Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢလူသၢၣ်အဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်သ့

  ပၤပၤအခၢၣ်စ:ဃ့ထီၣ်တၢ်ဒ်သိ:တၢ်သုကပာ်ကဲဘၣ်တၢ်အိၣ် ဘံၣ်အိၣ်ဘၢအတၢ်သု:ကျဲၤလၢလူသၢၣ်အဂီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ကိ:သတြီထီၣ် စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ “ထံကျိ R့ငညန အံၤ ဒ်လၢအပူၤကွံာ်အနံၣ်တကယၤန့ၣ် အိၣ်သဂၢၢ်ဟၢ:စ်အဖၣ်ဆါအသိ: ခဲအံၤအိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်သဂၢၢ်လူသၢၣ် အဖၣ်ဆါလံ” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်က ၠၢမနံၢ်စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိတဖၣ်စံ:လီၤ အသ:လၢလူသၢၣ်အဒုၣ်အဒါဘၣ်ဆၣ်, တြီဝဲတၢ်မၤလၢပှၤကမျၢၢ်အတၢ်နာ် ကဟ:ဂီၤဘၣ်ဖု:လၢတၢ်မၤကမၣ်ကအိၣ်ထီၣ်တခါအံၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ် နဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်အၢတၢ်သီအဘျု:ဟဲအိၣ်ထီၣ်တ့ၢ်ဝဲဒ်လၢဟၢ:စ်အတၢ်သံ အဃိ ဒီ:တလိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်အၢတၢ်သီအတၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ကလီၤဘၣ်လၢ ကီၢ်က ၠၢမနံၢ်အလိၤဘၣ်. {GC 163.1}GCsk 164.2

  ခ ၠါစီၤပၤစံ:ဆၢကတၢ်စံ:ဆၢတဲဖျါဝဲလၢအဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ဆူ:ကွံာ်အသူ: အသ့ၣ်ဒီ:အတၢ်နာ်ဘၣ်ဆၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိတဖၣ်အံၤလၢအသ:ပူၤ ကြၢ:ဃုတၢ်တဒီအလီၢ်လၢကအိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢသ:အဂီၢ်လီၤ. ပၤပၤအပှၤသ့ၣ် တဖၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ခ ၠါစီၤပၤလၢကမၤလူသၢၣ်ဒ် ‘ဆံၣ်က ၠံ:စမၣ်’ မၤဟၢ:စ် အသိ:လီၤ. ဘၣ်ဃ:တၢ်တီတၢ်လိၤအတၢ်နာ်အဃိ ဟၢ:စ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် ‘ဆံၣ်က ၠံ:စမၣ်’ လၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဒီ:စီၤပၤခ ၠါထံၣ်ကဒါက့ၤဝဲလၢ အသ:ပူၤအဃိ အဝဲရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်စံ:ဝဲ “ယသ:တအိၣ်တူၢ်တၢ်မဲာ်ဆှ: ဒ်ဆံၣ်က ၠံ:စမၣ်အသိ:ဘၣ်.” {GC 163.2}GCsk 165.1

  မ့ၢ်ဒ်အံၤဘၣ်ဆၣ်စီၤပၤခ ၠါသမၢလူသၢၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါလၢ အမ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတခါအံၤလၢတၢ်သ:ကံၢ်အပူၤလီၤ. အဝဲတသ:အိၣ်မၤပိာ်ထွဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကျဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဝဲဆူ:ကွံာ်ညိကွံာ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ် အတၢ်နာ်အံၤတကဲအဃိလီၤ. ဒ်အပၢ်မၤတ့ၢ်ဝဲအသိ: အဝဲသ:အိၣ်ဖီၣ်ဂၢၢ် ဃာ်ဝဲပၤပၤအတၢ်နာ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲတသ:အိၣ်တူၢ်လိာ် တၢ်ကပီၤလၢအကပီၤဒိၣ်န့ၢ်ဒ်အပၢ်အတၢ်နာ်န့ၣ်ဘၣ်. {GC 163.3}GCsk 165.2

  စိၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီ:ပှၤအါဂၤအသ:စဲဘူ:ဒီ: မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အတၢ်ဖံ: တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကပီၤအသီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်သမၢဒီ:တတူၢ်လိာ်ဝဲမ့ၢ်လၢအပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤ အသီအံၤအဃိလီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်ကဘၣ်ဃုဝဲဒၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ်တဃုဝဲဘၣ်. တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲဒၣ်တဖၣ် ပျဲအပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် စံၣ်ညီၣ်သု:ကျဲၤန့ၣ်အီၤလီၤ. တၢ်မၤဒ်အံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤတဘၣ်အသ:ဘၣ်. တၢ်ကပီၤအသီလၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ ခဲအံၤပကဘၣ်ဃုထၢ အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ပမူဒါဒၣ်ပဝဲလီၤ.GCsk 165.3

  ကစၢ်ယွၤသူလူသၢၣ် ဒ်သိ:ကပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ဘီမုၢ်စီၤပၤဒီ:စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. သ:စီဆှံဃ့ကည: တၢ်လၢခံကတၢၢ်လၢ ပှၤဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်စီၤပၤပံလ:အသိ: ခ ၠါစီၤပၤစ့ၢ်ကီ:ထံၣ်ဘၣ်ဒီ:လူၤပိာ်ထွဲဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ် တၢ်လၤအတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အဃိ ပာ်လီၤအသ:လီၤတံၢ်လၢကသမၢတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအတၢ်ကပီၤလီၤ. {GC 164.1}GCsk 165.4

  ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိလၢတၢ်နာ်တအိၣ် ဘၣ်တဖၣ် “ယမ့ၢ်တဟဲစံ:ဘၣ်တဲဘၣ်အီၤဒီ:, အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ, တၢ်ကတိၤပူၤဖျဲ:အတၢ်ကမၣ်, တအိၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်” (ယိၤဟၣ် ၁၅:၂၂) . ယွၤအစိကမီၤတမံၤဃီလီၤဘၣ်လၢစီၤလူသၢၣ်အလိၤ ဒီ:ဆဲ:ဃီၤအသ:ဆူစီၤလိၣ်စီၤပၤဒီ: စီၤပၤဖိမုၢ်ဖိခွါတဖၣ်အအိၣ် လၢကီၢ်က ၠၢမနံၢ်အပူၤလီၤ. ခီဖျိလၢယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဖျါကပီၤထီၣ်ဝဲဒီ: သ:စီဆှံအသဟီၣ်မၤတၢ်လၢပှၤအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တၢ်တဖၣ်အလိၤ လီၤဂာ်ဒီ: စီၤပၤစီၤပံလ:လၢအပူၤကွံာ်အနံၣ်ယၤကယၤတဖၣ် ပာ်ကိၤအခိၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဖီခိၣ်ဒီ: က:တံာ်ဃာ်အသ:အတြဲၤလၢကစၢ်ယွၤကဟဲနုာ် လီၤအဂီၢ်လီၤ. တပျဲနုာ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ကဟဲနုာ်လီၤဝဲဘၣ်. လီၤဂာ်မ: ဒီ:စီၤဖ့လံ:ကတိၤတၢ်ဒီ:စီၤပီလူ:စံ:ဝဲဒၣ် “ဒီ:တုၤအစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအဂ့ၢ်, ဒီ:တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသ:အဂ့ၢ်, ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်ခဲကိာ် အဂ့ၢ်ဒီ:, စီၤဖ့လံ:ကနိ:ကစုာ်ဒီ:ကတိၤဆၢဝဲ, ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤက့ၤတက့ၢ်. ဒီ:အကတီၢ်လၢအဂ့ၤအဘၣ်ခဲကိာ်, ယကကိ:က့ၤနၤလီၤ” (မၤတၢ် ၂၄:၂၅) . ဒီ:စီၤပၤအကြံ:ပၤလၢပာ်ထီၣ်ထီအသ:တဂၤစံ:ဝဲ “ဒီ:စီၤအကြံ:ပၤ စံ:ဘၣ်စီၤပီလူ:, နသဆၣ်ထီၣ်ယခံဒီ:, နသါကဒု:ကဲယၤလၢပှၤခရံာ်ဖိ ညီကဒၣ်လီၤ” (မၤတၢ် ၂၆:၂၈) . ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီ: ဃာ်ကဒါ အသ:ဒီ:ဟ:ယံၤဒီ:ကလူ:လၢအဟဲတဲန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢကစၢ်ယွၤ ဆှၢလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤ “ခ ၠါ” ယဲၢ်ဂၤတဂၤမၤမုာ်မၤလၤအသ:ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ်တၢ်လၤဒီ:ပာ်လီၤအသ:လၢကညိကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်ကပီၤလီၤ. {GC 164.2}GCsk 166.1

