပှၤကလုာ်သ့ၣ်ဧၢ” ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ဒ်ပှၤတကလုာ်အံၤအမ့ၢ် ပှၤလီၤဆီအဃိ တကြၢ:မၤကမၣ်အသ:လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ နာ်န့ၢ်လီၤအသ:လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ပှၤတီပှၤလိၤလီၤ. အနီၢ်နီၢ်တခီ ပှၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါဒီ: ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 462.3

  “၁၂) ဒီ:ပှၤလၢအဟဲထီၣ်လၢနၤတဖၣ် ကမၤက့ၤတၢ်အလီၢ် အိၣ်သယုၢ်တဖၣ်, နကမၤက့ၤတၢ်အခီၣ်ထံ:တဖၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤအါစိၤ ဒီ:တၢ်ကကိ:နၤလၢ ပှၤမၤက့ၤတၢ်ဘၢၣ်ဖျိ, ပှၤမၤက့ၤကျဲဧိၤကပူၤဧိၤ ဒ်သိ:ပှၤကအိၣ်ကဆိ:လီၤ.GCsk 462.4

  ၁၃) လၢအိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် နမ့ၢ်ဃၣ်ကွံာ်နခီၣ်လၢတၢ်မၤဘၣ် နသ:ဒၣ်နဲလၢ ယမုၢ်နံၤစီဆှံအပူၤ, ဒီ:နမ့ၢ်ကိ:အိၣ်ဘှံ:နံၤလၢတၢ်သူၣ်ဖှံ သ:ညီ, ယွၤအတၢ်စီဆှံလၢ တၢ်ယူ:ယီၣ်အလီၢ်, ဒီ:တပိာ်ဘၣ်နကျဲဒၣ်နဲ, ဒီ:တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်နတၢ်မုာ်ဒၣ်နဲ, ဒီ:တကတိၤဘၣ်နတၢ်ကတိၤဒၣ်နဲ သတ:ဒီ:, နမ့ၢ်မၤလၤကပီၤအီၤဒီ:,GCsk 463.1

  ၁၄) နကသူၣ်ဖှံသ:ညီလၢယွၤအပူၤ, ဒီ:ယကဒု:ဒိ:နၤလၢ တၢ်အလီၢ်ထီၣ်ထီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဖီခိၣ်, ဒီ:ယကဒု:အီၣ်နၤလၢနပၢ် စီၤယၤကိာ်အတၢ်န့ၢ်သါန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအထ:ခိၣ်ကတိၤတၢ် န့ၣ်လီၤ.” ယၡါယၤ ၅၈:၁၂-၁၄. {GC 452.3}GCsk 463.2

  ဝံအတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဃ:တုၤလၢပစိၤခဲအံၤလီၤ. ပထံၣ် ဘၣ်လၢပၤပၤဆီတလဲကွံာ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်ယွၤ အတၢ်မၤလိာ်ဒီ: မ့ၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢပှၤကညီဆိကမိၣ်က့ၤလၢအဂ့ၢ်တသ့ တမံၤန့ၣ်လီၤ. အဃိဒီ:တၢ်လၢပၤပၤပာ်လီၤယီၢ်တံၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တမံၤ လၢအမ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ (မုၢ်နွံနံၤတနံၤ) အဂ့ၢ်အံၤ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် အမူဒါအိၣ်ဝဲလၢကဘၣ်ပာ်စီဆှံမၤလၤကပီၤက့ၤဒီ:ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤက့ၤဆူ ဖိလံၤအစိၤတဖၣ်အစိၤစိၤအကတၢၢ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်သူဘၣ်ရိမ့ၤအစိကမီၤ ဒ်သိ:တၢ်ဆီတလဲကွံာ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဒီ: တၢ်မၤလိာ်အခိၣ်ဒူန့ၣ် ဘၣ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်မၤကၢ်မူၤကၢ်ဘျဲ:ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤဝ့ၢ်အခိၣ်ဒူလၢ အလီၤပှီၢ်ကၢ်မူၤကၢ်ဘျဲ:န့ၣ်လံလီၤ. {GC 452.4}GCsk 463.3

  တချု:လၢစီၤအၤဒၣ်လီၤကမၣ်ဘၣ်ဒီ: အိၣ်ဝဲလၢတၢ်စီတၢ်ဆှံအခါ အဝဲအိၣ်ခိ:မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤလၢသဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အပူၤလီၤ. ဒီ:လၢခံတၢ်ဒဲ:ဘ: ဟဲနုာ်လီၤဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤနာ်သက့ အဝဲအိၣ်ခိ:မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤလၢသဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အချၢဒံ:န့ၣ်လီၤ. စီၤဟ့:ဘ့:လ:, စီၤနိအၤ, စီၤအၤဘြၤဟၣ်, စီၤယၤကိာ်လၢအမ့ၢ်ဖုလၢပျၢၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: အိၣ်ဘှံ:ဒီ:ပာ်စီဆှံမုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟဲက့ၤထု:ထီၣ်အီၤလၢကီၢ်အဲၤကူ:ပတူ:အခါနာ်က့ ယွၤမၤလိာ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢကဘၣ်အိၣ်ခိ:ပာ်စီဆှံမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 453.1}GCsk 463.4

