Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ပှၤတၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိတဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဒု:နဲၣ်ပ ၠ:အီၤကစၢ်ခရံာ်

  ဝီဒ့စံတဖၣ်အံၤ သ:အိၣ်ဒု:နဲၣ်ဖျါထီၣ်က့ၤပှၤလၢ အသၣ်ဝံၤနီၢ်သ: အတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဃူတၢ်ဖိ: အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် ကစၢ် ခရံာ်မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်ထဲတခါဧိၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီ: သ:အိၣ်ဒု:သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤဂ့ၤအဃိ ဒု:ထူၣ်ဖျဲ:ပှၤလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:သ့အတၢ်နာ်တခါအံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသ:လၢတၢ်တတီတလိၤအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဒိ:သံသ:ဒီ: ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတခါဧိၤအံၤ မ့ၢ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်နာ်အဂံၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လီၤ. သ:သမူလၢအသန့ၤအသ:လၢ ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒီ:နီၢ်ခိအက့ၢ်အဂီၤတခါ, မ့ၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီ:ဒ့တဒ့လၢ အအိၣ်စဲဘူ:အသ:ဒီ:စပံ:မုၢ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. {GC 73.1}GCsk 73.2

  ပၤပၤဒီ:သီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်န့ၣ် ဒု:ကဲထီၣ် ကစၢ်ယွၤဒီ: ကစၢ်ခရံာ်လၢပှၤအၢပှၤသီဒီ: ပှၤလီၤပျံၤလီၤဖု:လၢ အဝဲသ့ၣ် အဂီၢ်လီၤ. ပၤပၤဒု:ထံၣ်ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အံၤ အတၢ်သ:ကညီၤတအိၣ်ဘၣ်လၢပှၤကညီတဖၣ်အဖီခိၣ်ဘၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဃ့န့ၢ်တၢ်လၢပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒ်သိ:ပှၤကညီအတၢ်ကမၣ် ကပျၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါဒီ:နၢ်ပၢၢ်တ့ၢ်လံတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဖၣ်တခီ မုၢ်လၢ်ဝဲတၢ်ကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဘျၢလၢ ပာ်လီၤ ဝဲလၢပကဘၣ်မၢသီခါဒီ:ပၤပၤဃ့ပျၢ်န့ၢ်ပတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ် ဒ်သိ:ပတၢ်ဒဲ:ဘ:ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 73.2}GCsk 74.1