Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “လၢတၢ်နာ်အဃိပတုၤက့ၤဆူတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်တီတၢ်လိၤ”

  တၢ်နာ်လီၤဘီလီၤမုၢ်တခါလၢ လူသၢၣ်သိၣ်လိတ့ၢ်ဝဲလၢအမ့ၢ်ဝဲ “လၢတၢ်နာ်အဃိ ပတုၤက့ၤဆူတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ” တခါအံၤ ဘူ:တ့ၢ်မ:လၢ ကလီၤမၢ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နာ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်နာ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ “လၢတၢ်မၤအဃိ ပတုၤက့ၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ” တခါအံၤ ဟံ:န့ၢ်က့ၤတၢ်လီၢ်လီၤ. ဝှဲ:ဖံဒီ:ဝဲ:စလ့ၣ်ခံဂၤလၢ အကျဲ:စၢ: အိၣ်မူဒ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသ:အံၤ ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သကဲ:ပဝာ်, တၢ်ခိ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူ:အပှဲတဖၣ်ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလီၤ. {GC 253.2}GCsk 248.2

  တဘျီခ ၠါဝဲ:စလ့ၣ် ဖဲအတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူ:တၢ်ဆါဘူ:တ့ၢ်မ:လၢ ကသံတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် ပှၤသံကွၢ်အီၤဘၣ်ဃ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် နပာ်တၢ်မုၢ်လၢ် ဒ်လဲၣ်အခါ, အဝဲစံ:ဆၢဝဲလၢ “ယကျဲ:စၢ:မၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢကစၢ်ယွၤ အဂီၢ်ဝံၤလံ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအတံၤသကိ:တဖၣ်တသ:မံလၢ အဝဲအတၢ်စံ:ဆၢအံၤအခါန့ၣ် အဝဲစံ:ဆၢကဒီ:ဝဲလၢ “ယကျဲ:စၢ:မၤတၢ် တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်သုတပာ်အီၤလၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဧါ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ဂုၤ တၢ်ဂၤလၢယကပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါတအိၣ်လၢၤနီတမံၤလၢၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခံ:သူလီၤဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်အံၤအသိ: ခီဖျိတၢ်ဃၣ်ကွံာ်သ:လၢတၢ်နာ် တမံၤဧိၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် လၢကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ်ဘၣ်ယွၤလီၤဝဲ လၢထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ်လီၤ. {GC 253.3}GCsk 248.3

  ဝဲ:စလ့ၣ်ဒီ:အပျဲၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်ကတိၤဒီ:တၢ်ဖံ: တၢ်မၤကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပလိာ်ဒ်တၢ်မၤလိာ်အသိ: တၢ်ဆိကမိၣ် စ့ၢ်ကီ:ကဘၣ်လီၤပလိာ်ဒီ:တၢ်မၤလိာ်အတၢ်ဘၣ်အသ:စ့ၢ်ကိ:န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဟ့ၣ်လီၤအသ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဒ်သိ:ကမၤနၢၤကွံာ်သ: အအၢအသီတဖၣ်လၢအအိၣ်ပာ်အသ:လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤတဖၣ် ဒီ:ကျဲ:စၢ:မၤသကိ:တၢ်ဆူညါလီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤ ကဘၣ်အသ:လၢကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်စီဆှံအဂီၢ် ဒီ:တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:လၢ တၢ်ဆိၣ်လီၤသ:ဒီ:တၢ်ကီၤသ:လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်မၤတဖၣ်ကဲတၢ်ကလီကလီလၢအဂီၢ်လီၤ. {GC 254.1}GCsk 249.1

  တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကပီၤလၢဘူ:တ့ၢ်မ:ကလီၤပံာ်ကွံာ်ဝဲလၢ ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒု:ကပီၤထီၣ်က့ၤအီၤ ခီဖျိလၢဘူၣ်ဟံမံယၢခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:မ့ၣ်အူထူၣ် လၢပျၢၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိတနီၤနီၤအိၣ်ဆိ:ပူၤဖျဲ:အသ:လၢ ဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ် ဒီ:ပၢၤဃာ်တၢ်နာ်လၢသီတဖၣ်လီၤ. ဝဲ:စလ့ၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်ကပီၤလၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤ. {GC 254.2}GCsk 249.2

  က ၠီၣ်ဝဲ:စလ့ၣ်ဒီ:ခ ၠါဝဲ:စလ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤအီၤဆူကီၢ်အမဲရကၤ လၢကလဲၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤတၢ်လဲၤအံၤအခါ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ‘မိၣ်ရါဘံယါ’ အကရၢဖိတဒူၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. အကဘီဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:ကလံၤမုၢ် ဖ:ဒိၣ်အဃိ က ၠီၣ်ဝဲ:စလ့ၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တၢ်သံအခါအံၤ အဝဲတအိၣ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:တၢ်မုာ်တၢ်ဖိ:ဘၣ်ဃ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်အုၣ်အသ:ဒံ:ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲပှၤက ၠၢမနံၢ်ဖိလၢကဘီပူၤတဖၣ် လၢအလဲၤ တၢ်သကိ:ဒီ:အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သ:ကျၢၤတၢ်သူၣ်ခုၣ် သ:မုာ်လၢတၢ်သဂၢၢ်ဘၣ်ကလံၤမုၢ်အံၤအဃိ, {GC 254.3}GCsk 249.3