  စ:ထီၣ်လၢပျၢၤတုၤဃီၤလၢမုၢ်တနံၤအံၤအိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤဒီ:ဘၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံတ့ၢ်အီၤလီၤ. ပှၤအၢပှၤသီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကျဲ:စၢ:ပာ်လီၤယီၢ်တံၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:စီဆှံအနံၤတနံၤအံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ လၢအကလုၢ်တီဒီ:ယွၤတဖၣ် ပာ်ထီၣ်ထီမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤတနံၤအံၤလၢ တၢ်လီၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢတၢ်မၤလိၤက့ၤတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်ပၢၢ်တုၤလၢခဲအံၤအစိၤဒၣ်လဲၣ် ပှၤအိၣ်လီၤဆီလၢ အိၣ်ခိ:ပာ်စီဆှံမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲအါမ:လီၤ. {GC 453.2}GCsk 464.1

  တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတမံၤအံၤ မ့ၢ်အဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်သ:ခုကစီၣ်အထူ အယိာ်အဃိ ပှၤလၢအအိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢခရံာ်အတၢ်ဟဲ (တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်) ဒ်သိ: အံၤတဖုန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. “၁၂) ဖဲအံၤ မ့ၢ်ပှၤစီဆှံအတၢ်ဝံသ:စူၤ, ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါ, ဒီ:တၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:န့ၣ်လီၤ.” “လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၂. ဒီ:တၢ်ကစီၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢခံကတၢၢ်ဆူပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဖဲတချု:ကစၢ်ခရံာ် ဟဲက့ၤလီၤဒံ:ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံထံၣ်တၢ်လၢညါခီဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်တၢ်ကိ:သတြီထီၣ် ခရံာ်အတၢ်ဟဲလီၤအဂ့ၢ်ဝံၤသတူၢ်ကလာ်ဒီ: ပှၤကညီအဖိခွါန့ၣ် ဟဲလီၤဝဲ အိၣ်ဒီ:အကဟုကညီၢ်လၢကကူ:က့ၤအဘုလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤလီၤ. . . . {GC 453.3}GCsk 464.2

  ပှၤတဖၣ်လၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ပာ်တၢ်ကပီၤဘၣ်ဃ:ဒီ: တၢ်လုၢ်ဟံၣ် စီဆှံအလီၢ်စီဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံ သ:ဖှံလၢအတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်အဃိလီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဲၣ်ဒိ:ရၤလီၤတၢ်ကပီၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲဆူပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်နာ်သက့ ပှၤခရံာ်ဖိလၢအအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တတူၢ်လိာ်ခီၣ်ဆၢအီၤဘၣ်. {GC 454.1}GCsk 464.3

  ဖဲတၢ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ထီၣ်ဝဲတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်စံ:ဆၢ ဟဲက့ၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲ “ဟါ--ပအိၣ်ခိ:မုၢ်ဒဲ:အနံၤ, မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (Sunday) ယံာ်တ့ၢ်မ:လံ. ပမိၢ်ပပၢ်ပဖုပဖံတဖၣ် ဟဲက့ၤအိၣ်ဘှံ:တ့ၢ်ဝဲယံာ်တ့ၢ်မ:လံ, အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ဒဲ:နံၤ, မုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤဝံၤသံတ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်သူၣ်မံသ:မံ တၢ်သူၣ်မုာ်သ:မုာ်အပူၤလံ. အၢၣ်, ပမ့ၢ်မၤထီၣ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအသီတနံၤ ကဒီ:န့ၣ် ကကဲတၢ်ထီဒုၣ်ဒါလၢပဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဖျၢၣ် အလိၤ ပှၤအိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ခီၣ်ထံ:နံၤအိၣ်ဒီဒူၣ်, ပှၤအိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်ဘူၣ်နံၤ (မုၢ်နွံနံၤ) အိၣ်ဒၣ်ထဲတက ၠီၤဖိန့ၣ် မ့ၢ်မၤမနုၤကသ့လဲၣ်. ပနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကတိၤဒ်သိ:န့ၣ်ထီဘိလီၤ. လီၤဂာ်ဒီ:ပှၤယူဒၤဖိလၢအညိကွံာ်ခရံာ်တဖၣ် စံ:လီၤက့ၤအသ:လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်ဘၣ်ဝဲလိၤဝဲလီၤ. လီၤဂာ်ဒီ: ဖဲစီၤလူသၢၣ်မၤလိၤက့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခါ “ကဲ:သလံ:” သီခါတဖၣ် ကတိၤ ထီၣ်တၢ်ဒီ: စံ:ဝဲပှၤခရံာ်ဖိအတံၢ်နီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်သံဒၣ်လဲာ်န့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အိၣ်ဒၣ်လၢကဲ:သလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလိၤလီၤ. တၢ်ပဲာ်ခီၣ်ပဲာ်ခံဒ်သိ:အံၤ တဖၣ်န့ၣ် မၤတံာ်တာ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အကျဲလီၤ. ပှၤတနီၤနီၤစံ:ဝဲလၢ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံအီၤ, ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံ:အီၤယံာ်တ့ၢ်လံလၢနံၣ်ယၤကယၤတဖၣ် ဒီ:ယၤကယၤ တဖၣ်လံ. ပှၤတနီၤနီၤတခီ စံ:ဝဲမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ, မုၢ်နွံနံၤတနံၤဘၣ်တၢ် ပာ်စီဆှံအီၤစ:ထီၣ်လၢတၢ်တ့လီၤပာ်လီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 454.2}GCsk 465.1

  ပှၤအါဒ်အါဂၤမၤစၢၤပိာ်ထွဲတၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃ:တၢ်ပာ်စီဆှံ မုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:နံၤ) ဒီ:သိၣ်လိသီလိပှၤအဂၤ ဒ်သိ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ကမၤယုၤပိာ်ထွဲတၢ်အိၣ်တ့ၢ်အသ:လၢအနံၣ်အကယၤဒီ:အကယၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်သ:ဒီ:အိၣ်ဘှံ:နံၤအဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ဒီ:တၢ်အိၣ်ခိ:ပာ်စီဆှံ မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ (မုၢ်ဘူၣ်အနံၤ) အံၤ အိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢပျၢၤပျၢၤလၢကစၢၤလံ လီၤ. ဒီ:ဘၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံတ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:မုၢ်ဘူၣ်အနံၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်အလိၤ လီၤ. ပမ့ၢ်စံ:တၢ်ကတိၤအလၢာ် ဒီ:မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ကဲထီၣ်အသ: အယံာ်အိၣ်ဝဲတကျဲကျဲလီၤ. ဒီ:ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်ပာ်စီဆှံ တ့ၢ်ဝဲလံလီၤ. စ:ထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤအခီၣ်ယီၢ်, စ:ထီၣ်လၢ ဆၣ်တူၢ်ဂီၤသ:ဝံၣ်စံ:ပတြၢၤယွၤအဆၢကတီၢ်, ဒီ:စ:ထီၣ်လၢယွၤဖိယွၤလံၤ ခဲလၢာ်ကိ:သ:ဝံၣ်စံ:ပတြၢၤထီၣ်ယွၤလၢ တၢ်အခီၣ်ထံ:အကတီၢ်, ယွၤပာ် လီၤတဲာ်တ့ၢ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ်လီၤ. “၆) အခီၣ်ထံ:အိၣ်ဝဲလၢမနုၤတမံၤ အဖီခိၣ်လဲၣ်. ၇) တုၤဆၣ်တူၢ်ဂီၤတဖၣ်သ:ဝံၣ်တၢ်တပူၤဃီ, ဒီ:ယွၤ အဖိခွါခဲလၢာ်ကိ:ထီၣ်တၢ်လၢအသူၣ်ဖှံအသ:ညီဒီ:, မ့ၢ်မတၤပာ်လၢၢ်လၢ အနၢၣ်အခီၣ်ထံ:တဂၤလဲၣ်.GCsk 465.2

  ၁) ဒီ:မူခိၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:ကယဲၢ်အသု:မုၢ်ဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် ဝံၤဝဲ ခဲလၢာ်လီၤ. ၂) ဒီ:လၢမုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် ယွၤမၤဝံၤတၢ်မၤလၢအမၤဝဲ, ဒီ:အိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်နွံနံၤတနံၤလၢကယဲၢ်အတၢ်မၤလၢအမၤဝဲခဲလၢာ်လီၤ. ၃) ဒီ:ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤမုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ်, ဒီ:ပာ်စီဆှံအီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် လၢကယဲၢ်အတၢ်မၤလၢအတ့ဒီ:မၤဝဲခဲလၢာ် လီၤ.” ယိၤဘ: ၃၈:၆, ၇: ၁မိၤရှ့ ၂:၁-၃. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်သမၢ အီၤတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ် တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒိ:ဖူအီၤလၢ ပှၤကညီဘၣ်, တမ့ၢ်အိၣ်ကဲထီၣ်ခီဖျိလၢပှၤကညီအလုၢ်အလၢ်ဘၣ်, တမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢပှၤကညီအစိကမီၤဘၣ်, ဘၣ်တၢ်ဆီလီၤအီၤလၢ ပျၢၤပျၢၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ကဲထီၣ်သီ, လၢယွၤလၢအမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤ အကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 454.3}GCsk 466.1