  ဖဲတၢ်ကစီၣ်အိၣ်ရၤလီၤအသ:လၢတၢ်သု:ကျဲၤလၢတၢ်ကမၤဒၢၣ် ကွံာ်လူသၢၣ်အခါ ဝ့ၢ်ဒီတဝ့ၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤလီၤ. လူသၢၣ် အတံၤသကိ:လၢအသ့ၣ်ညါပာ်စၢၤရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ကူၣ်အၢ ကူၣ်သီသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢတၢ်တကြၢ:မၤသံလူသၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဖၣ် အုၣ်အသ:လၢကကဟုကယာ်မၤတဒီလူသၢၣ်လီၤ. လၢဟံၣ်အပဲတြီဖီခိၣ်, ဒီ:ပှၤဂီၢ်မုၢ်အိၣ်အါအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ် လံာ်ဘိ:ဘၣ် သ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလီၤ. တနီၤမ့ၢ်ဝဲပှၤထီဒါလူသၢၣ်ဒီ: တနီၤမ့ၢ်ဝဲပှၤကူၣ်လိာ်လူသၢၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါအကျါ တခါန့ၣ် ကွဲ:ပာ်ဖျါဝဲဒၣ် “ထံကီၢ်လၢစီၤပၤသ:စၢ်ဖိပၢအီၤန့ၣ် အိၣ်ဒီ: တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤ.” (စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁ဝ:၁၆) တၢ်ဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါ အတၢ်ပာ်ဖျါအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်သ:အိၣ်လၢအတူၢ်လိာ်လူသၢၣ် အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒီ: လၢတၢ်မၤတတီတလိၤလူသၢၣ်အဃိ ထံကီၢ်အတၢ်မုၣ် တၢ်ခုာ်ဒီ:ဘီမုၢ်စီၤပၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြ:ကဲထီၣ်တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤဘီမုၢ်စီၤပၤဒီ:ကီၢ်က:တဖၣ်နၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲဒၣ်လီၤ. {GC 164.3}GCsk 166.2

  ဖဲဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ်အကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်ဖရဲ:ဒရံ:ကျဲ:စၢ:မၤဘၢအတၢ် ပာ်သ:အမ့ၢ်အတီလၢ လူသၢၣ်အဖီခိၣ်အခါ အဝဲကဟုကယာ်ဒီ: မၤတဒီ လူသၢၣ်လၢတၢ်တအိၣ်ဘှံ:အိၣ်သါဘၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲအိၣ်ခိ:ကွၢ်ဒုၣ်ဒါ လၢကမၤဒၢၣ်လူသၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤထီဘိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအါဂၤတကျဲ:စၢ:မၤဘၢအတၢ်သ:ကညီၤလၢလူသၢၣ်အဖီခိၣ်ဘၣ်. လၢစပါလဲ:တ့ၢ်အတၢ်ကွဲ:အပူၤစံ:ဝဲ “ပှၤလၢအဟဲအိၣ်သကိ:လူသၢၣ် သ့ၣ်တဖၣ်အါမ:တုၤဒၣ်လဲာ်အဒၢ:ဖိတၢ်လီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အဂီၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတတူၢ်လိာ်ဒံ:ဘၣ်လူသၢၣ်အတၢ်နာ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် အတၢ်သ:အိၣ်ထိၣ်ဟူ:ထိၣ်ဂဲၤအီၤအဃိလၢကထီဒါဝဲ အလီၢ်န့ၣ် တစံ:ပတြၢၤဘၣ်ဝဲဒီ:အိၣ်ဝဲတကဲဘၣ်. မ့ၢ်လၢလူသၢၣ်အတၢ် ပာ်လီၤသ:ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤတီတီလိၤလိၤလၢကတူၢ်သံအသ:အဃိလီၤ. {GC 165.1}GCsk 167.1