  ဝဲ:စလ့ၣ်အတၢ်ကွဲ:အပူၤစံ:ဝဲ “ပှၤတဖၣ်အံၤ အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:န့ၣ် ယကွၢ်အီၤ ယံာ်တ့ၢ်မ:လံ, ခဲအံၤမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်အခွဲ:အယာ်တခါလၢ, တၢ်သ:ထီၣ်ထီ, တၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်, ဒီ:ဖဲတၢ်လီၤပျံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဒိ:န့ၢ်တၢ်မၤပူၤဖျဲ:ဧါ တန့ၢ်ဘၣ်ဧါန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤ သ:ဝံၣ် စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်ဒီ:ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢယွၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လပီဖ:ဒိၣ် တဖၣ်ဘူ:ကယူၢ်လီၤကွံာ်ကဘီအံၤန့ၣ်လီၤ. ကဘီယၣ်ကတၢၣ်ဖ:ဒိၣ်ကၢ်ကွံာ် ဝဲဒီ: ကဘီဒီတဘ့ၣ်ညါထံလုၢ်ဘၢကွံာ်အခါ ပှၤအဲကလံ:ဖိတဖၣ် ကိ:ပသူ ဘူ:ထီၣ်မ:ကသံဘၣ်ဆၣ် ပှၤက ၠၢမနံၢ်ဖိတဖၣ်အံၤအတၢ်သ:ဝံၣ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ကစၢ်ယွၤတဆိကတီၢ်အသ:ဘၣ်. ဖဲယသံကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢမ့ၢ်တပျံၤတၢ် ဘၣ်ဧါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်စံ:ဆၢဝဲလၢ တပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်လၢအစံ:ဘျု:ကစၢ်ယွၤ တခီလီၤ, ဒီ:သုဖိသုမါတဖၣ်တပျံၤတၢ်ဘါဧါ, ယသံကွၢ်ဒီ:အဝဲသ့ၣ် စံ:ဆၢဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အဖိအမါတဖၣ်တပျံၤလၢကသံဘၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 255.1}GCsk 250.1

  ဝဲ:စလ့ၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃ:လံာ်စီဆှံအတၢ်နာ်လၢ မိၣ်ရါဘံယါတဂၤသိၣ်လိအီၤအံၤ ပာ်ဖှိၣ်ဝဲလၢအသ:ပူၤဒီ: က့ၤတုၤဃီၤဆူ အ့ကလဲၣ်လီၤ. {GC 255.2}GCsk 250.2

  ဝဲ:စလ့ၣ်အတၢ်နာ်အိၣ်ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ဖဲအနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်တဲဖျါဖ:ဖျါထီၣ်လူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ:တခါ ဖဲမိၣ်ရါဘံယါအတၢ်ကရၢကရိ သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဘျီလၢ အမၤဝဲလၢဝ့ၢ်လိဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံ:ဝဲဒၣ်ယသ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤမုာ်ယၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါ ယဲလၢထဲကစၢ်ခရံာ်တဂၤဧိၤမ့ၢ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယတၢ်ကမၣ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သ့စီကွံာ်မၤဟ:မၢ်ကွံာ်ဒီ:ယဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်အသ:လၢ ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်မၤလိာ်လၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ:တၢ်သံ အဖီလာ်လံ” န့ၣ်လီၤ.GCsk 250.3

  တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်, တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်, တၢ်သမၢလီၤက့ၤတၢ်သ:လီ သ:ကွံတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကျဲ:စၢ:မၤန့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ အဘျု:အဖှိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်သါလၢအပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီ:အပှ့ၤကလံၤ တခါန့ၣ်လီၤ.GCsk 251.1

  လၢအဝဲဒၣ်အသ:ပူၤပှဲၤဝဲဒီ:မ့ၣ်အူကပီၤလၢကရၤလီၤ တၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်ဃ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကလီအဘျု:အဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံ:ဝဲဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဖျၢၣ်ညါ မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢယကဘၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အလီၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်လၢယသ:ပူၤဒီ: ယမူဒါမ့ၢ်ဝဲ ဖဲယကလဲၤအလီၢ်န့ၣ် ယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်ဘၣ်ဃ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်သ:ခုကစီၣ်လၢ ပှၤလၢအသ:အိၣ်နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ကိ:ဂဲၤဒဲ:လိၤ. {GC 256.2}GCsk 251.2