  တၢ်ကိ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကပလီၢ်အသ:လၢကမၤလိၤ မၤဘၣ်က့ၤမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤအတၢ်လီၤရၢၣ်လီၤစၢၤအဂ့ၢ်လီၤ. ပှၤစံၣ်တဲၤ တဲလီၤတၢ်လၢအလူၤကတိၤန့ၢ်တၢ်ဒ်သိ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်အသ: အဂီၢ်တဖၣ် ကတိၤကဒံကဒါယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. ထု:ထီၣ်ကမၣ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါအခီပညီ ဖဲမိၣ်ထု:ထီၣ်သ:ဒီ:ထု:ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢ တကွၢ်ထံကွၢ်ဆ:ဒီ:ဖ:လံာ်စီဆှံလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ် ဒိၣ်လီၤက့ၤအသ:လၢအတၢ်ဆိကမိၣ်အဂ့ၢ်ဒီ: အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ဒီ:ဖဲအသ:ဆှၢအီၤမၤဝဲဒၣ်လီၤ. ကတိၤဂ့ၢ်လိာ်, ညဲလိာ်ခူၣ်လိာ်တၢ်, ပာ်ဒိၣ်မိၢ်ပၢ်ဖံဖုတဖၣ်အလုၢ်အလၢ်, ဒီ:သန့ၤအသ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစိ ကမီၤ, ပဲာ်ကပၤကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်လၢ အဲၣ်ဒိ:မၤဘံၣ်မၤဘၢယွၤအတၢ်မၤလိာ်လွံၢ်ထံၣ်တထံၣ်အဘၣ်ဃ:ဒီ: မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤယွၤအတၢ်ပနီၣ်အဂ့ၢ်အဃိလီၤ.GCsk 466.2

  ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသ:တဖၣ် သန့ၤထီၣ်အသ:ဒၣ်လၢယွၤ အကလုၢ်ကထါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအလိၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စုကဝဲၤ မ့ၢ်ဒၣ် ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. ဒီ:မၤနၢၤကဒါက့ၤပှၤလၢ အဟဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သ:ဖျိ:ဒီ:လၢတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤအသ:လၢ အတၢ်ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့အဃိတဖၣ်န့ၣ် လၢယွၤအကလုၢ်ကထါယိယိဖိန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအသဟီၣ်န့ၣ်ဆူၣ်န့ၢ်ဒံ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ ဖ ၠၣ်စိမိၤတဖၣ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤဒံ:န့ၣ်လီၤ. {GC 455.1}GCsk 467.1

  တၢ်ပာ်စီဆှံမုၢ်ခီၣ်ထံ:အနံၤ (မုၢ်ဒဲ:) အဂ့ၢ်အကျိၤတုၤတၢ်တထံၣ်န့ၢ် ဘၣ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်ကွဲ:အသ:အပူၤန့ၣ် ပှၤကတိၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဝဲ အါဂၤ “ဟၢ, ဘၣ်မနုၤအဃိပဖံပဖုပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သ့ၣ်တဖၣ် တအိၣ်ဘှံ: လၢမုၢ်နွံနံၤဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်. ပှၤအိၣ်ဘှံ:လၢမုၢ်နွံနံၤ ဒ်သိ:သုအံၤအအိၣ်ဒၣ်ထဲ စုတက ၠီၤဖိခီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကဘၣ်ဘၣ်သုခီဧါ. တမ့ၢ်တၢ်ဒံ:ဘၣ်လဲၣ်” အဝဲသ့ၣ် သမၢကွံာ်ဝဲဒ်သိ:န့ၣ်လီၤ. {GC 455.2}GCsk 467.2

  တုၤမ့ၢ်ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီ: တၢ်သမၢဒ်သိ:အံၤန့ၣ် တၢ်လၢ ပကြၢ:မၤအီၤတမံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပကဘၣ်အိ:ထီၣ်လံာ်စီဆှံဒီ: မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ စံ:ကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃ:အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်တဲဖျါထီၣ်အီၤ ဒ်တၢ်ကွဲ:အသ:အိၣ်ဝဲအသိ:လီၤ. ပှၤအိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ပှၤအိၣ်ဒီ: တၢ်လီၢ်တၢ်လၤတဖၣ်အါစုအါဘျီယွၤတဃုထၢထီၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကကဲခိၣ် ကဲနၢ်လၢတၢ်မၤလိၤက့ၤတၢ်ကမူၤကမၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ လဲၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ် ကူၣ်သ့, ဒီ:နာ်န့ၢ်လီၤအသ:လၢတလိာ်လၢၤလၢကသန့ၤအသ:လၢယွၤ အကလုၢ်ကထါလၢၤဘၣ်. ယွၤသူပှၤလၢတအိၣ်ဘၣ်က ၠိအတီၤထီထီဘၣ် တဖၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဒိ:တၢ်မၤလိအီၤဒီ:ဆီၣ်လီၤအသ:, ဒိကနၣ်ဒီ: လူၤမၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိလီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ်ယွၤသူအဝဲသ့ၣ် လၢကကဲထီၣ်တၢ်ဒိၣ်တၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 455.3}GCsk 467.3

  လၢပျၢၤပျၢၤပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ် လီၤဂာ်လိာ်သ:ဒီ:ပှၤကွၢ်လၢ်ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကရၢအတၢ်လဲၤခီဖျိလီၤ. ဒ်ယွၤထု:ထီၣ်က့ၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ် လၢကီၢ်အဲၤကူပတူ:ဒီ: ဒု:နဲၣ်ဝဲကျဲ အသိ:ခဲအံၤလၢအတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီ: ဒု:နဲၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ် ကျဲလီၤ. ဖဲ ၁၈၄၄ နံၣ်န့ၣ် ပှၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ကျဲ:စၢ:မၤတၢ် တဖၣ် မ့ၢ်ကိ:သတြီထီၣ်ကလူ:သၢဂၤတဂၤအတၢ်ကစီၣ်ဃူဃူန့ၣ် တၢ်ကပီၤကလီၤဘၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါအလိၤဒီ:, ကစၢ်ခရံာ်ကဟဲက့ၤ တ့ၢ်လံဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ. {GC 456.1}GCsk 468.1

  ပှၤသ့:စၤလနံဖိတဖၣ် နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဒီ:အသ:ဒ့ဒီလၢကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲအဂ့ၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်စီၤပီလူ:ဟ့ၣ်ကူၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကဃုထံၣ်ကွၢ်ဆ: ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အထါန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဃုာ်တၢ်ဒီ: တဲဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်တချု:ဟဲဝဲဒံ:ဘၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ဒီ:ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဃုာ်ဝဲဒ်သိ:တၢ်လီန့ၢ်အီၤတန့ၢ်အဂီၢ် “၃) သုတဒိ:လီသုသ:လၢ တၢ်နီတမံၤနီတဂၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကဒံကဒါန့ၣ် မ့ၢ်တဟဲဆိ ဘၣ်, ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:ပိာ်ခွါ, တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါ” ၂သ့:စၤလနံ ၂:၃. အဝဲအံၤမ့ၢ်စီၤပီလူ:အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လီၤ. လံာ်စီဆှံမ့ၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်န့ၣ် တကြၢ:လၢပတၢ်မုၢ်လၢ်တဖၣ်တကဒံကဒါဘၣ်. တၢ်ကွၢ်ထံယွၤအကလုၢ် ကထါ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီ:ကျဲအတၢ်လဲၤကကမၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်သ:လီၤဘှါ ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ဒီ:တုၤတၢ်သ:လီၤဘှါအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ် တၢ်လ့ပစီကဒိၣ်စိ အီၤပၢၢ်တုၤဆူအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲကလီၤမၣ်ကွံာ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူ:ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤသ့:စၤလနံဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ:မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. မုၢ်နွံနံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလၢ အမုၢ်လၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲတဖၣ်သ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ်ဝဲလၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မ့ၢ်တလီၤပလိာ် ဘၣ်ဒီ:ယွၤအကလုၢ်ကထါ အတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ် ကတဲာ်ကတီၤပာ်အသ:လၢခရံာ်အတၢ်ဟဲဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ်အါစုအါဘျီခဲအံၤခဲအံၤတုၤဒၣ်လဲာ် အမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်စံ:ပာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 456.2}GCsk 468.2

  တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဘၣ်ဃ:မုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤအဂ့ၢ်, ကလူ:တၢတဂၤ အတၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲယွၤအနီၢ်ကစၢ်ထုထီၣ်အကလုၢ်လီၤ. တၢ်ဆၢတၢ်ကတီၢ်လၢအဘၣ်တၢ်တဲဆိဖျါအီၤလၢ ဝံဒၤနံ:ယ့လ:နံၣ် ၂၃၀၀ အကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ၁၈၄၄ တၢ်ယီၤထီၣ်ခါအဆၢကတီၢ်လီၤ. အဃိဒီ: ဒ်သိ:တၢ်ကသ့ၣ်ညါအီၤအဆၢကတီၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:အဂီၢ်ဒီ: တၢ်ကဘၣ် ဂံၢ်ထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်စ:ထီၣ်ဝဲဒီ:တၢ်အကတီၢ်အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ: တၢ်သ့ၣ်နံၤဖ:သီတမံၤအံၤတမ့ၢ်အမၤကဲထီၣ်တၢ်ကမူၤကမၣ်နီတမံၤလၢ ကမၤဖုၣ်လီၤယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကျိၤစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ ဝံအတၢ်ကတိၤလၢအစံ:ပာ်တ့ၢ်ဝဲလၢပျၢၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်ဝဲလီၤတ့ၢ်လီၤဆဲ: အဂ့ၢ်တခီလီၤ. ဒ်ပမၤလိအါထီၣ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပတၢ်သ့ၣ်ညါ ဒ်အါထီၣ်ဝဲဒီ:ကဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤကဘျံ:ကဘျၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤလၢခရံာ်ကစၢ်ကဃ့ကည:တၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲခရံာ်အတၢ်ပာ်လီၤအခီၣ်ကါစ:ထီၣ်ဝဲဖဲ ၁၈၄၃ ဒီ: ၁၈၄၄ အနံၣ်န့ၣ် လီၤ. ဖဲ ၁၈၄၄ န့ၣ် ပှၤလၢအမုၢ်လၢ်ဒီ:နာ်ဝဲလၢခရံာ်ကဟဲဘၣ်ဆၣ် တုၤခရံာ်တဟဲဒံ:ဘၣ်ဒီ: အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထံကွၢ်ဆ:တၢ်ကွဲ:အသ:ဆူညါဒီ: သ့ၣ်ညါက့ၤတၢ်ကမၣ်လၢအတၢ်ဒွ:မုၢ်နံၤမုၢ်သီအဃိ မၤလိၤက့ၤအသ:ဒီ: မုၢ်လၢ်က့ၤဝဲခရံာ်အတၢ်ဟဲလၢဆၢကတီၢ်လၢအကဟဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ အဝဲသ့ၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိဒီ:ခါဆူညါန့ၣ် သုအတဒိ:ဘၣ်တၢ်လီန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 457.1}GCsk 469.1