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကျဲ:စၢ:ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် ဒ်သိ: လူသၢၣ်ကတူၢ်လိာ်တၢ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤသ:ဒီ:ရိမ့ၤန့ၣ်လီၤ. စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိ သ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါကဒီ:ဝဲနမ့ၢ်မၤထီဒါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ:ကီၢ်က:ဒ်နတၢ်ဘၣ် နသ:အသိ:အဃိ တၢ်ကနီဟ:နၤလၢထံကီၢ်အံၤဒီ:နကကဲထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်ဒီတဒၢတအိၣ်ဘၣ်တဂၤလီၤ. {GC 165.2}GCsk 167.2

  အဃိအဝဲသ့ၣ်မၤဆူၣ်အီၤ ဒ်သိ:ကဒိ ကနၣ်ဘီမုၢ်စီၤပၤအကလုၢ်လီၤ. နမ့ၢ်မၤဒီ:နကထူၣ်ဖျဲ:လၢအတၢ်မၤပျံၤ မၤဖု:မၤအၢမၤသီနၤလီၤ. လူသၢၣ်စံ:ဆၢကဒါက့ၤအဝဲသ့ၣ်လၢ “စ:ထီၣ်လၢ ဘီမုၢ်အစီၤပၤ, စီၤလိၣ်စီၤပၤဒီ:ကုၢ်, တုၤလီၤဆူခရံာ်ဖိလၢအတဂီာ်တသီၣ် ဘၣ်တဂၤ မ့ၢ်ပာ်လံာ်စီဆှံဒ်တၢ်ထိၣ်တခါဒီ:ယသ:မံဒီ:ဘၣ်ပသ:လၢ ကစံၣ်ညီၣ်, ကွၢ်ထံကွၢ်ဆ:ယတၢ်ကွဲ:သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီသ့ၣ် တဖၣ်အံၤလၢတၢ်ဒိကနၣ်ဒီ:လူၤပိာ်ဒ်လံာ်စီဆှံအသိ:န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အကြၢ:မၤဝဲလီၤ. တၢ်အဂုၤအဂၤလၢကဘၣ်မၤဝဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. {GC 166.1} GCsk 168.1

  အါန့ၢ် အန့ၢ်ပသ:အိၣ်ဆူ:ကွံာ်ညိကွံာ်တၢ်သု:ကျဲၤလၢတၢ်ကတဒီယၤအဂီၢ်အံၤ စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ယနီၢ်ခိဒီ:ယသ:သမူအံၤ လၢယကဟ့ၣ်လီၤလၢဘီမုၢ်စီၤပၤ အစုပူၤအလီၢ်န့ၣ် ယကဟ့ၣ်လီၤဆူကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤလီၤ. စံ:ကတိၤပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ကီၢ်က:အံၤ မ့ၢ်စံၣ်ညီၣ်တၢ်ဒ်လံာ်စီဆှံအတၢ် ဘျၢအသိ:, ဒီ:အဝဲကဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢကီၢ်က:အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ: ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဒီ:တၢ်နာ်အဂ့ၢ်အံၤထဲသိ:ဒီ:ပၤပၤလၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲတူၢ်လိာ်အီၤလၢ ပှၤအကကွဲၢ်ဒီ:အကကွဲၢ်ဒီ:ပှၤခရံာ်ဖိ ကိ:ဂၤဒဲ:ကဲထီၣ်ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အဂ့ၤတဂၤသ့ဝဲလီၤ.” လၢအဝဲအတၢ်ပာ်ဖျါ အံၤအဃိ လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် လူသၢၣ်အတံၤသကိ:မ့ၢ်ဂ့ၤ, အဒုၣ်အဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢမ့ၢ်ကျဲ:စၢ:မၤဃူမၤဖိ:ဝဲဘၣ်ဆၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကလီကလီလၢ အဘျု:တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 166.2}GCsk 168.2

