Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လါကလီၤဂာ်ဒ်တၢ်သွံၣ်အသိ:

  ဖဲမုၢ်နၤတုၤဃီၤဝဲန့ၣ် တၢ်ခံ:သူအံၤတစှၤန့ၢ်လၢမုၢ်ဆါခီအတၢ်ခံ: စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်, နံၤတနံၤန့ၣ် မ့ၢ်မုၢ်နံၤလၢလါပှဲၤအနံၤဘူ:ကတုၤဘၣ်ဆၣ် ပှၤမ့ၢ်တအိၣ်ဒီ:ပနဲတၢၣ်ဘၣ်ဒီ:တထံၣ်ဘၣ်တၢ်ထံထံဆ:ဆ:နီတမံၤဘၣ်. တၢ်ခံ:သူဖ:ဒိၣ်အံၤ တၢ်ကပီၤခီဖျိအီၤတန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်. ဖဲဖ:ဖီမုၢ်ပူၤကွံာ် ဝဲန့ၣ် တၢ်ခံ:သူအံၤ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဖဲတၢ်ထံၣ်ဘၣ်က့ၤလါအဆိကတၢၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လါအံၤလီၤဂာ်ဒ်တၢ်သွံၣ်အဖျၢၣ်တဖျၢၣ်လီၤ. {GC 307.4} [HF 191.5]GCsk 295.1

  လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ ၁၇၈၀ နံၣ် လါမ့ၤ ၁၉ သီအံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါအီၤလၢ “တၢ်ခံ:သူအမုၢ်နံၤလီၤ. စ:ထီၣ်လၢစီၤမိၤရှ့ အစိၤလံၤလံၤ တၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါတအိၣ်ဝဲလၢတၢ်ခံ:သူဒ်အံၤသိ:နီတဘျီဘၣ်. ပှၤထံၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲစံ:ကဒီ:ဝဲလၢအပူၤကွံာ်အနံၣ် (၂၅၀၀) အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဝံယိၤအ့လ:အတၢ်စံ:ပာ်လၢ” တချု:ကစၢ်အမုၢ်နံၤဖ:ဒိၣ် မၤပျံၤတၢ်တနံၤဟဲဒီ:မုၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်ခံ: ဒီ:လါကကဲထီၣ်တၢ်သွံၣ်လီၤ. (ယိၤအ့လ: ၂:၃၁) အံၤ မ့ၢ်အတၢ်ကလုၢ်သီၣ်ဆၢက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 308.1} [HF 192.1]GCsk 295.2

  ကစၢ်ခရံာ်စံ:တ့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီ:လၢ “၂၈) ဒီ:တုၤတၢ်န့ၣ်တဖၣ် မၤအသ:ဒီ:, မ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုအမုၢ်အလါဘူ:ထီၣ်သတ:, ဒီ:ကွၢ်ထီၣ်ဒီ:မိာ်ထီၣ်သုခိၣ်တက့ၢ်. ၂၉) ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤဒိ, ချၢၣ်ဒၢဒီ:သ့ၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ကွၢ်အီၤတက့ၢ်. ၃၀) တုၤအလၣ်ဒိ:ထီၣ်ဒီ:, သုထံၣ်, ဒီ:သုသ့ၣ်ညါသုဝဲလၢတၢ်ကိၢ်ခါဘၣ်ဘူ:တ့ၢ်လံ. ၃၁) ဒ်န့ၣ်, အသိ:တုၤသုထံၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤအသ:ဒီ:, သ့ၣ်ညါလၢယွၤအဘီအမုၢ် အိၣ်ဘူ:ထီၣ်လံန့ၣ်တက့ၢ်. (လူၤကၣ် ၂၁:၂၈-၃၁) . {GC 308.2} [HF 192.2] {EGW does not quote vs. 29.}GCsk 295.3

  ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:တၢ်နာ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤက့ၤစှၤလီၤဝဲဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢ အအုၣ်အသ:ပာ်ဖျါဝဲဘၣ်ဃ:တၢ်နာ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် တၢ်ပနီၣ်လၢ ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဟဲက့ၤလီၤက့ၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သိၣ်လိ သီလိတဖၣ်န့ၣ် တပာ်ကဲဝဲဒၣ်လၢၤဘၣ်. လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကီၢ်အမဲရကၤ တသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ဟဲက့ၤလီၤခံစုတစုလၢၤဘၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အသ:စၢၢ်ဆၢဒီ:တၢ်ဃုတိၢ်ဃုစ့, တၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါဒီ: တၢ်ဒိ:န့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, လူၤပိာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအခံ တုၤဃီၤဝဲဆူတၢ်လၢပထံၣ်အီၤလၢခဲအံၤတဖၣ်ကဟ:ဂီၤဝဲလၢမုၢ်တနံၤအံၤ အိၣ်ယံၤဝဲဒၣ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 309.1} [HF 192.3]GCsk 295.4