  ဒ်သိ:ပှၤမုၢ်နွံနံၤဖိတဖၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိအသိ: အံၣ်စရ့လ:ဖိ လၢပျၢၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဘၣ်ဟဲက့ၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: ဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်စ့ၢ်ကီ: လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤလၢကွၢ်လၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲတဖၣ် ဒ်သိ:အကိ:ထီၣ်က့ၤ အံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူ:အသိ:လီၤ. ပှၤဧ့ၤဘြံၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တိနိာ်ဘၣ်ဒီ:တၢ်သ:လီၤဘှါဒီ:ယွၤဒု:ထံၣ်အီၤတၢ်မၤလိ ဖဲပီၣ်လဲၣ်ဂီၤနံၣ်လီၤ. တုၤအထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢယွၤဟ့ၣ်အီၤဒီ:သ့ၣ်ညါဝဲ လၢယွၤအုၣ်ခီၣ်က့ၤအီၤသ့လီၤ. ဖဲ ၁၈၄၄ နံၣ်န့ၣ် ပှၤကညီတဖၣ် မၤသကိ:ယွၤအတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဃူဃူဒီ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤကလူ:သၢဂၤတဂၤ အတၢ်ကစီၣ်လၢသ:မုၢ်စီဆှံအစိကမီၤန့ၣ် ယွၤကမၤတၢ်လီၤလ:ဖ:ဒိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ဒီ:တၢ်ကပီၤကလီၤဘၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါအလိၤလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဖဲန့ၣ်ဒီ: ယွၤအတၢ်မၤ ကဝံၤဝဲဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ကဟဲလီၤဟံ:က့ၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်ဖဲန့ၣ်တဘျီဃီလီၤ. {GC 457.2}GCsk 470.1

  ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိတဖၣ် ဘၣ်ဟ:ဝ့ၤဝီၤလၢပှၢ်လၢ်ကျါအနံၣ် (၄၀) န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသ:ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိ:လဲၤကိ:အဝဲသ့ၣ်သတူၢ် ကလာ်ဆူကီၢ်ကနၤဧၤဒီ:ပာ်လီၤဝဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီ: အဲၣ်ဒိ: ဟ့ၣ်ဝဲတၢ်သူၣ်ဖှံသ:ဖှံတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် “၁၉) ဒီ:ပထံၣ်လၢ အနုာ်ဝဲတသ့ဘၣ်, လၢတၢ်တနာ်ဘၣ်အဃိလီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၃:၁၉. ဒ်န့ၣ်အသိ: ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢအတၢ်ဟဲက့ၤလီၤက့ၤ, ကစၢ်အဖိမုၢ် ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်အိၣ်ဖှီၣ်အိၣ်ယာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤတုၤခဲအံၤန့ၣ် တမ့ၢ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒိ:ဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်နာ်ယွၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိဒီ: ပှၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ယံၤဝဲဒီ:ယွၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ပာ်တၢ်သ:ကညီၤအကတီၢ် လၢပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီ: ဒ်သိ:ဒီ:ဖဲယွၤအတၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ် အမုၢ်နံၤတချု:တုၤဃီၤဒံ:ဘၣ်န့ၣ် ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ကဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဃိခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤဘၣ်အိၣ်ယံာ်ဝဲ တုၤခဲအံၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 458.1}GCsk 470.2