  လူသၢၣ်မ့ၢ်မၤစၢ်လီၤအတၢ်ပာ်သ:တစဲ:ဖိဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အပှၤ ပိာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်ကမၤနၢၤတၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢအဝဲတကဒံကဒါ, အိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်စူၤသ:စူၤသူၣ်ဒူသ:ဒူအဃိ ကဲထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပူၤဖျဲ:ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီ:တၢ်စၢဃ:န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ဆိကမိၣ်ဒၣ်ဝဲဒီ: အတၢ် မၤတၢ်ဒူဒူအဃိ ပှၤတဂၤအံၤအစိကမီၤလီၤဘၣ်လၢအဝဲအစိၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလိၤဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါအဖီခိၣ်တက:ဘၣ် အဘျု:လီၤဘၣ်ဝဲလၢ စိၤလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်တစိၤဘၣ်တစိၤအလိၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 166.3}GCsk 168.3

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဘီမုၢ်စီၤပၤမၤလိာ်လူသၢၣ် ဒ်သိ:ကက့ၤက့ၤဆူ အဟံၣ်လီၤ. စီၤပၤအတၢ်မၤလိာ်အံၤဝံၤတယံာ်ဘၣ် ဒီ:တၢ်စံၣ်ညီၣ်လူသၢၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤပာ်ဖျါထီၣ်လီၤ. လၢအတၢ်က့ၤက့ၤလၢကျဲဒီဘိညါ ပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်မၤပျံၤမၤဖု:ဘၣ်ဆၣ် လူသၢၣ်စ:ထီၣ်ဟ:ထီၣ်လၢ ‘ဝါစ်’ အဆၢကတီၢ် န့ၣ် အသ:ပူၤပှဲၤဒီ:တၢ်သ:ခုဒီ:တၢ်စံ:ဘျု:အလၢအပှဲၤလီၤ. {GC 166.4}GCsk 169.1

  ဟ:ထီၣ်ဝဲလၢဝ့ၢ် ‘ဝါစ်’ ဝံၤအလီၢ်ခံ ဒ်သိ:အတၢ်ဆၢထၢၣ် ဂၢၢ်ကျၢၤအံၤ သုတဘၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်အီၤလၢ အထီဒါပၢၢ်ဆၢတၢ်တဂ့ၤ အဂီၢ် လူသၢၣ်စံ:ဝဲလၢ “ယမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီယၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယမ့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံ:အၢစံ:သီယၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယမ့ၢ်သံမ့ၢ်ဂ့ၤမူမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်မၤထီဒါယွၤ အကလုၢ်ကထါလၢပှၤကညီကဘၣ်သန့ၤသ:ဒီ: အိၣ်မူဝဲအံၤအဂီၢ် ယကမူယဲ ဒီ:တၢ်ဂုၤတၢ်ဂၤခဲလၢာ် ယအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤယသ:လၢယကဒိကနၣ် ဘီမုၢ်စီၤပၤအကလုၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤတလိၣ်ဘၣ်လၢ လူသၢၣ် ကဟ့ၣ်ဒိတၢ်လၢပှၤကညီကဒဲကဒဲအအိၣ်ဒီ: သန့ၤသ:လၢပှၤကညီဘၣ်. ဘၣ်ဃ:ဒီ:နီၢ်သ:အတၢ်မၤခဲလၢာ်န့ၣ် တၢ်တူၢ်ဃာ်သ:ဒီ:တၢ်ဒိကနၣ် ပှၤကညီအကလုၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အမဲာ်ညါ ပှၤတကြၢ:မၤအီၤ နီတဂၤဘၣ်. {GC 167.1}GCsk 169.2