  တချု:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီတဘျီန့ၣ် တၢ်နာ်တဂၢၢ် တကျၢၤ, ကဒံကဒါ, ဖီ:လွဲဖီ:ပ ၠၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်ပာ်ဖျါထီၣ် ဝဲဒၣ်ဒီ: သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤလၢ ကအိၣ်မူဝဲဖဲအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါသ့ၣ် တဖၣ်အဂီၢ်စံ:ဝဲ “၃၄) ပလီၢ်သုသ:တက့ၢ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်ဒီ:, သုသ: ကဃၢဒီ:တၢ်အီၣ်လုၣ်ကိအီလုၣ်ကိတၢ်, ဒီ:လၢအအံၤတဃၣ်အတၢ် ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်တီသတ:ဒီ:, မုၢ်တနံၤန့ၣ် ကဘၣ်သုလၢသုတဆိကမိၣ် ဘၣ်အကတီၢ်လီၤ. ၃၆) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ဒ်သိ:တၢ်ကပာ်သုလၢသုဂ့ၤ ပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်လၢအကမၤအသ:တဖၣ်ခဲလၢာ်, ဒီ:လၢသုဂ့ၤဆၢထၢၣ်လၢ ပှၤကညီဖိခွါအမဲာ်ညါဒီ:, ဆိ:သီဒီ:ဘါထုကဖၣ်တၢ်ကိ:အကတီၢ်ဒဲ: တက့ၢ်.” (လူၤကၣ် ၂၁:၃၄, ၃၆) . {GC 309.2} [HF 192.4]GCsk 296.1

  ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အကါဒိၣ်လၢ ကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၢ်လၢ တၢ်သ:ကညီၤအပဲတြီကက:တံာ်အသ:အဂီၢ်လီၤ. ဝံယိၤအ့လ:ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်စံ:ဝဲ “၁၁) မ့ၢ်မ:ယွၤအမုၢ်နံၤမ့ၢ်အဒိၣ်, ဒီ:တၢ်မၤပျံၤ အလီၢ်ဒိၣ်မ:လီၤ. မ့ၢ်မတၤအိၣ်ဝဲသ့တဂၤလဲၣ်.” ဝံဃဘ:ကူာ်စံ:စ့ၢ်ကီ: ဝဲဒၣ် “၁၃) နမဲာ်စီဆှံန့ၢ်နကွၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:ကဲတက့ၢ်လီၤ. ဒီ:နကွၢ်ထံ တၢ်တတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်တကဲဘၣ်. နကွၢ်ပှၤမၤန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ် မနုၤလဲၣ်. တုၤပှၤတတီဘၣ်န့ၣ် မၤဟ:ဂီၤကွံာ်ပှၤလၢအတီန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ န့ၣ်တက့ၢ်ဒီ:, နအိၣ်ဃိကလာ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်” လီၤ. ဝံယၡါယၤ ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲ “၁၁) ဒီ:ယကဒု:အိၣ်သကိ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢအတၢ်အၢ, ဒီ:ပှၤအၢဖိလၢအတၢ်မၤအၢ, ဒီ:ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသ:န့ၣ် ယကဒု: တုာ်အပာ်ကဖိအသ:, ဒီ:ပှၤမၤပျံၤတၢ်အတၢ်ထီၣ်ထီန့ၣ် ယကဆီၣ်လီၤ လီၤ.” ဝံစဖါနယၤပာ်ဖျါဝဲလၢ “၁၈) လၢယွၤအသ:ကဲၤထီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် အစ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, အထူမ့ၢ်ဂ့ၤ မၤပူၤဖျဲ:အီၤတသ့ဘၣ်. အသ:က့ၣ်အမ့ၣ်အူန့ၣ် ကအီၣ်ကွံာ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကမၤလၢာ်ကွံာ် ကယဲၢ်ပှၤလၢ အအိၣ်အဆိ:လၢကီၢ်ပူၤသတူၢ်ကလာ်လီၤ.” (ယိၤအ့လ: ၂:၁၁: ဃဘ:ကူာ် ၁:၁၃: ဝံယၡါယၤ ၁၃:၁၁: စဖါနယၤ ၁:၁၈ယ ၁၃) . တၢ်စံ:ပာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပကြၢ:သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဒီ: အိၣ်ဒီ: တၢ်ကတဲာ်ကတီၤသ:လၢ ကစၢ်အမုၢ်နံၤအံၤအဂီၢ်လီၤ. {GC 310.1} [HF 192.5]GCsk 296.2