  ခ့ခါခဲအံၤစ့ၢ်ကီ: လီၤဂာ်ဒၣ်ဒ်သိ:ဒီ:လၢအပူၤကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ် လီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပှၤလၢ အပၢၢ်ဆၢထီဒုၣ်ဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤအါဂၤကဃုထီဒုၣ်ဒါ ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒ်တၢ်ကွဲ:အသ:အိၣ်လၢထူကလုၢ်ယွၤကထါအသိ:လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်ကိ:သတြီထီၣ်တၢ်ဒီ: စံ:ဝဲလၢဝံအ့လံ:ယၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဒု:မၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိန့ၣ်လီၤ. ဝံယံ:ရမံယၤဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢ ပှၤပူထီၣ်က့ၤအပှၤကလုၢ်ဒီ:စီၤပီလူ:ဘၣ်တၢ်စံ:အၢအီၤလၢ ပှၤမၤဘၣ်အၢ ဘၣ်သီတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်တုၤဃီၤဆူ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ပှၤလၢအသ:တီဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သမၢ အီၤဒ်ပှၤပူထီၣ်တၢ်အသိ:လီၤ. ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤဒ်ပှၤဘိ:ကဒါတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီ: ပှၤစံ:ကတိၤအီၤလၢ ပှၤပာ်လီၤဆီကရူၢ်ကရၢတဂၤလီၤ. မၤတူၤရၤလၢ အအဲၣ်တၢ်စီတၢ်ဆှံ, ဒီ:အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်တဖၣ် ကဲတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်ဒီ:တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢပှၤသ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ:တဖၣ် ဒီ:ပှၤအုၣ်အသ:လၢယွၤအဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤစ့ၢ်ကီ: ဒ်သိ:ဒီ:စိၤလၢညါ အသိ: တုၤမ့ၢ်တၢ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါတဲဖျါထီၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီယွၤအကလုၢ် ကထါအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ထီဒုၣ်ဒါကအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. “၂၀) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ပှၤယူဒၤဖိစံ:ဝဲဒၣ်, တၢ်လုၢ်အဟံၣ်အီၤ, ပှၤသူၣ်ဝဲလွံၢ်ဆံဃုနံၣ်ညါ, ဒီ:လၢသၢနံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, နကဒု:ဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအီၤဧါ.” ယိၤဟၣ် ၃:၂၀. ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်တုၤမ့ၢ်အသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလူၤပိာ်ထွဲတၢ်ကွဲ: အသ:အကျဲတကဲဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဘိ:ကဒါအသ:ဒီ:လူၤပိာ်ထွဲပှၤလၢ အထီဒုၣ်ဒါတၢ်တီတၢ်လိၤလၢပှၤလၢမၤထွဲအီၤတကဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်တမံၤဃီဒ်လၢယွၤအပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ်အစိၤတစိၤဘၣ်တစိၤန့ၣ် လီၤ. ဝံအ့လံ:ယၤဘၣ်တၢ်စံ:အၢအီၤလၢ ပှၤမၤဖှီၣ်မၤယာ်အံၣ်စရ့လ:ဖိ, ဝံယံ:ရမံယၤဘၣ်တၢ်သမၢအီၤဒ်ပှၤလီတၢ်ဝ့ၤတၢ်, စီၤပီလူ:ပှၤကတိၤဒီ: ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤ ဒ်အမၤဘၣ်အၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢစိၤ ဖဲန့ၣ်တုၤလၢခဲအံၤ ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကိ:အီၤလၢ ပှၤအၢပှၤသီ, ပှၤလီတၢ်ဝ့ၤတၢ်, ပှၤမၤဘၣ်အၢတၢ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ တနာ်ဘၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:ဒီ: တတူၢ်လိာ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် ထီဘိထီဘိကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီ: ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ပှၤလၢအတဲဖျါထီၣ်တၢ်ကမၣ် ဘူၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:ကထီဒါဝဲပှၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကမူၤကမၣ် တဖၣ်န့ၣ်ထီဘိလီၤ. သ:ဒ်သိ:န့ၣ်တဖၣ် ဒ်ယံာ်ဒ်ကအါထီၣ်ဝဲ, ဒီ:ဒ်သိ: လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲအသိ:ဆၢကတီၢ်ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢထံကီၢ်အတၢ်ပၢ တၢ်ပြ:အတၢ်ဘျၢတဖၣ်ကသဘံၣ်ဘုၣ်ဃါဃုာ်လိာ်အသ:ဒီ:ယွၤအတၢ် မၤလိာ်, ဒီ:ပှၤပၢတၢ်တဖၣ်ကမၤဖုၣ်ထံၣ်ဖုၣ်ထီတၢ်မၤလိာ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်ဒီ: လူၤမၤပိာ်ထွဲဝဲဒ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသ:န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်အီၤဒ်ပှၤမၤတၢ်အၢ, ပှၤမၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အသိ:လီၤ. {GC 458.2}GCsk 471.1

  ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပှၤလၢအစိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကစီၣ် အမူဒါန့ၣ် မ့ၢ်အမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ကအိၣ်ဝဲဃိကလာ် ဒ်သိ:တၢ်ထီဒုၣ်ဒါ တဟဲအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်အဂီၢ်ဧါ. တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဝဲကဘၣ် အိၣ်ဝဲဃိကလာ်န့ၣ် တအိၣ်နီတမံၤလၢအဂီၢ်ဘၣ်. လၢပျၢၤလံၤလံၤ ပှၤမၤဂ့ၤမၤဘၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တၢ်ထီဒုၣ်ဒါ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တက:လံ. ပှၤစီဆှံဒီ:မၤတူရၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤဂ့ၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါအီၤလၢစိၤဒီ:စိၤတဖၣ်တဆီတဆီလံလီၤ. ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်ကဲတ့ၢ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢ ပှၤလၢအအိၣ်မူလၢစိၤခဲအံၤ ဒ်သိ: ကအုၣ်အသ:လၢယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ:ကညီၤဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, တမ့ၢ်ထဲအဝဲသ့ၣ် အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ, ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအသကဲာ်ပဝ:အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤလီၤ. ဒီ:ယွၤဟ့ၣ်တၢ်ကပီၤဆူ အဖိမုၢ်ဖိခွါလၢအိၣ်မူဖဲစိၤခဲအံၤလီၤ. အဃိဒီ: ပှၤအိၣ်မူလၢစိၤခဲအံၤပဝဲဒၣ် ကြၢ:လၢပဒု:ကပီၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါလီၤဘၣ်. {GC 459.1} GCsk 472.1

  လၢပှၤလၢသီယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အသ:ခီဖျိပှၤလၢအကတိၤတၢ်လၢ အမံၤတဂၤ “၇) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:အံၣ်စရ့လ:အပှၤဟံၣ်ဖိတကနၣ်ဘၣ်နကလုၢ် ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တကနၣ်ယကလုၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အံၣ်စရ့လ: အပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်အမဲာ်ကဲၤ, ဒီ:အသ:ကိၤလီၤ. ၇) ဒီ:ကနၣ်တၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဆိတ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢယတၢ်ကတိၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်ပှၤပူထီၣ်န:ကတၢၢ်လီၤ.” ယဃ့:စက့လ: ၃:၇: ၂:၇. {GC 459.2} GCsk 473.1

  မ့ၢ်ယွၤ အကလုၢ်လီၤဘၣ်အပှၤမၤတၢ်တဖၣ်လၢခ့ခါစိၤခဲအံၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကလုၢ် လၢအလီၤဘၣ်လၢပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤလၢစိၤခဲအံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ “၁) ကိ:ထီၣ်လၢနကလုၢ်ဒိၣ်တက့ၢ်. သ:လီတၢ်တဂ့ၤ. ထု:ထီၣ်နကလုၢ် ဒ်ကွဲၤအသိ:န့ၣ်, ဒီ:စံ:ဘၣ်တဲဘၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအတၢ်ကမၣ်, ဒီ:ယၤကိာ်အပှၤဟံၣ်ဖိလၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:တက့ၢ်.” ယၡါယၤ ၅၈:၁. တၢ်နီ:တၢ်ဘျ:အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပှၤတတူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ဒီ:ဃုတၢ်ကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်တမံၤအံၤ ပှၤလၢနုာ်လီၤဒီ:မၤလိၤန့ၢ်က့ၤတၢ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤတသ့နီတဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်အတံၢ်နီၢ်တဖၣ် တသု:တၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤန့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ “၁၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ပှၤဘီၣ်သလီၣ်, လၢအအိၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ, မၤန့ၢ်ပှၤလၢတၢ်လၤတၢ်ကပီၤအထူအယိာ်လၢအအါန့ၢ်ဃၢန့ၢ်ဒိၣ်ဒိၣ် ကလဲာ်တက့ၢ်လီၤ.” “၂၆) ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ခရံာ်အတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, မ့ၢ်တၢ်အထူ:အတီၤဒိၣ်န့ၢ်အဲၤကူပတူ:အတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ဃီၤဝဲဆူတၢ်အဘူ:အလဲလီၤ.” စီၤပီလူ:စံ:ကတိၤတၢ် ဘၣ်ဃ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂ့ၢ်လီၤ. (၂ကရံၣ်သူ: ၄:၁၇: ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၂၆) . {GC 460.1}GCsk 473.2

  ပကဘၣ်ဃုထၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဘၣ်, ဒီ:တၢ်လၢအကဟဲကဲထီၣ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ပာ်လၢကစၢ်အစုပူၤလီၤ. ပှၤလၢအလၢပှဲၤဒီ: အသကဲ:ပဝာ်အသူ:အသ့ၣ်တဖၣ်, လၢပှဲၤဒီ:တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ်အလိၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤအမူဒါအိၣ်ဝဲလၢပှၤတဖၣ်န့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီ:ဆၢကတီၢ်ခ့ခါခဲအံၤ စ့ၢ်ကီ:ပှၤဒ်သိ:န့ၣ်တဖၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်လၢအကမူၤ ကမၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 460.2}GCsk 474.1

  ဒီ:ယွၤစံ:ဝဲဒၣ် “၇) ကနၣ်ယကလုၢ်, ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါတၢ်တီ တၢ်လိၤသ့ၣ်ဧၢ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢယတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်လၢအသ:ကံၢ်ပူၤ သ့ၣ်ဧၢ, ပျံၤပှၤကညီအဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်တဂ့ၤ, ဒီ:ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအစံ:အၢ တၢ်အဃိန့ၣ်တဂ့ၤ. ၈) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ဆ့တဘ့ၣ်အသိ:န့ၣ် တၢ်ဖိဃၢ် ကအီၣ်ကွံာ်အီၤ, ဒီ:ဒ်သိ:အဆူၣ်အသိ:န့ၣ် အဃိၤအဃၢ်ကအီၣ်ကွံာ် အီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ယတၢ်တီတၢ်လိၤကအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်, ဒီ:ယတၢ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.” ဝံယၡါယၤ ၅၁:၇-၈. {GC 460.3}GCsk 474.2

  *****