  လၢလူသၢၣ်အတၢ်ဟဲက့ၤလၢဝ့ၢ်ဝါစ်အကျဲခိၣ်န့ၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိ တဖၣ်ဒီ: တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်သဂၢၢ်အီၤလီၤ. ဘၣ်တၢ်ပာ်မၣ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပှၤဒိၣ်ပှၤပှၢ်တဖၣ်မၤလၤကပီၤအီၤလီၤ. တၢ်တြီဃာ် အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် လူသၢၣ်ထီၣ်ဘၣ်ကဒီ:ဆူပျဲၢ်စီၤခိၣ်ဒ်သိ:ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် မ့ၢ်လၢပှၤဃ့ကည:အီၤလၢကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဃိလီၤ. “လၢယသ:ဒၣ်ယဲ ယတဟ့ၣ်လီၤယတၢ်အၢၣ်လီၤလၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအံၤ တၢ်ကစၢဃ:လၢထ:သွဲပျံၤဒီ:က:တံာ်ဃာ်လၢနီၣ်ဝံာ်ဖျၢၣ်နီတဘျီဘၣ်, ဆၢကတီၢ်လၢကဟဲဆူညါစ့ၢ်ကီ:ယတဟ့ၣ်ယဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်” လူသၢၣ် စ:ထီၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲဒ်သိ:န့ၣ်လီၤ. {GC 167.2}GCsk 169.3

  ဟ:ထီၣ်ဝဲလၢဝါစ်ဝံၤအလီၢ်ခံ တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်လၢ ပၤပၤအကရၤ အတၢ်မၤဆူၣ်တၢ်အဃိဘီမုၢ်စီၤပၤထု:ထီၣ်တၢ်ကလုၢ်တခါလၢ တၢ်ကမၤ တၢ်လၢလူသၢၣ်အလိၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကလုၢ်မ့ၢ်ဝဲ “ပှၤဒိ:လဲသ:လၢ ပှၤကညီဒီ:ကူသိ:ထီၣ်သီခါအတၢ်ကူတၢ်သိ:တဂၤအံၤ မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်” န့ၣ် လီၤ. ထု:ထီၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢပှၤခဲလၢာ်ကနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲအဂီၢ်ဒီ: မၤဟ:ဂီၤ စ့ၢ်ကီ:လူသၢၣ်အတၢ်အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢအတၢ်သု:ကျဲၤလီၤ. မၤတၢ်တြီလၢ ပှၤတဘၣ်တဒီလူသၢၣ်နီတဂၤဘၣ်, ဒု:ဟ့ၣ်အီၣ်အီၤတၢ်အီၣ်တဂ့ၤ, လၢတၢ်ကလုၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢစုမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤသုတမၤစၢၤအီၤတဂ့ၤဒီ:, ပှၤသုတဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်ထံၣ်အီၤဒီ:မ်ပှၤကဟဲဆှၢ ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူပှၤပၢတၢ်အအိၣ်, ပှၤလၢအတီဒီ:အီၤတဖၣ် ကဘၣ် တၢ်တ့ၢ်နုာ်အီၤဆူဃိာ်ပူၤဒီ: ဟံ:န့ၢ်ကွံာ်အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအထီဒါတၢ်ကလုၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလီၤ. လူသၢၣ် ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢဝါစ်တယံာ်ဘၣ်ဒီ: ဆဲ:ကဆိၣ်နံၣ်ဒီ:စီၤလိၣ်စီၤပၤဖိခွါ တဖၣ်ဟ:ထီၣ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. စီၤပၤအတၢ်ကလုၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ် ပာ်ကျၢၤအီၤအဃိ ပှၤရိမ့ၤဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤလီၤ. တၢ်ဆီလဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဟဲဝံဘၣ်တၢ်က:တံာ်ဃာ်အီၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်ဆိမိၣ် ထီၣ်တၢ်ဒီ:နီၤဖ:သကိ:တၢ်လီၤ. {GC 167.3}GCsk 170.1