  ခဲအံၤအဝဲသမၢလီၤက့ၤအသ:ဒီ:အိၣ်မူက့ၤတၢ်အိၣ်မူလၢ အပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲအတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဂံၢ် ပာ်ဘါလၢကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီ:တၢ်အဂံၢ်ခိၣ်တခါဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဃုန့ၢ်ဝဲအတၢ်န့ၣ်သါဒီ:တၢ်စီဆှံအဖီအသၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖျါလၢ အဝဲဒိကနၣ်ဒီ:လူၤပိာ်ထွဲကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်လၢအအိၣ်ဝဲဒီ:ကစၢ်ခရံာ် န့ၣ်လီၤ. ဝဲ:စလ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤပာ်ဖျါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လၢအဝဲဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ်တဖၣ် လၢမ့ၢ်ဝဲပတုၤက့ၤဆူတၢ်တီတၢ်လိၤ သ့ဝဲလၢတၢ်နာ်ကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ်စီဆှံဘၣ်ဃ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်, လၢသ:မုာ် စီဆှံအတၢ်ဘှီက့ၤဒီ:မၤဂ့ၤပှၤအဃိ ပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်သ:အတၢ်စိကမီၤ, တၢ်အိၣ်မူ လီၤဂာ်ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်ဒု:ဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်သ:အတၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 256.3}GCsk 251.3

  ပှၤက ၠိဖိလၢတအိၣ်ထူတအိၣ်ယွၤတဖၣ် လၢကမၤလီၤတၢ်အသူ: အသ့ၣ်အဂီၢ် ကိ:အသရၣ် ‘ဝှဲ:ဖံဒီ:ဝဲ:စလ့ၣ်’ လၢ ‘မဲ:သဒ့:’ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အမံၤအံၤ ဆၢကတီၢ်လၢစိၤခဲအံၤပှၤပာ်ကဲအီၤလၢအမ့ၢ်မံၤလၢအလၤ ကပီၤအိၣ်တခါလီၤ. {GC 256.4}GCsk 251.4

  မ့ၢ်လၢသ:မုာ်စီဆှံထိၣ်ဂဲၤထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အသ:လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤကစၢ်ခရံာ်ဒီ:ထူၣ်စုညါအဂ့ၢ်အဃိ လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤဒီ:ပှၤဆီလဲက့:အသ:အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. အတၢ်တိာ်ပာ် တအိၣ်လၢကဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်အကရၢအသီတခါဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢသိတဖၣ် အံၤတၢ်ကဘၣ်ဒီဒၣ်န့ၢ်အီၤ လၢထွံၣ်မံၤတဖၣ်အတၢ်မၤဟ:ဂီၤအီၤအလီၢ် အိၣ်ဝဲအဃိ ဝဲ:စလ့ၣ်ဒု:အိၣ်ထီၣ်န့ၢ်သိတဖုအံၤ လၢအကရၢတကရၢ “မဲ:သဒ့:ခီၢ်နဲ:ၡၢၣ်” န့ၣ်လီၤ. {GC 257.1}GCsk 251.5

  ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်မၤ တံာ်တာ်အၢအၢသီသီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤ နုာ်လီၤဝဲဆူပဲတြီလၢ အိၣ်အိ:ထီၣ်အသ:လၢကတူၢ်လိာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤအဃိ သီခါဖ:ဒိၣ် တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ဆီလဲက့ၤအသ:ဒီ:ကဲထီၣ်ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်လၢအရၤ လီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ်လီၤ. {GC 257.2}GCsk 252.1

  ဖဲဝဲ:စလ့ၣ်အဆၢ ကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်န့ၢ်သါအဘျု:အဖှိၣ်လီၤဆီလၢအဒိ:န့ၢ်ဝဲအဖီခိၣ် တၢ်နာ်တလီၤပလိာ်အသ:, တၢ်ထံၣ်တဒ်သိ:လိာ်သ:အဃိ ကျဲ:စၢ:ဒု:ထံၣ် တၢ်နာ်ဒ်သိ:ကလီၤပလိာ်သ:တန့ၢ်ဝဲဘၣ်. တဘျီလၢတၢ်ထံၣ်လီၤဆီလိာ်သ: အဃိ ‘ဝှဲ:ဖံဒီ:ဝဲ:စလ့ၣ်’ ဘူ:တ့ၢ်မ:လၢကလီၤဖ:ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢကစၢ် ခရံာ်အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤဒီ:လၢတၢ်ဝံသ:စူၤတၢ်ဆီၣ်လီၤသ:တဖၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤဝံသ:စူၤလိာ်က့ၤအသ:ဒီ: ဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိ:လီၤ. တၢ်ဘၣ်ကမူၤဘၣ်ကမၣ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:ဘၣ်ဆၣ် လၢကဂ့ၢ်လိာ် ဘှီလိာ်သ:အဂီၢ်အဆၢကတီၢ်တအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. {GC 257.3}GCsk 252.2