Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  စီၤဘါက့လၢထူၣ်စုညါလိၤ

  ဖဲဘါက့အိၣ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤ အဖၢမုၢ်ကျဲ:စၢ:ကတိၤတၢ်ဒီ: လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒံ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢသီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကိ:ပသူ ဒီ:ပှၤသု:ဖိတဖၣ်အမၤသီၣ်အကျိမဲာ်ခွဲ:တဖၣ်အသီၣ်အဃိ ပှၤတနၢ်ဟူဘၣ် အကလုၢ်နီတဂၤဘၣ်လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ: ‘ပဲရံ:’ အပှၤဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအစိကမီၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်ဆဲ:တၢ်လၤအထီကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤလီၤဖုၣ်ဒီ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ် ပှၤလၢကသံလဲာ်လဲာ်တဂၤအတၢ်ကတိၤ ဘၣ်ဃ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢထူၣ်စုညါလိၤအတၢ်ဘျၢအံၤ စ:ထီၣ်မၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲ ၁၅၂၉ နံၣ်လၢပှၤ ၁၇၉၃ ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ: ဘါက့လၢ တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤတဂၤအစိၣ်ဘၣ်တၢ်ဃိကွံာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူလီၤ. {GC 218.3}GCsk 214.2

  ပှၤဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသရၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဆူ တၢ်လီၢ်ဂၤပူၤဂၤပူၤလီၤ. လံ:ဖံဘါဟ:ထီၣ်ဆူက ၠၢမနံၢ်ဒီ: ဖါရဲၣ်တခီဆူ ဖရၣ်စ့ၣ်ကီၢ်အမုၢ်ထီၣ်တခီလီၤ. အဝဲစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ဟံၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဝဲလၢအဖိသၣ်လံၤလံၤအခါ ပှၤဒိကနၣ်တၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢဝ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ:လၢ သဝီတဖျၢၣ်ဝံၤတဖျၢၣ်ဒီ: သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢဟံၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ် တဖျၢၣ်လီၤ. လၢအဖိသၣ်အခါ လိာ်ကွဲဘၣ်ဝဲတၢ်လီၢ်ကစၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ပှၢ်လၢ်ကျါသ့ၣ်တဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲအိၣ်ဘှံ:ဝဲဒီ: မၤလၢာ်ကွံာ်အတၢ် ဆၢကတီၢ်ထဲတဂၤဧိၤလၢတပံၢ်ပျီမုၢ်လါဟ့ဖိအပူၤလီၤ. {GC 219.1}GCsk 214.3

  ဒ်လၢတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အစိၤအသိ: တၢ်မၤအၢမၤန:တဖၣ်အံၤ တတြီန့ၢ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကဲထီၣ်ဝဲလၢအကဟုကယာ်ဒီ: မၤဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲတခီလီၤ. ဖံ:လံ:ပံ: ၁:၁၂. ပှၤလၢဘၣ်တၢ်နီဟ:ထီၣ် အီၤလၢဖဲရံ:ဒီ:မဲအီ:တဖၣ်အံၤ တုၤလီၤသကုၤလၢတၢ်လီၢ်အါပူၤ ဒီ:ဟ:ဝ့ၤဝီၤ စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်ဃ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်ကထါလီၤ. (မၤတၢ် ၈:၄) လၢကျဲဒ်အံၤ ဒီ:တၢ်ကပီၤတုၤဃီၤဆူတၢ်လီၢ်အယံၤတဖၣ် လၢပရၣ်စ့ၣ်အကီၢ်အပူၤလီၤ. {GC 219.2}GCsk 214.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents